Nové výběrové řízení na funkci ŘEDITELE – ŘEDITELKY Regionální muzeum v Náchodě

Featured Image

RADA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
vyhlašuje výběrové řízení na funkci
ŘEDITELE – ŘEDITELKY
příspěvkové organizace
Regionální muzeum v Náchodě

Požadavky na uchazeče:

 státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
 vysokoškolské vzdělání
 praxe v oboru výhodou
 občanská a morální bezúhonnost
 znalost právní problematiky v oblasti kultury a muzejnictví
 znalost jednacího jazyka a minimálně jednoho světového jazyka na komunikační úrovni
 komunikační a organizační schopnosti, schopnost vést pracovní kolektiv
 samostatnost, časová flexibilita
 základní přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace
 praxe na vedoucím místě příspěvkové organizace v oblasti kultury výhodou
 orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů výhodou
 aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost výhodou
 řidičský průkaz skupiny B

 

Požadované doklady k přihlášce:

 písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní a e-mailové spojení, datum a podpis uchazeče
 strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně kopie vysvědčení ze státních závěrečných zkoušek
 kopie lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
 čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)
 výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění
 návrh koncepce řízení a rozvoje organizace v rozsahu cca 5 stran strojopisu formátu A4 pro následující šestileté období

 

Místo, čas a termín podání přihlášky:

Přihlášku zašlete na adresu Ing. Milan Smolík, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Musí být doručena na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději do 12:00 hodin dne 8. prosince 2017. Obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení Regionální muzeum v Náchodě“

Předpokládaný nástup
Po ukončení výběrového řízení.

Kontaktní osoba pro získání bližších informací:
Ing. Milan Smolík, pověřený vedením odboru kultury a památkové péče, tel. 495 817 458
Mgr. Pavlína Mazánková, vedoucí oddělení kultury, tel. 495 817 322

 

 

Dokument ke stažení:  Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele-ředitelky Regionálního muzea v Náchodě.pdf

 

 

 

9 listopadu, 2017

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow