Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Muzea Náchodska

Featured Image

RADA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE vyhlašuje výběrové řízení na funkci ŘEDITELE – ŘEDITELKY příspěvkové organizace Muzeum Náchodska,se sídlem Masarykovo náměstí 1, Náchod.

Požadavky na uchazeče:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • praxe ve vedoucí funkci, popřípadě vedení projektových týmů výhodou
 • praxe v oblasti muzejnictví, kultury, umění (v ČR i v zahraničí) výhodou
 • znalost českého muzejního prostředí výhodou
 • znalost právní problematiky v oblasti řízení a financování příspěvkových organizací,
 • znalost oborové legislativy v oblasti muzejnictví, kultury, ochrany sbírkových předmětů a právních předpisů týkající se činnosti příspěvkových organizací (zákon č. 122/2000 Sb., 121/2000 Sb., 250/2000 Sb.)
 • aktivní znalost anglického jazyka (certifikát dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (od stupně B výše) výhodou
 • aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost výhodou
 • znalost čerpání financí ze státních dotačních zdrojů nebo EU výhodou

Osobní předpoklady:

 • velmi dobré manažerské znalosti a dovednosti
 • vynikající komunikační, prezentační a organizační schopnosti,
 • schopnost koncepčního myšlení
 • samostatnost, časová flexibilita, výkonnost, schopnost zvládat náročné situace
 • iniciativnost, kreativní myšlení

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • pokročilá znalost MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Outlook
 • řidičský průkaz skupiny B

Požadované doklady k přihlášce:

 • písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní a e-mailové spojení, datum a podpis uchazeče
 • strukturovaný podrobný profesní životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně kopie vysvědčení ze státních závěrečných zkoušek
 • kopie lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
 • čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění
 • motivační dopis v rozsahu max. 2 normostrany
 • návrh koncepce řízení a rozvoje organizace v rozsahu cca 5 normostran formátu A4 pro následující šestileté období 2022-2027
 • vize rozvoje organizace, nastínění jejích cílů a klíčových aktivit
 • základní ekonomická rozvaha organizace
 • návrh personálního zabezpečení a struktury organizace
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platový stupeň dle započitatelné praxe, příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení

Místo, čas a termín podání přihlášky:

Přihlášku zašlete na adresu Mgr. Kateřina Churtajeva, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Přihláška musí být doručena na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději do 12:00 hodin dne 14. ledna 2022. Obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení Muzeum Náchodska“

Předpokládaný nástup  

duben 2022

Kontaktní osoba pro získání bližších informací:

Mgr. Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,

tel. +420 737 997 977

Mgr. Pavlína Mazánková, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu, tel. +420 720 987 142

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána doporučeně zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

19 listopadu, 2021

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow