Výběrové řízení na ředitele Regionálního muzea v Náchodě

Featured Image

Z důvodu končícího pětiletého funkčního období stávajícího ředitele muzea je standardně vypsáno zřizovatelem výběrové řízení na další, tentokrát šestileté období.

Ve výběrovém řízení se stávající ředitel bude o toto místo ucházet, ale může se přihlásit každý, kdo splní stanovené podmínky.

Bližší údaje a spojení na kontaktní osobu v případě dotazů jsou uvedeny textu vyhlášení výběrového řízení.

 


 

RADA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

vyhlašuje výběrové řízení na funkci

ŘEDITELE – ŘEDITELKY

příspěvkové organizace

Regionální muzeum v Náchodě

 

Požadavky na uchazeče:

• státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
• vysokoškolské vzdělání, praxe v oboru výhodou
• občanská a morální bezúhonnost
• znalost právní problematiky v oblasti kultury a muzejnictví
• znalost jednacího jazyka a minimálně jednoho světového jazyka na komunikační úrovni
• komunikační a organizační schopnosti, schopnost vést pracovní kolektiv
• samostatnost, časová flexibilita
• základní přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace, praxe na vedoucím
místě příspěvkové organizace v oblasti kultury výhodou
• orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů výhodou
• aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost výhodou
• řidičský průkaz skupiny B

 

Požadované doklady k přihlášce:

• písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní a e-mailové spojení, datum a podpis
uchazeče
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech
profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně kopie vysvědčení ze státních
závěrečných zkoušek
• kopie lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na
uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
• čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
• souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění
• návrh koncepce řízení organizace v rozsahu cca 5 stran strojopisu formátu A4

 

Místo, čas a termín podání přihlášky:

Přihlášku zašlete na adresu

Ing. Milan Smolík
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení kultury a památkové péče
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

 

Musí být doručena na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději do 14:00 hodin dne 31. srpna 2017. Obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení Regionální muzeum v Náchodě“

Předpokládaný nástup 1. 1. 2018. Vybraný uchazeč bude jmenován do funkce na dobu určitou – na šest let od data nástupu do funkce.

Kontaktní osoba pro získání bližších informací:
Ing. Milan Smolík, vedoucí oddělení kultury a památkové péče, tel. 495 817 458

  

28 července, 2017

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow