Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov

Featured Image

Tvrz Dobrošov je v letech 2019 a 2020 uzavřena z důvodu rekonstrukce.


Název projektu: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000323 

Popis projektu:

V rámci projektu dojde k revitalizaci národní kulturní památky a zatraktivnění památkově chráněného pevnostního systému pro návštěvníky Regionálního muzea v Náchodě - Pevnost Dobrošov.Projekt zahrnuje obnovu stávající expozice a rozšíření o nové expozice v nadzemních i podzemních objektech pevnosti. Předevšímje podporována revitalizace srubů Zelený, Můstek, Jeřáb a Polsko. Dále se projekt zaměřuje namodernizaci stávajícího návštěvnického centra se sociálním, technickým a technologickým zázemím pevnosti.V neposlední řadětaké dojde k revitalizaci a rozšíření stávající provozní budovy včetně vybudování dobového dřevěného dělnického srubu.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je revitalizace národní kulturní památky, která je zapsána na Ústředním seznamu kulturních památek České Republiky. Jedná se o šetrnou regeneraci národní kulturní památky za účelem obnovy a zatraktivnění vzhledu pevnosti, a zkvalitnění a rozšíření jejího funkčního využití.

Dílčími cíli projektu Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov jsou:

  • návrat vzhledu památky do stavu v době ukončení prací během mobilizace, tj. do vzhledu z let 1937-1938;
  • odstranění škod, k nimž došlo v novodobé historii, ale současně zachování poškození způsobená v

době nacistické okupace (např. odstřelování srubu Můstek);

  • doplnění chybějících částí pevnosti (technicky či expozičně nutné či účelné), aby funkčně či vizuálně dotvářely celek, jenž ve výsledku bude asociovat pevnost právě opuštěnou vojáky, nebo rozestavěný vojenský objekt opuštěný dělníky, kteří právě zanechali své práce;
  • prezentace vyprojektovaného vybavení a vyzbrojení objektů, byť již k němu třeba nedošlo;
  • rozšíření podzemních expozic o nové i historické exponáty přibližující nejen československou armádu v době mobilizace, ale i každodennost dělníků na sklonku 30. let 20. století;
  • vývoj fortifikací a vojenských strategií od pravěku až po současnost;
  • zajištění bezbariérového přístupu do objektu N-S 75 Zelený;
  • vybudování moderního bezbariérového návštěvnického centra se sociálním, technickým a technologickým zázemím pevnosti;
  • zvýšení počtu návštěvníků.

Cíle projektu jsou v souladu s respektováním památkové hodnoty objektu.

Výsledky projektu:

Výstupem projektu bude revitalizovaný pevnostní systém Dobrošov, který je evidován na Seznamu národních kulturních památek.Projekt bude zajišťovat revitalizaci srubů Zelený, Můstek, Jeřáb a Polsko, rekonstrukci stávajících expozic, modernizaci stávajícího návštěvnického centra se sociálním, technickým a technologickým zázemím pevnosti. Dále budou v podzemních i nadzemních prostorech zrealizovány nové dobové expozice (ošetřovna, velín, radiostanice, vojenské ubikace, umývárna, střelecká místnost, apod.).

Pevnost Dobrošov je významnou památkou linie pohraničních pevností z období před 2. světovou válkou a díky této podpoře mápotenciál stát se jednou z hlavních atraktivit Královéhradeckého kraje.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Dokument ke stažení.

16 dubna, 2018

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow