Knihovna Muzea Náchodska – příruční knihovna, starší

název autor místo vyd., ostatní poznámky
1 Státní hrady a zámky Wirth, Zdeněk - Benda, Jaroslav Praha 1953                    architektura
2 Mikoláš Aleš - Nástěnné malby Míčko, Miroslav - Svoboda, Emanuel Praha 1955       výtvar. umění, malba, malířství, osobnosti
3 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II, část VII (tisky z let 1501-1800, písmena písně-Ř, č. 12821-15190) Horák, František Praha 1961   bibliografie, staré tisky
4 Tisíc a sto let české stavební tvorby Mencl, Václav Praha 1957        architektura
5 Naše jedovaté rostliny Jirásek, Václav - Zadina, Rudolf - Blažek, Zdeněk Praha 1957           příroda, botanika, rostliny
6 Kostel na dědině a v městečku Vavroušek, Bohumil Praha 1929       architektura, církev, kostel, etnografie, lidová kultura
7 Keltové ve střední Evropě Filip, Jan Praha 1956       pravěk, Keltové, česděj, světděj
8 Manufakturní období v Čechách Klíma, Arnošt Praha 1955      česděj, hospděj, manufaktury
9 Hrady, zámky a tvrze Království českého V. - Podkrkonoší Sedláček, August Praha 1887              architektura, hrady, zámky
10 Cézanne Wien 1937       malířství, výtvar. umění, osobnosti
11 Popelnicová pole a počátky železné doby v Čechách Filip, Jan Praha 1936-1937         pravěk, archeologie
12 Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě Mašín, Jiří Praha 1954       výtvarné umění, malba, česděj
13 Pravěké umění Poulík, Josef Praha 1956      výtvarné umění, pravěk
14 Prameny k dějinám třicetileté války Líva, Václav Praha 1951       česděj, novověk, 30válka
15 škrtnuto
16 Lidové povídky slovanské I Polívka, Jiří (Horák, Jiří - Tille, Václav) Praha 1929 slovesnost, Slované, etnografie
17 Lidové povídky slovanské II Polívka, Jiří (Horák, Jiří - Tille, Václav) Praha 1939 slovesnost, Slované, etnografie
18a Nový slovník čsl. výtvarného umění I Toman - Prokop Praha 1947       výtvarné umění, malíři
18b Nový slovník čsl. výtvarného umění II Toman - Prokop Praha 1947       výtvarné umění, malíři
19 Nowější dějepis rakouský Tomek, Václav Vladivoj Praha 1887         světděj, učebnice
20 Dějiny národa českého (díl II - raný středověk) Nejedlý, Zdeněk Praha 1955          česděj, středověk
21/2 Österreichs Kämpfe im Jahre 1866                     (2. díl - Der Krieg in Italien) Wien 1868 světděj, česděj, válka 1866
21/3 Österreichs Kämpfe im Jahre 1866                     (3. díl, 1. polovina - Der Krieg in Böhmen - východní Čechy) Wien 1868 světděj, česděj, válka 1866
21/3-2 Österreichs Kämpfe im Jahre 1866                     (3. díl, 2. polovina - Der Krieg in Böhmen - východní Čechy) Wien 1868 světděj, česděj, válka 1866
22 1866 oder Custozza und Königgrätz (historisch-romantische Enthüllungen aus österreichs neuster Geschichte - 1. díl) Pest, Wien Leipzig 1867 česděj, světděj, válka 1866
23 Přátelé Cyrila Bartoně-Dobenína k jeho 70. narozeninám Zachoval, F. K. - Beneš, Karel Červený Kostelec s. a.                 osobnosti, region, Cyril Bartoň Dobenín
24 Počáteční operace světové války Novozámský, Josef Praha 1929 světděj, Iválka
25 Piccolomini Studien Elster, O. von Leipzig 1911   česděj, světděj, osobnosti, region, rod Piccolominiů
26 Dějiny Náchoda I Hraše, Jan Karel česděj, region, Náchod
27 Alois Jirásek - sborník studií a vzpomínek na počest jeho sedmdesátých narozenin Hýsek, Miloslav - Mádl, Karel B. Praha 1921 česlit, česděj, osobnosti
28 Přehled československých dějin - díl I (do roku 1848) kol. Praha 1958 česděj
29 Povídky kladské - část I, část II Kubín, Josef - Polívka, Jiří Praha 1908, 1910      etnografie, Kladsko, lidové povídky, vyprávění
30 Vznik a počátky Slovanů I kol. Praha 1956      česděj, světděj, etnografie, jazykověda, Slované
31 Naše národní minulost v dokumentech. Chrestomatie k dějinám Československa (1. díl - do zrušení nevolnictví) Husa, Václav (ed.) Praha 1954        česděj
32 Válka rakousko-pruská 1866 v Čechách a na Moravě Kudr, Karel s.l. 1936     česděj, světděj, válka 1866
33 Nestorův letopis ruský Erben, Karel Jaromír (překlad) Praha 1867 světděj, dějstátů, etnografie
34 Dějiny národa ruského (díl I. - do konce XVIII. století) Píč, J. L. Praha 1889 světděj, dějstátů
35 První výroční zpráva okresních občanských i obecných škol v Náchodě za školní rok 1872-73 (též Druhá 1873-74, Třetí 1874-75, Čtvrtá 1875-76, Pátá 1876-77, Šestá 1877-78, Sedmá 1878-79) kol. Náchod 1873-79           školství, výroční zpráva
36 Quido Mánes Loriš, Jan Praha 1937 výtvar. umění, malířství, osobnosti
37 Lidové umění na moravském Horácku kol. chybí titul. list a počáteční strany etnografie
38 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II, část III (tisky z let 1501-1800, písmena D-J, č. 1809-3641) Tobolka, Zdeněk Václav Praha 1946  bibliografie
39 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II, část IV (tisky z let 1501-1800, písmena K-L, č. 3642-5134) Tobolka, Zdeněk Václav Praha 1948    bibliografie
40 Kniha pro počestné bratrstvo nábfil?
41 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II, část V (tisky z let 1501-1800, písmena M-O, č. 5135-6687) Horák, František - Tobolka, Zdeněk Václav Praha 1950    bibliografie
42 Die Impressionisten Uhde, Wilhelm Wien 1937       malířství, výtvar. umění, impresionismus
43 Souhrnná hlášení Presidia pražského místodržitelství o protistátní, protirakouské a protiválečné činnosti v Čechách 1915-1918 Otáhalová, Libuše Praha 1957    Iválka, česděj, policie, protistátní činnost
44 Svatováclavský sborník II/2. Prameny X. století Legendy Kristiánovy o svatém Václavu a svaté Ludmile Chaloupecký, Václav Praha 1939   středověk, česlit, legendy, sv.Václav, sv. Ludmila
45 Svatováclavský sborník II/3. Hudební prvky svatováclavské Orel, Dobroslav Praha 1937   sv. Václav, písně, nábož.
46 Národopis lidu českoslovanského - díl II. České Kladsko Kubín, Josef Štefan Praha 1926 etnografie, region, česděj
47 Svatováclavský sborník I. Kníže Václav svatý a jeho doba Stloukal, Karel - Kapras, Jan - Guth, Karel - Novák, Antonín (red.) Praha 1934 sv. Václav, osobnosti, architektura, česlit, legendy, numismatika, archeologie
48 O archivech městských a obecních a jejich správě Vojtíšek, Václav Praha 1924 archivy, správa, archivnictví, prameny
49 Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí Hronov 1930  Jirásek, osobnosti, region, česlit, pohřby, rozloučení
50 škrtnuto
51 Od kladského pomezí III reg?
52 Od kladského pomezí IV-V reg?
53 Od kladského pomezí VIII-IX reg?
54 Od kladského pomezí XI, XIII reg?
55 Náchod za války r. 1866 Fikr, Vincenc s.l., s.a.        válka 1866, region, Náchod, česděj
56 Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách Sedláček, August Praha 1923 míry, váhy, měření, měřidla
57 Rukověť sběratelova Augusta, J. M. Praha 1927    sběratelství, užitné umění
58 Zprávy památkové péče - roč. XIII, 1953 Praha 1953      památková péče
59 Heraldika. Souhrn pravidel a předpisův znakových Král, V. Praha 1900    heraldika, znaky
60 Časopis českého museum (s různými příspěvky) Praha 1851? periodikum
61 Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu náchodském Wirth, Zdeněk - Machát, František Praha 1910 památky, umění, region, stavby, architektura
62 Zprávy památkové péče - roč. VII, 1947 Praha 1947   památková péče
63 Zprávy památkové péče - roč. VIII, 1948 Praha 1948   památková péče
64 Zprávy památkové péče - roč. IX, 1949 Praha 1949       památková péče, architektura
65 Zprávy památkové péče - roč. XI, XII, 1952 Praha 1952 památková péče, výtvar. umění, archeologie
66 Hrdinové všedních dnů. Jejich příběhy, vzpomínky a vyprávění Branald, Adolf Praha 1953  osobnosti, česděj, průmysl
67 Český průmysl a obchod v XVI. věku Winter, Zikmund Praha 1913   česděj, hospděj, obchod, průmysl
68 Nová redakce zemského zřízení Království českého z posledních let před českým povstáním Glücklich, Julius Brno 1936 státní správa    zákony, česděj, 30válka
69 Božena Němcová 1820-1862. Sborník statí o jejím životě a díle kol. Náchod 1912   region, osobnosti, česlit
70 Bakunin v Čechách. Příspěvek k revolučnímu hnutí českému v letech 1848-1849 Čejchan, Václav Praha 1928 česděj, světděj, revoluce 1848, osobnosti, anarchismus
71 Dějiny národu českého I (Od prvověkosti až do roku 1253) Palacký, František Praha 1894 česděj
72 Dějiny národu českého II (Od roku 1253 až do roku 1403) Palacký, František Praha 1894 česděj
73 Dějiny národu českého III (Od roku 1403 až do roku 1439) Palacký, František Praha 1894 česděj
74 Dějiny národu českého IV (Věk Jiřího z Poděbrad. Od roku 1439 do 1471 čili smrti krále Jiřího) Palacký, František Praha 1894 česděj
75 Dějiny národu českého V (Věk jagelonský. Kralování Vladislava II. a Ludvíka I. od roku 1471 do 1526) Palacký, František Praha 1895 česděj
76 Dějiny národu českého VI (Poznámky k dílu I až V) Palacký, František Praha 1896 česděj
77 Město pod horami Volfová, Sida Hradec Králové 1933        region, česlit
78 Červený kohout 1917-1919 Nemasta, Josef Praha 1920   básně, poezie, legionáři, česlit, Iválka
79 Paměti Mikuláše Dačického z Heslova I Rezek, Antonín (red.) Praha 1878 česděj, paměti     osobnosti
80 Paměti Mikuláše Dačického z Heslova II Rezek, Antonín (red.) Praha 1880 česděj, paměti     osobnosti
81 Kladské písničky Kubín, Josef Štefan Praha 1925     region, hudba etnografie, písně
82 a Čechy - díl V. - Hory orlické - stěny Šubert, F. A. - Borovský, F. A. (red.) Praha s. a.  česděj, příroda, architektura, etnografie     uloženo nahoře nad Př.2
82 b Čechy - díl V. - Hory orlické - stěny Šubert, F. A. - Borovský, F. A. (red.) Praha s. a.  česděj, příroda, architektura, etnografie     uloženo nahoře nad Př.2
83 České sklo Jiří, F. X. Praha 1934 sklo, porcelán, keramika, kamenina, užité umění, řemesla uloženo nahoře nad Př.2
84 škrtnuto
85 Gotická nástěnná malba v zemích českých I - 1300-1350 Pešina, Jaroslav a kol. Praha 1958 výtvar. umění, gotika, středověk, česděj
86 Krásné písmo I Muzika, František Praha 1958 výtvar. umění, paleografie, písmo
87 Krásné písmo II Muzika, František Praha 1958 výtvar. umění, paleografie, písmo
88 Národní muzeum 1818-1948 kol. Praha 1949 muzea, česděj, etnografie
89 Archeologické rozhledy - roč. IV, 1952 Filip, Jan (red.) Praha 1952    archeologie
90 Archeologické rozhledy - roč. V, 1953 Filip, Jan (red.) Praha 1953    archeologie
91 Archeologické rozhledy - roč. VI, 1954 Filip, Jan (red.) Praha 1954    archeologie
92 Od kladského pomezí 10 reg?
93 škrtnuto
94 škrtnuto
95 Středočeský sborník historický I Jiřík, Karel  - Tywoniak, Jiří (red.) Praha 1957    česděj
96 Hudební nástroje Hutter, Josef Praha 1945      hudba, hudební nástroje
97 škrtnuto
98 Mé ženě Suchý, August s.l., s.a.        poezie, básně
99 Loutkář za mřížemi gestapa. Kus loutkářské historie Tašner, Alois Náchod 1946  IIválka, odboj, vězení, okupace, loutky, řemesla, loutkářství, loutková divadla
100 Ungarische kriegsgeschichtliche Denkmäler in der Millenniums-Landes-Ausstellung (Uherské válečné pamětihodnosti) Szendrei, Johann Budapest 1896 válka, zbraně, památníky
101 Život českých pramoří. Zkameněliny, jejich sběr a určování Prantl, Ferdinand Praha 1952 geologie, paleontologie
102 Husitské revoluční hnutí Macek, Josef Praha 1952  česděj, husitství, středověk
103 Husitská kronika Vavřinec z Březové Praha 1954 česděj, husitství, středověk
104 Husité na Baltu a ve Velkopolsku Macek, Josef Praha 1952   husitství, česděj, světděj, středověk
105 Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I. (Dějiny venkovského lidu od 10. stol. do první poloviny 13. stol.) Graus, František Praha 1953       česděj, světděj, hospděj
106 Časopis muzea Království českého - roč. 30, 1856 Nebeský, Václav (red.) Praha 1856  muzea, česděj, periodikum
107 Časopis muzea Království českého - roč. 31, 1857 Nebeský, Václav (red.) Praha 1857  muzea, česděj, periodikum
108 Časopis muzea Království českého - roč. 32, 1858 Nebeský, Václav (red.) Praha 1858  muzea, česděj, periodikum
109 Časopis muzea Království českého - roč. 33, 1859 Nebeský, Václav (red.) Praha 1859  muzea, česděj, periodikum
110 Časopis muzea Království českého - roč. 34, 1860 Nebeský, Václav (red.) Praha 1860  muzea, česděj
111 Časopis muzea Království českého - roč. 35, 1861 Nebeský, Václav (red.) Praha 1861  muzea, česděj
112 Časopis muzea Království českého - roč. 36, 1862 Vrťátko, Jaroslav A. (red.) Praha 1862  muzea, česděj, periodikum
113 Časopis muzea Království českého - roč. 37, 1863 Vrťátko, Jaroslav A. (red.) Praha 1863  muzea, česděj, periodikum
114 Časopis muzea Království českého - roč. 38, 1864 Vrťátko, Jaroslav A. (red.) Praha 1864  muzea, česděj, periodikum
115 Časopis muzea Království českého - roč. 39, 1865 Lepař, Jan - Krejčí, J. - Šafařík, V. (red.) Praha 1865  muzea, česděj, periodikum
116 Časopis muzea Království českého - roč. 40, 1866 Lepař, Jan (red.) Praha 1866  muzea, česděj, periodikum
117 Časopis muzea Království českého - roč. 41, 1867 Lepař, Jan (red.) Praha 1867  muzea, česděj, periodikum
118 Časopis muzea Království českého - roč. 42, 1868 Lepař, Jan (red.) Praha 1868  muzea, česděj, periodikum
119 Časopis muzea Království českého - roč. 43, 1869 Lepař, Jan (red.) Praha 1869  muzea, česděj, periodikum
120 Časopis muzea Království českého - roč. 44, 1870 Lepař, Jan (red.) Praha 1870  muzea, česděj, periodikum
121 Časopis muzea Království českého - roč. 45, 1871 Emler, Josef (red.) Praha 1871  muzea, česděj, periodikum
122 Časopis muzea Království českého - roč. 46, 1872 Emler, Josef (red.) Praha 1872  muzea, česděj, periodikum
123 Časopis muzea Království českého - roč. 47, 1873 Emler, Josef (red.) Praha 1873  muzea, česděj, periodikum
124 Časopis muzea Království českého - roč. 48, 1874 Emler, Josef (red.) Praha 1874  muzea, česděj, periodikum
125 Časopis muzea Království českého - roč. 49, 1875 Emler, Josef (red.) Praha 1875  muzea, česděj, periodikum
126 Časopis muzea Království českého - roč. 50, 1876 Emler, Josef (red.) Praha 1876  muzea, česděj, periodikum
127 Časopis muzea Království českého - roč. 51, 1877 Emler, Josef (red.) Praha 1877  muzea, česděj, periodikum
128 Časopis muzea Království českého - roč. 52, 1878 Emler, Josef (red.) Praha 1878  muzea, česděj, periodikum
129 Časopis muzea Království českého - roč. 53, 1879 Emler, Josef (red.) Praha 1879  muzea, česděj, periodikum
130 Časopis muzea Království českého - roč. 54, 1880 Emler, Josef (red.) Praha 1880  muzea, česděj, periodikum
131 Časopis muzea Království českého - roč. 55, 1881 Emler, Josef (red.) Praha 1881  muzea, česděj, periodikum
132 Časopis muzea Království českého - roč. 56, 1882 Emler, Josef (red.) Praha 1882  muzea, česděj, periodikum
133 Časopis muzea Království českého - roč. 57, 1883 Emler, Josef (red.) Praha 1883  muzea, česděj, periodikum
134 Časopis muzea Království českého - roč. 58, 1884 Emler, Josef (red.) Praha 1884  muzea, česděj, periodikum
135 Časopis muzea Království českého - roč. 59, 1885 Emler, Josef (red.) Praha 1885  muzea, česděj, periodikum
136 Časopis muzea Království českého - roč. 60, 1886 Emler, Josef (red.) Praha 1886  muzea, česděj, periodikum
137 Časopis muzea Království českého - roč. 61, 1887 Emler, Josef (red.) Praha 1887  muzea, česděj, periodikum
138 Časopis muzea Království českého - roč. 62, 1888 Emler, Josef (red.) Praha 1888  muzea, česděj, periodikum
139 Časopis muzea Království českého - roč. 63, 1889 Emler, Josef (red.) Praha 1889  muzea, česděj, periodikum
140 Časopis muzea Království českého - roč. 64, 1890 Emler, Josef (red.) Praha 1890  muzea, česděj, periodikum
141 Časopis muzea Království českého - roč. 65, 1891 Truhlář, Antonín (red.) Praha 1891  muzea, česděj, periodikum
142 a Časopis muzea Království českého - roč. 66, 1892 Truhlář, Antonín (red.) Praha 1892  muzea, česděj, periodikum
142 b Časopis muzea Království českého - roč. 67, 1893 Truhlář, Antonín (red.) Praha 1893  muzea, česděj, periodikum
143 Časopis muzea Království českého - roč. 68, 1894 Truhlář, Antonín (red.) Praha 1894  muzea, česděj, periodikum
144 Časopis muzea Království českého - roč. 92, 1918 Máchal, Jan (red.) Praha 1918  muzea, česděj, periodikum
145 Časopis muzea Království českého - roč. 93, 1919 Máchal, Jan - Purkyně, Cyril (red.) Praha 1919  muzea, česděj, periodikum
146 Časopis muzea Království českého - roč. 94, 1920 Máchal, Jan - Purkyně, Cyril (red.) Praha 1920  muzea, česděj, periodikum
147 Časopis muzea Království českého - roč. 95, 1921 Máchal, Jan (red.) Praha 1921  muzea, česděj, periodikum
148 Časopis muzea Království českého - roč. 96, 1922 Máchal, Jan (red.) Praha 1922  muzea, česděj, periodikum
149 Časopis muzea Království českého - roč. 97, 1923 Máchal, Jan (red.) Praha 1923  muzea, česděj, periodikum
150 Časopis muzea Království českého - roč. 98, 1924 Máchal, Jan (red.) Praha 1924  muzea, česděj, periodikum
151 Časopis muzea Království českého - roč. 99, 1925 Máchal, Jan (red.) Praha 1925  muzea, česděj, periodikum
152 Časopis muzea Království českého - roč. 100, 1926 Máchal, Jan (red.) Praha 1926  muzea, česděj, periodikum
153 Časopis muzea Království českého - roč. 101, 1927 Máchal, Jan (red.) Praha 1927  muzea, česděj, periodikum
154 Časopis muzea Království českého - roč. 102, 1928 Máchal, Jan (red.) Praha 1928  muzea, česděj, periodikum
155 Časopis muzea Království českého - roč. 103, 1929 Máchal, Jan (red.) Praha 1929  muzea, česděj, periodikum
156 Umělecké dřevořezby umění-užité-řem?
157 Dodatky ke slovníku čsl. Výtv. Umění umění-výtv
158 Konzervace muzejních předmětů muzea-konzervace
159 Počátky habánských fajansí Černohorský, Karel Opava 1931     fajáns, umění užitné, keramika, řemesla
160 Tisíc let keramické tvorby ve Strážnici Landsfeld, Heřman Gottwaldov 1956           umění užitné, keramika, řemesla
161 Lidová keramika západomoravská Svoboda, J. F. s.l., s.a. (torzo)       umění užitné, keramika, řemesla
162 Lidové hrnčířství a džbánkařství. Besedy o řemesle džbánkářském, hrnčířském a kamnářském Landsfeld, Heřman Praha 1950   umění užitné, keramika, řemesla, hrnčíř
163 Kniha o technikách keramiky Rada, Pravoslav Praha 1956 umění užitné, keramika, řemesla
164 Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor Tobolka, Zdeněk Václav Praha 1949    knihařství, řemesla
165 Slovenské opasky, kapsy a spínadlá Polonec, Andrej Bratislava 1960 etnografie, oděvy, řemesla, ozdoby
166 Časopis Moravského muzea v Brně - vědy společenské, XLV, 1960 Brno 1960 muzea, práce v muzeu, činnost, česděj
167 Kytice Erben, Karel Jaromír Praha s. a. poezie, česlit.
168 Roman Nejedlý a Litomyšl Červinka, Františka Pardubice 1958   hudba, hudební skladatelé, osobnosti
169 škrtnuto
170 Pravěké dějiny Lužice Neustupný, Jiří Praha 1946 pravěk, prehistorie, archeologie, archeologické nálezy, archeologické lokality, doba bronzová, doba železná, středověk, Lužice
171 Hradecký kraj 1958.                                      (Sborník statí o přírodních poměrech a dějinných proměnách severovýchodních Čech) kol. Hradec Králové 1958         sborník, česděj, východní Čechy
172 Hradecký kraj 1959.                                      (Sborník statí o přírodních poměrech, dějinných proměnách a hospodářství severovýchodních Čech) kol. Hradec Králové 1959         sborník, česděj, východní Čechy
173 Das Königreich Böhmen; statistisch-topographisch dargestellt - Vierter Band. Königgrässer Kreis. (Království Čechy) Sommer, Johann Gottfried Prag 1836    česděj, východní Čechy, zeměpis
174 Statistisch-topografisches Handbuch der Königingräzer Diözes zum Gebrauche für Seelsorger, Schullehrer, k.k. Behörden, Advokaten, Notare und Gesselschäftsmänner überhaupt (Statisticko-topografická příručka Královéhradecké diecéze…) Šrůtek, Josef Antonín Königräz 1857 česděj, východní Čechy, zeměpis, právo                   (po Sidě Volfové)
175 vyřazeno
176 vyřazeno
177 vyřazeno
178 vyřazeno
179 vyřazeno
180 vyřazeno
181 vyřazeno
182 vyřazeno
183 vyřazeno
184 Wanderbuch in Folge-allerhöchsten Patents vom 24. Februar 1827 (Vandrovnická knížka) 1827          vandrovnictví, tovaryši, řemesla
185 Paleček, milowník žertu a pravdy Kubeš, František Praha 1842 knížky lidového čtení, česlit
186 vyřazeno
187 Alois Jirásek a Náchodsko Nejedlý, Zdeněk Praha 1926  region, osobnosti
188 Průvodce krajem Mistra Aloise Jiráska a Boženy Němcové (turistický průvodce) Náchod 1926   region, česděj, turistika, sport, průvodce, dobové reklamy, inzerce, dobové fotografie
189 Panna Vanka (komedie o třech dějstvích) Fryček, Václav Náchod 1930   region, divadlo, česděj
190 K srdci lidu. Úvahy a vzpomínky Zápotocký, Ladislav Praha 1954   dělnické hnutí
191 Vstanou noví bojovníci Zápotocký, Antonín Praha 1954 dělnické hnutí
192 Ubohý Ilja Náchodská, Gisela Praha s. a.      krásná literatura, román, česlit
193 Sborník Severočeského muzea - 2, 1959 (společenské vědy, historia) Kaván, Jaroslav (red.) Liberec 1959  muzea, česděj
194 Vlastivědný věstník moravský kol. Brno 1960 muzea, česděj
195 Příspěvky k dějinám Kutné Hory 1 Vaněk, Lubomír (uspoř.) Praha 1960     dějměst, česděj, Kutná Hora
196 Kutnohorsko. Vlastivědný obraz Šťastný, Radko a kol. Praha 1960     dějměst, česděj, Kutná Hora
197 Jihlava v husitské revoluci Hoffmann, František Havlíčkův Brod 1961        dějměst, česděj, husitství
198 Prírodovedný zborník slovenského múzea - 6, 1960 Matoušek, Branislav (red.) Bratislava 1960 muzea, příroda
199 Vědecké práce Zemědělského muzea 1961 Tauber, Jan (red.) Praha 1961        muzea, hospděj, zemědělství
200 Chebsko. Sborník k 85. výročí založení chebského muzea (1874-1959) Cheb 1950     muzea, dějměst, česděj
201 Národopis v historické expozici vlastivědného musea Kunz, Ludvík (red.) Brno 1959      etnografie, muzea
202 Numismatický časopis československý -            I, II (1925-1926) Skalský, Gustav (red.) Praha 1925, 1926      numismaitka, mince, peníze, česděj
203 Numismatický časopis československý                    - III, IV (1927-1928) Skalský, Gustav (red.) Praha 1927, 1928      numismaitka, mince, peníze, česděj
204 Numismatický časopis československý                   V, 1929 Skalský, Gustav (red.) Praha 1929      numismaitka, mince, peníze, česděj
205 Numismatický časopis československý               - VI, 1930 Skalský, Gustav (red.) Praha 1930      numismaitka, mince, peníze, česděj
206 Numismatický časopis československý               - VII-VIII (1931-1932) Skalský, Gustav (red.) Praha 1931, 1932      numismaitka, mince, peníze, česděj
207 Numismatický časopis československý               - IX, X (1933-1934) Skalský, Gustav (red.) Praha 1933, 1934      numismaitka, mince, peníze, česděj
208 Návrhy na první Rožmberský dukát v třeboňském archivu Pilát, Rudolf Praha 1941      numismaitka, mince, peníze, česděj
209 Římské mince z Mušova (Muschov) Křížek, František Praha 1941      numismaitka, mince, peníze, česděj
210 Nové římské mince z Moravy Křížek, František Praha 1941      numismaitka, mince, peníze, česděj
211 Několik římských mincí z Trenčínska Křížek, František Praha 1941      numismaitka, mince, peníze, česděj
212 Ražby mincovny v Českých Budějovicích okolo r. 1600 (České tolary s "psí" hlavou a Bartoloměj Albrecht) Nohejlová, Emanuela Praha 1941      numismaitka, mince, peníze, česděj
213 Razidla grošů v opavském gymnasiálním muzeu Papoušek, František Praha 1941      numismaitka, mince, peníze, česděj
214 Varianty pražského groše krále Vladislava II. 1471-1516 Teisinger, Jindřich České Budějovice 1934     numismaitka, mince, peníze, česděj
215 Stručný přehled vývoj českého mincovnictví Skalský, Gustav Praha 1937      numismaitka, mince, peníze, česděj
216 Numismatický časopis československý               - XI, XII (1935-1936) Skalský, Gustav (red.) Praha 1936      numismaitka, mince, peníze, česděj
217 Numismatický časopis československý               - XIII, XIV (1937-1938) Skalský, Gustav (red.) Praha 1938      numismaitka, mince, peníze, česděj
218 Numismatický časopis - XV (1939) Skalský, Gustav (red.) Praha 1939      numismaitka, mince, peníze, česděj
219 Numismatický časopis - XVI, XVII (1940-1941) Skalský, Gustav  - Nohejlová, Emanuela (red.) Praha 1941      numismaitka, mince, peníze, česděj
220 Numismatický časopis - XVIII (1942) Skalský, Gustav  - Nohejlová, Emanuela (red.) Praha 1942      numismaitka, mince, peníze, česděj
221 Numismatický časopis - XIX (1950) Skalský, Gustav  - Nohejlová, Emanuela (red.) Praha 1950      numismaitka, mince, peníze, česděj
222 Numismatický časopis - XX (1951) Skalský, Gustav  - Nohejlová-Prátová, Emanuela (red.) Praha 1951     numismaitka, mince, peníze, česděj
223 Numismatický časopis - XXI (1952) Skalský, Gustav  - Nohejlová-Prátová, Emanuela (red.) Praha 1952     numismaitka, mince, peníze, česděj
224 Mince Království českého za panování rodu habsburského od roku 1526 - sešit 6 - Mince Leopolda I. (1657-1705) Čermák, Kliment - Skrbek, Bedřich s.l., 1897?     numismaitka, mince, peníze, česděj
225 Mince Království českého za panování rodu habsburského od roku 1526 - sešit 7 - Mince Josefa I. (1705-1711) a Karla II. (1711-1740) Čermák, Kliment - Skrbek, Bedřich s.l., 1899?     numismaitka, mince, peníze, česděj
226 Mince Království českého za panování rodu habsburského od roku 1526 - sešit 8 - Mince nápadníka trůnu Karla III. (1741-1743) a Marie Terezie (1740-1780) Čermák, Kliment - Skrbek, Bedřich s.l., 1901?     numismaitka, mince, peníze, česděj
227 Mince Království českého za panování rodu habsburského od roku 1526 - sešit 9 - Mince Františka I. Lotrinského (1740-1765), Josefa II. (1769-1790), Leopolda II. (1790-1792) a Františka II. (1792-1835) Čermák, Kliment - Skrbek, Bedřich s.l., 1903?     numismaitka, mince, peníze, česděj
228 Mince Království českého za panování rodu habsburského od roku 1526 - sešit 10 - Mince Ferdinanda V. (1835-1848) Čermák, Kliment - Skrbek, Bedřich s.l., 1905?     numismaitka, mince, peníze, česděj
229 Mince Království českého za panování rodu habsburského od roku 1526 - sešit 11 - Mince Františka Josefa I. (od r. 1848) Čermák, Kliment - Skrbek, Bedřich s.l., 1908?     numismaitka, mince, peníze, česděj
230 Mince Království českého za panování rodu habsburského od roku 1526 - sešit 12 - Mince Františka Josefa I. (od r. 1848) a kralevice Rudolfa Čermák, Kliment - Skrbek, Bedřich s.l., 1913?     numismaitka, mince, peníze, česděj
231 Mince Království českého za panování rodu habsburského od roku 1526 - sešit 1 - Mince Ferdinanda I. (1526-1564) a Maxmiliána Ii. (1564-1576) ? chybí titul. list ?     numismaitka, mince, peníze, česděj
232 Mince Království českého za panování rodu habsburského od roku 1526 - sešit 2 - Mince Rudolfa II. (1576-1612) Čermák, Kliment ?     numismaitka, mince, peníze, česděj
233 Mince Království českého za panování rodu habsburského od roku 1526 - sešit 3 - Mince Matyáše I. (1612-1619) a stavů českých, moravských a slezských (1619-1621) Čermák, Kliment Pardubice 1893     numismaitka, mince, peníze, česděj
234 Mince Království českého za panování rodu habsburského od roku 1526 - sešit 4 - Mince Fridricha Falckého (1619-1620) a Ferdinanda I. (1619-1637) Čermák, Kliment ?     numismaitka, mince, peníze, česděj
235 Mince Království českého za panování rodu habsburského od roku 1526 - sešit 5 - Mince Ferdinanda III. (1637-1657) a Ferdinanda IV. Čermák, Kliment - Skrbek, Bedřich ?      numismaitka, mince, peníze, česděj
236 Vyobrazení mincí Poděbrady, s. a. numismaitka, mince, peníze
237 Vyobrazení mincí Poděbrady, s. a. numismaitka, mince, peníze
238 Denáry vévody Jaromíra připisované Oldřichovi Kudrna, Otakar Netolice?, 1948 numismaitka, mince, peníze, česděj
239 Ze zápisků sběratele starých mincí Delinger, Štěpán s. l. 1947        numismaitka, mince, peníze
240 Staré mince (nálezy na Boskovicku) Jurek, Jaroslav Boskovice 1958 numismaitka, mince, peníze, česděj
241 Katalog knihovny Numismatické společnosti československé Dobrý, Josef Praha 1934 numismaitka, mince, peníze, česděj
242 Dánské (Zwirnerovo) falešné mincování na Hradci u Opavy v letech 1626 a 1627 Papoušek, František Opava 1937 numismaitka, mince, peníze, česděj
243 Knihovna astronoma Antonína Strnada, ředitele pražské hvězdárny (1746-1799) Seydl, Otto Praha 1939   Antonín Strnad, knihy, knihovny, astronomie
244 O starých pečetích a erbech českých měst Vojtíšek, Václav Praha 1953 pečeti, česděj, sfragistika, erby
245 Pečeti v českých zemích a jejich cena jako dějepisného pramene Beneš, František Praha 1949    pečeti, česděj, sfragistika
246 Válka prusko-rakouská roku 1866 Chaura, Edmund Brno 1903      česděj, světděj, válka 1866, region
247 Nálezy předhistorické v kraji Královéhradeckém Duška, Josef Praha 1898 pravěk, prehistorie, archeologie, archeologické nálezy
248 škrtnuto
249a Středočeský sborník historický 3 Jiřík, Karel  - Tywoniak, Jiří (red.) Praha 1959 česděj
249b Středočeský sborník historický 3 Jiřík, Karel  - Tywoniak, Jiří (red.) Praha 1959 česděj
250 Zásady českého muzejnictví Svoboda, J. F. Praha 1949 muzea, muzeologie
251 Hry olympické za starověku a za dob nejnovějších Guth, Jiří Praha 1896 olympiáda, sport, česděj, světděj
252 Codex juris municipalis IV-1. Privilegia nekrálovských měst českých z let 1232-1452 Haas, Antonín Praha 1954  česděj, právo, města, hospděj
253 Rukověť slovanské archeologie Niederle, Lubor Praha 1931 archeologie, pravěk
254 Archeologické výzkumy. Vlastivědný sborník Kovárů, J. (red.) Gottwaldov 1955      archeologie
255 vyřazeno
256 Zvířena gottwaldovského kraje Skrášek, František Gottwaldov 1957      příroda, zoologie, zvířata
257 Minulost a přítomnost lidové výroby v gottwaldovském kraji Bouček, Vladimír Gottwaldov 1957      etnografie, rukodělná výroba, řemesla
258 První historické zprávy o diluviálních nálezech v Předmostí Skutil, František Brno 1951     pravěk, pleistocén?
259 Malý slovník sovětských malířů s.l., s.a.       slovníky, výtvarné umění, malíři
260 Malý slovník sovětských hudebníků s.l., s.a.       slovníky, umění, hudba
261 Tělesnou výchovou k radosti a zdraví lidu Ondík, Antonín (red.) Praha? 1960 sport, tělesná výchova
262 Tak žilo město (Boskovice) Jurek, Jaroslav Boskovice, s.a. dějměst, česděj
263 Z dějin hornictví na Duchcovsku Křeš, Josef - Rucký, Ladislav Duchcov 1949  hornictví, uhlí
264 Pravěk ústeckého kraje Váňa, Zdeněk Ústí nad Labem 1952           pravěk
265 Česká menšina v Trutnově Majer, Edvard Trutnov 1918    národy, národnostní menšiny, Češi, Němci, národnostní poměry, dějměst, Trutnov
266 Sborník vlastivědných prací z Podblanicka Tywoniak, Jiří (red.) Praha 1954    muzea, česděj
267 Stanovy pro, při veleknížecích Princ Schaumburg Lippe'ských kamenouhelných dolech v Svatoňovicích stávající bratrskou spořitelnu Trutnov 1866 právo, sociální systém, doly, uhlí, těžba uhlí, Schaumburg Lippe
268 Úvahy o chronologii českých denárů na počátku XI. století Katz, Viktor Praha 1937  mince, peníze, numismatika
269 Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300 - 1471 Castelin, Karel Praha 1953 mince, peníze, numismatika
270 Krása české mince Nohejlová-Prátová, Emanuela Praha 1955 mince, peníze, numismatika
271 Numismatický sborník I, 1953 Praha 1953 mince, peníze, numismatika
272 Numismatický sborník II, 1955 Praha 1955 mince, peníze, numismatika
273 Numismatický sborník III, 1956 Praha 1956 mince, peníze, numismatika
274 Numismatický sborník V, 1958 Praha 1958 mince, peníze, numismatika
275 Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I Nohejlová-Prátová, Emanuela (red.) Praha 1955 mince, peníze, numismatika, archeologie
276 Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II Nohejlová-Prátová, Emanuela (red.) Praha 1956 mince, peníze, numismatika, archeologie
277 Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III Nohejlová-Prátová, Emanuela (red.) Praha 1957 mince, peníze, numismatika, archeologie
278 Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV Nohejlová-Prátová, Emanuela (red.) Praha 1958 mince, peníze, numismatika, archeologie
279 Berní rula 12. Kraj hradecký, I. díl Pešák, Václav Praha 1951 hospděj, daně, berně, obyvatelstvo, katastr nemovitostí
280 Osídlení Těšínska Valachy. Studie podle urbářů panství z let 1577, 1621, 1692 a 1755 Davídek, Václav Praha 1940 národnostní poměry, česděj, etnografie
281 Nachoder Schullieder Buch. (Náchodský školní zpěvník) 1857          školství, hudba, region, písně (pouze předtisk, ostatní rkps.)
282 Ukazatel k prvním padesáti ročníkům Časopisu Musea Království českého 1827-1876 Schulz, Václav Praha 1877  muzea, česděj, periodikum, rejstřík
283 Zakládání přírodovědných sbírek vlastivědných muzeí. Návod k vytváření, udržování a správě přírodovědných sbírek vlastivědných museí Tuček, Karel - Klášterský, Ivan - Štěpánek, Otakar Praha 1955   muzea, sbírky, návody
284 vyřazeno
285 1) Krajinské muzeum v Kralupech nad Vltavou památce českého astronoma univ. profesora dr. Atnonína Strnada, rodáka Náchodského                 2) Pátrání po ostatcích rektora a profesora Karlovy university Antonína Strnada, zemřelého r. 1799 v Sazené a pohřbeného na hřbitově v Chržíně u Velvar Schuster, Fr. - Malý, Jiří Kralupy nad Vltavou, s. a.   Antonín Strnad, osobnosti, region, Náchod
286 Dr. Jan Slavík, bojovník za všeobecné hlasovací právo a práva národa Muk, Jan Nový Etynk (Vlčice) 1947    osobnosti, volby, právo, volební právo
287 Z dějin českého dělnického hnutí 1917-1921 Lón, František Praha 1954   česděj, dělnické hnutí
288 Muzea slouží lidu. Příručka pro musejní a vlastivědné pracovníky Denkstein, Vladimír - Matouš, František - Tuček, Karel Praha 1954  muzea, práce v muzeu, činnost
289 Sborník Krajského vlastivědného muzea v Olomouci - oddíl B Společenské vědy IV/1956-1958 Jochman, Vladimír (red.) Olomouc 1959 muzea, česděj, region, světděj, osobnosti
290 Jižní Morava, země dávných Slovanů Poulík, Josef Brno 1950  archeologie, česděj, Slované
291 Památky archeologické - 1954,1-2 Praha 1954 archeologie, časopis, periodikum
292 Památky archeologické - 1955, 1 Praha 1955 archeologie, časopis, periodikum
293 Památky archeologické - 1955, 2 Praha 1955 archeologie, časopis, periodikum
294 Památky archeologické - 1956, 1 Praha 1956 archeologie, časopis, periodikum
295 Památky archeologické - 1957, 1 Praha 1957 archeologie, časopis, periodikum
296 Kulturní památky hradeckého kraje Hradec Králové 1958         kultura, památky, česděj, východní Čechy, umění, architektura
297 Vlastivědná práce muzeí v SSSR Praha 1952    muzea, metodické pokyny
298 Konzervace a restaurace muzejních sbírek muzea-konzervace
299 Osvětová práce vlastivědných muzeí. Sborník článků a bibliografie Posltová, A. Praha 1954  muzea, metodické pokyny
300 Československý časopis historický - 1955, 1 (ČČH) kol. Praha 1955    česděj, světděj
301 Československý časopis historický - 1955, 2 (ČČH) kol. Praha 1955    česděj, světděj
302 a Československý časopis historický - 1955, 3 (ČČH) kol. Praha 1955    česděj, světděj
302 b Československý časopis historický - 1955, 4 (ČČH) kol. Praha 1955    česděj, světděj
303 Historie a muzejnictví. Časopis pro dějiny zemědělství a lesnictví - 1958, 1-4 kol. Praha 1958  muzea, česděj, lesy, hospděj.
304 Vlastivědný sborník Vysočiny - 1958, 2 (Oddíl věd společenských) Kába, Arnošt - Pfaff, Ivan (red.) Jihlava 1958    muzea, česděj
305 Vlastivědný sborník Vysočiny - 1958, 2 (Oddíl věd přírodních) Hladík, Bohuslav (red.) Jihlava 1958 muzea, příroda
306 Vlastivědný sborník Vysočiny - 1959, 3 (Oddíl věd společenských) Pfaff, Ivan (red.) Jihlava 1959   muzea, česděj
307 Vlastivědný sborník Vysočiny - 1959, 3 (Oddíl věd přírodních) Hladík, Bohuslav (red.) Jihlava 1959 muzea, příroda
308 Vlastivědný sborník Vysočiny  - 1956, 1 (Oddíl věd společenských) Kába, Arnošt (red.) Jihlava 1956    muzea, česděj
309 Vlastivědný sborník Vysočiny - 1957, 1 (Oddíl věd přírodních) Hladík, Bohuslav (red.) Jihlava 1957 muzea, příroda
310 Sochař Řehoř Theny a Žďár nad Sázavou Plichta, Alois Havlíčkův Brod 1960              umění, osobnosti sochařství, dějměst, česděj,
311 Historický sborník 1953, 1 Vojtíšek, Václav (red.) Praha 1953   česděj, světděj
312 a Středočeský sborník historický - 1958, 2 Jiřík, Karel  - Tywoniak, Jiří (red.) Praha 1958   česděj, hospděj
312 b Středočeský sborník historický - 1958, 2 Jiřík, Karel  - Tywoniak, Jiří (red.) Praha 1958   česděj, hospděj
313 Československá etnografie - 1957, 3 Praha 1957 etnografie, podmalby na skle, V. Metelka
314 Lidová kultura východní Moravy kol. Gottwaldov 1960        etnografie, řemesla
315 Pravěk východní Moravy (Sborník pro pravěk a časnou dobu historickou v gottwaldovském kraji) Gottwaldov 1959 pravěk, archeologie
316 Josef Slavík. K stopadesátému výročí narozenin velkého českého houslisty Čepelák, Václav - Mikoda, Bořivoj Hořovice 1956 hudba, housle, osobnosti, umění
317 Brno v minulosti a dnes I (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna) kol. Brno 1959    dějměst, česděj
318 Umění a svět - 1957, 1958 - II, III (Uměleckohistorický sborník) kol. Gottwaldov 1959          výtvarné umění
319 Seznam obcí a okresů Republiky československé, které byly připojeny k Německu, Maďarsku a Polsku (stav ke dni 28. listopadu 1938) Praha 1938 místopis, obce, okresy, statistika, česděj, IIválka, okupace
320 Zborník Krajského múzea v Trnave - 1956, II Matoušek, František (red.) Trnava 1956 muzea, česděj, etnografie
321 Hostinné. Rodiště Karla Klíče kol. Hostinné 1959 dějměst, česděj, osobnosti, grafika, tisk, světlotisk, polygrafie
322 Zborník Krajského múzea v Trnave - 1955, I kol. Trnava 1955 muzea, česděj, etnografie
323 Okresní vlastivědné muzeum v Hořicích (70 let vlastivědného muzea v Hořicích v Podkrkonoší 1887-1957) Stehlík, František (red.) Hořice? 1957  muzea, česděj, dějměst
324 Staré město - Veligrad. Archeologický průvodce po staroslovanských nalezištích Hrubý, Vilém Gottwaldov 1955      archeologie, pravěk
325 Náčrt květeny gottwaldovského kraje Staněk, Stanislav Gottwaldov 1954       příroda
326 Husitské období v dějinách Gottwaldovského kraje - 1955, I Hosák, Ladislav Gottwaldov 1955       česděj, husitství, středověk
327 Nové archeologické výzkumy v kraji gottwaldovském v r. 1954 Pavelčík, Jan (red.) Gottwaldov 1954 archeologie, pravěk, česděj
328 Sbíráme zkameněliny Prantl, Ferdinand Praha 1957   geologie, paleontologie
329 Litvínovsko - sborník 1 Litvínov 1958 česděj
330 Umění a svět - 1956, I (Uměleckohistorický sborník) kol. Gottwaldov 1957          výtvarné umění
331 Sborník Krajského vlastivědného musea v Olomouci - oddíl B Společenské vědy, 1955, III Jochman, Vladimír (red.) Olomouc 1958 muzea, česděj, hospděj, průmysl
332 úbytek
333 Muzejní práce. Celostátní konference pracovníků muzeí a galerií v Brně Horáček, Miroslav Praha 1960 muzea
334 Sborník Severočeského muzea - 1, 1958 (společenské vědy, historia) Kaván, Jaroslav (red.) Liberec 1958  muzea, česděj
335 Sborník Severočeského muzea - 1, 1958 (přírodní vědy, historia naturalis) Smrž, Pavel (red.) Liberec 1958  muzea, zoologie, botanika, příroda
336 Sborník Národního technického muzea - I, 1955 Štechmiler, Rudolf (uspoř.) Praha 1955 muzea, věda, technika
337 Nástin praktické museologie pro krajinská musea vlastivědná Lábek, Ladislav Praha 1927  muzea, metody práce
338 Antropologie a národopis Suk, Vojtěch Praha 1929    antropologie, etnografie
339 Vlastivědné zprávy Sušicka 1959 Sušice 1959 česděj, jižní Čechy, sirky
340 Inventář a katalog - I. Návod k inventarisaci musejních sbírek Praha 1944 muzea, práce v muzeu, inventarizace
341 Vlastivědný věstník moravský - XIV, 1959 kol. Brno 1959     česděj, muzea, hospděj
342 Knížka o papíru Zuman, František Praha 1947   řemesla, výroba papíru, použití papíru, historie, papír
343 Končiny Ducháč, František Červený Kostelec 1946 IIválka, Bohdašín, Končiny, Potůček
344 Evidence musejních sbírek. Praktická příručka pro musejní pracovníky Tuček, Karel - Neustupný, Jiří Praha 1954    muzea, evidence sbírek, práce v muzeu, muzeologie, muzejnictví
345 Osvěta pomáhá zemědělství. Několik zkušeností z vesnice kol. Praha 1959 zěmědělství, příroda, obilniny, pěstování plodin
346 vyřazeno
347 Bibliografie kraje pardubického kol. Pardubice 1959 bibliografie
348 Sloužím lidu. Sborník k 65. výročí založení Městské knihovny v Třebíči Havlíčkův Brod 1950              knihovny
349 Musejnictví v Maďarsku Pubal, Václav Praha 1957 muzea, muzejní práce
350 Literární památky 4 Vosátka, Alexandr - Matičková, Anna Praha 1961    soupis literárních památek, literatura, památky
351 Sborník materiálů z pracovní konference Svazu českých museí v Teplicích Ústí nad Labem 1958            muzea, muzejní práce
352 Zprávy Krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově - 1958, č. 5-6 Gottwaldov 1958               etnografie, muzea
353 Třebíč. Metropole západní Moravy Bartušek, Antonín a kol. Praha 1959    česděj, dějměst, Morava, památky, architektura
354 a Před čtyřiceti lety v Písku. Sborník k 40. výročí vzniku republiky Písek 1958    IIválka, dějměst
354 b Před čtyřiceti lety v Písku. Sborník k 40. výročí vzniku republiky Písek 1958    IIválka, dějměst
355 Hostinné. Rodiště Karla Klíče kol. Hostinné 1959 dějměst, česděj, osobnosti
356 Prírodovedný sborník slovenského múzea - 4, 1958 Bratislava 1958 muzea, příroda
357 Zprávy Společnosti československých národopisců - 1959, 1-2 Praha 1959  etnografie
358 Okresní vlastivědné muzeum v Písku - Zprávy 1959 Písek 1959 muzea
359 5 let muzea K. Gottwalda Brabec, Václav Praha 1959  muzea
360 Práce Krajského musea v Hradci Králové - vědy přírodní, 3, 1959 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1959         muzea, sborník, příroda
361 Práce Krajského musea v Hradci Králové - vědy přírodní, 1, 1958 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1958         muzea, sborník, příroda
362 a Práce Krajského musea v Hradci Králové - vědy společenské, 1, 1958 - Soupis prvotisků v knihovně Krajského musea Zdeňka Nejedlého v Hradci Králové Lánský, Lumír Hradec Králové 1958         muzea, bibliografie, sborník, prvotisky
362 b Práce Krajského musea v Hradci Králové - vědy společenské, 1, 1958 - Soupis prvotisků v knihovně Krajského musea Zdeňka Nejedlého v Hradci Králové Lánský, Lumír Hradec Králové 1958         muzea, bibliografie, sborník, prvotisky
363 Práce Krajského musea v Hradci Králové - vědy společenské, 2, 1959 Loužil, Jaromír (red.) Hradec Králové 1959         muzea, sborník
364 vyřazeno
365 Sborník vlastivědných prací z Podblanicka - 3, 1959 Tywoniak, Jiří (red.) Praha 1959    muzea, česděj
366 Žatec. České město ve vývoji architektury a urbanistiky Líbal, Dobroslav a kol. Praha 1958  dějměst, architektura
367 Hořice v Podkrkonoší. Město kamenné krásy Stehlík, František (red.) Hořice? 1959?   česděj, dějměst
368 Sborník vlastivědných prací z Podblanicka - 2, 1958 Tywoniak, Jiří (red.) Praha 1958    muzea, česděj
369 vyřazeno
370 Zprávy Krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově - 1959, č. 1 Gottwaldov 1959               etnografie, muzea
371 Problémy osvětové práce I Praha 1958 etnografie, kultura, muzea
372 Muzeum v Bělé pod Bezdězem - 2 ks Doksy 1960 muzea, Bělá pod Bezdězem
373 Z dějin ašského okresu Albertová, Marie Aš 1959 česděj, geologie, průmysl
374 Práce musea v Hradci Králové - vědy přírodní, 1, 1960 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1960            muzea, sborník, příroda
375 Práce musea v Hradci Králové - vědy přírodní, 2, 1960 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1960            muzea, sborník, příroda
376 15 let na Žďársku kol. Havlíčkův Brod 1960        IIválka, česděj
377 Trutnovsko. Sborník vlastivědných prací a zpráv Okresního muzea a Vlastivědného kroužku v Trutnově kol. Trutnov 1958   muzea, osobnosti, etnografie, architektura
378 Vlastivědné muzeum v Teplicích. Průvodce po sbírkách a historie Teplice 1959 muzea, sborník
379 Vlastivědný sborník žilinského kraja II Kristenová, Vlasta Bratislava 1959 světděj
380 Moravské museum v Brně. Výroční zpráva 1959 Brno 1960    muzea
381 vyřazeno
382 Geologie a petrografie země moravskoslezské Zapletal, Karel Brno 1931-32 geologie, horniny
383 Boj KSČ v období světové hospodářské krize na obranu republiky v letech 1930-1939 - katalog expozice Praha 1959 hosp. krize, okupace, IIválka
384 Valašský dům lidový v Gottwaldovském kraji Gottwaldov 1956        lidová architektura, etnografie
385 Soupis místních jmen a pomístních názvů obce Lenešic Tvrzník, Jan Lenešice 1946 místní jména, zeměpis, etnografie
386 Za docentem Dr. Aloisem Stehlíkem Skutil, Josef Brno 1949 osobnosti, pravěk, archeologie
387 Ústecký kraj 1945-55. Katalog výstavy "10 let budování Ústeckého kraje" Suchevič, Sáva - Týc, Antonín Ústí nad Labem 1955           česděj, socialismus
388 Ústecké kapitoly vlastivědné Jirsík, Josef - Suchevič, Sáva Ústí nad Labem 1955           vlastivěda, česděj, příroda, architektura
389 Průvodce musejními sbírkami a stručné dějiny Nového Bydžova od nejstarších dob do konce XIX. století Kovář, Jaroslav Nový  Bydžov 1955           muzea, dějměst, sbírky
390 Výstava originálů k dřívějším československým papírovým platidlům a archivního materiálu tiskárny bankovek Praha 1947 peníze, měna, papírová platidla, numismatika
391 Celostátní veřejná anonymní soutěž na návrh bankovky stokorunové. Program a soutěžní podmínky Praha 1947 peníze, měna, papírová platidla, numismatika
392 vyřazeno
393 Sborník SLUKO B, II/1954 Olomouc 1954 česděj, pravěk, archeologie, literatura
394 Zásady českého muzejnictví Svoboda, J. F. Praha 1949  muzea
395 Ročenka muzeí olomouckého kraje 1/1955 Jochman, Vladimír (red.) Olomouc 1957 česděj, pravěk, archeologie, literatura
396 Československá etnografie - 1955, 1 Praha 1955   etnografie, pluh, ruchadlo, hornictví, jarmareční písně
397 Československá etnografie - 1955, 3 Praha 1955 etnografie, zahaniční etnografické studie
398 Zborník Slovenského národného muzea - XLVI - LIV, 1952 - 1960 Matula, Vladimír (red.) Bratislava 1960
399 Kralice kol. Brno 1959 dějměst, církev, bible, jednota bratrská, česděj
400 Výstava historie ruské kultury XI. - XVII. století v památnících písemnictví Moskva? 1959 ruská literatura, rukopisy
401 Zákon o kulturních památkách Plachý, František - Ondrušek, Josef Praha 1959   zákony, právo, kulturní památky
402 15. výročí osvobození ČSR Beringer, Karel - Bezděk, Ladislav Praha 1960 IIválka, budování socialismu
403 Vývoj zemědělství od pravěku k socialismu Praha 1953   zemědělství, hospděj
404 Stroncium 90 (grafické listy - 4 ks) Ščerbakov, Jiří Hradec Králové 1958     výtvarné umění
405 Hořický lidový kronikář a kreslíř František Šafránek Kutnar, František Praha 1956    osobnosti, etnografie, umění
406 Antonín Majer. Soupis grafického díla Diviš, Vladimír Praha 1954  výtvarné umění, osobnosti
407 vyřazeno
408 Katalog medailí Hradec Králové 1958 numismatika, medaile, osobnosti
409 Archeologický výzkum Hradce u Opavy Novotný, Boris Hradec u Opavy 1959     archeologie, pravěk, česděj, středověk
410 Práce Krajského musea v Hradci Králové - vědy přírodní, 2, 1959 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1959         muzea, sborník, příroda
411 Archeoogické rozhledy - 1959, 1-3 Praha 1959 archeologie
412 Archeoogické rozhledy - 1959, 4-6 Praha 1959 archeologie
413 Archeologické rozhledy - 1960, 2 Praha 1960 archeologie
414 Z dějin dělnického hnutí ve východočeském kraji Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1961 bibliografie, dělnické hnutí
415 Počátky slovanského osídlení v Československu Filip, Jan Praha 1946  Slované, česděj, pravěk, raný středověk
416a Zprávy Společnosti československých národopisců při ČSAV - 1960, 1-2 Praha 1960  etnografie
416b Zprávy Společnosti československých národopisců při ČSAV a Slovenské národopisné spoločnosti pri SAV - 1961, 1-2 Praha 1961  etnografie
417 Věstník národopisné společnosti československé v Praze - 1959, 2 - 1960, 1 Praha 1959, 1960    etnografie
418 Práce Krajského musea v Hradci Králové - vědy společenské - 1/II, 1960 Loužil, Jaromír (red.) Hradec Králové 1960            muzea, sborník, česděj
419 a Národopis v historické expozici vlastivědného musea Kunz, Ludvík (red.) Brno 1959      etnografie, muzea, úkládání sbírek, národopis
419 b Vlčnovské vyšívání Beneš, Josef Brno 1919 národopis, lidová výšivka, vyšívání
420 a Lidová malba na skle Vydra, Josef - Kunz, Ludvík Brno 1957     podmalby na skle, etnografie, lidové umění
420 b Horňácké město Klusák, Karel Brno 1957     etnografie, lidová výšivka
420 c Josef Klvaňa. Vzpomínka k stému výročí narození moravského etnografa Kolaja, Maxmilián - Klusák, Karel - Kunz, Ludvík Brno 1957    etnografie, osobnosti
421 Památky archeologické - 1954,1-2 Böhm, Jaroslav Praha 1954 archeologie, časopis, periodikum
422/1 Památky archeologické - 1955, 1 Böhm, Jaroslav Praha 1955 archeologie, časopis, periodikum
422 Památky archeologické - 1955, 2 Böhm, Jaroslav Praha 1955 archeologie, časopis, periodikum
423 Dějiny a současnost 10/1959 Praha 1959 česděj, umění, periodikum
424 Alois Moravec, soupis grafickýcn prací Pohribný, Arsen Praha 1960 výtvarné umění, osobnosti
425 Zprávy Krajského vlastivědného ústavu v Gottwaldově - 1960, č. 1-2 Gottwaldov 1960               etnografie, muzea
426 Příspěvek k ekonomickým otázkám asanací a rekonstrukcí Sommer, Stanislav Praha 1957   demografie, byty
427 Ekonomické otázky rekonstrukce a regenerace měst Sommer, Stanislav Praha 1959   architektura
428 Jan Bernard Fischer z Erlachu a Clam-Gallasův palác v Praze Líbal, Dobroslav - Beisetzer, Andrej Praha 1956 architektura, osobnosti, stavitelé
429 Čtvrtstoletí činnosti Okresní jednoty musejní v Brandýse n. Labem 1911-1936 Brandýs nad Labem 1939  muzea, sbírky
430 Zdeněk Dvořák. Akademický sochař (1897-1943) - katalog výstavy Hüttl, Stanislav - Miškovský, Jaro Nový Bydžov 1958       osobnosti, sochy, výtvarné umění
431 Sborník materiálů z pracovní konference Svazu českých muzeí v Teplicích (7.-12. července 1957) Ústí nad Labem, Praha 1958             muzea, sbírky
432 Evidence musejních sbírek. Praktická příručka pro musejní pracovníky - 2 ks Tuček, Karel - Neustupný, Jiří Praha 1954    muzea, evidence sbírek
433 Práce museí v Sovětském svazu - 3 ks Tuček, Karel Praha 1956    muzea, evidence sbírek
434 Musejnictví v Maďarsku Pubal, Václav Praha 1957  muzea, evidence sbírek
435 Minulostí k dnešku s. l., s. a.     nabídka nových knih ODEPSAT
436 Velký rusko-český slovník I Kopecký, Leontij - Havránek, Bohuslav - Horálek, Karel a kol. Praha 1952  cizojazyčné slovníky, ruština
437 Velký rusko-český slovník II Kopecký, Leontij - Havránek, Bohuslav - Horálek, Karel a kol. Praha 1953  cizojazyčné slovníky, ruština
438 Velký rusko-český slovník III Kopecký, Leontij - Havránek, Bohuslav - Horálek, Karel a kol. Praha 1956  cizojazyčné slovníky, ruština
439 Velký rusko-český slovník IV Kopecký, Leontij - Havránek, Bohuslav - Horálek, Karel a kol. Praha 1959  cizojazyčné slovníky, ruština
440 20 let horáckého divadla Flíček, Jiří Havlíčkův Brod 1960          divadlo, umění
441 Základ šťastných zítřků. Sborník vzpomínek na založení KSČ ve Východočeském kraji Pech, Petr (red.) Hradec Králové 1961      česděj, region, KSČ
442 Příspěvky k dějinám dělnických bojů na Havlíčkobrodsku v letech 1917-1938 kol. Havlíčkův Brod 1961      česděj, dělnické hnutí
443 Vysoké Mýto. Průvodce městem a jeho dějinami Dvořák, Radovan Vysoké Mýto 1961             dějměst
444 vyřazeno
445 Nástin praktické museologie pro krajinská musea vlastivědná Lábek, Ladislav Praha 1927  muzea, metody práce
446 Věstník národopisné společnosti československé v Praze 1961 - 1, 2; 1962 - 1, 2 Praha 1961, 1962    etnografie
447 vyřazeno
448 Tradice a perspektiva. 120 let tkalcovny a úpravny Tepna 12 v Červeném Kostelci kol. Červený Kostelec 1961  Tepna, region, hospodářské dějiny, textilní průmysl, textilnictví, bavlnářství, předení, tkaní, textil, průmysl, červenokostelecká akciová, Akciová společnost Červený Kostelec, Leopold Abeles
449 Habánská fajáns Kudělková, Alena - Zeminová, Milena Praha 1961   porcelán, užitné umění
450 Časopis Národního muzea 1827 - 1956 - rejstřík 125 ročníků muzejního časopisu, svazek I, systematický seznam Kneidl, Pravoslav - Svrček, Mirko - Břeňová, Věra Praha 1961    muzea, rejstřík
451 Dějiny Náchoda I (od nejstarších dob až do bitvy na Bílé hoře) Hraše, Jan Karel Náchod 1895  region, česděj
452 Československé lidové kroje v barevné fotografii Šotková, Blažena Praha 1956       etnografie, lidový oděv, kroje
453 Almanach MM/61 Bárta, Oldřich a kol. Brno 1961      česděj, pravěk, IIválka, etnografie, archeologie
454 Sborník Východoslovenského  múzea v Košiciach, séria A, Prírodné vedy, IA - 1960 Košice 1960 muzea, příroda
455 Renesanční umění. Bibliografie z fondů Státní vědecké knihovny v Hradci Králové Nohejlová, Miluše Hradec Králové 1961          umění, bibliografie
456 Muzeum v Mladé Boleslavi v roce 1960 Mladá Boleslav 1960            muzea, činnost muzeí
457 Adresář - kalendář politického okresu náchodského na rok 1902 Plodek, Roman Náchod 1901   kalendář, region, dějměst, adresář Náchod
458 Památky archeologické - 1956, 2 Böhm, Jaroslav (red.) Praha 1956 archeologie, časopis, periodikum
459 Československá etnografie - 1956 - 2,3,4 Nahodil, Otakar (red.) Praha 1956 etnografie, časopis
460 Československá etnografie - 1958 - 1, 2,3,4 Nahodil, Otakar (red.) Praha 1958 etnografie, časopis
461 Československá etnografie - 1957 - 1, 2, 4 Nahodil, Otakar (red.) Praha 1957 etnografie, časopis
462 Muzeum v Mladé Boleslavi Mladá Boleslav 1961            muzea, činnost muzeí
463 Sborník Vlastivědného ústavu v Olomouci - Přírodní vědy, oddíl A, 1959 - 4 Šula, Bohumil Olomouc 1960 příroda
464 Umělecké památky Čech Wirth, Zdeněk (red.) Praha 1957 encyklopedie, slovník, umění, architektura
465 40 vítězných let KSČ 1921-1961 (vyřazeno) Olomouc 1961 česděj, KSČ
466 Z pradejín života Augusta, Jozef Bratislava 1961 pravěk, příroda, prehistorie
467 Český lid II etn
468 Český lid III etn
469 Český lid IV etn
470 Český lid V etn
471 Český lid 39 etn
472 Český lid - roč. 40, 1953 Praha 1953 etnografie, časopis
473 Moravské museum v Brně. Výroční zpráva 1960 Brno 1961  muzea
474 Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000, M-33-XVII Náchod Svoboda, J. - Chaloupský, J. a kol. Praha 1961    paleontologie, geologie
475 Východočeský kraj (sborník) Koutník, František Havlíčkův Brod 1961      česděj, region
476 Na boleslavské baště Strejček, Ferdinand Mladá Boleslav 1961 osobnosti, dějměst, publicistika
477 Středověké umění. Bibliografie z fondů Státní vědecké knihovny v Hradci Králové Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1961          umění, bibliografie
478 Výběrová bibliografie československé archeologie za rok 1958 kol. Praha 1961    archeologie, bibliografie
479 Východočeský kraj v tisku. Publikace z roku 1961 Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1962            bibliografie
480 Východní Čechy 1961. Vlastivědný sborník prací o přírodě, dějinách a hospodářství východních Čech Řeřucha, Jiří a kol. Pardubice 1961 příroda, česděj, hospděj, region
481 Pohlednice z Boskovic Jurek, Jaroslav Boskovice s. a. česděj, pravěk, archeologie
482 Sborník Vlastivědného ústavu v Olomouci - Společenské vědy, oddíl B, 1960 - 6 Burian, Václav Ostrava 1962 česděj
483 Pravidla českého pravopisu Praha 1958  slovníky, pravopis
484 Numismatický sborník - VII (1962) Nohejlová-Prátová, Emanuela (red.) Praha 1952     numismaitka, mince, peníze, česděj
485 Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci - Historie,1955 - II Krandžalov, Dimitr (red.) Praha 1955   česděj
486 Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci - Historie,1956 - III Krandžalov, Dimitr (red.) Praha 1956   česděj
Př. 487 Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci - Historie, 1957 - IV Krandžalov, Dimitr (red.) Praha 1957  česděj
488 Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci - Historie, 1958 - V Krandžalov, Dimitr (red.) Praha 1958      česděj
489 Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci - Přírodní vědy, 1956 - II, Biologie, geografie, geologie 1 Němec, František (red.) Praha 1956  příroda
490 Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci - Přírodní vědy, 1958 - II, Biologie, geografie, geologie 2 Němec, František (red.) Praha 1958  příroda
491 Malé Svatoňovice bratřím Čapkům Kirschnerová, Milena (red.) Malé Svatoňovice 1962        česděj, osobnosti, dějměst
492 Dějiny diplomacie 1 kol. Praha 1961  světděj, diplomacie
493 vyřazeno - Metodický list - Základy metodiky budování přírodovědných expozic a péče o přírodovědné sbírky Urbánek, B. Praha 1962     muzea, metodika práce
494 vyřazeno
495 Sborník Československé společnosti archeologické. (K problémům prehistorie na Moravě a v sousedních oblastech) Poulík, Josef Brno 1962 archeologie, pravěk
496 Východočeský kraj v tisku. Články a stati z roku 1961 Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1962            bibliografie
497 Almanach MM 2/62 Bárta, Oldřich a kol. Brno 1962      česděj, pravěk, IIválka, etnografie, archeologie uloženo nahoře nad Př.3-a
498 České gotické sochařství 1350 - 1450 Kutal, Albert Praha 1962  výtvarné umění, sochařství           uloženo nahoře nad Př.3-a
499 Letopisy památných událostí evangelické křesťanské obce v Straužným Bergman, Josef Ernst Praha 1931 nábož, česděj, kronika, Kladsko
500 Hrady, zámky a tvrze Království českého II. - Hradecko Sedláček, August Praha 1883              architektura, hrady, zámky     uloženo nahoře nad Př.3-a
501 Česká škola na Náchodsku Náchod 1908 region, školství, výroční zpráva
502 Древне-чешская литература. Staročeská literatura. Výstava staročeských písemných památek od 9. do počátku 19. století, Moskva říjen až listopad 1959 Moskva? 1959 česká literatura, rukopisy
503 vyřazeno
504 5 let Památníku národního písemnictví na Strahově kol. Praha 1958 výroční zpráva
505 Jak sestavovat jednotné plány vzdělávání osvětových pracovníků kol. Praha, Bratislava 1962  plány vzdělávání, muzea               uloženo nahoře nad Př.3-a
506 Literární Klatovy Buriánek, František Plzeň 1962   česlit, dějměst, osobnosti
507 Poklady severočeského musea - Výstava historických hodin Nuska, B. Liberec 1961 hodiny, čas, muzea
508 Muzejní práce - Metodika zoologických prací v muzeích, díl 1 Táborský, Karel Praha 1961 muzea, metody práce
509 K otázkám muzeálnej dokumentácie dejín kapitalizmu a obdobia výstavby socializmu Kostický, Bohuš Praha 1962 muzea, metody práce, sbírky
510 Literární pozůstalosti v literárním archivu Národního muzea (2 ks) různí autoři Praha 1958-1962        česlit, osobnosti  uloženo nahoře nad Př.3-a
511 Vlastivědné zprávy Horního Pootaví Sušice 1962 česděj, umění, archeologie
512 Příspěvky ke konzervaci muzea-konzervace
513 Archeologické nálezy na nejzápadnější Moravě Skutil, Josef Velké Meziříčí 1941         archeologie, pravěk
514 Barevná fotografie Křivánek, Ladislav Praha 1962 umění, fotografie
515 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry 1 Bratislava 1962 bibliografie, muzea
516 Život závodů v kronikách, pamětech a výstavách Praha 1962 kroniky, muzea, výstavy
517 Historická knižní vazba pvh
518 vyřazeno
519 Evropský pravěk. Nástin vývoje prvobytné společnosti Filip, Jan - Buchvaldek, Miroslav - Sláma, Jiří Praha 1962  pravěk, archeologie
520 Muzejní práce - Metodika zoologických prací v muzeích, díl 2 (vyřazeno) Táborský, Karel Praha 1961 muzea, metody práce
521 Slovník památkové péče Blažíček, Oldřich J. Praha 1962 umění, památky, architektura
522 Dějiny Československa Husa, Václav Praha 1962     česděj
523 Práce musea v Hradci Králové a v Pardubicích - vědy přírodní, 1-2/III, 1961 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1961            muzea, sborník, příroda
524 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1961 Bratislava 1962 bibliografie, muzea
525 Wandteppiche Blažková, Jarmila Praha 1957  umění, gobelíny, koberce    uloženo nahoře nad Př.3-b
526 Městské památkové rezervace v Čechách a na Moravě Petr, František - Kostka, Jiří Praha 1955  umění, památky, architektura     uloženo nahoře nad Př.3-b
527 Jan Štursa 1880-1925 Matějček, Antonín Praha 1950 výtvarné umění, osobnosti, sochařství
528 Malíř o jaru veršem i štětcem Rabas, Václav Praha 1953 česlit, poezie, výtvarné umění, kresba
529 Helena Johnová Novotný, Antonín Praha 1941   umění, plastiky, sochařství        uloženo nahoře nad Př.3-b
530 Ruští realističtí malíři Fiala, Vladimír Praha 1951 výtvarné umění, malba
531 Ludvík Kuba. Katalog jeho II. výstavy v Saloně Výtvarné dílo (17.II.-26.III.1944) Kuba, Ludvík - Míčko, Miroslav Praha 1944 výtvar. umění
532 Značky českého porculánu Rytíř - Vavrek Praha 1947 užitné umění, porcelán určování značek
533 Václav Sivko - kresby Míčko, Miroslav Praha 1957 výtvarné umění, kresba, osobnosti
534 Karel Holan Pavelka, Jaroslav Praha 1942 výtvarné umění, malba, osobnosti
535 Národní umělec Ludvík Kuba Míčko, Miroslav Praha 1950 výtvarné umění, osobnosti, malba
536 Práce musea v Hradci Králové a v Pardubicích - vědy společenské, III, 1961 Květenský, Vlastimil Hradec Králové 1961            muzea, sborník, česděj
537 Práce musea v Hradci Králové a v Pardubicích - vědy společenské, 1/IV, 1961 Květenský, Vlastimil Hradec Králové 1962            muzea, sborník, česděj
538 Metodický list - Nešlo by to u vás také tak? Praha 1963 muzea, metody práce
539 Základní kurzy pro vzdělávání dobrovolných osvětových pracovníků Praha 1963 muzea, metody práce
540 Metodický list - Organizační a pracovní řády muzeí Praha 1963 muzea, metody práce
541 Soupis docházejících časopisů Nohejlová, Miluše - Levínská, Anna Hradec Králové 1962 bibliografie, časopisy
542 Východočeský kraj v tisku. Publikace z roku 1962 Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1963    bibliografie
543 Malířství 19. století. Bibliografie z fondů knihovny Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1963    bibliografie
544 Umění 19. století. Bibliografie z fondů knihovny Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1963    bibliografie
545 Vlastivedný obzor, ročník 1962 kol. Trenčín 1962 muzea, příroda, sborník, česděj
546 Východočeský kraj v tisku. Články a stati z roku 1962 Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1963    bibliografie
547 Archiv Československé akademie věd. Průvodce po archivních fondech Beran, Jiří a kol. Praha 1962 prameny, archivnictví
548 Mistrovská díla řeckého umění Schoder, R. V. - Frel, Jiří Praha 1963 výtvarné umění, Řecko                  uloženo nahoře nad Př.3-b
549 Zprávy Společnosti československých národopisců při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV - 1962, 1-2 Praha 1962 etnografie
550 Lidové hudební nástroje v ČSSR v stálé výstavě Krajského střediska lidového umění ve Strážnici Dobrovolný, František Strážnice 1963 hudba, hudební nástroje         uloženo nahoře nad Př.3-b
551 Sborník Severočeského muzea - 3, 1962 (společenské vědy, historia) Kaván, Jaroslav - Nuska, Bohumil (red.) Liberec 1962  muzea, česděj
552 10 let Vysoké školy strojní a textilní v Liberci Mánková, Blažena Liberec 1963 školství, technika
553 Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV - 1963, 1-2 Praha 1963 etnografie
554 Metodický list - Základní kurz pro kronikáře Praha 1963 muzea, metody práce
555 Otázky konzervace dřeva … muzea-konzervace
556 Bibliografie periodik v českých krajích 1945-1963. Východočeský kraj Kaňka, Vladimír Praha 1963 bibliografie, časopisy
557 Čechy na úsvitě dějin Turek, Rudolf Praha 1963 česděj, pravěk, středověk
558 Sborník Československé společnosti archeologické - 3, 1963 (K problémům prehistorie na Moravě a v sousedních oblastech) Brno 1963  archeologie, pravěk, Morava
559 úbytek
560 Práce musea v Hradci Králové - vědy přírodní,     1-2/IV, 1962 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1962            muzea, sborník, příroda
561 Severní Morava, vlastivědný sborník - 9, 1963 Spurný, František Šumperk 1963 sborník, Morava, česděj, místní jména, osobnosti
562 Rožmberský dům v Soběslavi a Zuzana Vojířová Mráz, Zdeněk - Schneider, Evžen Soběslav 1962 muzeum Soběslav, česděj, renesance
563 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II, část VIII (tisky z let 1501-1800, písmena S-Š, č. 15191-16033) Horák, František Praha 1963   bibliografie   uloženo nahoře nad Př.3-b
564 Ethnographica III-IV, 1961-1962 Kunz, Ludvík (red.) Brno 1963  etnografie, muzea
565 Čsl. Vlastivěda II/1 vlast?
566 Zprávy muzeí Západočeského kraje - 1, 1963 Figura, Juraj Plzeň 1963 muzea, sbírky, česděj
567 Hradec Králové - městská památková rezervace Květenský, Vlastimil - Šůla, Jaroslav Hradec Králové 1963 architektura, památky
568 Severovýchodní Čechy v období feudalismu Šůla, Jaroslav Hradec Králové 1963            česděj, region
569 Pravěk východních a severovýchodních Čech Vokolek, Vít Hradec Králové 1962       pravěk, archeologie
570 Práce musea v Hradci Králové - vědy společenské, V, 1963 Květenský, Vlastimil Hradec Králové 1963            muzea, sborník, česděj, pravěk
571 Správa muzejních sbírek (Muzejní práce) Beneš, Josef Praha 1963 muzea, metody práce
572 Správa muzejních sbírek (Muzejní práce) Beneš, Josef Praha 1963 muzea, metody práce
573 Vědecké práce Zemědělského muzea 1963 Rajnoha, Štefan (red.) Praha 1963 zemědělství, oradla
574 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1962 Bratislava 1964 bibliografie, muzea
575 Železné hory - regionální bibliografie Kroupa, Vlastislav Hradec Králové 1964 bibliografie
576 Kdy zemřeli …? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962 Kunc, Jaroslav Praha 1962 osobnosti
577 Historická knižní vazba pvh
578/1 Kultura. Sborník právních předpisů I Neumann, Karel Praha 1963 kultura, právo
578/2 Kultura. Sborník právních předpisů II Neumann, Karel Praha 1963 kultura, právo
578/3 Kultura. Sborník právních předpisů III Neumann, Karel Praha 1964 kultura, právo
579 Na západní výspě - III, 1961 (Vlastivědný sborník Karlovarska) Plzeň 1961 česděj, příroda, řemesla, architektura
580 Chladné zbraně ve sbírkách našich muzeí Beneš, Ctirad Pardubice 1964                         zbraně, vojenství
581 Dějiny mikulovské zámecké knihovny Trantírek, Miroslav Mikulov s. a. knihovna, literatura
582 Mnichov varuje. Břeclavsko 1938-1945 Mikulov s. a. IIválka, Mnichov
583 Zprávy společnosti přátel starožitností za rok 1963 s. l., s. a. výroční zprávy
584 Bibliografie Choceňska s tematickým soupisem nejdůležitějších článků a statí Nezbeda, Vilém Choceň 1964  bibliografie
585 80 let muzea v Písku Písek 1964   muzea, sbírky
586 20. výročie SNP světděj, IIválka, Slovensko, povstání, SNP, fotografie
587 Tábor Hejna, Antonín Praha 1964 dějměst, česděj, osobnosti
588 Zprávy muzeí Západočeského kraje - 2, 1964 Figura, Juraj Plzeň? 1964? muzea, sbírky, česděj
589 Alois Bubák Tomeš, Jan Praha 1956  umění, osobnosti, malířství
590 Severní Morava, vlastivědný sborník - 10, 1964 Spurný, František Šumperk 1964 sborník, Morava, česděj, místní jména, osobnosti
591 Práce musea v Hradci Králové - vědy přírodní, V, 1963 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1963            muzea, sborník, příroda
592 Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV - 1964, 1 Praha 1963     etnografie
593 Dějiny Prahy Janáček, Josef (red.) Praha 1964 dějměst, česděj, osobnosti
594 Mythologie Řekův a Římanův Saska, Leo František Praha 1925 mytologie, nábož., filozofie
595 August Sedláček Cihla, Ladislav Písek 1963 osobnosti, česděj, archeologie
596 Zprávy muzea v Písku 1961 Písek 1961 česděj, kolovraty, dějměst, osobnosti, architektura
597 Vlastivědný věstník moravský - XVI, 1961-64 kol. Brno 1964     česděj, muzea, hospděj, řemesla, osobnosti
598 Velký rusko-český slovník VI (Dodatky А-Я) Kopecký, Leontij - Havránek, Bohuslav - Horálek, Karel a kol. Praha 1964 cizojazyčné slovníky, ruština
599 Národní umělec Ludvík Kuba Míčko, Miroslav Praha 1950 výtvar. umění, osobnosti, malířství
600 Dějinné počátky Českého ráje Filip, Jan Praha 1947 česděj, pravěk
601 Česká vesnice v roce 1848 Klimeš, Vladimír s.l., 1949     česděj, dějiny venkova, robota
602 Velký rusko-český slovník V (Dodatky Т-Я) Kopecký, Leontij - Havránek, Bohuslav - Horálek, Karel a kol. Praha 1962 cizojazyčné slovníky, ruština
603 úbytek
604 Přírodovědné expozice a výstavy. (Muzejní práce) Pubal, Václav (red.) Praha 1964 muzea, sbírky, výstavy, přírodovědné výstavy, expozice, práce v muzeu
605 Vědecké práce Zemědělského muzea 1964 Rajnoha, Štefan (red.) Praha 1964 hospděj, zemědělství
606 Zprávy společnosti přátel starožitností za rok 1964 s. l., s. a. výroční zprávy
607 Z dílen středověkých hrnčířů na Moravě Nekuda, Vladimír Brno 1964 řemesla, pravěk, středověk, keramika
608 Příspěvky ke starší české literatuře na Moravě kol. Brno, Blansko 1964         Morava, česlit
609 Zvolen v období lužickej kultúry Balaša, Gejza Bánská Bystrica 1964 pravěk, česděj, světděj, archeologie
610 Návod na etnografický výskum slovenského poľnohospodárstva. Obrábanie pôdy a pestovanie obilnín Urbancová, Viera Zvolen 1964 zemědělství, plodiny, etnografie, obilí
611 chybí??? V přír. knize - toto číslo pozn. V přír. knize - vynechaná čísla
612 chybí??? V přír. knize - toto číslo   - " -
613 chybí??? V přír. knize - toto číslo   - " -
614 chybí??? V přír. knize - toto číslo   - " -
615 chybí??? V přír. knize - toto číslo   - " -
616 Přírůstky - 2, 1964 Hradec Králové 1964 bibliografie
617 Přírůstky -  3-4, 1964 Hradec Králové 1964 bibliografie
618 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1963 Bratislava 1965 bibliografie, muzea
619 Národně osvobozenecké hnutí na severní Moravě 1938-1945 Bartoš, Josef Šumperk 1965 IIválka, česděj
620 Almanach Velká Morava kol. Brno 1965 česděj, středověk, archeologie, Velká Morava
621 vyřazeno
622 Trutnovsko - Krkonošská výstava Trutnov 1949 Bílek, J. V. (red.) [Trutnov], 1949 dějměst, česděj, průmysl, řemesla, výstavy, živnosti, Trutnovsko, Rtyňsko, Vrchlabí, dobová reklama, inzerce
623 Po stopách vývoje člověka Malá, Lidmila - Prokopec, Miroslav - Troníček, Chrudoš Praha 1956 pravěk, archeologie
624 Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV - 1964, 2-4 Praha 1964 etnografie
625 Vlastivedná práca Marcinková, Anna Bratislava 1964 muzea, metody práce
626 Severní Morava, vlastivědný sborník - 11, 1964 Spurný, František Šumperk 1965 sborník, Morava, česděj, řemesla, osobnosti
627 Prokop Diviš Znojmo, Přímětice 1965 osobnosti, elektřina, fyzika, vynález bleskosvodu, Prokop Diviš
628 Kouzlo bílých nití. Krajkářská práce Marie Sedláčkové Serbouskové (2 ks) Vydrová, Jiřina - Štech, V. V. Javornice 1965 krajka, etnografie, krajkářství
629 Zívr Ladislav - sochařské dílo 1930 - 1965 Hradec Králové 1965          výtvarné umění, sochy
630 Město Slaný Slunečko, Vladimír Slaný 1965    česděj, dějměst
631 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II, část VIII, sešit 236-250 (tisky z let 1501-1800, písmena S-V, č. 15191-16905) Horák, František Praha 1965   bibliografie
632 Základy bibliografie Drtina, Jaroslav (red.) Praha 1965   bibliografie
633 Meissner Parzellanmalerei des 18. Jahrhunderts Pazaurek, Gustav E. Stuttgart 1929 porcelán, míšeňský porcelán
634 Zahrada mládí Karla Čapka Kašpar, Josef Úpice 1946 česlit, spisovatelé, osobnosti, Karel Čapek
635 Z pradějin člověka Augusta, Josef Praha 1954 pravěk, příroda, prehistorie
636 Česká jména osobní a rodová Davídek, Václav - Doskočil, Karel - Svoboda, Jan Praha 1941 vlastní jména osobní, onomastika, antroponomastika
637 Jak se kdy v Čechách tancovalo. Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvláštním zřetelem k dějinám tance vůbec Zíbrt, Čeněk Praha 1960 tanec, etnografie
638 Archivní příručka. Sborník přednášek o archivní praxi Volf, Miloslav - Haas, Antonín (uspoř.) Praha 1948 archivnictví
639 Knihovna Jana Hostivíta Pospíšila. Soupis knih ze sbírek Krajského muzea v Hradci Králové Květenský, Vlastimil Hradec Králové 1965              Jan Hostivít Pospíšil, bibliografie, soupis knih, soupis díla, literáti, knihovny
640 Nálezy římských mincí v královéhradeckém museu Nemeškalová, Zdeňka - Šůla, Jaroslav Hradec Králové 1965 numismatika, mince, peníze, měna, římské mince, platidla
641 Slovanské hradiště v Chebu Hejna, Antonín Cheb 1965 archeologie, pravěk, Slované
642 Kronika objeveného věku Böhm, Jaroslav Praha 1941 pravěk, archeologie
643 úbytek
644 Dějiny Československa do roku 1437 Kavka, František Praha 1964 učebnice, vysoké školy, česděj
645 České Budějovice Pavel, Jakub Praha 1965 česděj, dějměst, architektura, umění
646 Východočeský kraj v tisku. Publikace, články a stati z roku 1964 Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1965 bibliografie
647 Teorie moderního umění Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1965     bibliografie, umění
648 Moderní československé malířství Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1965 bibliografie, výtvarné umění
649 Moderní světové malířství Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1965 bibliografie, výtvarné umění
650 Moderní architektura, sochařství a průmyslové výtvarnictví Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1965 bibliografie, výtvarné umění, architektura
651 Mladý Chittussi. Monografická studie o mládí a rané tvorbě umělce Sejček, Zdeněk Havlíčkův Brod 196         výtvarné umění, osobnosti
652 Latinské prameny k dějinám Velké Moravy I. Bartoňková, Dagmar Praha 1964 česděj, Velká Morava, vysoké školy, učebnice
653 Italská renesance Macek, Josef Praha 1963 osobnosti, výtvarné umění, architektura
654 Vamberk - město krajek a živého průmyslu Pavel, Bohumil Vamberk 1965 dějměst, krajka, etnografie
655 Od trstenické stezky - V, 1925-26; VI, 1926-27 Litomyšl 1925-1927       česděj, Vánoce, etnografie,  Velikonoce, osobnosti
656 Děje města Čáslavě Sedláček, August Praha 1874 česděj, dějměst
657 Z Pelclova kraje - I, 1935; II, 1936; III, 1937 Dvořák, Stanislav (red.) Rychnov nad Kněžnou 1935 sborník, průmysl, osobnosti, česděj, dějměst, etnografie
658 Polabský Slovan - 45 až 74, 1849 Šrůtek, Josef (red.) Hradec Králové 1849      týdeník, noviny, region
659 Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do počátku XIX. století. Politický okres Novopacký Cechner, Antonín Praha 1909 umění, architektura
660 Dějiny obce Slemena v podorlickém kraji Novák, Václav Slemeno 1948 dějměst, česděj, osobnosti
661 České tvrze Hejna, Antonín Praha 1961 archeologie, architektura
662 Věstník národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV - 1965, 1-2 Praha 1965 etnografie
663 Zprávy Společnosti přátel starožitností 1965 - Památce Josefa Klika Praha 1965 osobnosti
664 vyřazeno
665 Severní Morava, vlastivědný sborník - 12, 1965? Spurný, František Šumperk 1966? sborník, Morava, česděj, II válka, myslivost
666 vyřazeno
667 vyřazeno
668 vyřazeno
669 Práce musea v Hradci Králové - vědy přírodní, VI, 1964 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1964            muzea, sborník, příroda
670 Mythologie Řekův a Římanův Saska, Leo František Praha 1898 mytologie, nábož., filozofie
671 Metodický list - Spolupráce muzeí se školami Praha 1965 muzea, metody práce
672 Listy Orlického muzea -  1, 1966 Nezbeda, Vilém (red.) Choceň 1966 muzea, příroda, entomologie, osobnosti
673 Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas 1 (a-k) Filip, Jan Prag 1966  archeologie, pravěk, česděj, světděj
674 Atlas československý dějin Purš, Jaroslav (red.) Praha 1965 česděj, mapy, atlasy      uloženo nahoře nad Př.3-a
675 vyřazeno
676 České dějiny I-3. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253) Novotný, Václav Praha 1928 česděj
677 Führer für Sammler von Porzellan und Fayence Steinzeug, Steingut usw. Vollständiges Verzeichnis der aug älterem Porzellan, Fayence, Steingut usw. befindlichen Marken Graesse, J. G. Th. - Jaennicke, F. Berlin 1910 porcelán, keramika, porcelán určování značek
678 Čechy v době stěhování národů Svoboda, Bedřich Praha 1965 archeologie, pravěk, česděj
679 Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě od konce 15. do začátku 17. století - 1, A - C Truhlář, Antonín - Hrdina, Karel - Hejnic, Josef - Martínek, Jan Praha 1966 starší česlit, poezie, renesance
680 Opera corcontica 1, 1964 (Krkonošské práce) Fanta, Josef (red.) Havlíčkův Brod 1965           příroda
681 Opera corcontica 2, 1965 (Krkonošské práce) Fanta, Josef (red.) Praha 1965    příroda
682 Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV - 1965, 3-4 Praha 1965 etnografie
683 Materiály k retrospektivní bibliografii české etnografie a folkloristiky - sv. I - Soupis bibliografií české a slovenské etnografie a folkloristiky vydaných v letech 1945 - 1963 Jeřábková, Alena Brno 1965 bibliografie, vysoké školy, učebnice
684 Příručka pro pracovníky muzejních knihoven Švehla, Karel Praha 1965 knihovny, metody práce, knihovnictví, metodiky
685 vyřazeno
686 Severní Morava, vlastivědný sborník - 13, 1966 Spurný, František Šumperk 1966 sborník, Morava, česděj, pravěk, osobnosti, příroda
687 Peliny. Botanický průvodce státní přírodní rezervací Šimek, Emil Choceň 1966 příroda, rostliny, botanika
688 vyřazeno
689 Soupis časopisů docházejících v roce 1965 a objednaných na rok 1966 Nohejlová, Miluše - Levínská, Anna Hradec Králové 1965     bibliografie, časopisy
690 Bulletin záchranného oddělení - 2, 1964 Moucha, Václav (red.) Praha 1965 archeologie, výzkumy
691 Lidové umění Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1966    bibliografie, lidové umění
692 Umění pravěku a starověku Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1966    bibliografie, pravěk, starověk
693 Jiří Rychnovský 1540-1616. Život, dílo, doba Čapek, Jan Blahoslav - Snížková, Jitka Rychnov nad Kněžnou 1966 hudba, osobnosti
694 Východočeský kraj v tisku. Publikace, články a stati z roku 1965 Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1966    bibliografie
695 Soupis časopiseckých prací z Valašska a Záhoří 1884-1964 Kunz, Ludvík Brno 1965 bibliografie
696 Metodický list - Bibliografie muzeologické literatury za léta 1963 - 1964 Praha 1965 muzea, bibliografie
697 Metodický list - Výzkum návštěvnosti muzeí Suk, Ríša Praha 1966    muzea, metody práce, návštěvnost
698 vyřazeno
699 Dravci ve sbírkách Východočeského muzea Kotek, František - Sklenář, Jan Pardubice 1966                       příroda, ptáci
700 Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV - 1966, 1-2 Praha 1966 etnografie
701 Soupis národopisných příspěvků v regionálních časopisech Moravského Valašska Jeřábek, Richard a kol. s. l., 1966 bibliografie, etnografie
702 vyřazeno
703 Listy Orlického muzea -  3, 1966 Nezbeda, Vilém (red.) Choceň 1966 muzea, příroda, entomologie, osobnosti, místní jména, ptáci
704 Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách Šolle, Miloš Praha 1966 pravěk, česděj, archeologie, Velká Morava
705 Severní Morava, vlastivědný sborník - 14, 1966 Spurný, František Šumperk 1966 sborník, Morava, česděj, příroda, osobnosti
706 a Práce muzea v Hradci Králové - vědy přírodní, VII, 1966 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1966            muzea, sborník, příroda
Př. 706 b Práce musea v Hradci Králové - vědy společenské, X, 1966 Vokolek, Vít (red.) Hradec Králové 1963            muzea, sborník, česděj, lesy, školství
707 Crescenti Bohemi pars altera libros VII-XII continens Šmelhaus, Vratislav - Neradová, Květa Praha 1966 starší česlit, renesance, zemědělství
708 Pohřebiště a sídliště lidu popelnicových polí v Třebešově Vokolek, Vít Hradec Králové 1966       archeologie, pravěk, česděj
709 Stávkové hnutí zemědělského dělnictva na Opočensku v letech 1918 - 1924 Potoček, Václav Rychnov nad Kněžnou 1967  česděj, zemědělství
710 Listy Orlického muzea -  4, 1966 Nezbeda, Vilém (red.) Choceň 1966 muzea, příroda, entomologie, osobnosti, místní jména
711 Bedřich Mudroch. Katalog výstavy z díla k 5. výročí jeho úmrtí 27. dubna - 14. května 1967 Mladá Boleslav 1967         osobnosti, malba, výtvarné umění
712 Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV - 1966, 3-4 Praha 1966 etnografie
713 Múzeum Petra Jilemnického v Jure pri Bratislave Pavelek, Juraj Bratislava 1966 muzea, osobnosti, česlit
714 Bibliografie botanické literatury východních Čech Kobrle, Alfréd Pardubice 1967      bibliografie, příroda, botanika, rostliny
715 Vojenské a civilní zbraně Beneš, Ctirad Pardubice 1967 zbraně, výzbroj, výstroj, muzea, sbírky
716 vyřazeno
717 vyřazeno
718 Vlastivědný sborník Podbrdska I - 750 let města Příbramě Příbram 1966  česděj, dějměst
719 Katalog k výst. Rest.
720 Listy Orlického muzea -  1-2, 1967 Nezbeda, Vilém (red.) Choceň 1966 muzea, příroda, entomologie, místní jména, česděj, osobnosti, archeologie
721 Klenoty starých pergamenů. Hudební rukopisy východních Čech Černý, Jaromír - Mikan, Jaroslav Hradec Králové 1967        rukopisy, hudba
722 K problému konzervace
723 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II, část IX (tisky z let 1501-1800, W-Ž, č. 16906-17631) Horák, František Praha 1967   bibliografie
724 vyřazeno
725 Umění Asie, Afriky a Latinské Ameriky Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1967 bibliografie
726 vyřazeno
727 Východočeský kraj v tisku. Publikace, články a stati z roku 1966 Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1967 bibliografie
728 Vlastivědná práce Trutnovska Vašíček, Zdeněk - Wolf, Vladimír (red.) Trutnov 1967 česděj, region
729 Vlastivědná práce Trutnovska Vašíček, Zdeněk - Wolf, Vladimír (red.) Trutnov 1967 česděj, region
730 Vlastivědná práce Trutnovska Vašíček, Zdeněk - Wolf, Vladimír (red.) Trutnov 1967 česděj, region
731 Vlastivědná práce Trutnovska Vašíček, Zdeněk - Wolf, Vladimír (red.) Trutnov 1967 česděj, region
732 Vlastivědná práce Trutnovska Vašíček, Zdeněk - Wolf, Vladimír (red.) Trutnov 1967 česděj, region
733 Archeologické rozhledy - 1967, 1-6 Filip, Jan (red.) Praha 1967 archeologie
734 Časopis Národního muzea, Historické muzeum - 1967, 1-4 Praha 1967 česděj, pravěk, muzea
735 Muzejní a vlastivědná práce - 1967, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1967 česděj, muzea, etnografie
736 Soupis národopisných příspěvků v regionálních časopisech západní Moravy Rousová, Jiřina - Svobodová, Vlasta s. l., 1967 bibliografie, etnografie
737 Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV - 1967, 1-2 Praha 1967 etnografie
738 Práce muzea v Hradci Králové - vědy přírodní, VIII, 1967 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1967            muzea, sborník, příroda
739 Listy Orlického muzea -  3-7, 1967 Nezbeda, Vilém (red.) Choceň 1966 muzea, příroda, entomologie, česděj, heraldika, osobnosti
740 Metodický list - K problematice centrální evidence muzejních sbírek Špét, Jiří (red.) Praha 1967 evidence sbírek
741 Zeměměřiči ve službách české komory v době vlády Rudolfa Ii. a na začátku vlády Matyášovy Honl, Ivan Brno 1939 česděj, zeměměřičctví
742 Paměti Pelcl, František Martin Praha 1931 paměti, česděj, osobnosti
743 Papírové peníze na území Československa 1762 - 1967 Sém, Julius Praha 1967 peníze, měna, platidla
744 Český lid - 1967, 1-6 Praha 1967 časopis, česděj, etnografie
745 Dějiny a současnost IX - 1-12, 1967 Šumbera, Zdeněk (red.) Praha 1967 časopis, česděj
746 Časopis Národního muzea, příroda - 1967, 1-4 Horný, Radavan (red.) Praha 1967 příroda, muzea
747 vyřazeno
748 Středověká keramika v Čechách a na Moravě Nekuda, Vladimír - Reichertová, Květa Brno 1968     česděj, pravěk, keramika, užitné umění
749 Kultura. Sborník právních předpisů - dodatky Neumann, Karel Praha 1968 kultura, právo
750 Olomučanská keramika
751 Múzeum. Metodický, študijný a informačný materiál 1-4/1968 Bratislava 1968 muzea, příroda, česděj, osobnosti
752 Muzeum a věda Neustupný, Jiří Praha 1968 muzea, metody práce
753 Muzeum a věda Neustupný, Jiří Praha 1968 muzea, metody práce
754 Archeologické rozhledy - 1-6, XX,1968 Filip, Jan (red.) Praha 1968 archeologie, pravěk, česděj
755 Rolnické olejny na Hané a Záhoří (Časopis Moravského muzea v Brně - vědy společenské, XLIV, 1959) Kunz, Ludvík Brno 1959 muzea, výroba oleje, průmysl, hospděj
756 Některé národohospodářské konsekvence společenských proměn na zemědělské vesnici (Časopis Moravského muzea v Brně - vědy společenské, XLIV, 1959) Kunz, Ludvík Brno 1959 hospděj, vesnice, zemědělství, etnografie
757 Historické zprávy o zemních silech v zóně mediteránního a eurosibiřského obilnářství (Časopis Moravského muzea v Brně - vědy společenské, L, 1965) Kunz, Ludvík Brno 1959 muzea, hospděj, zemědělství, obilí
758 Nizozemská politika a Bílá hora Polišenský, Josef Praha 1958 česděj, světděj, Bílá hora
759 Kulturní obraz českých měst - díl I Winter, Zikmund Praha 1890 česděj, dějměst, kultura, řemesla, hospděj
760 Městská chudina v době předhusitské Graus, František Praha 1949 česděj, hospděj, husitství, dějměst
761 Kniha Josefova Kramerius, Václav Matěj - Kramerius, Václav Rodomil Praha 1941 osobnosti, Josef II., česděj, beletrie
762 Umění. Sborník pro českou výtvarnou práci - 1-10, 1943 Praha 1943  výtvarné umění, osobnosti
763 Od pravěku k dnešku - díl I kol. Praha 1930 česděj, sborník
764 Od pravěku k dnešku - díl II kol. Praha 1930 česděj, sborník
765 Zprávy z muzeí od trstenické stezky - IV, 1968 Litomyšl, Vysoké Mýto 1968       česděj, osobnosti, výtvarné umění
766 Uherskobrodské dny J. A. Komenského Auerswald, František Uherský Brod 1963       osobnosti, pedagogika
767 O výchově dětí a mládeže k rodičovství Fišer, Jiří Uherský Brod 1964      sexuální výchova
768 Řeč o vzdělávání ducha Komenský, Jan Amos Uherský Brod 1957            pedagogika, osobnosti
769 úbytek
770 Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV - 1967, 3-4 Praha 1967     etnografie
771 Listy Orlického muzea -  1, 1968 Nezbeda, Vilém (red.) Choceň 1968 muzea, příroda, osobnosti, místní jména
772 Tulák minulostí Wolf, Vladimír (red.) Trutnov 1968 osobnosti, Ladislav Hosák, jazykověda
773 Vlastivědná ročenka Okresního archivu v Blansku II, 1968 Skutil, Jan (red.) Blansko 1968 česděj, česlit, osobnosti
774 Vlastivědná ročenka Okresního archivu v Blansku III, 1968 Skutil, Jan (red.) Blansko 1968 česděj, osobnosti, Moravský kras
775 vyřazeno
776 Jindřichohradecké malované střelecké terče Růžička, Miloš O. Jindřicův Hradec 1968 terče
777 Kouřim Šolle, Miloš - Svoboda, Bedřich - Pospíšilová, Alena s. l., s. a.       česděj, dějměst, perník, pravěk
778 Muzeum v Mohelnici. Katalog pravěké sbírky; I. doba kamenná Goš, Vladimír              Zprávy Čs. spol. arch. Praha 1968 česděj, pravěk, archeologie
779 Stavitelé chrámu sv. Mikuláše v Lounech Lůžek, Bořivoj Louny 1968 osobnosti, architektura, výtvarné umění
780 úbytek
781 K otázkám konzervace
782 Metodický list - Problémy soudobé dokumentace Praha 1968 muzea, metody práce
783 Československá vlastivěda - díl III, Lidová kultura kol. Praha 1968 zemědělství, bydlení, lidová poezie, rodina, občlečení
784 Textilní průmysl a dělnictvo na Trutnovsku v XIX. století Lesák, Vladimír - Kábrt, Jan Trutnov 1968 průmysl, textil
785 Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV - 1968, 1-2 Praha 1968 etnografie
786 Listy Orlického muzea -  2, 1968 Nezbeda, Vilém (red.) Choceň 1968 muzea, příroda, entomologie, česlit
787 Zlatá doba měst českých Winter, Zikmund Praha, s. a.    dějměst, architektura
788 Husitský král Urbánek, Rudolf Praha 1926 osobnosti, česděj, Jiří z Poděbrad
789 úbytek
790 Husitské válečnictví za doby Žižkovy a Prokopovy Toman, Hugo Praha 1898 husitství, česděj
791 Paměti Mikuláše Dačického z Heslova I Rezek, Antonín (red.) Praha 1878 paměti, česděj, renesance, osobnosti
792 Paměti Mikuláše Dačického z Heslova II Rezek, Antonín (red.) Praha 1880 paměti, česděj, renesance, osobnosti
793 Život církevní v Čechách - díl I Winter, Zikmund Praha 1895       církev, česděj
794 Život církevní v Čechách - díl II Winter, Zikmund Praha 1896       církev, česděj
795 Jan Žižka Tomek, Václav Vladivoj Praha 1879 česděj, husitství, osobnosti
796 Heřman hrabě Černín z Chudenic. Obraz ze života a činnosti jeho Tischer, František Praha 1903 česděj, šlechta, osobnosti
797 Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618 - I. díl Bílek, Tomáš V. Praha 1882 česděj, Bílá hora,  konfiskace
798 Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618 - II. díl Bílek, Tomáš V. Praha 1883 česděj, Bílá hora,  konfiskace
799 Listy dvou Janů Císařová-Kolářová, Anna - Daňhelka, Jiří Praha 1949 osobnosti, česděj, husitství, Jan Hus, Jan Žižka
800 Záře nad pohanstvem Linda, Josef Praha 1949 román, česlit
801 O nejstarším stěhování národů a o problému civilisace proto-indické Hrozný, Bedřich Praha 1940 starověk, archeologie, klínové písmo
802 O volbě Jiřího z Poděbrad za krále českého 2. března 1458 Urbánek, Rudolf Praha 1958   prameny, dokumenty, česděj, osobnosti
803 Dějiny a současnost X - 1-12, 1968 Šumbera, Zdeněk (red.) Praha 1968 časopis, česděj
804 Český lid - 1968, 1-6 Praha 1968 časopis, česděj, etnografie
805 Kruhoústí a ryby povodí Labe a Stěnavy Lohniský, Karel Hradec Králové 1968         muzea, příroda, ryby
806 Památník J. L. Píče ve Mšeně u Mělníka. Katalog pravěké sbírky Sklenář, Karel              Zprávy Čs. spol. arch. Praha 1968 česděj, pravěk, archeologie
807 Středopaleolitické osídlení Čech Zprávy Čs. spol. arch. Praha 1968 česděj, pravěk, archeologie
808 Laténská kultura na Slovensku Zprávy Čs. spol. arch. Praha 1968 česděj, pravěk, archeologie, světděj
809 Pravěk Kolínska kol. Kolín 1966  česděj, pravěk
810 vyřazeno
811 Zprávy z muzeí od trstenické stezky - 5, 1968 Litomyšl 1968         česděj, osobnosti, muzea
812 úbytek
813 Československá vlastivěda - díl I, svazek I, Příroda kol. Praha 1968 geologie, fyzický zeměpis, pohoří, vodstvo
814 vyřazeno
815 Metodický list - Problémy spolupráce muzeí se školami Praha 1968 muzea, metody práce
816 Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích I Šnejdárek, Antonín Praha 1968 IIválka, světděj
817 Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích II Šnejdárek, Antonín Praha 1968 IIválka, světděj
818 Listy Orlického muzea -  3-4, 1968 Nezbeda, Vilém (red.) Choceň 1966 muzea, příroda, entomologie, místní jména, česděj, osobnosti
819 Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas 2 (l-kz Filip, Jan Prag 1969  archeologie, pravěk, česděj, světděj
820 Zprávy z muzeí od trstenické stezky - 6, 1969 Litomyšl 1969         česděj, osobnosti, muzea
821 Krkonoše - Podkrkonoší 4
822 Miscellanea. Sborník příspěvků k osmdesátinám profesora Jaroslava Procházky Vašíček, Zdeněk - Wolf, Vladimír (red.) Trutnov 1969 česlit, česděj, osobnosti
823 Vývoj místních jmen Lutterer, Ivan Choceň
824 Staré české železářství Kořan, Jan Praha 1946 železo, hutnictví
825 Vypsání husitské války Zap, Karel Vladislav Praha 1907 česděj, husitství, osobnosti
826 Středověká města. Studie z dějin hospodářských a sociálních Pirenne, Henri Praha 1928 světděj, dějměst, středověk
827 Mistr Jan Rokycana, obránce pravdy a zákona Božího Šimek, František (uspoř.) Praha 1949 husitství, česděj, osobnosti
828 Kronika Trojánská Daňhelka, Jiří (red.) Praha 1951 světděj, česlit
829 Čechy a francouzská revoluce Mejdřická, Květa Praha 1959 česděj, světděj, francouzská revoluce
830 Jak žili naši otcové
831 Naše styky s Lužicí Páta, Josef - Zmeškal, Vladimír (red.) Praha 1934 Lužice, česděj, světděj
832 Dějiny saského vpádu do Čech (1631-1632) a návrat emigrace Rezek, Antonín Praha 1889 česděj, světděj
833 Jakub Bílek: Jan Augusta v letech samoty. Paměti z let 1548-1564. Bednář, František Praha 1942 jednota bratrská, církev, osobnosti, reformace
834 Věk poděbradský. Čechy za kralování Jiříka z Poděbrad, léta 1460-1464. (České dějiny díl III, část 4) Urbánek, Rudolf Praha 1962   česděj, osobnosti, Jiří z Poděbrad
835 Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví (České dějiny díl II, část 1) Šusta, Josef Praha 1935  česděj, osobnosti, středověk, Přemyslovci
836 Počátky Lucemburské 1308-1320 Šusta, Josef Praha 1919 česděj, středověk, Lucemburkové, osobnosti
837 Příspěvky k regionálním dějinám (práce posluchačů historie) Lesák, Vladimír (uspoř.) Hradec Králové 1969         česděj, regděj
838 Ilustrované dějiny světové - díl I. Starověk, dějiny starého věku od počátku dějin do stěhování národů Kosina, Jaroslav Praha 1929 světděj, starověk
839 Ilustrované dějiny světové - díl II. Středověk, dějiny středního věku od stěhování národů do objevení Ameriky Kosina, Jaroslav Praha 1928 světděj, středověk
840 Ilustrované dějiny světové - díl IV. Novověk I, dějiny nového věku od objevení Ameriky do prvního císařství ve Francii Kosina, Jaroslav Praha 1926 světděj, novověk
841 Ilustrované dějiny světové - díl IV. Novověk II, dějiny nového věku od prvního císařství ve Francii do konce světové války Kosina, Jaroslav Praha 1927 světděj, novověk
842 vyřazeno
843 Crescenti Bohemi pars prima libros I-VI continens Šmelhaus, Vratislav - Neradová, Květa Praha 1968 starší česlit, renesance, zemědělství
844 vyřazeno
845 Hallstatt a Býčí skála kol. Praha? 1969 pravěk, archeologie
846 Listy Orlického muzea -  1, 1969 Nezbeda, Vilém (red.) Choceň 1969 muzea, příroda, entomologie, česděj, řemesla, perníkářství
847 Spiš 2 - vlastivedný zborník Král, Karol (red.) Košice, Spišská Nová ves 1968 příroda, kultura, národopis, dějiny, školství, kultura
848 Jednotná evidence pracujících Štětka, Karel a kol. Praha 1969 evidence pracujících VYŘADIT!!!
849 Acta regionalia 1966-1967. Sborník vlastivědných prací Roubík, František - Špét, Vlastimil (red.) Praha 1968 osobnosti, česděj, prameny, památková péče
850 Československá vlastivěda - díl II, svazek 2, Dějiny od roku 1871 do současnosti kol. Praha 1969 česděj
851 Pardubicko - vlastivědný sborník, 1-1969 Pardubice 1969   příroda, česděj, numismatika, dějměst
852 vyřazeno
853 Východočeské muzeum Pardubice Zikmunda, Vlastimil Pardubice 1969                              muzea, sbírky
854 Metodický list - Bibliographia museologica 1818-1967 Špét, Jiří Praha 1968 bibliografie, muzea
855 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1968 Bratislava 1968 bibliografie, muzea
856 Univerzita Karlova a padesát let Československa Kavka, František Praha 1968 vysoké školy, školství, česděj
857 Východočeský kraj v tisku. Publikace, články a stati z roku 1967 Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1969 bibliografie
858 Zprávy z muzeí od trstenické stezky - 7, 1969 Litomyšl 1969       česděj, osobnosti, mince, česlit, církev
859 Věstník Národopisné společnosti československé při ČSAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV - 1968, 3-4 Praha 1968 etnografie
860 vyřazeno
861 Meyers konversations - Lexikon - 1 Lipsko, Vídeň 1895         všeobecná encyklopedie
862 Meyers konversations - Lexikon - 2 Lipsko, Vídeň 1895         všeobecná encyklopedie
863 Meyers konversations - Lexikon - 3 Lipsko, Vídeň 1895         všeobecná encyklopedie
864 Meyers konversations - Lexikon - 4 Lipsko, Vídeň 1895         všeobecná encyklopedie
865 Meyers konversations - Lexikon - 5 Lipsko, Vídeň 1895         všeobecná encyklopedie
866 Meyers konversations - Lexikon - 6 Lipsko, Vídeň 1895         všeobecná encyklopedie
867 Meyers konversations - Lexikon - 7 Lipsko, Vídeň 1896         všeobecná encyklopedie
868 Meyers konversations - Lexikon - 8 Lipsko, Vídeň 1896         všeobecná encyklopedie
869 Meyers konversations - Lexikon - 9 Lipsko, Vídeň 1896         všeobecná encyklopedie
870 Meyers konversations - Lexikon - 10 Lipsko, Vídeň 1896         všeobecná encyklopedie
871 Meyers konversations - Lexikon - 11 Lipsko, Vídeň 1897         všeobecná encyklopedie
872 Meyers konversations - Lexikon - 12 Lipsko, Vídeň 1897         všeobecná encyklopedie
873 Meyers konversations - Lexikon - 13 Lipsko, Vídeň 1896         všeobecná encyklopedie
874 Meyers konversations - Lexikon - 14 Lipsko, Vídeň 1897         všeobecná encyklopedie
875 Meyers konversations - Lexikon - 15 Lipsko, Vídeň 1897         všeobecná encyklopedie
876 Meyers konversations - Lexikon - 16 Lipsko, Vídeň 1897         všeobecná encyklopedie
877 Meyers konversations - Lexikon - 17 Lipsko, Vídeň 1897         všeobecná encyklopedie
878 Listy Orlického muzea -  2-3, 1969 Nezbeda, Vilém (red.) Choceň 1969 muzea, příroda, entomologie, česděj, osobnosti
879 Archeologické rozhledy - 1969, XXI, 1-6 Filip, Jan (red.) Praha 1969 archeologie
880 Dějiny a současnost XI - 1-8, 1969 Šikl, Zdeněk (red.) Praha 1969 časopis, česděj
881 Práce muzea v Hradci Králové - vědy přírodní, IX, 1968 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1968            muzea, sborník, příroda
882 Ochrana přírody a krajiny - 1/1969                (Práce a studie) Řeřucha, Jiří (red.) Pardubice 1969             příroda
883 Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636-1749 Vašků, Vladimír Brno 1969 správa, česděj, Morava
884 Statistická ročenka okresu Náchod Náchod 1969   statistika
885 Dřevěné kostely v okolí Frýdku-Místku Veselská, Jiřina Frýdek-Místek 1969        architektura, církev, kostely
886 Kunvaldská kronika Antonína Kodytka 1740-1786 Nezbeda, Vilém - Šůla, Jaroslav (red.) Choceň 1970 kronika, paměti, osobnosti, česděj
887 vyřazeno
888 Práce muzea v Hradci Králové - vědy přírodní, X, 1969 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1969            muzea, sborník, příroda
889 Glosy ze Strahova - 9-10, 1969 Praha 1969   písemnosti, PNP, osobnosti, česděj, literární památky, periodikum
890 Listy z Hradce - zpravodaj zámku Hradce č. 25 Hradec u Opavy 1970   zámek Hradec - činnost
891 vyřazeno
892 ICOM 1967 - Bibliographie muséologique internationale pour l´année 1967 Praha 1969 bibliografie, muzea
893 Listy Orlického muzea -  4, 1969 Nezbeda, Vilém (red.) Choceň 1969 muzea, příroda, česděj, botanika, perníkářství
894 vyřazeno
895 Vlastivědná ročenka Okresního archivu v Blansku 5, 1970 Skutil, Jan (red.) Blansko 1968 česděj, česlit, osobnosti, pravěk, jeskyně
896 Literárně archivní příspěvky Skutil, Josef Blansko 1969 česděj, česlit, osobnosti
897 Zprávy z muzeí od trstenické stezky - 8, 1969 Litomyšl 1969       česděj, osobnosti, mince, česlit, církev, výtvarné umění, IIválka, divadlo
898 Dějiny českého divadla II - národní obrození kol. Praha 1969 divadlo, herectví
899 Muzeologické sešity - 1, 1969 Stránský, Zbyněk Z. Brno 1969 muzea, metody práce
900 Osvobození Hodonínska I (Kronikářské zápisy ze dnů osvobození) kol. Hodonín 1970  IIválka, kronika
901 Osvobození Hodonínska II (Kronikářské zápisy ze dnů osvobození) kol. Hodonín 1970  IIválka, kronika
902 Proměny 1945-1970. Život a práce východočeského kraje (výstava) kol. Hradec Králové 1970        IIválka, hospděj
903 Do emigrace. Západní zahraniční odboj 1938-1939 Křen, Jan Praha 1969  zahraniční odboj, IIválka
904 V emigraci. Západní zahraniční odboj 1939-1940 Křen, Jan Praha 1969  zahraniční odboj, IIválka
905 Tábory utrpení a smrti Bubeníčková, Růžena - Kubátová, Ludmila - Malá, Irena Praha 1969  IIválka, česděj, světděj
906 Mládež proti okupantům Moulis, Miloslav Praha 1966 IIválka, okupace, česděj, světděj
907 S diplomatickou misí k Hitlerovi Berežkov, Valentin Praha 1967 IIválka, okupace, světděj, česděj
908 Dny odvahy. Z historie revoluční skupiny Předvoj Mencl, Vojtěch - Sládek, Oldřich Praha 1966 IIválka, odboj, česděj, světděj
909 V osidlech zrady. Dokumenty 1933-1938 Leták, Miroslav Praha 1965 česděj, okupace, IIválka
910 Národopisný věstník československý -  III-IV, 1969 Frolec, Václav (red.) Brno, Praha 1969    etnografie, orba, zemědělství
911 Ochrana technických památek (Rozpravy Národního technického muzea - 27) Černý, Karel (red.) Praha 1967 technika, památky
912 Přehled technických památek v českých zemích  (Rozpravy Národního technického muzea - 38) Vondra, Jiří Praha 1970   technika, památky
913 Opera corcontica 3, 1966 (Krkonošské práce) Fanta, Josef (red.) Praha 1966    příroda
914 Opera corcontica 4, 1967 (Krkonošské práce) Fanta, Josef (red.) Praha 1967    příroda
915 Opera corcontica 5, 1968 (Krkonošské práce) Fanta, Josef (red.) Praha 1968    příroda
916 Česká toponomastická práce do roku 1918 Honl, Ivan Blansko 1970 místní jména, jazykověda, onomastika, toponomastika
917 Poorličí do roku 1848. Nástin historického a kulturního vývoje v oblasti dnešního okresu Ústí nad Orlicí Dvořák, Radovan Choceň 1970 česděj, dějměst
918 Památky Jablonecka. Přehled historických památek okresu Jablonec nad Nisou Scheybal, Josef V. - Beneš, Bedřich - Scheybalová, Jana Liberec, Jablonec nad Nisou 1969 památky, výtvarné umění, architektura
919 Podhorští tkalci. Listy z hořické kroniky Jilemnický, Alois Hořice pod Krkonoší 1970 tkalci, tkaní, řemesla
920 Moravské mincovny Pošvář, Jaroslav Brno 1970  mince, peníze, platidla
921 Krnov. Historie a geografie města Blucha, Vladimír - Zapletal, Ladislav Krnov 1969 česděj, dějměst
922 Příroda Pardubicka Procházka, František - Sklenář, Jan Pardubice 1970                příroda
923 Listy Orlického muzea -  V/1, 1970 Nezbeda, Vilém (red.) Choceň 1970 muzea, příroda, jeskyně, pošta, památky
924 Zprávy z muzeí od trstenické stezky - 9, 1970 Litomyšl 1970         česděj, osobnosti, muzea
925 Zrození kritika společnosti. Litomyšlská léta Huberta Gordona Schauera 1862-1882 Růžička, Jindřich Litomyšl 1970         osobnosti, novináři
926 Z Buzuluku do Prahy Svoboda, Ludvík Praha 1970 IIválka, paměti, vzpomínky
927 Českubudějovická mincovna v letech 1569-1611 Nemeškal, Lubomír České Budějovice 1969              mince, peníze, platidla
928 Časopis Národního muzea, příroda - 1968, 1-4 Horný, Radavan (red.) Praha 1968 příroda, muzea
929 Vlastivěda Královéhradecka. Kulturní a hospodářský snímek okresu Horyna, Václav Hradec Králové 1968           místní jména, česděj, hospděj
930 Sborník k dějinám východočeských uhelných dolů Holanec, Josef - Bouza, Erik - Antoš, Zdeněk - Metelka, Jaroslav - Bohuslavský, Jaroslav - Kovařík, Stanislav Malé Svatoňovice 1970                uhlí, horníci
931 Čtyřicet Jiráskových Hronovů kol. Hronov 1970  divadlo, herci, Jiráskův Hronov
932 Katalog plánů ze sbírek grafické a studijní dokumentace Čelikovský, Karel - Hobzek, Josef Praha 1970 mapy, plány, památky
933 Katalog plánů ze sbírek grafické a studijní dokumentace Čelikovský, Karel - Hobzek, Josef Praha 1970 mapy, plány, památky
934 Katalog plánů ze sbírek grafické a studijní dokumentace Čelikovský, Karel - Hobzek, Josef Praha 1970 mapy, plány, památky
935 Tělovýchova a sport v Chocni 1870-1970 Nezbeda, Vilém Choceň 1970  sport
936 Národopisný věstník československý -  V-VI, 1970 Frolec, Václav (red.) Brno, Praha 1970       etnografie, hrnčířství, osobnosti
937 Listy Orlického muzea - V/2, 1970 Nezbeda, Vilém (red.) Choceň 1970 muzea, příroda, česděj, sport, osobnosti, celní úřad
938 Slovník moderních světových dějin Durman, Karel - Svoboda, Miloslav Praha 1969   světděj, slovníky, encyklopedie
939 Dějiny světa 3 kol. Praha 1969   světděj, středověk, feudalismus
940 Dějiny světa V kol. Praha 1963 světděj, novověk
941 Spojenectví československo-sovětské v evropské politice 1935-1939 Král, Václav Praha 1970 česděj, světděj, IIválka, mezinár. vztahy
942 Sborník prací východočeských archivů Šimek, Tomáš (red.) Zámrsk 1970 česděj, region, archivy, prameny
943 Tereziánský katastr moravský. Prameny z 2. poloviny 18. století k hospodářským dějinám Moravy Radimský, Jiří - Trantírek, Miroslav Praha 1962 prameny, hospděj
944 Tereziánský katastr český - svazek 2, Rustikál, kraje K-Ž Chalupa, Aleš - Lišková, Marie - Nuhlíček, Josef - Rajtoral, František Praha 1966 prameny, hospděj
945 Tereziánský katastr český - svazek 3, Dominikál Burdová, Pavla - Culková, Dagmar - Čáňová, Eliška - Lišková, Marie - Rajtoral, František Praha 1970  prameny, hospděj
946 Muzejní a vlastivědná práce - 1969, 1-2, 3-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1969 česděj, muzea, etnografie
947 Acta regionalia 1968-1969. Rejstřík časopisu Společnosti přátel starožitností I-LXX, 1893-1962 Špét, Jiří Praha 1971 rejstřík
948 Nouzové peněžní poukázky z let 1848 až 1850 II - západní, jižní a střední Čechy Petrtyl, Josef Hradec Králové 1970        peníze, měna, platidla
949 Obrázky z Boskovic Jurek, Jaroslav Boskovice 1971                                        dějměst, česděj, Boskovice
950 Několik kapitol z historie, života a bojů KSČ na Písecku Černohorský, Jindra Písek 1971  česděj, KSČ, odboj, IIválka
951 Opera corcontica 6, 1969 (Krkonošské práce) Fanta, Josef (red.) Praha 1969    příroda
952 Světská kramářská píseň. Příspěvek k poetice pololidové poezie Beneš, Bohuslav Brno 1970        starší česlit, kramářská píseň
953 Příčiny vzniku předlitavské sociální správy Janák, Jan Brno 1970 státní správa, samospráva
954 Těšínsko - 1970, 4. Z minulosti a přítomnosti měst Těšína a Českého Těšína kol. Český Těšín 1970                    dějměst, česděj
955 Lidová malba na skle XVI. - XIX. století Ludvík, Kunz - Ludvíková, Miroslava (red.) Brno 1970 podmalby, lidové umění  etnografie
956 ICOM 1968 - Bibliographie muséologique internationale pour l´année 1968 Praha 1970 bibliografie, muzea
957 Bulletin záchranného oddělení - 6, 1968 Vencl, Slavomil (red.) Praha 1969 archeologie, výzkumy
958 Místní jména na Moravě a ve Slezsku I (A-L) Hosák, Ladislav - Šrámek, Rudolf Praha 1970 vlastní jména, toponomastika, onomastika
959 Z rudého tisku. Výběrová bibliografie člálnků z Pochodně 1920-1938 Renč, Karel - Hamplová, Vlasta Hradec Králové 1971      bibliografie
960 Cechy Jihlava. Inventář Hoffmann, František Jihlava 1970 achivnictví, prameny
961 Preussischdeutsche Kriege von 1864 bis 1871 Helmert, Heinz - Usczeck, Hans-Jürgen Berlin 1967 světděj, Německo, prusko-německá válka, prusko-rakouská válka, válka 1866
962 Okresní archiv v Kutné Hoře. Průvodce po archivních fondech a sbírkách Vaněk, Lubomír - Kapavíková, Marie Kutná Hora 1970         archivy, správa, prameny, archivnictví, archivní fondy
963 Zbraně pro celý svět. 2. díl dějin koncernu brněnské zbrojovky (Zahraniční obchod zbraněmi a municí koncernu brněnské zbrojovky mezi dvěma válkami) Franěk, Otakar Brno 1970 zbraně, výzbroj
964 K vývoji českého muzejnictví Vlček, Václav Praha 1970 muzea
965 Metody sběru a preparace
966 Třicetiletá válka a evropské krize 17. století Polišenský, Josef Praha 1970 třicetiletá válka, česděj, světděj, raný novověk
967 Barockes halali Schöbel, Johannes - Frewel, Ulrich Leipzig 1968 lovecké zbraně
968 Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen. Entstehung und Ausstrahlungen der böhmischen Barockbaukunst Franz, Heinrich Gerhard Leipzig s. a. architektura, baroko, barokní stavby, stavitelé
969 Z historie nápisů na stavbách Sobotecka. Zvláštní otisk z časopisu Zpravodaj Šrámkovy Sobotky roč. V. a VI. Trejbal, Jiří Sobotka 1970 nápisy, domovní znamení, štíty
970 Orden und Ehrenzeichen der Deutschen demokratischen Republik Leipzig s. a. státní řády, vyznamenání
971 Anwendung der Petrographie in der Archäologie Štelcl, Jiří - Malina, Jaroslav Brno 1970 archeologie, horniny, nerosty, petrografie
972 Československé ruční palné zbraně a kulomety Šáda, Miroslav Praha 1971 zbraně, armáda
973 Práce muzea v Hradci Králové - vědy přírodní, XI, 1970 Čejchan, Adolf (red.) Hradec Králové 1970            muzea, sborník, příroda
974 Vědecké práce Československého zemědělského muzea - 9, 1969 Šmelhaus, Vratislav - Tempír, Zdeněk (red.) Praha 1970 hospděj, místní jména, lidová architektura
975 MUDr. Jindřich Wankel, otec moravské archeologie Grolich, Vratislav (red.) Blansko 1971  archeologie, osobnosti
976 Orlické hory a Podorlicko. Přírodou, dějinami, současností - 3, 1970 Matouš, Václav (red.) Rychnov nad Kněžnou 1970 česděj, příroda, osobnosti, sborníky, Rychnovsko
977 Ziemie polskie w pradziejach Hensel, Witold Varšava 1969 světděj, pravěk, archeologie
978 Nejstarší české mince I. České denáry do mincovní reformy Břetislava I. Cach, František Praha 1970 mince, peníze, měna
979 Československé mince 1918-1968 August, Bedřich - Pospíšil, Rudolf - Sém, Julius Praha 1968 mince, peníze, měna, numismatika
980 Naše písemnictví v numismatických památkách. Medaile, plakety, mince Polívka, Eduard - Závodský, Vladimír - Václavková, Jaroslava - Nohejlová-Prátová, Emanuela Praha 1960 česlit, mince, peníze, měna, numismatika
981 Česká muzea k 50. výročí KSČ Špét, Jiří (red.) Praha 1971 česděj, muzea
982 Vývoj správy v českých zemích v epoše kapitalismu II. Období první a druhé republiky a okupace (1918-1945) Janák, Jan Praha 1971  státní správa, samospráva, česděj
983 Rakouský problém a list Vaterland - I. díl Okáč, Antonín Brno 1970 česděj, světděj
984 Rakouský problém a list Vaterland - II. díl Okáč, Antonín Brno 1970 česděj, světděj, Rakousko, noviny, denní tisk
985 Mladá léta KSČ na Chebsku 1921-1971 Skála, Vlastimil Cheb 1971 politické strany
986 Tábor. Sborník k 550. výročí vzniku města Sak, Robert (red.) Tábor 1970 archeologie, dějměst, česděj
987 Vlastivědný sborník Vysočiny - 1970, VI (Oddíl věd přírodních) Hladík, Bohuslav (red.) Jihlava 1970 muzea, příroda
988 Sborník Československé společnosti archeologické při ČSAV - 4, 1970-71 Poulík, Josef (red.) Brno 1971 archeologie, pravěk
989 Cestami života I Svoboda, Ludvík Praha 1971 paměti, IIválka, osobnosti
990 Henleinovci a demokraté. Boj proti fašismu a za obranu republiky v pohraničí severovýchodních Čech 1935-1938 Metelka, Jaroslav Trutnov 1970 česděj, IIválka, Henlein
991 Z dějin Slovanů na území ČSSR. Sborník studií vydaný u příležitosti oslav 20. výročí prvého objevu velkomoravské zděné církevní stavby ve Starém Městě "Na Valách" Snášil, Robert (red.) Uherské Hradiště 1971 archeologie, církev, česděj, antropologie, Velká Morava
992 50 let KSČ. Výběr dokumentů z let 1945-1971 (vyřazeno) Hradec Králové 1971         česděj, KSČ, budování socialismu uloženo nahoře nad Př.3-a
993 Československá vlastivěda - díl IV, Dějiny kol., Novotný Václav (red.) Praha 1932 česděj do 18. st.
994 Československá vlastivěda - díl VI, Práce kol., Drachovský, J. (red.) Praha 1930 doprava, výroba, průmysl, obchod, podnikání, měna, peníze
995 Československá vlastivěda - díl IX, Technika kol., Veselý, Jaroslav (red.) Praha 1929 průmysl, řemesla
996 Československá vlastivěda - díl X, Osvěta kol., Dědina, Václav (red.) Praha 1931 literatura, nábož, filologie
997 Československý vojenský atlas - seznam názvů Praha 1966 atlasy, mapy uloženo nahoře nad Př.4
998 Klíč k úplné květeně Domin, Karel - Podřepa, Josef Olomouc 1928 botanika, atlas, rostliny, určování
999 Rukověť české archeologie Buchtel, Karel. - Niederle, Lubor Praha 1910 archeologie
1000 Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů oblastních a městských muzeí se zvláštním zřetelem k problematice historické archeologie na Moravě konané v Mikulově 11.-12. března 1970 (příloha Vlastivědného věstníku moravského) Michna, Pavel - Unger, Josef Brno 1970 archeologie
1001 Život rostlin - díl I. Němec, Bohumil Praha 1942 botanika, rostliny
1002 Život rostlin - díl II. Němec, Bohumil Praha 1942 botanika, rostliny
1003 Mikroskopická technika Wolf, Jan Praha 1944 technika, mikroskop
1004 Atlas brouků středoevropských Klapálek, František Praha 1903?  entomologie, brouci
1005 Přírodopisný atlas rostlinstva Čelakovský, Ladislav Praha 1873 rostliny, botanika  uloženo nahoře nad Př.3-a
1006 Denní motýli Matějková, Věra Praha 1942 entomologie, motýli
1007 Naši motýli Starý, Bohumil - Zejbrlík, Otakar Praha 1943  entomologie, motýli
1008 Skalky a skalničky. Hrst pokynů a rad pro pěstitele alpinek Nauman, Jaroslav Praha 1946 rostliny, botanika, spalničky
1009 Žehušický park. Botanický park Faustusová-Tomsová, Sylva Pardubice 1958 botanika, rostliny
1010 Sbírání a preparace přírodnin. Zevrubný návod, jak sbírati, konservovati a pro sbírky upravovati přírodniny všech tří říší Váca, Rudolf Praha s. a. hmyz, nerosty, rostliny, ptáci, zvířata
1011 a Zprávy společnosti přátel starožitností za léta 1968-1969 Špét, Jiří (red.) Praha 1969 výroční zprávy
1011 b Zprávy společnosti přátel starožitností za rok 1970 Špét, Jiří (red.) Praha 1970 výroční zprávy
1011 c Zprávy společnosti přátel starožitností za rok 1972 Špét, Jiří (red.) Praha 1972 výroční zprávy
1011 d Zprávy společnosti přátel starožitností za rok 1973 Špét, Jiří (red.) Praha 1973 výroční zprávy
1011 e Zprávy společnosti přátel starožitností za rok 1974 Špét, Jiří (red.) Praha 1974 výroční zprávy
1011  f Zprávy společnosti přátel starožitností za rok 1975 Špét, Jiří (red.) Praha 1975 výroční zprávy
1011 g Zprávy společnosti přátel starožitností za rok 1976 Špét, Jiří (red.) Praha 1976 výroční zprávy
1011 h Zprávy společnosti přátel starožitností za rok 1977 Špét, Jiří (red.) Praha 1977 výroční zprávy
1012 Motýlové a housenky střední Evropy se zvláštním zřetelem k motýlům českým Joukl, H. A. Praha 1910? motýli, housenky
1013 vyřazeno
1014 vyřazeno
1015 vyřazeno
1016 vyřazeno
1017 Dokumenty k volbám na Pardubicku z let 1925-1938 (vyřazeno) Šilar, Jaroslav - Žandová, Elvíra (red.) Pardubice 1971 volby, politika, česděj
1018 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1969 Bratislava 1971 bibliografie, muzea
1019 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1968 Bratislava 1970 bibliografie, muzea
1020 Kulturní instituce 2. Inventarizace institucionální základny rozvoje kultury v České socialistické republice Praha 1970 muzea, sbírky
1021 Slovník cizích slov
1022 Zlato v Pootaví Kudrnáč, Jaroslav Písek 1971  zlato, rýžování zlata
1023 Vývoj mlynářství Kuttelvašer, Zdeněk s. l., s. a.   mlýn, mouka, zemědělství
1024 Devadesát let východočeského muzea v Pardubicích 1880-1970 Zikmunda, Vlastimil Pardubice 1970    muzea, sbírky
1025 Pražská výšinná sídliště pozdní doby kamenné (Acta musei pragensis 71) Mašek, Norbert Praha 1991 česděj, pravěk, archeologie
1026 Ochrana přírody a krajiny - 3/1971                (Práce a studie) Řeřucha, Jiří (red.) Pardubice 1971             příroda
1027 Vlastivědná ročenka Okresního archivu v Blansku 1971-1972 Skutil, Jan (red.) Blansko 1972 česděj, osobnosti
1028 Bibliofilie 47 s. l., s. a.   nabídka knih a časopisů VYŘADIT!!!
1029 Zprávy společnosti přátel starožitností za rok 1971 Špét, Jiří (red.) Praha 1971 výroční zprávy
1030 vyřazeno
1031 Vědecké práce Československého zemědělského muzea - 10, 1971 Šmelhaus, Vratislav - Tempír, Zdeněk (red.) Praha 1970 hospděj, rybolov, zemědělství
1032 Národopisný věstník československý -  V-VI-2, 1971 Frolec, Václav (red.) Brno 1971      etnografie, hrnčířství, osobnosti, lidová architektura, kramářská píseň
1033 Národní obrození severovýchodních a východních Čech. (Sborník příspěvků z vědecké konference, konané ve dnech 18. - 20. června 1968 v Hradci Králové Šůla, Jaroslav (red.) Hradec Králové 1971      národní obrození, písmáci, osobnosti
1034 Muzea očima muzejníků (výstava fotografií) Stránský, Zbyněk Zbyslav Brno 1968 muzea, sbírky, fotografie
1035 Průvodce po archivních fondech Ústavu dějiny hudby Moravského musea v Brně Straková, Theodora - Sehnal, Jiří - Přibáňová, Svatava Brno 1971      prameny, archivnictví
1036 Středověká sklářská pec (Časopis Moravského muzea v Brně - vědy společenské, XLVI, 1961) Nekuda, Vladimír Brno 1961 řemesla, sklářství
1037 Lidová malba na skle XVI. - XIX. století Ludvík, Kunz - Ludvíková, Miroslava (red.) Brno 1970 podmalby, lidové umění, etnografie
1038 Listnáče lesů a parků Pokorný, Jaromír - Fér, František Praha 1964 botanika, listnaté stromy, dřeviny
1039 Česko-ruské obchodní styky v minulosti (X.-XVIII. století) Florovskij, Antonij Vasiljevič Praha 1954 obchod, mezinárodní obchod
1040 Textilní výroba v historickém přehledu Pávek, Miloslav Praha 1971 textil, výroba textilu, řemesla, textilní průmysl
1041 Národní technické muzeum 1908-1951-1971. I. Sbírkotvorná činnost. (Sborník k 20. výročí postátnění) Jílek, František - Majer, Jiří (red.) Praha 1971 muzea, sbírky
1042 Národní technické muzeum 1908-1951-1971. II. Studijní činnost. (Sborník k 20. výročí postátnění) Jílek, František - Majer, Jiří (red.) Praha 1971 muzea, sbírky
1043 Metodický list - Spolupráce školy a muzea. Sborník příspěvků přednesených na semináři v Gottwaldově ve dnech 18.-20. listopadu 1970 Praha 1971 muzea, metody práce
1044 Březen 72 v Náprstkově muzeu v Praze Praha 1972 muzea, sbírky, činnost
1045 Literární rubrika Rovnosti v letech 1918-1928. Bibliografie Bartůšková, Sylvia - Veselý, Jan - Štěpán, Vlašín Brno 1971 bibliografie, periodikum
1046 Československá vlastivěda - díl IX, Umění, svazek 3, Hudba kol. Praha 1971 hudba, dějiny hudby
1047 Sklářství na horách
1048 Špalíček národních písní a říkadel Aleš, Mikoláš Praha 1971 poezie, lidová říkadla, etnografie
1049 Raně křesťanské a byzantské umění Lassus, Jean Praha 1971 byzans, výtvarné umění, středověk
1050 Starověké kultury Předního východu Garbini, Giovanni Praha 1971 starověk, výtvarné umění
1051 Minulost našeho státu v dokumentech Praha 1971 česděj, prameny
1052 Duben 72 v Náprstkově muzeu v Praze Praha 1972 muzea, sbírky, činnost
1053 Pomoc historické archeologie při bádání o počátcích měst (Časopis Moravského muzea v Brně - vědy společenské, XLVII, 1962) Chaloupka, Gracián Brno 1962 dějměst, hospděj, archeologie
1054 BROLN. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů: 20 let Na pěknú notečku Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů Kunz, Ludvík Brno 1972 hudba, hudební nástroje
1055 Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 1848-1945 Bianchi, Leonard Bratislava 1971 česděj, právo
1056 Príspevky k dejinám fašizmu v Československu a Maďarsku Holotík, Ľudovít - Lavová, Mária (red.) Bratislava 1969 česděj, svetděj, IIválka, fašismus
1057 Pramene k dejinám Veľkej Moravy Ratkoš, Peter Bratislava 1968 archeologie, Velká Morava, česděj, prameny
1058 Začiatky českej a slovenskej emigrácie do USA (sborník statí) kol. Bratislava 1970 emigrace, USA, česděj, světděj, vystěhovalectví
1059 ICOM 1969 - Bibliographie muséologique internationale pour l´année 1969 Praha 1971 bibliografie, muzea
1060 a Essai d'un exposé géognostico-botanique de la flore du monde primitif Sternberg, Gaspard Comte de Leipsic-Prague 1820 prehistorie, paleontologie, zkameněliny   uloženo nahoře nad Př.4
1060 b Essai d'un exposé géognostico-botanique de la flore du monde primitif Sternberg, Gaspard Comte de Leipsic-Prague 1824 prehistorie, paleontologie, zkameněliny       uloženo nahoře nad Př.4
1061 Leitpflanzen der palaeozoischen Steinkohlenablagerungen in Mittel-Europa Hofmann, Adolf - Ryba, František Prag 1899  paleontologie, fosilní rostliny, zkameněliny    uloženo nahoře nad Př.4
1062 Květen 72 v Náprstkově muzeu v Praze Praha 1972 muzea, sbírky, činnost
1063 Správy Západoslovenského múzea v Trnave - 7/1970 Trnava 1970 muzea, činnost
1064 Katalóg archeologickej zbierky Západoslovenského múzea v Trnave Novotný, Bohuslav - Fuhrherr, Viliam Bratislava 1971 muzea, sbírky, archeologie, pravěk
1065 Rostlinná sociologie (Fytocoenologie) Klika, Jaromír Praha 1948 rostliny, botanika
1066 Praktikum rostlinné sociologie, půdoznalství, klimatologie a ekologie Klika, Jaromír - Novák, Václav (red.) Praha 1941 rostliny, botanika
1067 Zoologická technika Jírovec, Otto Praha 1942 zoologie, zvířata, příroda
1068 Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. Zoologie II. Plazi, obojživelníci, ryby a vyšší bezpáteřní Babor, Josef - Baborová-Čiháková, M. Praha 1931 zoologie, zvířata, příroda
1069 Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. Zoologie III. Hmyz (entomologie), nižší bezpáteřní Babor, Josef - Baborová-Čiháková, M. Praha 1933 zoologie, hmyz, příroda
1070 Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. IV - Botanika speciální Bayer, August Praha 1937 botanika, houby, mechy, lišejníky, rostliny
1071 Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší               (24 sešitů) Janda, Jiří (red.) Praha s. a.   nerosty, minerály, mineralogie
1072 Zkameněliny českých pramoří. Jejich sběr a určování Prantl, Ferdinand Praha 1942 paleontologie, prehistorie, geologie
1073 O pokoleních skrčených koster na Moravě Červinka, I. L. Kojetín na Hané 1916 archeologie, pravěk, mladší doba kamenná
1074 Pravěk. Ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí českých - VII, 1911 Červinka, I. L. (red.) Praha, Brno 1911  archeologie, pravěk
1075 Pravěk. Ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí českých - V, 1909 Červinka, I. L. (red.) Kojetín na Hané 1911   archeologie, pravěk
1076 Příručka pro určovací praktikum mineralogické Rosický, Vojtěch Praha 1939 mineralogie, nerosty
1077 Naši dravci. Naši ptáci - sv. 1 Jirsík, Josef Praha 1941 ptáci, dravci, příroda, ornitologie
1078 Znáte naše stromy a keře? Klika, Jaromír - Procházka, František Praha? s. a. příroda, stromy, keře, dřeviny
1079 Všeobecná zoologie Breindl, Václav - Komárek, Julius Praha 1940 učebnice, vysoké školy, zoologie
1080 Úvod do všeobecné paleontologie Augusta, Josef - Remeš, Mauric Praha 1936? paleontologie, zkameněliny, prehistorie
1081 Naše sovy Jirsík, Josef Praha 1944 ornitologie, sovy, ptáci, příroda
1082 Rostlinná pathologie Smolák, Jaroslav Praha 1944 botanika,rostliny,      choroby, vysoké školy, učebnice
1083 Josef Regner. Život a dílo pátera Havlovického z Jiráskovy kroniky "U nás" Profeld, Bedřich Praha 1925 osobnosti, církev, Alois Jirásek
1084 Naše léčivé byliny v lékařství Novotný, R. Praha s. a.  rostliny, léčivé byliny, botanika
1085 Mineralogie a geologie. I. díl - Mineralogie Kopecký, K. Praha 1916  minerály, nerosty, mineralogie
1086 O tvorstvu předvěkém. Nauka o zkamenělinách Počta, Filip Praha 1900 paleontologie, zkameněliny, prehistorie
1087 Unsere Süsswasser-Fische Walter, Emil Leipzig 1913 ryby
1088 Sudetenflora. Eine Auswahl charakteristischer Gebirgspflanzen Winkler, W. Drážďany 1900 botanika, horské rostliny
1089 Naše mechy Pilous, Zdeněk Praha 1948 rostliny, mechy, botanika
1090 Pteridophyta. Soustavný přehled žijících i vyhynulých kapraďorostů Domin, Karel Praha 1929 botanika, rostliny, kapradiny
1091 Gymnospermae. Soustavný přehled žijících i vyhynulých rostlin nahosemenných Domin, Karel Praha 1938 botanika, stromy, rostliny
1092 Naší přírodou. Obrázkový čtrnáctideník pro milovníky přírody - roč. 1, 1937-1938 Pinc, Josef (red.) Praha 1937-38 příroda, rostliny, zvířata, houby, hmyz, ptáci
1093 Naší přírodou. Obrázkový čtrnáctideník pro milovníky přírody - roč. 2, 1938-1939 Zeman, Josef (red.) Praha 1938-39 příroda, rostliny, zvířata, houby, hmyz, ptáci
1094 České pohanství Kalandra, Záviš Praha 1947 raný středověk, česděj, česlit, Kristiánova legenda
1095 Rukověť slovanské archeologie. Počátky Slovanů a jejich kultury Eisner, Jan Praha 1966 pravěk, archeologie
1096 Přírodopisný atlas živočišstva Krejčí, Jan Praha 1863 příroda, zvířata, živočichové
1097 Sociální politika a vývoj životní úrovně v ČSSR Havelka, Jaroslav - Vachel, Jan Praha 1971 demografie
1098 Hugo Václav Seykora 1793-1856. Kresby malíře ze záliby Praha 1972 osobnosti, výtvarné umění
1099 Krevní kniha městečka Bojkovic Verbík, Antonín Uherské Hradiště 1971 hospděj, právo, dějměst, trestní právo
1100 vyřazeno
1101 Města severních Čech Technik, Svatopluk Liberec 1967 dějměst
1102 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v dějinách českosaské pozdní gotiky Mannlová, Heide Most 1969 církev, architektura, výtvarné umění
1103 Lovecké zbraně a střelivo Faktor, Zdeněk Praha 1972  zbraně
1104 Pražská keramika 12. a 13. století Pavlů, Irena Praha 1971   keramika, užité umění, středověk
1105 Havlíčkobrodsko 1821-1971. Vlastivědný sborník Havlíčkův Brod 1971          Karel Havlíček Borovský, osobnosti
1106 Vojenské materiály v muzeích Mudra, Miroslav Roztoky 1971? zbraně, výzbroj, výstroj, třídění, určování
1107 Proč je Mnichov neplatný Král, Václav Praha 1972 Mnichov, mnichovská dohoda, IIválka, politické dohody, politická ujednání
1108 Opera corcontica 7-8, 1971 (Krkonošské práce) Fanta, Josef (red.) Praha 1972    příroda
1109 Vesnické bydlení
1110 Slavná bojová cesta československé vojenské jednotky v SSSR Sýkora, Jan Praha 1955 IIválka, česděj, východní fronta
1111 Staročeská osobní jména a naše příjmení Svoboda, Jan Praha 1964 vlastní jména, onomastika, antroponomastika
1112 Východní Čechy v kresbách Adolfa Kašpara Scheybal, Josef V. Havlíčkův Brod 1964      výtvarné umění, region, osobnosti
1113 Malý ateistický slovník Beluš, Fr. - Gosiorovský, T. (red.) Bratislava 1962 slovník, církev, encyklopedie
1114 K dějinám Československa a československého dělnického hnutí Engels, Friedrich - Lenin, V. I. - Marx, Karl Praha 1963
1115 Dějiny představ o vesmíru Perel, J. G. Praha 1964 vesmír, astronomie
1116 Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu Janáček, Josef Praha 1963 česděj, hospděj, řemesla
1117 Pamiatky mesta Levoče Šebor, V. Levoča s. a. architektura, kostel, výtvarné umění
1118 Aleš a Jirásek - listy dvou přátel Svoboda, Emanuel Praha 1947 česlit, osobnosti, paměti, výtvarné umění
1119 Historický atlas revolučního hnutí Pór, F. D (red.) - Gajan, Koloman - Burian, František - Marek, Karel Praha 1956 česděj, světděj, dělnické hnutí
1120 Libenice. Keltská svatyně ve středních Čechách Rybová, Alena - Soudský, Bohumil Praha 1962 pravěk, keltové
1121 Etnographie der oesterreichischen Monarchie Freiherrn, Karl Wien 1857 etnografie, rakouská monarchie, česděj
1122 Škůdci na jehličnanech Kudela, Michael Praha 1970 příroda, hmyz, brouci, motýli, škůdci
1123 Was fliegt denn da? Götz, Wilhelm - Kosch, Alois Stuttgard s. a. ptáci
1124 Gymnospermae. Soustavný přehled žijících i vyhynulých rostlin nahosemenných Domin, Karel Praha 1938 botanika, stromy, rostliny
1125 Ein Handbuch der Waffenkunde. Die Kriegswaffen in ihrer historischen Entwicklung von der Steinzeit bis zur Erfindung des Zündnadessgewehrs Demmin, August Leipzig 1869 zbraně různé
1126 Příručka fytopaleontologie Trapl, Stanislav Praha 1926 rostliny, zkameněliny, paleontologie
1127 Vztahy rostlin k vnějšímu světu Němec, Bohumil Praha 1907 botanika, rostliny
1128 Přehledy věd přírodních. Tělověda, zoologie, botanika Kranich, Jan Olomouc 1925 biologie člověka, zoologie, zvířata, botanika, rostliny
1129 Přehledy věd přírodních. Mineralogie, nauka o ložiskách užitečných nerostů a hornin, petrografie, geologie Kranich, Jan Olomouc 1927 horniny, nerosty, minerály
1130 Handbuch der Waffenkunde. Das Waffenwesen in seiner historischen Entwickelung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18. Jahrhuderts Boeheim, Wendelin Leipzig 1890 zbraně různé
1131 Alte Waffen Haenel, Erich Berlín 1913 zbraně různé
1132 Slovník spisovného jazyka 1
1133 Slovník spisovného jazyka 2
1134 Slovník spisovného jazyka 3
1135 Slovník spisovného jazyka 4
1136 Pravidla českého pravopisu Havránek, Bohuslav - Trávníček, František Praha 1969 pravopis
1137 Slovanský národopis Šafařík, Pavel Josef Praha 1955 lingvistika, jazykověda, slovanské jazyky, nářečí
1138 Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století Míka, Alois Praha 1960 hospděj, česděj, obchod, poddanství
1139 Česká ethnografie a folkloristika v letech 1945-1952 Kunz, Ludvík Praha 1954 bibliografie, etnografie
1140 Kapitalistická indrustrializace a středoevropská společnost Horská-Vrbová, Pavla Praha 1970 hospděj, průmysl
1141 Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19. století Nový, Luboš a kol. Praha 1961 osobnosti, věda, přírodní vědy
1142 Červenec 72 v Náprstkově muzeu v Praze Praha 1972 muzea, sbírky, činnost
1143 vyřazeno
1144 Řád strahovské knihovny Praha 1971 knihovní řád
1145 Pražské cechovní truhlice a korouhve Novotný, Antonín Praha 1948 truhly, korouhve, řemesla, cechy, symboly
1146 Pivo v písních lidových a znárodnělých Zíbrt, Čeněk Praha 1909 pivo, písně, etnografie
1147 Vlastní život v karikatuře Brunner, Vratislav H. Kladno 1930 výtvarné umění, kresba, osobnosti, humor, satira
1148 Česká karikatura v XIX. století Švehla, Jaroslav Praha 1941 výtvarné umění, karikatura, politika, humor, satira
1149 Naše umění v odboji Novotný, Miloslav (red.) Praha 1938 Iválka, výtvarné umění, odboj, karikatury, básně, humor, satira
1150 Latinsko-český slovník Pražák, Josef - Novotný, František - Sedláček, Josef Praha 1910 slovník, latina
1151 Srpen 72 v Náprstkově muzeu v Praze, Říjen 1988 v Náprstkově muzeu v Praze, Listopad 1988 v Náprstkově muzeu v Praze Praha 1972, 1988 muzea, sbírky, činnost
1152 Pravda zvítězila. Deník druhého zahraničního odboje Táborský, Eduard Praha 1947 zahraniční odboj, IIválka
1153 Muzea a galerie v ČSR Pubal, Václav (red.) Praha 1970 muzea, galerie, seznam, adresář
1154 Dějiny výrobních sil v české historické práci I. - činnost pracovišť Jílek, František a kol. Praha 1971 archivy, muzea, vědecká pracoviště, seznam
1155 Muzeum Ostravské operace Březina, Alfons - Šnajdr, Oldřich Ostrava 1972 ostravská operace, IIválka
1156 Zprávy z muzeí od trstenické stezky - 12, 1971 Litomyšl 1971       česděj, česlit, osobnosti, výtvarné umění
1157 Příruční atlas první pomoci Junas, Ján Praha 1972 první pomoc, zdraví, zdravotnictví, lékařství
1158 Venkovský lid východního Hradecka v letech 1590-1680 (Práce muzea v Hradci Králové - vědy společenské, XIII, 1971) Šůla, Jaroslav Hradec Králové 1971       česděj, hospděj, demografie, řemesla
1159 Září 72 v Náprstkově muzeu v Praze Praha 1972 muzea, sbírky, činnost
1160 Glosy ze Strahova - 6/1967, 11/1970, 13-14/1971, 15/1972, 16/1972 (2 ks) Praha 1967-1972                  písemnosti, PNP, osobnosti, česděj, literární památky, periodikum
1161 Muzea a galerie v ČSR Pubal, Václav (red.) Praha 1970 muzea, galerie, seznam, adresář
1162 Alte Uhren Leipzig 1971 hodiny, hodinky
1163 Deutsche Möbel aus sieben Jahrhunderten Schade, Günter Leipzig 1971 historický nábytek, řemesla
1164 Reise in das Barock Fründt, Edith Leipzig 1971 doba baroka, cestování
1165 Die Münze von den Anfängen bis zur Europäischen Neuzeit Suhle, Arthur Leipzig s. a. peníze, mince, měna
1166 Buchmalerei aus zwölf Jahrhunderten. Die schönsten illuminierten Handschriften in den Bibliotheken und Archiven der Deutschen demokratischen Republik Rothe, Edith Berlín 1966 iluminované rukopisy, světlit, výtvarné umění
1167 Vom Felsbild zur Alphabet. Die Geschichte der Schrift von ihren Frühesten Vorstufen bis zur modernen lateinischen Schreibschrift Földes-Papp, Károly Drážďany 1970 písmo, vývoj písma
1168 vyřazeno
1169 vyřazeno
1170 Všeobecné dějiny hudby - I. díl Nejedlý, Zdeněk Praha 1930 hudba, hudební nástroje, písně
1171 Zaniklé dřevěné dechové nástroje 16. století Buchner, Alexandr Praha 1952 hudba, hudební nástroje
1172 Starý český kalendář Plicka, Karel - Volf, František Praha 1959 lidové písně, říkadla, Vánoce, Velikonoce, etnografie
1173 Hudební nástroje od pravěku k dnešku Buchner, Alexandr Praha 1956 hudba, hudební nástroje
1174 Hudební nástroje národů Buchner, Alexandr Praha 1969 hudba, hudební nástroje
1175a Divadla a divadlení sály v českých krajích, díl I. - Divadla Javorin, Alfred Praha 1949 divadlo, divadla, architektura
1175b Divadla a divadlení sály v českých krajích, díl II. - Divadelní sály Javorin, Alfred Praha 1949 divadlo, divadla, architektura
1176 Říjen 72 v Náprstkově muzeu v Praze Praha 1972 muzea, sbírky, činnost
1177 Ochrana přírody a krajiny - 4/1972                (Práce a studie) Řeřucha, Jiří (red.) Pardubice 1972             příroda
1178 Vědecké práce Československého zemědělského muzea - 11, 1971 Šmelhaus, Vratislav - Tempír, Zdeněk (red.) Praha 1970 hospděj, osobnosti, zemědělství
1179 Od palisád k podzemním pevnostem.         Pět tisíc let fortifikace Bochenek, Ryszard Praha 1972 opevnění, pevnosti
1180 Historická knižní vazba. Sborník příspěvků k dějinám vazby a k metodice ochrany historických knižních vazeb Liberec 1970 knihy, vazba, výroba knih, knihařství, knihvazačství, vazba knih
1181 Velkomoravské řemeslo Klanica, Zdeněk Liberec 1972 pravěk, archeologie, Velká Morava, česděj, středověk
1182 vyřazeno
1183 úbytek
1184 Atlas lesného hmyzu Loužil, Jan Bratislava 1964 entomologie, hmyz
1185 Lesní rostliny Mráz, Karel - Samek, Věroslav Praha 1966 botanika, rostliny
1186 Jehličnany lesů a parků Pokorný, Jaromír Praha 1963 botanika, stromy jehličnaté, dřeviny
1187 Listnáče lesů a parků Pokorný, Jaromír - Fér, František Praha 1964 botanika, listnaté stromy, dřeviny
1188a Rostliny 1 Novák, František A. - Svolinský, Karel Praha 1941 botanika, rostliny
1188b Rostliny 2 Novák, František A. - Svolinský, Karel Praha 1940 botanika, rostliny
1189 Horské rostliny Novák, František A. - Svolinský, Karel Praha 1963 botanika, rostliny
1190 Atlas motýlů Komárek, Julius - Tykač, Jaroslav Praha 1949 motýli
1191 Jak poznám naše ptáky v přírodě Jirsík, Josef Praha 1946 ptáci
1192 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1970 Bratislava 1972 bibliografie, muzea
1193 Staromoravští rodové Pilnáček, Josef Brno 1930 genealogie, rodokmen
1194 Přehled vývoje ústavních a správních institucí v Československu od r. 1945. Soupis pramenů a literatury Janák, Jan - Kubíček, Jaromír Brno 1972 státní správa, bibliografie, prameny
1195 Malá encyklopedie o SSSR Brabec, Karel a kol. Praha 1972 Rusko, světděj, hospděj, osobnosti
1196 Krkonoše, Podkrkonoší Hradec Králové 1972 osobnosti, česděj, region
1197 Naivní malba tří století - Střelecké terče Kunz, Ludvík Brno 1972 terče, malba, výtvarné umění
1198 Městská správa Jihlava, Inventář sv. 1 - Listiny (1240, 1269-1900, 1929) Hoffmann, František - Křesadlo, Karel Jihlava 1972 listiny, archiv, prameny
1199 Katalog pražské kameniny ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy (Acta musei pragensis, 72) Diviš, Jan Praha 1972 sklo, porcelán, keramika, kamenina, řemeslo, užitné umění
1199a Katalog pražské kameniny ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy (Acta musei pragensis, 72) Diviš, Jan Praha 1972 sklo, porcelán, keramika, kamenina, řemeslo, užitné umění
1200 vyřazeno
1201 vyřazeno
1202 Okresní knihovna v Náchodě - Náchodský okres v tisku -1976, 1977, 1978, 1983-1984, 1985-1986; Josef Mánes: Výběrová bibliografie, Mikoláš Aleš: Výběrová bibliografie, Zdeněk Nejedlý: Výběrová bibliografie, Únor 1948 na Náchodsku: Výběrová bibliografie (celkem 9 ks) Vacina, Ladislav - Sobotková, Marie Náchod 1977- 1988           bibliografie, osobnosti, česděj, region
1203 Opera corcontica 9, 1972 (Krkonošské práce) Praha 1972    příroda
1204 Chebské mince z 12. a 13. století Hásková, Jarmila Cheb 1972 peníze, mince, měna, česděj
1205 Sklářství na Vysočině Kába, Arnošt - Medková, Jiřina Jihlava 1972 sklo, výroba skla, sklářství
1206 Europäische Helme Müller, Heinrich - Kunter, Fritz NDR 1971  helmy, vojenská výstroj, zbraně
1207 vyřazeno
1208 Malý encyklopedický slovník A - Ž slovníky, encyklopedie, naučné slovníky
1209 vyřazeno
1210 Tisíciletý vývoj architektury Staňková, Jaroslava - Pechar, Josef Praha 1972 architektura, výtvarné umění
1211 Mineralbestimmungsbuch Jubelt, Rudolf Leipzig 1970 minerály, nerosty, horniny
1212 Flaggen und Wappen Herzog, Hans-Ulrich - Wolf, Fritz Leipzig 1965 státní vlajky, prapory, znaky, heraldika
1213 Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945 Vaněček, Václav Praha 1970   právo, učebnice
1214 Bildtapeten Schulz, Matthias Leipzig 1968 nástěnné gobelíny, koberce
1215 Lidové hrnčířství
1216 Slovenské mestské a obecné erby Novák, Jozef Bratislava 1972   heraldika, erby
1217 vyřazeno
1218 Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů Uherské Hradiště 1971 česděj,středověk, archeologie
1219 vyřazeno
1220 vyřazeno
1221 vyřazeno
1222 vyřazeno
1223 Pevnost Terezín a její místo v dějinách fortifikačního stavitelství Romaňák, Andrej Ústí nad Labem 1972       architektura, opevnění
1224 Metodický list
1225 Úvod do sociologie umění Cigánek, Jan Praha 1972 filozofie, teorie umění
1226 vyřazeno
1227 Vývoj zahrad a parků Koukal, Vítězslav Praha 1971 zahrady, zahradní architektura
1228 Vědecké práce Zemědělského muzea - 12, 1972 Šmelhaus, Vratislav - Tempír, Zdeněk (red.) Praha 1970 hospděj, řemesla, zemědělství
1229 Studie o Těšínsku 1 Grobelný, Andělín Český Těšín 1972     hospděj, česděj, osobnosti, vlastní jména, lingvistika
1230 Cheb 1322-1972 Cheb 1972 česděj, dějměst, osobnosti
1231 vyřazeno
1232 vyřazeno
1233 Mapy antického světa Praha 1972 mapy, starověk, světděj
1234 Přehled československých hub Veselý, Rudolf - Kotlaba, František - Pouzar, Zdeněk Praha 1972 příroda, houby
1235 Lidová výklenková plastika Kunz, Ludvík Brno 1972 etnografie, plastiky, svatí
1236 ICOM 1970 - Bibliographie muséologique internationale pour l´année 1970 Praha 1972 bibliografie, muzea
1237 K vzniku družstevních organizací v zemědělství. Vznik JZD sloučením a rozdělením a vznik společného podniku JZD Vysokaj, Juraj Praha 1971 zemědělství, hospděj, JZD
1238 Květena Krkonoš Šourek, Josef Praha 1970 hory, Krkonoše, rostliny, květiny, příroda
1239 úbytek
1240 Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951-1965 Tuček, Karel Praha 1970 mineralogie, horniiny, nerosty, bibliografie
1241 Etymologický slovník j. č.
1242 Atlantida Zajdler, Ludwik Praha 1973   sci-fi, bájná pevnina Atlantida
1243 Vlastivědná ročenka Okresního archivu Blansko 1972 Skutil, Jan (red.) Blansko 1972 česděj, osobnosti, onomastika
1244 Národopisný věstník československý -  VII-1-2, 1972 Frolec, Václav (red.) Brno 1972      etnografie, osobnosti, architektura
1245 vyřazeno
1246 vyřazeno
1247 vyřazeno
1248 Ľudové šperky na Slovensku Johnová, Helena Bratislava 1972 šperky, ozdoby, spony, etnografie
1249 vyřazeno
1250 Tradiční zemědělství na Valašsku Šťastný, Jaroslav Praha 1971 zemědělství, hospděj
1251 Poznáváme naše ptáky podle zbarvení, velikosti, zpěvu, prostředí Fryček, Mirko - Fryčková, Ludmila Praha 1972 ptáci, příroda
1252 Slavníkovské interludium
1253 Lesné rastliny vo fotografii Randuška, Dušan Bratislava 1972 lesní rostliny, příroda
1254 Kapesní atlas nerostů a hornin Tuček, Karel - Tvrz, František Praha 1971 nerosty, horniny, minerály
1255 Reformation in Europa kol. Leipzig 1967  reformace, světděj
1256 Malý encyklopedický slovník A - Ž Král, Václav (red.) Praha 1972 všeobecná encyklopedie, slovník
1257 Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli. Průvodce po archivních fondech a sbírkách Růžička, Jindřich a kol. Svitavy 1972 archivy, správa, prameny, archivnictví, archivní fondy
1258 Vlastivědný sborník Vysočiny - 1972, VII (Oddíl věd přírodních) Hladík, Bohuslav (red.) Jihlava 1972 muzea, příroda
1259 Objevy ve čtyřech světadílech Kahlke, Hans-Dietrich Praha 1973 pravěk, archeologie, paleontologie
1260 Umění padělatelů, padělatelé umění Arnau, Frank Praha 1973 starožitnosti, padělky
1261 Křižácké výpravy Duggan, Alfred Praha 1973  středověk, církev, křižáci, křížové výpravy, světděj
1262 Skalní města v Čechách Kraus, Aleš - Černík, Arnošt Praha 1971 skály, horolezectví
1263 Ekonomický vývoj 1972 - ČSSR, ČSR, SSR, kraje, okresy Praha 1973 hospděj, statistika, obyvatelstvo
1264 Finanční slovník Praha 1973 finance, peníze, terminologie
1265 Staročeská osobní jména a naše příjmení Svoboda, Jan Praha 1964 vlastní jména, onomastika, antroponomastika
1266 Roky Aloise Jiráska v datech, obrazech, zápisech a poznámkách Novotný, Miloslav (red.) Praha 1953 osobnosti, česlit, Alois Jirásek
1267 vyřazeno
1268 Dělnické stávky v Čechách v druhé polovině XIX. století Šolle, Zdeněk Praha 1960 hospděj, česděj, dělníci
1269 Školní atlas světových dějin kol. Praha 1971 světděj, mapy
1270 Školní atlas světových dějin kol. Praha 1971 světděj, mapy
1271 Stopami buditelů Dolanský, Julius Praha 1963 osobnosti, česlit, česděj, národní obrození
1272 Chráněné rostliny II Veselý, Jaroslav Praha 1961 rostliny, příroda
1273 V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 1939-1945 Laštovička, Bohuslav Praha 1961 IIválka, česděj, západní odboj
1274 Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku Jeník, Jan Praha 1961 rostliny, stromy, příroda
1275 Humor, vtip a satira v české lidové písni Horák, Jiří Praha 1947 lidová píseň, etnografie, lidové zvyky
1276 Historický atlas revolučního hnutí Pór, F. D (red.) - Gajan, Koloman - Burian, František - Marek, Karel Praha 1956 česděj, světděj, dělnické hnutí
1277 Studie z dějin náboženství Donini, Ambrogio Praha 1961 náboženství, církev, světděj
1278 Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild - Ungarn; Oberungarn (V. Band, 2. Abteilung) Wien 1900 světděj, Rakousko-Uhersko
1279 O českých příjmeních Beneš, Josef Praha 1962 vlastní jména, onomastika, antroponomastika
1280 Bakunin v Čechách. Příspěvek k revolučnímu hnutí českému v letech 1848-1849 Čejchan, Václav Praha ?  revoluční rok 1848, česděj, anarchismus
1281 Z civilního generálního štábu Borský, Lev Praha 1924, česděj, vznik ČSR
1282 Divy prasvěta. Kronika pravěké přírody a tvorstva Augusta, Josef Praha 1942 pravěk, archeologie
1283 Naše nerosty. Jejich sběr a určování Tuček, Karel - Nováček, Radim Praha 1946 nerosty
1284 Živa - roč. XI, 1963 Pilát, A. a kol. (red.) Praha 1963 příroda
1285 Živa - roč. XII, 1964 Pilát, A. a kol. (red.) Praha 1964 příroda
1286 Živa - roč. XIX, 1971 Pilát, A. a kol. (red.) Praha 1971 příroda
1287 Živa - roč. XX, 1972 Pilát, A. a kol. (red.) Praha 1972 příroda
1288 Naše jedovaté rostliny Jirásek, Václav - Zadina, Rudolf - Blažek, Zdeněk Praha 1957 rostliny, příroda
1289 Velký přírodopis ptáků se zvláštním zřetelem ku ptactvu zemí českých a rakouských, díl I Kněžourek, Karel Praha 1910 ptáci, příroda
1290 Velký přírodopis ptáků se zvláštním zřetelem ku ptactvu zemí českých a rakouských, díl II Kněžourek, Karel Praha 1912 ptáci, příroda
1291 Relation d'une mission d'études en autriche en autriche en Allemagne et en Hollande Bignon, Jean Nancy 1889 demografie?, obyvatelstvo?, region
1292 Encyklopedie antiky Svoboda, Ludvík (red.) Praha 1973 slovník, starověk, světděj
1293 Střelci a čarostřelci. Historický přehled vývoje terčových pušek a pistolí, střelnic, střelecké techniky a organizací. Dějiny soubojové střelby, artistického a "kouzelnického" střílení Lugs, Jaroslav Praha 1973 zbraně, terče, střelba, cvičná střelba
1294 Střelci a čarostřelci. Historický přehled vývoje terčových pušek a pistolí, střelnic, střelecké techniky a organizací. Dějiny soubojové střelby, artistického a "kouzelnického" střílení Lugs, Jaroslav Praha 1973 zbraně, terče, střelba, cvičná střelba
1295 Encyklopedie antiky Svoboda, Ludvík (red.) Praha 1973 slovník, starověk, světděj
1296 Pražské paláce Poche, Emanuel - Preiss, Pavel Praha 1973 architektura, výtvarné umění, česděj, stavby
1297 Muzea a galerie a památkové objekty v ČSR Pubal, Václav (red.) Praha 1973 muzea, seznam
1298 VTR a soc. politika
1299 vyřazeno
1300 vyřazeno
1301 vyřazeno
1302 vyřazeno
1303 vyřazeno
1304 vyřazeno
1305 vyřazeno
1306 Pravěk Znojemska Podborský, Vladimír - Vildomec, Vědomil Brno 1972 pravěk, česděj, archeologie
1307 Práce muzea v Hradci Králové - vědy přírodní, XII, 1971 Lohniský, Karel (red.) Hradec Králové 1971            muzea, sborník, příroda
1308 Politickovýchovné využití kronik (Orlické hory a Podorlicko, Vlastivědná práce 2, 1973) Robek, Antonín - Pubal, Václav Rychnov nad Kněžnou 1973 kroniky, kronikáři
1309 Soupis českých a slovenských časopisů ve fondech SVK Malinová, Miluše Hradec Králové 1972 bibliografie
1310 Přehled archeologie s zřetelem k prehistorii a protohistorii Modřic Malina, Jaroslav - Vignatiová, Jana - Šik, Augustin Modřice 1972 pravěk, archeologie
1311 Moderní puškařství firmy Jindřich Jiráček Praha - Vinohrady Praha s. a. katalog, zbraně
1312 Z dějin učitelských odborů. Cesta k organizačnímu sjednocení za protektorátu Bosák, František České Budějovice 1972     školství, odbory
1313 Výzkumy v Čechách 1969 Vencl, Sl. (red.) Praha 1972 archeologie, pravěk
1314 Peter Jilemnický - zborník z príležitosti 70. výročia narodenia Pavelek, Juraj (red.) Bratislava 1972 osobnosti, česlit
1315 Čísla pro každého 1973 Praha 1973 statistika
1316 Cesty starověkých civilizací
1317 Dějiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu 1848 - 1945 Bianchi, Leonard (red.) Bratislava 1973 právo, česděj, hospděj
1318 Zprávy z muzeí od trstenické stezky - 13-14, 1973 Kapusta, Jan (red.) Litomyšl 1973       česděj, česlit, osobnosti, výtvarné umění
1319 Opera corcontica 10, 1973 (Krkonošské práce) Praha 1973    příroda
1320 Atentát na Hitlera Finkler, Kurt Praha 1973 IIválka, osobnosti
1321 SSSR - federativní stát Zlatopolskij, D. L. Praha 1973 Rusko, světděj
1322 Českokrumlovská mincovna v 17. století (katalog výstavy) Záloha, Jiří Český Krumlov 1973             peníze, měna, česděj
1323 Atlas hlavních půdních typů ČSSR Pelíšek, Josef Praha 1961 geologie, půda, půdní typy
1324 Naše rybářství. Naučný slovník všech oborů československého rybářství Dyk, Václav - Podubský, Václav - Štědrovský, Eduard Praha 1948 slovník, ryby, rybaření
1325 Naše ryby Dyk, Václav Olomouc 1946 ryby, rybolov, příroda
1326 Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. VII - Geologie, díl I. - Úvod, dějiny geologie, stavba země a vnitrozemská energie Matoušek, Otakar Praha 1940 geologie
1327a Česko-německý slovník Widimský, František Praha 1970 slovník, němčina
1327b Německo-český slovník Widimský, František Praha 1970 slovník, němčina
1328 Malý encyklopedický slovník A - Ž Král, Václav (red.) Praha 1972 všeobecná encyklopedie, slovník
1329 Atlas hub Pilát, Albert - Ušák, Otto Praha 1962 houby, rostliny, příroda
1330 Myslivecká příručka Mottl, Stanislav a kol. Praha 1970 příroda, zvěřina, lov, zvěř, les myslivost
1331 Léčivé rostliny Příhoda, Antonín Praha 1973 příroda, rostliny, byliny
1332 Houbařův rok Příhoda, Antonín Praha 1972 příroda, houby
1333 Atlas nejdůležitějších trav Regal, Vladimír - Šindelářová, Jaroslava Praha 1970 příroda, rostliny, trávy
1334 Když papyry promluvily Świderková, Anna Praha 1973 světděj, památky, výtvarné umění, starověk, Řecko, Egypt, Řím
1335 Kulturní adresář Hromádka, Milan - Poláková, Marie - Valentová, Jarmila Praha 1973 adresy, knihovny, muzea
1336 Dějiny selského stavu Krofta, Kamil Praha 1949 česděj, hospděj, venkov
1337 Polní kurátor vzpomíná. Vzpomínky na léta 1938-1945 Rašla, Anton Praha 1970  česděj, IIválka, paměti, osobnosti
1338 Poklady světa v podzemí, ve zdech, v hlubinách Charroux, Robert Praha 1973 světděj, památky, výtvarné umění
1339 Grafické portréty Orlík, Josef Opava 1972 katalog, osobnosti
1340 Orlické hory a Podorlicko. Přírodou, dějinami, současností - 5, 1973 Pavel, Bohuslav (red.) Rychnov nad Kněžnou 1973 česděj, příroda, osobnosti, sborníky, Rychnovsko
1341 Sovětští vojevůdci, osvoboditelé Československa Kolář, Milan - Šnajdr, Oldřich Praha 1973 IIválka, osobnosti
1342 Acta regionalia 1970-1971 Roubík, František - Špét, Jiří (red.) Praha 1972 česděj, dějměst, archeologie
1343 ČSSR 1970 - kronika vnitropolitických událostí Praha 1973 česděj
1344 Zbraně Orientu Beneš, Ctirad Znojmo 1970 zbraně, orient
1345 vyřazeno
1346 Vývoj mlynářství kol. Praha s. a. mlynářství, mlýny, mletí
1347 Nebojte se promítání! Tůma, Jan - Pařízek, Miroslav Praha 1973 diaprojekce, promítání
1348 vyřazeno
1349 Dějiny sovětského divadla 1917-1945 Martínek, Karel Praha 1967 divadlo, herectví
1350 Současná vědeckotechnická revoluce Šuchardin, S. V. a kol. Praha 1973 věda, průmysl, technika
1351 Památky Jablonecka. Přehled historických památek okresu Jablonec nad Nisou Scheybal, Josef V. - Beneš, Bedřich - Scheybalová, Jana Liberec, Jablonec nad Nisou 1969 památky, výtvarné umění, architektura
1352/1 Zprávy z muzeí od Trstenické stezky - 1, 1967 Litomyšl 1967       česděj, osobnosti, výtvarné umění, muzea, hudba, národní obrození, archeologie
1352/2 Zprávy z muzeí od Trstenické stezky - 2, 1967 Litomyšl 1967      česděj, osobnosti, fotografie, betlémy, hospděj, hudba
1353 ČSSR 1971 - kronika vnitropolitických událostí Praha 1973 česděj
1354 Vývoj myslivosti Andreska, Jiří Praha s. a. myslivost, lov
1355 Vývoj lesnictví kol. Praha s. a. lesy, lesní hospodářství
1356 Historický vývoj chovu skotu v českých zemích Loudil, L. a kol. Praha s. a. skot, zemědělství
1357 Mezinárodní proletářské srazy v Krkonoších (vyřazeno) Flégl, Emil Trutnov 1972 česděj, dělníci
1358 25 let socialistického budování. Východočeský kraj kol. Hradec Králové 1973        česděj, region
1359 Nástěnné koberce Blažková, Jarmila Liberec s. a. gobelíny, ruční práce, výtvarné umění
1360 vyřazeno
1361 Bibliografie periodického tisku Severočeského kraje 1945-1963 Kaňka, Vladimír Liberec 1966 bibliografie, noviny, časopisy
1362 Základy psychologie Adcock, C. J. Praha 1973 psychologie
1363 Bibliografie Jizerských hor za roky 1945-1968 Nevrlý, Miloslav Liberec 1969 bibliografie
1364 Půdní poměry Jizerských hor Pelíšek, Josef Liberec 1968 geologie, půda, půdní typy
1365 Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor Sýkora, Tomáš Liberec 1971 příroda, rostliny
1366 Velkomoravské řemeslo Klanica, Zdeněk Liberec 1972 pravěk, archeologie, Velká Morava, česděj, středověk
1367 Katalog sbírek secesního uměleckého plakátu Scheybal, Josef V. Liberec 1966 plakát, secese, výtvarné umění, osobnosti
1368/10 Zprávy z muzeí od trstenické stezky - 10, 1970 Kapusta, Jan (red.) Litomyšl 1970       česděj, archeologie, osobnosti, výtvarné umění
1368 Zprávy z muzeí od trstenické stezky - 11, 1970 Kapusta, Jan (red.) Litomyšl 1970       česděj, česlit, osobnosti, výtvarné umění
1369 vyřazeno
1370 Poklady severočeského musea - Výstava historických hodin Nuska, B. Liberec 1961 hodiny, čas, muzea
1371 Národopisné aktuality - 1-2, 1965 Strážnice 1965 etnografie
1372 Na Dargovskom fronte 1944-1945 Korčmároš, Štefan Trebišov 1970? IIválka, odboj
1373 Kabinet muzejní a vlastivědné práce Turková, Jana Praha s. a. etnografie, muzea
1374 Z. a V. Cibulkovi: Přírodní plastiky Vykoukal, Jiří Cheb 1973 výtvarné umění, plastiky
1375 Bulletin záchranného oddělení - 3, 1965 Moucha, Václav (red.) Praha 1966 archeologie, výzkumy
1376 Vlastivědná práce Podkrkonoší Vašíček, Zdeněk - Wolf, Vladimír (red.) Trutnov 1968 česděj, region
1377 Historické roky republiky - 1918-1938-1948. Výstava dokumentů z archivů východních Čech kol. Hradec Králové 1968       česděj
1378 Výběrová bibliografie československé archeologie za rok 1958 kol. Praha 1961    archeologie, bibliografie
1379 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1967 Bratislava 1969 bibliografie, muzea
1380 Bulletin záchranného oddělení - 4, 1966 Moucha, Václav (red.) Praha 1967 archeologie, výzkumy
1381 Nové archeologické metody I. Třídění materiálu Bouzek, J. - Buchvaldek, M. (red.) Praha 1971 archeologie, učebnice, vysoké školy
1382 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1971 Bratislava 1973 bibliografie, muzea
1383 Barokní plastika ve sbírkách muzea hlavního města Prahy Horyna, Mojmír Praha 1973 plastiky, sochařství, výtvarné umění
1384 Za socialistickou kulturu - Zpravodaj Krajského kulturního střediska v Hradci Králové, 2-3/1973 Hradec Králové 1973       kultura, česděj, budování socialismu
1385 Hrady, zámky a tvrze Království českého I. - Chrudimsko Sedláček, August Praha 1931 česděj, architektura
1386 Hrady, zámky a tvrze Království českého II. - Hradecko Sedláček, August Praha 1931 česděj, architektura
1387 Hrady, zámky a tvrze Království českého III. - Budějovicko Sedláček, August Praha 1931 česděj, architektura
1388 Hrady, zámky a tvrze Království českého IV. - Vysočina Táborská Sedláček, August Praha 1933 česděj, architektura
1389 Hrady, zámky a tvrze Království českého V. - Podkrkonoší Sedláček, August Praha 1933 česděj, architektura
1390 Hrady, zámky a tvrze Království českého VI. - Podbrdsko Sedláček, August Praha 1934 česděj, architektura
1391 Hrady, zámky a tvrze Království českého VII. - Písecko Sedláček, August Praha 1934 česděj, architektura
1392 Hrady, zámky a tvrze Království českého VIII. - Rakovnicko a Slansko Sedláček, August Praha 1935 česděj, architektura
1393 Hrady, zámky a tvrze Království českého IX. - Domažlicko a Klatovsko Sedláček, August Praha 1935 česděj, architektura
1394 Hrady, zámky a tvrze Království českého X. - Boleslavsko Sedláček, August Praha 1932 česděj, architektura
1395 Hrady, zámky a tvrze Království českého XI. - Prachensko Sedláček, August Praha 1936 česděj, architektura
1396 Hrady, zámky a tvrze Království českého XII. - Čáslavsko Sedláček, August Praha 1936 česděj, architektura
1397 Hrady, zámky a tvrze Království českého XIII. - Plzeňsko a Loketsko Sedláček, August Praha 1937 česděj, architektura
1398 Hrady, zámky a tvrze Království českého XIV. - Litoměřicko a Žatecko Sedláček, August Praha 1936 česděj, architektura
1399 Hrady, zámky a tvrze Království českého XV. - Kouřimsko, Vltavsko a J.-Z. Boleslavsko Sedláček, August Praha 1927 česděj, architektura
1400 Prunkwaffen. Waffen und Rüstungen aus dem Historischen Museum Dresden Schöbel, Johannes Leipzig 1973  zbraně, výzbroj, výstroj
1401 vyřazeno
1402 vyřazeno
1403 vyřazeno
1404 Dramatické dny února 1948 Bouček, Miroslav - Klimeš, Miloslav Praha 1973     česděj, únor 1948, vítězný únor
1405 úbytek
1406 úbytek
1407 Studie o Těšínsku 2 Grobelný, Andělín - Čepelák, Bohumil Český Těšín 1973     hospděj, česděj, osobnosti, vlastní jména, lingvistika
1408 Zborník Slovenského národného muzea - XLVII, 1973, Etnografia 14 Mruškovič, Štefan (red.) Bratislava 1973 prameny, etnografie, hospděj, venkov
1409 Pravek severného Povodia rieky Nitry Krupica, Oldrich Bratislava 1973 pravěk, archeologie
1410 vyřazeno
1411 Galéria ľudového výtvarného umenia Krištek, Igor Martin 1971 výtvarné umění, etnografie, podmalby
1412 Ľudové kožuchy Kaňová, Magdaléna - Benža, Mojmír Martin 1970 etnografie, oděvy, kožichy, odívání
1413 Žatevné a mlatobné náradie Hyčko, Ján Martin 1973 zemědělství, žací, mlatební nástroje
1414 První generace. O počátcích průmyslu a novodobého sociálního hnutí v severních Čechách Měchýř, Jan Ústí nad Labem 1973         průmysl, hospděj, dělnictvo
1415 Bulletin záchranného oddělení - 5, 1967 Moucha, Václav (red.) Praha 1967 archeologie, výzkumy
1416 Výzkumy v Čechách 1970 Vencl, Sl. Praha 1973 archeologie, pravěk
1417 Živa - roč. V, 1957 Pilát, A. a kol. (red.) Praha 1957 příroda
1418 Živa - roč. VI, 1958 Pilát, A. a kol. (red.) Praha 1958 příroda
1419 Živa - roč. VII, 1959 Pilát, A. a kol. (red.) Praha 1959 příroda
1420 Živa - roč. VIII, 1960 Pilát, A. a kol. (red.) Praha 1960 příroda
1421 Živa - roč. IX, 1961 Pilát, A. a kol. (red.) Praha 1961 příroda
1422 Živa - roč. X, 1962 Pilát, A. a kol. (red.) Praha 1962 příroda
1423 Botanické praktikum Tereba, Ludvík Kroměříž 1931 botanika, rostliny, laboratorní práce
1424 Pravěk lidstva Neustupný, Jiří Praha 1946 pravěk, archeologie
1425 Speciální botanika zemědělská. Rostliny výtrusné a nahosemenné Kavina, Karel Praha 1951 rostliny, houby, botanika, zemědělství
1426 Lidstvo v době předhistorické. Se zvláštním zřetelem na země slovanské Niederle, Lubor Praha 1893 pravěk, archeologie
1427 Květena. Rozpravy botanické se zřetelem k poměrům zemí českých Ševětínský Chadt, Jan Evangelista Písek 1921 rostliny, květiny, botanika
1428 Dravci v letu Špaček, Miroslav - Kovář, Karel Praha 1967 ptáci, příroda
1429 Atlas dřevokazných hub Balabán, Karel - Kotlaba, František Praha 1970 houby, rostliny, botanika
1430 Poznáváme naše ptáky podle zbarvení, velikosti, zpěvu, prostředí Fryček, Mirko - Fryčková, Ludmila Praha 1972 ptáci, příroda
1431 Průvodce houbařů Šubrt, L. Louny 1936 houby, rostliny, botanika
1432 Kritické studium mykologických publikací Dr. J. Macků Bezděk, Jan Chrudim 1917 osobnosti, houby, botanika, rostliny
1433 Atlas vodní pernaté zvěře Hudec, Karel - Klíma, Milan Praha 1968 vodní ptáci, příroda
1434 Pravda o matce Boženy Němcové Irmann, Adolf - Rejchrt, Rudolf Česká Skalice 1973     osobnosti
1435 Hortus sanitatis - 1948, roč. I, 1-4 Praha 1948 rostliny léčivé, botanika, časopis
1436 Hortus sanitatis - 1949, roč. II, 1-6 Krippner, Václav (red.) Praha 1949 rostliny léčivé, botanika, časopis
1437 Atlas hub evropských, Amanita - Muchomůrka - 1934,1-5 Veselý, Rudolf Praha 1934 houby, rostliny, botanika
1438 Atlas hub evropských, Pleurotus - Hlíva - 1935, 6-16 Pilát, Albert Praha 1935 houby, rostliny, botanika
1439 Atlas hub evropských, Polyporaceae - houby chorošovité, Omphalia - Kalichovka - 1936, 17, 20, 22-23 Pilát, Albert; Cejp, Karel Praha 1936 houby, rostliny, botanika
1440 Atlas hub evropských, Omphalia - Kalichovka - 1937, 29 (2 ks) Cejp, Karel Praha 1937 houby, rostliny, botanika
1441 Atlas hub evropských, Omphalia - Kalichovka - 1938, 38-39, 40 Cejp, Karel Praha 1938 houby, rostliny, botanika
1442 Atlas hub evropských, Polyporaceae - houby chorošovité, 1939, 46-47 Pilát, Albert Praha 1939 houby, rostliny, botanika
1443 Atlas hub evropských, Polyporaceae - houby chorošovité, 1940, 48-49, 50-51 Pilát, Albert Praha 1940 houby, rostliny, botanika
1444 Atlas hub evropských, Polyporaceae - houby chorošovité, 1941, 52-54, 55-58 Pilát, Albert Praha 1941 houby, rostliny, botanika
1445 Atlas hub evropských, Polyporaceae - houby chorošovité, 1942, 59-65, 66-73 Pilát, Albert Praha 1942 houby, rostliny, botanika
1446 Racionalizace zemědělské výroby mechanizací v českých zemích v první polovině 20. století - přílohy a grafy Pátek, Jaroslav Praha 1971 zemědělství, zemědělské stroje
1447 Racionalizace zemědělské výroby mechanizací v českých zemích v první polovině 20. století - přílohy a grafy Pátek, Jaroslav Praha 1971 zemědělství, zemědělské stroje
1448 Racionalizace zemědělské výroby mechanizací v českých zemích v první polovině 20. století Pátek, Jaroslav Praha 1971 zemědělství, zemědělské stroje
1449 Racionalizace zemědělské výroby mechanizací v českých zemích v první polovině 20. století Pátek, Jaroslav Praha 1971 zemědělství, zemědělské stroje
1450 Ökonomische Neuigkeiten und Verhandlungen. Bibliografie díl I. 1811-1832 Bednařík, Karel - Havelková, Věra Praha 1973 ekonomie, bibliografie
1451 Obratlovci severovýchodních Čech. Soupis literatury do roku 1970 Roček, Zbyněk Hradec Králové 1973  obratlovci, příroda, bibliografie
1452 A věže mlčí Holub, Ota Praha 1973 IIválka, opevnění, pevnosti
1453 A věže mlčí Holub, Ota Praha 1973 IIválka, opevnění, pevnosti
1454 Historické zbraně. Průvodce expozicí zbraní Východočeského muzea v Pardubicích Beneš, Ctirad Pardubice 1972           zbraně
1455 Vlastivědná ročenka Okresního archivu Blansko 1973 Skutil, Jan (red.) Blansko 1973 česděj, osobnosti, onomastika
1456 Moravské numismatické zprávy - 13, 1973 Sejbal, Jiří (red.) Brno 1973 numismatika
1457/6 Nálezové zprávy archeologického ústavu ČSA 1955-1964 Justová, J. Praha 1968 archeologie
1457/7 Evropské zemědělství v archeologii. Bibliografie 1945-1965 Beranová, Magdalena Praha 1969 archeologie, bibliografie, zemědělství
1457/10/1 Vývoj archeologie v Čechách a na Moravě 1919-1968 kol. Praha 1972 archeologie, pravěk
1458 Karolínský katastr slezský, sv. 1 Brzobohatý, Jan - Drkal, Stanislav Praha 1972 prameny, hospděj
1459 Karolínský katastr slezský, sv. 2 Brzobohatý, Jan - Drkal, Stanislav Praha 1973 prameny, hospděj
1460 Knížky lidového čtení z fondů Universitní knihovny v Brně Vobr, Jaroslav Brno 1973 česlit, knížky lidového čtení
1461 A věže mlčí Holub, Ota Praha 1973
1462 Cheb Šamánková, Eva Praha 1974 česděj, dějměst
1463 Die Schönheit der Frau in der europäischen Malerei Eckardt, Götz Berlín 1973 výtvarné umění, portrét, malířství
1464 Sborník k 100. výročí založení Moravského uměleckoprůmyslového muzea v Brně kol. Brno 1973 výtvarné umění, muzea, sbírky
1465 Prunkwaffen. Waffen und Rüstungen aus dem Historischen Museum Dresden Schöbel, Johannes Leipzig 1973  zbraně, výzbroj, výstroj
1466 vyřazeno
1467 vyřazeno
1468 Co má vědět odborový funkcionář o pracovním právu Pudík, Vladimír a kol. Praha 1973 právo, práce, zaměstnání
1469 vyřazeno
1470 vyřazeno
1471 Pokračovatelé Kosmovi Praha 1974 česděj, kronika, středověk
1472 Milníky bojů Svoboda, Mojmír Liberec 1974 dělnictvo, Iválka, IIválka
1473 Kvalifikační příručka účetního Účetnictví pro praxi Bruder, Zbyněk - Beran, Karel - Reh, Milan - Senger, Čeněk Praha 1974 účetnictví
1474 Svědectví o Slovenském národním povstání Husák, Gustav Praha 1974 IIválka, slovenské národní povstání
1475 Berlín 1931-1938. Vzpomínky diplomata François-Poncet, André Praha 1947 světděj, IIválka
1476 Plán zet Král, Václav Praha 1973 IIválka, světděj, Mnichov
1477 vyřazeno
1478 Lovecké zbraně Beneš, Ctirad Pardubice 1974 zbraně, lov
1479 Antika ABC (encyklopedie) Löwe, Gerhard - Stoll, Heinrich Alexander Praha 1974 encyklopedie, slovník
1480 Památky pravěku na území ČSSR. Od lovců mamutů ke státu Přemyslovců Sklenář, Karel Praha 1974 pravěk, česděj, archeologie, středověk
1481 Vinohradnictví. Kapitoly z dějinného vývoje od minulosti do současnosti na Moravě a v Čechách kol. Brno 1973  víno, pěstování, výroba vína
1482 vyřazeno
1483 Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů Uherské Hradiště 1971 česděj,středověk, archeologie
1484 Obzarová encyklopedie módy
1485 Veľký odkaz Bratislava 1974 IIválka, slovenské národní povstání, budování socialismu, Slovensko
1486 Veľký odkaz Bratislava 1974 IIválka, slovenské národní povstání, budování socialismu, Slovensko
1487 Prostřený stůl Ladýřová, Ludmila - Ondřejová, Miroslava Pardubice 1973     sklo, porcelán, nádobí
1488 Východočeský kraj v tisku. Publikace, články a stati z roku 1970 Serbusová, Miroslava Hradec Králové 1973  bibliografie
1489 Východočeský kraj v tisku. Publikace, články a stati z roku 1970 Serbusová, Miroslava Hradec Králové 1973  bibliografie
1490 vyřazeno
1491 vyřazeno
1492 vyřazeno
1493 vyřazeno
1494 vyřazeno
1495 vyřazeno
1496/1 Kalendář historický národa českého I z Veleslavína, Daniel Adam - Vochoč, Jan Martin Praha 1940 česděj, kronika, osobnosti
1496/2 Kalendář historický národa českého II z Veleslavína, Daniel Adam - Vochoč, Jan Martin Praha 1940 česděj, kronika, osobnosti
1497/1 Dějiny Afriky I Hrbek, Ivan a kol. Praha 1966 světděj, Afrika
1497/2 Dějiny Afriky II Hrbek, Ivan a kol. Praha 1966 světděj, Afrika
1498 Slovenské národní povstání a české země Bouček, Miroslav - Klimeš, Miloslav Praha 1974 IIválka, slovenské národní povstání
1499 Architektura (oborové encyklopedie) Syrový, Bohuslav Praha 1973 architektura, encyklopedie
1500 Můj boj. Hitler o sobě a svých cílech Bauer, František Praha 1937 IIválka, osobnosti, fašismus, nacismus
1501 Rakouské právo trestní Mareš, Karel Nové Město na Moravě 1906 právo, trestní právo, soudy, soudnictví
1502 Katalóg Vydavateľstva Slovenskej akadémie vied 1953-1967 s. l., s. a. katalog knih VYŘADIT!!!
1503 V hodině dvanácté. Soubor projevů státního presidenta a členů vlády Protektorátu Čechy a Morava po 27. květnu 1942 Praha 1942 IIválka, projevy, osobnosti
1504 Zborov 1917-1937. Památník k dvacátému výročí bitvy u Zborova 2. července 1917 kol. Praha 1937 Iválka, osobnosti
1505 40 let inženýrské práce Praha 1930 architektura, stavby
1506 Paměť národů. Hieroglyfy, písmo a písemné nálezy na hliněných tabulkách, papyrech a pergamenech Ekschmitt, Werner Praha 1974 starověk, písmo, světděj
1507 Zlatý věk lidstva Brentjes, Burchard Praha 1973 archeologie, pravěk, starověk, světděj
1508/1 Dokumenty z historie československé politiky 1939 - 1943 I Otáhalová, Libuše - Červinková, Milada Praha 1966 IIválka, odboj
1508/2 Dokumenty z historie československé politiky 1939 - 1943 II Otáhalová, Libuše - Červinková, Milada Praha 1966 IIválka, odboj
1509 Slovenské národní povstání. K 30. výročí jeho vzniku Kropilák, Miroslav Praha 1974 IIválka, slovenské národní povstání
1510 Stoletý zápas o charakter českého státu 1526-1627 Míka, Alois Praha 1974 česděj, raný novověk
1511 Jan Žižka z Trocnova. Sborník k 550. výročí úmrtí Crkovský, František - Barborová, Eva České Budějovice 1974             česděj, osobnosti, husitství
1512 Kapesní atlas ryb, obojživelníků a plazů Štěpánek, Otakar Praha 1973 příroda, ryby, plazi, obojživelníci
1513 Valdštejnova smrt Janáček, Josef Praha 1974 česděj, novověk, třicetiletá válka, osobnosti
1514 Čeští spisovatelé deseti století Šťastný, Radko Praha 1974 česlit, osobnosti, spisovatelé
1515 Valdštejnova smrt Janáček, Josef Praha 1974 česděj, novověk, třicetiletá válka, osobnosti
1516 Ministerstvo veřejných prací: Přehled činnosti za prvé pětiletí Republiky československé Hermann, Gustav Praha 1923 hospděj, socděj, česděj
1517 Dějiny Irska Jackson, T. A. Praha 1951 světděj, Irsko
1518 Zkameněliny českých pramoří. Jejich sběr a určování Prantl, Ferdinand Praha 1942 paleontologie, prehistorie, geologie
1519 Dvacet let československé armády v osvobozeném státě Fassati, Miloslav (red.) Praha 1938 armáda, zbraně, výzbroj, výstroj, česděj, IIválka
1520 Vědecké práce Zemědělského muzea - 13, 1973 Šmelhaus, Vratislav - Loudil, Lumír (red.) Praha 1973 hospděj, řemesla, zemědělství, pivo, pravěk
1521 úbytek
1522 Nové metody konservace musejních sbírek (Muzejní práce) Losos, Ludvík Praha 1959 konzervace sbírek, muzea, metody práce
1523/1 Súpis vertebratologických zbierok v múzeách Československej socialistickej republiky Varga, Juraj Bratislava 1973 muzea, sbírky, metody práce, evidence sbírek
1523/2 Súpis vertebratologických zbierok v múzeách Československej socialistickej republiky Varga, Juraj Bratislava 1973 muzea, sbírky, metody práce, evidence sbírek
1524 Oživená minulost. Dějiny archeologie v obrazech Ceram, C. W. Praha 1974 pravěk, starověk, světděj, archeologie
1525/1 Súpis entomologických zbierok v československých múzeách Moucha, Josef - Ujčík, Jozef - Okáli, Ilja - Varga, Juraj Bratislava 1971 muzea, sbírky, metody práce, evidence sbírek
1525/2 Súpis entomologických zbierok v československých múzeách Moucha, Josef - Ujčík, Jozef - Okáli, Ilja - Varga, Juraj Bratislava 1971 muzea, sbírky, metody práce, evidence sbírek
1526/1 Seznam odborných pracovníků geologických věd v muzeích v ČSSR Musil, Rudolf - Uhrová, Jiřina Praha 1971 muzea, sbírky
1526/2 Seznam odborných pracovníků geologických věd v muzeích v ČSSR Musil, Rudolf - Uhrová, Jiřina Praha 1971 muzea, sbírky
1527 Vlastivědná ročenka Okresního archivu Blansko 1974 Skutil, Jan (red.) Blansko 1974 česděj, osobnosti, onomastika, česlit, archeologie
1528 Doplněk k publikaci ČSSR 1970 - kronika vnitropolitických událostí. Rejstříky Praha 1974 rejstřík
1529 Svět proti fašismu. Přehled historických událostí v letech 1933-1945 Amort, Čestmír Praha 1974 IIválka, odboj, česděj, světděj
1530 Doplněk k publikaci ČSSR 1971 - kronika vnitropolitických událostí. Rejstříky Praha 1974 rejstřík
1531 Doplněk k publikaci ČSSR 1972 - kronika vnitropolitických událostí. Rejstříky Praha 1974 rejstřík
1532 vyřazeno
1533 ČSSR 1973 - kronika vnitropolitických událostí Praha 1974 česděj
1534 Slovník antické kultury kol. Praha 1974 starověk, světděj, antika
1535/1 Východočeský kraj v tisku. Publikace, články a stati z roku 1971 Serbusová, Miroslava Hradec Králové 1974  bibliografie
1535/2 Východočeský kraj v tisku. Publikace, články a stati z roku 1971 Serbusová, Miroslava Hradec Králové 1974  bibliografie
1536 Učňovské slavnosti Vavroušek, Václav - Kohout, Oldřich - Michalička, Josef Hradec Králové 1974          školství, kultura
1537 100 let severočeského muzea v Liberci kol. Liberec 1973 muzea
1538 Dějiny techniky v Československu do konce 18. století Nový, Luboš a kol. Praha 1974 věda, technika, hospděj
1539 Archeologický sborník Wiegandová, Lea (red.) Ostrava 1974 archeologie, pravěk
1540 750 let města Opavy kol. Opava 1974 dějměst, česděj
1541 Konzervátorské praktikum
1542 Zrcadlo. Zpravodaj o kultuře kraje v celostátním, krajském a okresním tisku - 2, 1974 Hradec Králové 1974           kultura
1543 Ochrana přírody a krajiny - 5/1973                (Práce a studie) Rybář, Petr (red.) Pardubice 1973             příroda
1544 odepsáno
1545 Roztržený revír. Boj svatoňovických havířů proti nacistickým okupantům 1938-1945 Metelka, Jaroslav Hradec Králové 1974       IIválka, odboj, region, doly, uhelné doly
1546 Československá historická města Dostál, Oldřich - Hrůza, Jiří - Líbal, Dobroslav - Voděra, Svatopluk - Zalčik, Tibor Praha 1974 česděj, dějměst
1547 Bibliografický rejstřík Památek archeologických 1931-1965 Rataj, Jan Praha 1974 archeologie, periodikum
1548 vyřazeno
1549 Hrady, zámky a tvrze středních Čech Einhorn, Erich - Wagner, Jaroslav Praha 1974 česděj, architektura, osobnosti
1550 Úkoly československé historiografie Král, Václav (red.) Praha 1973 historiografie
1551 Zpráva kuratoria za správní rok 1932 Praha 1933 muzea, sbírky
1552 Revoluční tradice maďarské lidové armády Praha 1964 světděj, Maďarsko, armáda, vojenství
1553 Východočeský kraj v tisku. Publikace, články a stati z roku 1963 Vlčková, Ludmila Hradec Králové 1964 bibliografie
1554 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1964 Bratislava 1966 bibliografie, muzea
1555 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1965 Bratislava 1967 bibliografie, muzea
1556 Prager Jahrbuch 1943 kol. Praha 1943 dějměst, kultura, výtvarné umění
1557 Dějiny Pardubic nad Labem - díl II, část 1. Zřízení městské do roku 1900 Sakař, Josef Pardubice 1924 dějměst, česděj
1558 Předvěká pohřebiště v Němčicích na Hané Červinka, I. L. Brno 1926 archeologie, pravěk
1559 Před čtyřiceti lety v Písku. Sborník ke 40. výročí vzniku republiky kol. Písek 1958 dějměst, česděj, Písek
1560 Vojenská letadla první světové války (1) Němeček, Václav Praha 1974 letadla, Iválka, doprava, výzbroj
1561 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1972 Bratislava 1973 bibliografie, muzea
1562 Stručné dějiny Rakouska Priesterová, Eva Praha 1954 světděj, česděj, Rakousko
1563 Předhusitské Čechy 1310-1419. Český stát pod vládou Lucemburků Fiala, Zdeněk Praha 1968 česděj, osobnosti, Lucemburkové
1564 Labyrint dávných dějin českých Králík, Oldřich Praha 1970 česděj, raný středověk
1565 O pravěku slovanském Janko, Josef Praha 1912 pravěk, archeologie
1566 Z dějin císařského Říma Tacitus, Cornelius Praha 1944 světděj, starověk, Řím
1567 Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století Procházka, Vladimír Praha 1963 česděj, hospděj, právo
1568 Dějiny Bulharska Burmov, A. - Kosev, D. - Christov, Ch. Praha 1958 světděj, osobnosti, Bulharsko
1569 František Palacký. Jeho život, působení a význam Řezníček, Václav Praha s. a. osobnosti, česděj, česlit, František Palacký
1570 Pokračovatelé Kosmovi Praha 1974 česděj, kronika, středověk
1571 Muzea v ČSR v roce 1975. Přehled výstav a expozic v roce 30. výročí osvobození ČSSR Bínová, Zdeňka Praha 1975 muzea, práce v muzeu, činnost, sbírky, výstavy
1572 Krajem západočeských lázní Wagner, Jaroslav - Kibic, Karel - Neubert, Ladislav Praha 1974 dějměst, města, lázně
1573 Přemyslovské Čechy. Český stát a společnost v letech 995-1310 Fiala, Zdeněk Praha 1975 česděj, raný středověk, Přemyslovci
1574 Paměť měst. Městské památkové rezervace v českých zemích kol. Praha 1975 dějměst, architektura
1575 Katalóg zbierky zbraní Kulašik, Karol K. - Díte, Juraj Bratislava 1975 zbraně, výzbroj
1576 Akademie výtvarných umění v Praze 1972-1973 Martincová, Dagmar (red.) Praha s. a.  školství, vysoké školy, výtvarné umění, výroční zprávy
1577 vyřazeno
1578 Kulturně politická výročí roku 1975 Knobloch, Č. (red.) Praha 1974 osobnosti, světděj, kultura
1579 Příspěvky k dějinám české osvěty Škoda, Kamil Praha 1972  česděj, kultura, výchova
1580 vyřazeno
1581 Osvobození Československa rudou armádou 1944-1945 Šnajdr, Oldřich - Síč, Jaroslav Praha 1974 IIválka, odboj, česděj, světděj
1582 Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů I (1917-1922) kol. Praha 1975 česděj, světděj, Rusko, mezinárodní vztahy
1583 Starověký Řím. Čítanka k dějinám starověku kol. Praha 1974 světděj, starověk, světlit, Řím
1584 Studie o Těšínsku 3 Grobelný, Andělín - Čepelák, Bohumil Český Těšín 1974         hospděj, česděj, osobnosti, vlastní jména, lingvistika, veterinární lékařství
1585 Výzkumy v Čechách 1971 Moucha, Václav Praha 1975 archeologie, pravěk
1586 Katalog sbírky lidových plastik Vlastivědného ústavu ve Frýdku-Místku Veselská, Jiřina Frýdek-Místek 1973       muzea, plastiky, výtvarné umění, etnografie
1587 Katalog sbírky obrázků na skle Vlastivědného ústavu ve Frýdku-Místku Veselská, Jiřina Frýdek-Místek 1973       muzea, podmalby na skle, výtvarné umění, etnografie
1588 50 let muzea. 10. výročí založení Vlastivědného ústavu ve Frýdku-Místku kol. Frýdek-Místek 1974       muzea, sbírky
1589 Chráněné stromy na nelesní půdě v okrese Frýdek-Místek Hájková, Alena a kol. Frýdek-Místek 1971          příroda, stromy, lesy
1590 Ochrana ptactva Petřík, František Frýdek-Místek s. a.       příroda, ptáci
1591 České sklo 19. století ve sbírkách Vlastivědného ústavu ve Frýdku-Místku Pajurek, V. Frýdek-Místek 1973       muzea, sbírky, sklo
1592 Češi a Jihoslované v minulosti. Od nejstarších dob do roku 1918 Žáček, Václav Praha 1975 česděj, světděj, Balkán, mezinár. vztahy, Jugoslávie
1593 Základy petroarcheologie Štelcl, Jindřich - Malina, Jaroslav Brno 1975 horniny, minerály, archeologie
1594 Obyvatelstvo města Ústí nad Labem do konce 18. století (na základě matrik) Dušek, Ladislav Ústí nad Labem 1974         demografie, dějměst
1595 Štúdie o Slovenskom národnom povstaní. Zborník prác venovaný 30. výročiu SNP a oslobodenia Československa sovietskou armádou) Zemko, Ján (red.) Bratislava 1975 IIválka, slovenské národní povstání
1596 O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Kulturní obraz XV. a XVI. století Winter, Zikmund Praha 1899 česděj, vysoké školy
1597 Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526-1620) Winter, Zikmund Praha 1909 hospděj, řemesla
1598 Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. století a XVI. století Winter, Zikmund Praha 1901 česděj, školství
1599 Jan Žižka z Trocnova, demokratické a bojové tradice našeho lidu. Výstava k 550. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova Drobná, Zoroslava - Durdík, Jan Praha 1975 česděj, osobnosti, husitství, Jan Žižka
1600 Výzkumy v Čechách 1972 Čujanová-Jílková, Eva Praha 1975 archeologie, pravěk
1601 Československé dějiny v obrazech Míka, Alois Praha 1971 česděj
1602 O národ Pražák, Albert Praha 1946 česlit, česděj, osobnosti, poezie, kultura
1603 Lidové písně z východočeského kraje a Podkrkonošské koledy Andrejs, Jaroslav Praha 1972 etnografie, lidová píseň, hudba, Vánoce
1604 Petice venkovského lidu z Čech k národnímu výboru z roku 1848 Roubík, František Praha 1954 česděj, rok 1848
1605 Dějiny obchodu v předbělohorské Praze Janáček, Josef Praha 1955 česděj, hospděj, obchod, raný novověk
1606 Opera corcontica 11, 1974 (Krkonošské práce) Praha 1974    příroda
1607 Opera corcontica 12, 1975 (Krkonošské práce) Praha 1975    příroda
1608 Moderní Itálie. Dějiny posledních 120 let až do konce 19. století Orsi, Pietro Hradec Králové 1908          světděj, Itálie
1609 Technika v malířské tvorbě (Malířský a restaurátorský materiál) Slánský, Bohuslav Praha 1973 malířství, výtvarné umění, restaurování
1610 Alte Bibliotheken in Europa Löschburg, Wienfried Leipzig 1974 knihovny
1611 Kyjev, Dukla, Praha kol. Praha 1975  IIválka, česděj, světděj
1612 Reise in die Gotik Zöllner, Walter Leipzig 1973  světděj, gotika, středověk, architektura, výtvarné umění
1613 Halštatská sídliště v pražském území (Acta musei pragensis, 74) Fridrichová, Marie Praha 1974 pravěk, archeologie
1614 Kunst der Urgeselischaft und traditionelle Kunst Afrikas und Ozeaniens Mirimanow, Wil B. Dresden 1973 pravěk, Afrika, výtvarné umění
1615 Alte Uhren Leipzig 1974 hodiny, řemesla
1616 Katalog nátěrových hmot
1617 Souboj s Abhwerem Holub, Ota Praha 1975
1618 Poklady severočeského musea - Výstava historických hodin Nuska, B. Liberec 1961 hodiny, čas, muzea, měření času
1619 Sborník Severočeského muzea - 6, 1970 (společenské vědy, historia) Kaván, Jaroslav (red.) Liberec 1970  muzea, česděj
1620 Skleněné definice Žertová, Jiřina - Stehlík, František Liberec 1975 sklo, řemesla, výtvarné umění
1621 Katalog sbírek secesního uměleckého plakátu Scheybal, Josef V. Liberec 1966 plakát, secese, výtvarné umění, osobnosti
1622 Sborník Severočeského muzea - 6, 1974 (přírodní vědy, scientiae naturales) Nevrlý, Milan - Čvančara, Alois (red.) Liberec 1974  muzea, zoologie, botanika, příroda, hydrologie, zemědělství
1623 Hory ve fotografii neboli krásná posedlost Havel, Jiří Liberec 1974 výtvarné umění, fotografie
1624 Strana v odboji. Z dějin ilegálního boje KSČ v letech 1938-1942 Hájková, Alena Praha 1975 IIválka, česděj, odboj
1625 Sborník technického muzea v Brně - 1/1972 Brno 1975 muzea, průmysl, architektura
1626 vyřazeno
1627 Československé dělostřelecké zbraně Kralický, Vladimír Praha 1975
1628 Amerika před Kolumbem Burland, Cottie A. Praha 1975 světděj, výtvarné umění, Indiáni
1629 Program revoluce. Ke vzniku košického vládního programu Bouček, Miroslav - Klimeš, Miloslav - Vartíková, M. Praha 1975 IIválka, česděj, odboj, košický vládní program
1630/1 Zpravodaj místopisné komise ČSAV - 1, 1974 Šmilauer, Vladimír (red.) Praha 1974 onomastika, česděj
1630/2 Zpravodaj místopisné komise ČSAV - 2, 1974 Šmilauer, Vladimír (red.) Praha 1974 onomastika, česděj
1630/3-4 Zpravodaj místopisné komise ČSAV - 3-4, 1974; Retrográdní rejstřík ke knize Josefa Beneše O českých příjmeních Šmilauer, Vladimír (red.) Praha 1974 onomastika, česděj, antroponomastika, vlastní jména osobní
1630/5 Zpravodaj místopisné komise ČSAV - 5, 1974; Retrográdní rejstřík ke knize Josefa Beneše O českých příjmeních Šmilauer, Vladimír (red.) Praha 1974 onomastika, česděj, antroponomastika, vlastní jména osobní
1631 vyřazeno
1632 Za většinu národa. Výběrová bibliografie článků z Pochodně 1945-1948 Hromádka, Miloslav - Renč, Karel Hradec Králové 1975  bibliografie, periodikum
1633 Bibliografie o Hradci Králové Malina, Jiří Hradec Králové 1975      bibliografie, dějměst
1634 Východočeské otrokářství Gebauer, Bohuslav Praha 1906 česděj, hospděj, právo, řemesla
1635 Velký Čech. Život, působení a význam Fr. Palackého, otce národa Řezníček, Václav Praha s. a. osobnosti, Palacký, česděj
1636 Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví Šusta, Josef Praha 1935  česděj, osobnosti, středověk, Přemyslovci
1637 Reise in die Karolingerzeit Bauer, Hans Leipzig 1974 raný středověk, světděj, karolínská renesance, výtvarné umění, architektura
1638 Münzen und Medaillen Sey, Katalin B. - Gedai, István Budapešť 1973 peníze, mince, numismatika, sfragistika
1639 Architektura svědectví dob. (Přehled vývoje stavitelství a architektury) Syrový, Bohuslav a kol. Praha 1974 architektura, stavitelství, osobnosti, výtvarné umění
1640 vyřazeno
1641 vyřazeno
1642 vyřazeno
1643 Statistická ročenka ČSSR 1975 Praha 1975 česděj, statistika
1644 Základy numismatiky Nohejlová-Prátová, Emanuela Praha 1975 mince, peníze, numismatika
1645 Zásady rozvoje jednotné soustavy knihoven ČSR Praha 1974 knihovny, knihovnictví
1646 Heraldická abeceda. Základní znalosti z nauky o znacích slovem i obrazem Palivec, Viktor - Plzák, Milan Jílové u Prahy 1975            heraldika, znaky, erby
1647 vyřazeno
1648 Vojenské materiály v muzeích Mudra, Miroslav Roztoky u Prahy 1971? zbraně, výzbroj, výstroj
1649 Hradec Králové na počátku dějin Richter, Miroslav - Vokolek, Vít Hradec Králové 1975             česděj, dějměst, archeologie
1650 Znaky a pečetě středočeských měst Přibyl, Alois - Liška, Karel Praha 1956 dějměst, heraldika, sfragistika, pečetě, znaky
1651 Deutschland im zweiten Weltkrieg 1 Schumann, Wolfgang - Hass, Gerhart a kol. Berlín 1975 světděj, IIválka, Německo
1652 Práce muzea v Hradci Králové - vědy společenské, XII, 1970 Šůla, Jaroslav (red.) Hradec Králové 1970      česděj, hospděj, demografie, řemesla
1653 Výzkumy v Čechách 1973 Čujanová-Jílková, Eva Praha 1975 archeologie, pravěk
1654 Kratochvilné děje …
1655 Stručné dějiny filosofie Jovčuk, M. T. - Ojzerman, T. I. - Ščipanov, I. J. Praha 1963 světděj, filozofie, osobnosti
1656 Stručný filosofický slovník kol. Praha 1966 světděj, filozofie, osobnosti
1657 Továrna na smrt. Dokument o Osvětimi Kraus, Ota - Kulka, Erich Praha 1957 IIválka, Osvětim, koncentrační tábory
1658 Pouštní říše ve starém Peru von Hagen, Victor W. Praha 1967 Indiáni, starověk, jižní Amerika
1659 Ruská vojska u nás v letech 1798-1800 Amort, Čestmír Praha 1954    mezinárodní vztahy, Rusko, česděj, světděj
1660 Evropa a německá otázka Foerster, Fridrich Wilhelm Praha 1948 světděj, Německo, mezinárodní vztahy
1661 Dějiny obchodu v předbělohorské Praze Janáček, Josef Praha 1955 česděj, hospděj, obchod, raný novověk
1662 Stát Izrael, malá země velkých problémů Ternerovi, Erich a Edita Praha 1950  světděj, Izrael, Židé, blízký východ
1663 V předvečer války Procházka, Theodor Praha 1945 IIválka, česděj, světděj, Mnichov
1664 Керамика и скло sklo, porcelán, keramika
1665 Naše umění v odboji Novotný, Miloslav (red.) Praha 1938 Iválka, výtvarné umění, odboj, karikatury, básně, satira, humor
1666 Humor, vtip a satira v české lidové písni Horák, Jiří Praha 1947 lidová píseň, etnografie, lidové zvyky
1667 Počátkové předhistorického místopisu země české a některé úvahy odtud vycházející Šnajdr, Ludvík Pardubice 1891 toponomastika, vlastní jména, místopis
1668 Národopisný věstník československý -  VIII-IX, 1973 Kramařík, Jaroslav - Fojtík, Karel (red.) Brno 1974     etnografie, osobnosti, lidové zvyky, masopust
1669 Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války Benčík, Antonín - Kural, Václav - Paulík, Jan - Šolc, Jaroslav - Štěpánek, Zdeněk - Tesař, Jan Praha 1961 IIválka, česděj, domácí odboj
1670 Středověké legendy prokopské. Jejich rozbor a texty Chaloupecký, Václav - Ryba, Bohumil Praha 1953 osobnosti, sv. Prokop, životy svatých, česlit, česděj, legendy
1671 Německé dějiny Streisand, Joachim Praha 1974 světděj, Německo
1672 Levý Hradec. Nejstarší sídlo Přemyslovců Borkovský, Ivan Praha 1965 Přemyslovci, raný středověk, česděj
1673 Krajem Podkrkonoší Křeček, Jindřich - Pospíšil, Otakar Nová Paka s. a.            výtvarné umění, regděj, pověsti
1674 Staré Město - Velehrad. Ústředí z doby Velkomoravské říše Hrubý, Vilém Praha 1964 pravěk, archeologie, česděj, Velká Morava
1675/1 Italská majolika z československých sbírek I kol. Praha 1973 sklo, porcelán, řemesla
1675/2 Italská majolika z československých sbírek II kol. Praha 1973 sklo, porcelán, řemesla
1676/1 Benátské sklo v československých sbírkách Vydrová, Jiřina - Hetteš, Karel Praha 1973 sklo, porcelán, řemesla
1676/2 Benátské sklo v československých sbírkách Vydrová, Jiřina - Hetteš, Karel Praha 1973 sklo, porcelán, řemesla
1677 České sklo 17. a 18. století. S úvodní expozicí středověkého skla. Katalog výstavy pořádané Ministerstvem kultury ČSR a Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze u příležitosti mezinárodního kongresu Assotiation Internationale pour l'Historie du Verre v červenci až srpnu 1970 v Královském letohrádku na Hradě pražském Poche, Emanuel - Hejdová, Dagmar - Šetlík, Jiří - Urešová, Libuše - Brožová, Jarmila - Vydrová, Jiřina - Drahotová, Olga - Lukáš, Václav - Kirschner, Zdeněk - O'Looney, Betty Praha 1970 sklo, porcelán, keramika, kamenina, užité umění, řemesla, sklářství
1678 Barokní zlatnictví ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Urešová, Libuše Praha 1974 zlatnictví, klenoty
1679 Užitá tvorba Tichý, František Praha 1971 osobnosti, výtvarné umění
1680 Historické palné zbraně (Poklady muzeí) kol. Trutnov s. a. zbraně, výzbroj, terče
1681 Lidová architektura a užité umění Podkrkonoší Šolcová, Libuše - Vaňková, Věra Trutnov 1974 architektura, zemědělství, vybavení domácnosti
1682 Barokní textilie Zeminová, Milena Praha 1974 oděvy církevní, církev, náboženství, textil
1683 Barokní tapiserie ze sbírek ČSR Blažková, Jarmila České Budějovice 1974       tapisérie, gobelíny, výtvarné umění
1684 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1973 Bratislava 1975 bibliografie, muzea
1685 O původu lidového kroje ženského v západních Čechách Lábková, Marie Plzeň 1927 kroje, etnografie, lidový oděv, západní Čechy
1686 Zrcadlo Čech a Moravy z Hlahol Paprocký, Bartoloměj Praha 1941 česděj, dějměst, šlechta
1687 Bibliografie muzeologických prací Jiřího Neustupného Beneš, Josef - Sklenář, Karel - Šťovíček, Jan - Vávra, Miloš Praha 1975 bibliografie, muzea, osobnosti
1688 Pro šikovné ruce
1689 Římské reálie a literatura Kubelka, V. s. l., s. a. starověk, Řím
1690 vyřazeno
1691 Práce s lepidly  …
1692 vyřazeno
1693 Historismus umělecké řemeslo 1860-1900 - I Brožová, Jarmila Praha 1975 řemesla, sklo, porcelán, textil, oděvy, nábytek, hodiny
1694 Historismus umělecké řemeslo 1860-1900 - II Brožová, Jarmila Praha 1975 řemesla, sklo, porcelán, textil, oděvy, nábytek, hodiny
1695 Český porcelán. Průvodce expozicí Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, státní zámek Klášterec nad Ohří s.l., s. a.   sklo, porcelán, řemesla
1696 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Acta UPM I. Přírůstky sbírek 1965-1968 Brožová, Jarmila - Adlerová, Alena - Hejdová, Dagmar - Šetlík, Jiří (red.) Praha 1969 sbírky, užité umění, oděvy, sklo, nábytek, nábož. předměty
1697 Sbírky užitého umění v Uměleckoprůmyslovém muzeu Brožová, Jarmila Praha 1965 řemesla, užité umění, sklo, porcelán, oděvy, textil, nábytek, plastiky
1698 Přehled technických památek v českých zemích  (Rozpravy Národního technického muzea - 38) Vondra, Jiří Praha 1970   technika, památky
1699 Ochrana technických památek (Rozpravy Národního technického muzea - 27) Černý, Karel (red.) Praha 1967 technika, památky
1700 Příspěvky k dějinám skla a keramiky 2 Černý, Karel (red.) Praha 1973       řemesla, sklo, porcelán, keramika
1701 Textilní výroba v hist. Přehl. 2
1702 Textilní výroba v historickém přehledu 1 Pávek, Miloslav Praha 1971 textil, výroba textilu, řemesla
1703 Příspěvky k dějinám skla a keramiky 1 Bárta, Rudolf - Černý, Karel (red.) Praha 1971       řemesla, sklo, porcelán, keramika
1704 Konvářské značky starých mistrů Stará, Dagmar Roztoky u Prahy 1974 konváři, řemesla, znaky
1705 Sborník Národního technického muzea - V, 1968 Jílek, František - Majer, Jiří (uspoř.) Praha 1968 muzea, věda, technika
1706 Práce muzea v Hradci Králové - vědy přírodní, XIII, 1972 Lohniský, Karel (red.) Hradec Králové 1972            muzea, sborník, příroda
1707 Česko-ruské obchodní styky v minulosti (X.-XVIII. století) Florovskij, Antonij Vasiljevič Praha 1954 obchod, mezinárodní obchod
1708 Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských Mendl, Bedřich Praha 1947 řemesla, obchod, hospděj
1709 K vývoji českého muzejnictví Vlček, Václav Praha 1970 muzea, sbírky, muzejní práce
1710 České sukno na východoevropském trhu v XVI. až XVIII. věku Florovskij, Antonij Vasiljevič Praha 1947 řemesla, obchod, textilní průmysl
1711a Dějiny prostituce I - Starověk 1. - Orient, Egypťané, Židé, Řekové Dufour, Pierre - Lacroix, Paul Praha 1924 světděj, starověk, prostituce
1711b Dějiny prostituce II - Starověk 2, Římané Dufour, Pierre - Lacroix, Paul Praha 1924 světděj, starověk, prostituce
1712 Průvodce výtvarně uměleckými bibliografiemi, slovníky a informativními příručkami. Základní díla a dodatky Bleha, Josef Praha 1976 bibliografie, výtvarné umění
1713 Stavitel a zákony, nařízení a různé předpisy Bertl, J. Pardubice 1926 architektura, právo, předpisy
1714 Integrace lidstva. Sociologické předpoklady principu sebeurčení národů Fryček, Václav Praha 1929 sociologie, filozofie, lidstvo, antropologie
1715 Schneiderův barvíř, bělič, tiskař, úpravce a cídič - roč. I, 1912-13 Schneider, Josef Praha 1913 řemesla, textilní průmysl
1716 Encyklopedie světového malířství Šabouk, Sáva a kol. Praha 1975 výtvarné umění, malířství, osobnosti
1717 Encyklopedie českého výtvarného umění Poche, Emanuel Praha 1975 výtvarné umění, malířství, osobnosti
1718 Encyklopedie českého výtvarného umění Poche, Emanuel Praha 1975 výtvarné umění, malířství, osobnosti
1719 vyřazeno
1720 vyřazeno
1721 vyřazeno
1722 vyřazeno
1723 vyřazeno
1724 vyřazeno
1725 Návrat rozvědčíka Minařík, Pavel Praha 1976 propaganda, Svobodná Evropa
1726 Dějiny Polska Melichar, Václav a kol. Praha 1975 světděj, Polsko
1727 Kosmova kronika česká Kosmas Praha 1975 česděj, kronika, středověk, Kosmas, osobnosti
1728 England ohne Maske Loeff, Wolfgang Leipzig 1939 IIválka, světděj, Německo, Anglie,
1729 Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze - XI, 1903 Šimák, Josef Vítězslav Praha 1903 česděj, , Vánoce, řemesla, cechy, antroponyma, časopis
1730 Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze - XIV, 1906 Šimák, Josef Vítězslav Praha 1906 česděj, pověsti, osobnosti, časopis
1731 Konzentrationslager Dachau Rost, Nico Brusel s. a. IIválka, koncentrační tábor, Dachau
1732 Die ältesten Zeugen der menschlichen Arbeit in Böhmen, II. Band - Bohémien Žebera, Karel Praha 1969 archeologie, geologie, paleontologie, zkameněliny
1733 Das Ende Österreiches. Aus der K. u. K. Monarchie ins Dritte Reich Dachauer, Max Berlín s. a. IIválka,světděj, Rakousko
1734 Vincent Van Gogh - Gemälde und Zeichnungen Wien 1936 osobnosti, výtvarné umění, impresionismus
1735 Památník legionářů politického okresu kolínského zemřelých za svobodu čs. národa Prášek, Vojtěch Kolín 1928 Iválka, legionáři, osobnosti, legie, česděj
1736 Národní výbory, základní orgány jednotné státní moci v ČSSR Škoda, Václav Praha 1975 právo, česděj, KSČ, státní správa
1737 Památková péče 1945-1970. Sborník statí o úkolech a výsledcích státní památkové péče v letech 1945-1970 v oblasti dnešní České socialistické republiky a příspěvky zahraničních představitelů památkové péče kol. Praha 1973 architektura, památky
1738a Dějiny nábytkového umění I Cimburek, František Brno 1948   užité umění, nábytek
1738b Dějiny nábytkového umění II Cimburek, František - Halák, Jan - Herain, Karel - Wirth, Zdeněk Brno 1949/50   užité umění, nábytek
1738c Dějiny nábytkového umění III Cimburek, František - Halák, Jan - Herain, Karel - Wirth, Zdeněk Brno 1950   užité umění, nábytek
1739 ABC Keramik Heuschkel, Hermann - Muche, Klaus Leipzig 1975 keramika, slovník, encyklopedie
1740 Průvodce po dějinách české literatury Hrabák, Josef - Jeřábek, Dušan - Tichá, Zdeňka Praha 1976 česlit, osobnosti
1741 Průvodce po dějinách české literatury Hrabák, Josef - Jeřábek, Dušan - Tichá, Zdeňka Praha 1976 česlit, osobnosti
1742 Wollen eine königliche Kunst. Gedanken über Ziel und Methode der Willensbildung und Selbsterziehung Faßbender, Martin Freiburg im Breisgau 1916  filozofie
1743/1 Trvalé hodnoty. Zväzok I - Proti kapitálu Plevza, Viliam Bratislava 1976 Slovensko, KSČ, česděj, budování socialismu, politické dějiny, dělnické hnutí
1743/2 Trvalé hodnoty. Zväzok II - Zápas za socialistické premeny Plevza, Viliam Bratislava 1976 Slovensko, KSČ, česděj, budování socialismu, politické dějiny, dělnické hnutí
1744 Veľká Morava. Doba a umenie Dekan, Ján Bratislava 1976 česděj, pravěk, středověk, Velká Morava, archeologie
1745 vyřazeno
1746 vyřazeno
1747 vyřazeno
1748 vyřazeno
1749 Chválím tě země. Sborník na počest XV. sjezdu KSČ, 55. výročí založení strany a voleb do zastupitelských orgánů (vyřazeno) kol. Hradec Králové 1976        poezie, básně, KSČ, česděj, socialismus
1750 Möbelstille Kaesz, Gyula Leipzig 1974  užité umění, nábytek
1751 Der Bauer im Bild des Mittelalters Epperlein, Siegfried Leipzig 1975 selská válka, zemědělství, hospděj, světděj, Německo
1752 Sächsisches Zinn Haedeke, Hans-Ulrich Leipzig 1975 užité umění, cín, cínařství, řemesla
1753 Lékařské knížky Mistra Křišťana z Prachatic Tichá, Zdeňka (red.) Praha 1975 lékařství, zdraví
1754 Kunst des 17. Jahrhunderts Pruss, Irina Jefimovna Dresden 1974 výtvarné umění, architektura, baroko
1755 Postavy z kamene tesané kol. Hradec Králové 1976          IIválka, česděj, odboj, osobnosti
1755 b Postavy z kamene tesané II kol. Hradec Králové 1979          IIválka, česděj, odboj, osobnosti
1756 Zbraslavská kronika Praha 1975 česděj, kronika, středověk, osobnosti
1757 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1974 Bratislava 1974 bibliografie, muzea
1758 a Filozofický slovník kol. Praha 1976 filozofie, slovník, osobnosti
1758 b Filozofický slovník kol. Praha 1976 filozofie, slovník, osobnosti
1759 a ICOM 1972-1973 - Bibliographie muséologique internationale (1972-1973) Praha 1975 bibliografie, muzea
1759 b ICOM 1974 - Bibliographie muséologique internationale 1974 Praha 1976 bibliografie, muzea
1760 Ökonomische Neuigkeiten und Verhandlungen. Bibliografie díl II. 1833-1850 (Prameny a studie 13) Bednařík, Karel - Havelková, Věra Praha 1974 ekonomie, bibliografie
1761 a K dějinám osídlení I. - Broumovský urbář 1676/7 (Prameny a studie 14) Šmelhaus, Vratislav Praha 1976 prameny, hospděj, obyvatelstvo, urbář, Broumov
1761 b Centralblatt der Land- und Forstwirtschaft in Böhmen (für die gesamte Landeskultur). Bibliografie 1850-1870. (Prameny a studie 15) Bednařík, Karel - Havelková, Věra Praha 1976 bibliografie, zemědělství, lesnictví
1762/1 Postoje české veřejnosti ke kulturním památkám a památkové péči Kasalová, Hana - Hepner, Vladimír Praha 1976 kultura, památky, památková péče, výtvarné umění
1762/2 Postoje české veřejnosti ke kulturním památkám a památkové péči Kasalová, Hana - Hepner, Vladimír Praha 1976 kultura, památky, památková péče, výtvarné umění
1763 vyřazeno
1764 Historie jednoho roku Kvaček, Robert Praha 1976 světděj, česděj, IIválka
1765 Archaeologia historica 1 Nekuda, Vladimír - Michna, Pavel J. Praha 1976   archeologie, zemědělství, řemesla
1766 Statistická ročenka ČSSR 1976 Praha 1976 česděj, statistika
1767 Pletení z loubků (Technologie lidové výroby 3) Šenfeldová, Helena Praha 1975 řemesla, proutí, proutěné nádoby
1768 Studie o Těšínsku 4 Grobelný, Andělín - Čepelák, Bohumil Český Těšín 1976         hospděj, česděj, osobnosti, vlastní jména, lingvistika, příroda
1769 a 1000 československých rekordů. Rekordy, superlativy, kuriozity Kochánek, Ladislav Praha 1976 příroda, hosp., zdraví, válka, kultura, sport, koníčky
1769 b 1000 československých rekordů. Rekordy, superlativy, kuriozity Kochánek, Ladislav Praha 1976 příroda, hosp., zdraví, válka, kultura, sport, koníčky
1770 Dějepis 8 - pro 8. ročník základní devítileté školy Joza, Jaroslav - Butvin, Jozef - Červinka, František Praha 1967 česděj, světděj, učebnice
1771 a Vlastivěda 5 - pro pátý ročník základní devítileté školy Říha, Bohumil Praha 1963 učebnice
1771 b Vlastivěda 5 - pro pátý ročník základní devítileté školy Říha, Bohumil Praha 1963 učebnice
1772 Vlastivěda 4 - pro čtvrtý ročník základní devítileté školy Říha, Bohumil Praha 1967 učebnice
1773 Vlastivěda 4 - pro čtvrtý ročník základní devítileté školy Říha, Bohumil Praha 1973  učebnice
1774 Typographia - písmo, ilustrace, kniha Hlavsa, Oldřich Praha 1976 výtvarné umění, písmo
1775 a Bibliografický rejstřík památek archeologických 1931-1965 Rataj, Jan Praha 1974 archeologie, bibliografie
1775 b Bibliografický rejstřík památek archeologických 1931-1965 Rataj, Jan Praha 1974 archeologie, bibliografie
1776 O problematice spolupráce muzea a školy. Sborník příspěvků přednesených na 5. semináři o spolupráci muzea a školy v Gottwaldově ve dnech 2.- 4.10.1974 Špét, Jiří (red.) Praha 1976 muzea, školství, práce v muzeu
1777 S přírodou v srdci Polák, Jiří Hradec Králové 1976        příroda, ptáci, hadi
1778 Československé dějiny v obrazech Míka, Alois Praha 1971 česděj
1779 vyřazeno
1780 Školní atlas československých dějin Praha 1964 česděj, mapy
1781 Architektura svědectví dob. (Přehled vývoje stavitelství a architektury) Syrový, Bohuslav a kol. Praha 1974 architektura, stavitelství, osobnosti, výtvarné umění
1782 České hrady I Menclová, Dobroslava Praha 1972 hrady, opevnění, fortifikace, šlechtická sídla, architektura, stavby, gotika, středověk
1783 České hrady II Menclová, Dobroslava Praha 1972 hrady, opevnění, fortifikace, šlechtická sídla, architektura, stavby, gotika, středověk
1784 České hrady I Menclová, Dobroslava Praha 1972 hrady, opevnění, fortifikace, šlechtická sídla, architektura, stavby, gotika, středověk
1785 České hrady II Menclová, Dobroslava Praha 1972 hrady, opevnění, fortifikace, šlechtická sídla, architektura, stavby, gotika, středověk
1786 Z deníků moravského politika v éře Bachově (Egbert Belcredi 1850-1859) Boček, Jaromír (red.) Brno 1976   deník, paměti, vzpomínky, česděj, Bachův absolutismus
1787 Východočeský kraj v tisku 1974. Výběrový soupis publikací, článků, statí a zpráv Serbusová, Miroslava Hradec Králové 1976 bibliografie
1788 Studie k novějším dějinám zemědělství na území ČSSR I. (Prameny a studie 16) Honcová, Jaroslava Praha 1976 hospděj, zemědělství
1789 Český kras I kol. Beroun 1976 speleologie, jeskyně
1790 S přírodou v srdci Polák, Jiří Hradec Králové 1976        příroda, ptáci, hadi
1791 Muzeum Litoměřice 1874-1974 s. l. 1974      muzea
1792 Portrétní miniatura. Historie, sběratelství a znalectví Holešovský, Karel Praha 1976 výtvarné umění, portrét, obrazy, osobnosti
1793 Technika v malířské tvorbě (Malířský a restaurátorský materiál) Slánský, Bohuslav Praha 1973 malířství, výtvarné umění, restaurování
1794 Thrácké umění Venedikov, Ivan - Gerasimov, Todor Praha 1976 světděj, výtvarné umění, starověk, středověk, Thrákové
1795 vyřazeno
1796 Československo - průvodce kol. Praha 1976 mapy, atlas, průvodce
1797 Rusko-český a česko-ruský slovník
1798 Jak se to řekne německy Schönová, Ludmila Praha 1975 němčina, slovník
1799 Latinsko-český slovník kol. Praha 1970 latina, slovník
1800 a Latinsko-český slovník - A-K Pražák, Josef M. - Novotný, František - Sedláček, Josef Praha 1955 latina, slovník
1800 b Latinsko-český slovník - L-Z Pražák, Josef M. - Novotný, František - Sedláček, Josef Praha 1955 latina, slovník
1801 a Česko-ruský slovník I, A-O Kopecký, Leontij Vasiljevič - Filipec, Josef a kol. Praha 1976 slovník, ruština
1801 b Česko-ruský slovník II, P-Ž Kopecký, Leontij Vasiljevič - Filipec, Josef a kol. Praha 1976 slovník, ruština
1802 a Pravidla českého pravopisu Havránek, Bohuslav - Trávníček, František a kol. Praha 1977 slovník, čeština, pravopis
1802 b Pravidla českého pravopisu Havránek, Bohuslav - Trávníček, František a kol. Praha 1977 slovník, čeština, pravopis
1803 vyřazeno
1804 vyřazeno
1805 Architekt a ekonom k socialistickému stylu života Gočár, Jiří - Toman, Josef Praha 1977 architektura
1806 Transpress Lexikon Numismatik Fengler, Heinz - Gierow, Gerhard - Unger, Willy Berlín 1976 mince, peníze, numismatika, měna
1807 Peniaze v našich dejinách Hlinka, Jozef - Kazimír, Štefan - Kolníková, Eva Bratislava 1976 mince, peníze, numismatika, měna, platidla
1808 Сучасне украïнске народне мистецтво (Sučasne ukrajinske narodne mistectvo) Kyjev 1976 lidové umění, sklo, porcelán, nábytek, výšivka
1809 Das grose Bilderlexikon der Antiquitäten kol. Dresden 1976 starožitnosti, umění
1810 Národní parky, rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu Maršáková-Němejcová, Marie - Mihálik, Štefan a kol. Praha 1977 příroda
1811 Umělecké památky Čech I (1811b úbytek)
1812 a Příroda v ČSSR kol. Praha 1976 příroda
1812 b Příroda v ČSSR kol. Praha 1976 příroda
1813 Objevy ve světě dávných Slovanů Váňa, Zdeněk Praha 1977 archeologie, pravěk, Slované, raný středověk
1814 Vesnické stavby a jejich úprava Škabrada, Jiří - Voděra, Svatopluk Praha 1975   architektura, vesnice, venkov
1815 Umělecké kovářství a zámečnictví Semerák, Gustav - Bohmann, Karel Praha 1977 řemesla, kováři, zámečníci
1816 Dějiny českého divadla III. Činohra 1848-1918 Dulavová, Marie (red.) Praha 1977 divadlo, herectví
1817 Numerický kód moravské malované keramiky. Problémy deskripce v archeologii Podborský, Vladimír - Kazdová, Eliška - Koštuřík, Pavel - Weber, Zdeněk Brno 1977 archeologie, pravěk, česděj, keramika
1818 Italian majolica XV-XVIII centuries Kube, Alfred Nikolajevič Moskva 1976 sklo, porcelán, keramika, majolika
1819 Innenraum und Möbel. Von der Antike bis zur Gegenwart Hinz, Sigrid Berlín 1976 nábytek
1820 vyřazeno
1821 Z dějin stupavské keramiky Landsfeld, Heřman Strážnice 1948 porcelán, užité umění, keramika, umělecké řemeslo
1822 Bibliografie muzeologické literatury za léta 1973-1974 Špét, Jiří Praha 1976 bibliografie, muzea
1823 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1975 Bratislava 1975 bibliografie, muzea
1824 a Výzkumy v Čechách 1974 Čujanová-Jílková, Eva Praha 1977 archeologie, pravěk
1824 b Výzkumy v Čechách 1974. Supplementum Čujanová-Jílková, Eva Praha 1977 archeologie, pravěk, bibliografie
1825 Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, řada archeologicko-klasická, 1975-1976 kol. Brno 1976   archeologie, pravěk, česděj, sborník
1826 Vědecké práce Zemědělského muzea - 14, 1974 Šmelhaus, Vratislav - Loudil, Lumír (red.) Praha 1974 hospděj, zemědělství
1827 Archeologický výzkum města Mostu 1970/1975 Klápště, Jan - Slavíček, Antonín - Velímský, Tomáš Most 1976 archeologie, dějměst
1828 Lidová keramika západomoravská Svoboda, J. F. s. l., s. a. keramika, užité umění, řemesla
1829 a Nábytek domácí výroby I kol. Praha 1917 nábytek, řemesla
1829 b Nábytek domácí výroby II kol. Praha 1917 nábytek, řemesla
1830 Týnecká kamenina. Vrtbovská a lobkovická továrna v Týnci nad Sázavou Jiřík, F. X. Praha 1927 kamenina, keramika, řemesla
1830 b Týnecká kamenina. Vrtbovská a lobkovická továrna v Týnci nad Sázavou Jiřík, F. X. Praha 1927 kamenina, keramika, řemesla
1831 Biedermeier Gentsch, Dietlind Leipzig 1976 bidermeier, výtvarné umění, móda, nábytek, sklo, porcelán
1832 vyřazeno
1833 vyřazeno
1834 Alte Spitzen (Nadel- und Klöppelspitzen) Schuette, Marie Berlín 1926 krajka, řemesla,  paličkování
1835 Ρусский oрнамент (Russkij ornament) Sobolev, N. N. Moskva 1948 architektura, nábytek, řemesla
1836 Karikatury 1919-1945 Pelc, Antonín Praha 1948 Iválka, IIválka, výtvarné umění, , humor, satira, česděj, světděj
1837 Horácké sklo. Příspěvek k dějinám sklářství na Moravě Svoboda, J. F. Praha, s. a. sklo, porcelán, keramika, kamenina, umění užité, řemesla
1838 Die Glasmalerei. (I. Theil: Die Technik der Glasmalerei) Oidtmann, H. Köln s. a. výtvarné umění, sklo, vitráže
1839 Národopisné muzeum Třebíz Štěpánek, Ladislav Praha 1975 muzea, sbírky
1840 Lidové stavitelství Slánska Vařeka, Josef Třebíz 1976 architektura, řemesla
1841 Dvanáct knih o hornictví a hutnictví Agricola, Jiří Praha 1976 hornictví, hutnictví, řemesla
1842 Archaeologia historica 2 Nekuda, Vladimír - Unger, Josef (red.) Brno 1977   archeologie, zemědělství, řemesla
1843 a Sarepta oder Bergpostill: Sampt der Jochimssthalischen kurtzen Chronicken II Mathesius, Johann Praha 1975 náboženství, kázání
1843 b Sarepta oder Bergpostill: Sampt der Jochimssthalischen kurtzen Chronicken II Mathesius, Johann Praha 1975 náboženství, kázání
1844 ČSSR 1976 - kronika vnitropolitických událostí Praha 1976 česděj
1845 Místa bojů a vítězství. Výběr památných míst boje proti fašismu v českých zemí Praha 1977  IIválka, odboj
1846 Umění věků. Výtvarná díla ze sovětských sbírek Konečný, Dušan Praha 1977 výtvarné umění, Rusko
1847a Česko-německý slovník
1847b Německo-český slovník
1848 Opera corcontica 13, 1976 (Krkonošské práce) Pilous, Vlastimil (red.) Praha 1976    příroda
1849 Chráněná území přírody Praha 1976 mapa
1850 Pěd minut před půlnocí Holub, Ota Praha 1977
1851 Šperkárstvo na Slovensku Toranová, Eva Bratislava 1976 šperky, řemesla, umění
1852 Svět starožitností Ravik, Slavomír Praha 1977 starožitnosti, umění
1853 Chladné zbraně ve sbírkách našich muzeí II. Beneš, Ctirad Pardubice 1977             zbraně, vojenství
1854 vyřazeno
1855 Slepé uličky archeologie Sklenář, Karel Praha 1977 archeologie
1856 Kulturní tvář Rakovnicka I Mička, Ladislav s. l. 1977? umění, řemesla, věda, technika, osobnosti
1857 Dějiny české hudby v obrazech od nejstarších památek do vybudování Národního divadla Volek, Tomislav - Jareš, Stanislav Praha 1977 hudba, výtvarné umění
1858 Statistická ročenka ČSSR 1977 Praha 1977 česděj, statistika
1859 vyřazeno
1860 vyřazeno
1861 vyřazeno
1862 Hradec Králové. Bibliografický průvodce po stavebních uměleckých a technických památkách Malina, Jiří Hradec Králové 1977        bibliografie, dějměst, architektura
1863 Tiszapolgárske pohrebisko vo Veľkých Raškovciach Vizdal, Jaroslav Košice 1977 pravěk, archeologie, Slovensko
1864 Dějiny SSSR od nejstarších dob do Velké říjnové socialistické revoluce Král, Václav (red.) Praha 1977 světděj, Rusko
1865 Dějiny umění 1 Pijoan, José
1866 Z dějin hutnictví 4 Rasl, Zdeněk (red.) Praha 1977 hutnictví, řemesla
1867 Anleitung zu der Bergbaukunst I (Bibliografie - prameny 13) Delius, Christoph Traugott             Jílek, František - Majer, Jiří (red.) Praha 1976 prameny, řemesla, hutnictví
1868 Anleitung zu der Bergbaukunst II (Bibliografie - prameny 13) Delius, Christoph Traugott             Jílek, František - Majer, Jiří (red.) Praha 1977 prameny, řemesla, hutnictví
1869 Výběrová bibliografie dějin české chemické technologie (Bibliografie - prameny 12) Šteinerová, Svatava - Kořan, Jan                  Jílek, František - Majer, Jiří (red.) Praha 1976  bibliografie, chemie, průmysl
1870 Vesnice severovýchodních Čech od osvobození do února (1945-1948) Cihlář, Jiří Hradec Králové 1975             česděj, region, vítězný únor, venkov
1871 Umělecká řemesla (O keramice, skle a nábytku) Procházka, Miloslav K. Praha 1977     řemesla, nábytek, sklo, keramika
1872 a Nové metody popisu tvaru sbírkových předmětů (Morfometrika artefaktu) Malina, Jaroslav České Budějovice 1977           muzea, sbírky, práce se sbírkami
1872 b Nové metody popisu tvaru sbírkových předmětů (Morfometrika artefaktu) Malina, Jaroslav České Budějovice 1977           muzea, sbírky, práce se sbírkami
1873 Slovník soudobého urbanismu Hrůza, Jiří Praha 1977 osobnosti, architektura, urbanismus, města
1874 Evropa zítřka Syruček, Milan Praha 1977 Evropa, světděj
1875 Muzeum Ostravské operace Březina, Alfons Ostrava 1976 IIválka, odboj, osobnosti
1876 Slawen in Thüringen. Geschichte, Kultur und Anthropologie im 10. bis 12. Jahrhundert Bach, Herbert - Dušek, Sigrid Weimar 1971 Slované, raný středověk, česděj, archeologie
1877 Český kras II kol. Beroun 1977 speleologie, jeskyně
1878 úbytek
1879 Anglicko-český slovník Caha, Jan - Krámský, Jiří Praha 1970 slovník, jazyky, angličtina
1880 Starožitný nábytek (údržba a opravy) Medková, Eva - Bohmannová, Andrea Praha 1977 nábytek, historický nábytek, opravy, konzervování, restaurování
1881 České národní obrození Kočí, Josef Praha 1978 česděj, obrození, hospděj, zemědělství
1882 Starožitný nábytek (údržba a opravy) Medková, Eva - Bohmannová, Andrea Praha 1977 nábytek, opravy, konzervování, restaurování, starožitnosti
1883 Dějiny SSSR od nejstarších dob do Velké říjnové socialistické revoluce Král, Václav (red.) Praha 1977 světděj, Rusko
1884 Dějiny druhé světové války 1939-1945 - I kol. Praha 1977 IIválka, světděj
1885 Horníci v boji Sýkora, Vojtěch Ústí nad Labem 1977          hornictví, dělnictvo, dělnické hnutí
1886 Krach "bleskové" války Anfilov, Viktor Alexandrovič Praha 1977 IIválka, světděj, blesková válka
1887 vyřazeno
1888 Neolitické sídliště s malovanou keramikou u Jaroměřic nad Rokytnou Koštuřík, Pavel Praha 1979 keramika, pravěk, archeologie
1889 Časopisy a kalendáře vydávané Vlastenecko-hospodářskou společností v Praze. Bibliografie 1796-1872 (Prameny a studie 17) Bednařík, Karel - Havelková, Věra Praha 1977  bibliografie
1890 Kronika tak řečeného Dalimila Bláhová, Marie (red.) Praha 1977 česděj, kronika, středověk, Dalimil, prameny
1891 Mnichov 1938 Cesar, Jaroslav Praha 1978  IIválka, česděj, Mnichov
1892 Stručný etymologický slovník jazyka českého Holub, Josef - Lyer, Stanislav Praha 1978     etymologie, čeština
1893 Malý labyrint archeologie
1894 Pravěké Československo. Úvod do studia dějin pravěku Filip, Jan Praha 1948 česděj, pravěk, archeologie
1895 Plzeňské konvářství. O starém cínovém nádobí a jeho značkách Lábek, Ladislav Plzeň 1920 konvářství, řemesla
1896 Česká heraldika
1897 Pražský porcelán Novotný, Antonín Praha 1949 sklo, porcelán, řemesla
1898 Dějiny umění 2 Pijoan, José
1899 Živé sklo Brychta, Jaroslav - Volf, Miloš B. Praha 1977 sklo, řemesla, užité umění
1900 Italská monodie z doby baroku v Čechách. Hudebně historický rozbor Troilova sborníku italské jednohlasé písně z pražské universitní knihovny Racek, Jan Olomouc 1945 hudba, baroko
1901 Kulturní kapitoly z našeho pravěku Filip, Jan Praha 1940  česděj, pravěk, archeologie, hygiena
1902 Jevišovická kultura na jihozápadní Moravě Medunová-Benešová, Anna Praha 1977 česděj, pravěk, archeologie
1903 Jevišovická kultura na jihozápadní Moravě Medunová-Benešová, Anna Praha 1977 česděj, pravěk, archeologie
1904 Slovník literární teorie Štěpán, Vlašín (red.) Praha 1977 česlit, teorie literatury
1905 Velký obrazový atlas pravěkého člověka Jelínek, Jan Praha 1977 česděj, pravěk, archeologie
1906 Velký obrazový atlas pravěkého člověka Jelínek, Jan Praha 1977 česděj, pravěk, archeologie
1907 Pravěké dějiny Čech má HONZA
1908 Pravěké dějiny Čech Pleiner, Radomír - Rybová, Alena a kol. Praha 1978 pravěk, česděj, archeologie
1909 Základy muzejní konzervace
1910 Vojenská letadla (2) - mezi dvěma světovými válkami Němeček, Václav Praha 1974 letadla, IIválka, doprava, výzbroj
1911 Becher, Humpen, Pokale Kämpfer, Fritz Leipzig 1977 sklo, porcelán, keramika, cín
1912 Geometrická harmónia historickej architektúry na Slovensku Struhár, Alojz Bratislava 1977 architektura, výtvarné umění
1913 Dresden - mathematisch-physikalischer Salon Grötzsch, Helmut Leipzig 1978 hodiny, čas, řemesla
1914 Kunst des 18. Jahrhunderts Kantor, Anatoli M. - Koshina, J. F. - Lifschiz - Sernow, B. A. - Woronichina, L. N. - Nekrassowa, J. A. Dresden 1978 výtvarné umění, architektura, baroko
1915 Kunst in Altvorderasien und Ägypten Afanassjewa, W. - Lukonin, W. - Pomeranzewa, N. Dresden 1977 výtvarné umění, Egypt, Přední Asie, starověk
1916 Studie o Těšínsku 5 Grobelný, Andělín - Čepelák, Bohumil Český Těšín 1977         hospděj, česděj, osobnosti, vlastní jména, lingvistika, příroda
1917 Studie z dějin hornictví 9 Majer, Jiří (red.) Praha 1978   hornictví, řemesla
1918 Středisko. Sborník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci Dvořák, Jaromír (red.) Ostrava 1977 česděj, výtvarné umění, příroda, osobnosti
1919 Opera corcontica 14, 1977 (Krkonošské práce) Pilous, Vlastimil (red.) Praha 1977    příroda
1920 Kronika objeveného věku Böhm, Jaroslav Praha 1941 česděj, pravěk, archeologie
1921 Jak se bude jmenovat Knappová, Miloslava Praha 1978 antroponomastika, vlastní jména osobní, křestní jména
1922 Evropský porcelán 18. století Hejdová, Dagmar Praha 1962 sklo, porcelán, řemesla
1923 Ochrana přírody a krajiny - 9/1977                (Práce a studie) Rybář, Petr (red.) Pardubice 1977             příroda
1924 Studie z dějin hornictví 8 Majer, Jiří (red.) Praha 1978   hornictví, řemesla
1925 Ottův slovník naučný 1
1926 Ottův slovník naučný 2
1927 Ottův slovník naučný 3
1928 Ottův slovník naučný 4
1929 Ottův slovník naučný 5
1930 Ottův slovník naučný 6
1931 Ottův slovník naučný 7
1932 Ottův slovník naučný 8
1933 Ottův slovník naučný 9
1934 Ottův slovník naučný 10
1935 Ottův slovník naučný 11
1936 Ottův slovník naučný 12
1937 Ottův slovník naučný 13
1938 Ottův slovník naučný 14
1939 Ottův slovník naučný 15
1940 Ottův slovník naučný 16
1941 Ottův slovník naučný 17
1942 Ottův slovník naučný 18
1943 Ottův slovník naučný 19
1944 Ottův slovník naučný 20
1945 Ottův slovník naučný 21
1946 Ottův slovník naučný 22
1947 Ottův slovník naučný 23
1948 Ottův slovník naučný 24
1949 Ottův slovník naučný 25
1950 Ottův slovník naučný 26
1951 Ottův slovník naučný 27
1952 Ottův slovník naučný 28
1953 vyřazeno
1954 Dějiny Číny. Od nejstarších dob do současnosti kol. Praha 1978 světděj, Čína
1955 Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví II Kutnar, František Praha 1978 historiografie, světděj
1956 Archaeologia historica 3 Nekuda, Vladimír - Bublová, Helena (red.) Brno 1978   archeologie, řemesla
1957 Rusko-český slovník I, A-O Kopecký, Leontij Vasiljevič - Leška, O. a kol. Praha 1978 slovník, ruština
1958 Rusko-český slovník II, Π-Я Kopecký, Leontij Vasiljevič - Leška, O. a kol. Praha 1978 slovník, ruština
1959 Ottův slovník naučný
1960 Ottův slovník naučný
1961 Dějiny umění 3 Pijoan, José
1962 Historické mezníky ve vývoji Československa Král, Václav Praha 1978 česděj
1963 Kouzlo keramiky
1964 Dokumenty moderní doby kol. Praha 1978  prameny, česděj
1965 Statistická ročenka ČSSR 1978 Praha 1978 česděj, statistika
1966 Dějiny druhé světové války 1939-1945 - II kol. Praha 1978 IIválka, světděj
1967 Dějiny druhé světové války 1939-1945 - III kol. Praha 1978 IIválka, světděj
1968 Feudální velkostatek a poddaný na Moravě s přihlédnutím k přilehlému území Slezska a Polska. Studie o přeměnách na feudálním velkostatku v druhé polovině 15. a v první polovině 16. století Matějek, František Praha 1959 česděj, hospděj, raný novověk
1969 Kuks Prošek, Josef Praha 1977 výtvarné umění, sochařství, osobnosti
1970 Speculum metallurgiae politissimum oder Hell-polierter Berg-Bau-Spiegel (Bibliografie - prameny 15) Rössler, Balthasar                 Jílek, František - Majer, Jiří (red.) Praha 1978  prameny, hornictví?
1971 Československá žurnalistika v antifašistickém odboji let 1939 až 1945 Hudec, Vladimír Praha 1978 žurnalistika, IIválka, odboj
1972 Steinzeug 15. bis 19. Jahrhundert, von Bürgel bis Muskau Horschik, Josef Dresden 1978 kamenina, sklo, porcelán, keramika, řemesla
1973 Die Völkerwanderung Diesner, Hans-Joachim Leipzig 1976 stěhování národů, výtvarné umění, barbaři, germáni, světděj
1974 Studie o rukopisech Pražák, Jiří - Kejř, Jiří - Hoffmann, František Praha 1977 prameny, právo, osobnosti, česlit,  paleografie
1975 Vladimír Linka - sklářský výtvarník, glyptik, sochař, pedagog (1912-1976) kol. s. l., s. a.    sklo, řemesla, osobnosti
1976 Soudobý československý šperk Jablonec nad Nisou 1978 řemesla, šperky
1977 Knoflík od rokoka do secese Maternová, Věra - Neťuková, Runka Jablonec nad Nisou s. a.  řemesla, knoflíky
1978 Severočeské sklo 19. století Brok, Jindřich - Brožová, Jarmila - Lukáš, Václav Jablonec nad nisou 1970   sklo, porcelán, keramika
1979 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Jablonec nad Nisou 1966 sklo, porcelán, keramika, kamenina, užité umění, řemesla
1980 Zasloužilá umělkyně Ludvika Smrčková - ryté sklo 1955-1973 Langhamer, Antonín Kamenický Šenov 1973   sklo, řemesla, osobnosti
1981 Japanische keramik Bilang, Karla Leipzig 1978   keramika, řemesla, Japonsko
1982 Puškárstvo. Remeslo piatich storočí Kulašík, Karol Bratislava 1978 zbraně, výzbroj, výstroj
1983 Vznik Československa Křížek, Jurij Praha 1978 česděj
1984 Dějiny filosofie Jovčuk, M. T. - Ojzerman, T. I. - Ščipanov, I. J. Praha 1963 světděj, filozofie, osobnosti
1985 vyřazeno
1986 Slabikář návštěvníků památek Herout, Jaroslav Praha 1972 architektura, výtvarné umění
1987 Slabikář návštěvníků památek Herout, Jaroslav Praha 1972 architektura, výtvarné umění
1988 vyřazeno
1989 Smrt ze zálohy Holub, Ota Praha 1978
1990 Dekorace užitkového porcelánu Chládek, Jiří - Mikulecký, Josef - Sova, Ladislav - Truhlařovský, Zdeněk Praha 1978 porcelán, keramika
1991 Dějiny umění v Československu Pavel, Jakub Praha 1978 architektura, výtvarné umění
1992 Dějiny druhé světové války 1939-1945 - IV kol. Praha 1978 IIválka, světděj
1993 Dějiny umění 4 Pijoan, José
1994 vyřazeno
1995 vyřazeno
1996 Vývoj výroby železa v českých zemích v údobí průmyslové revoluce Kořan, Jan Praha 1978  průmysl, železo
1997 Národní technické muzeum. Činnost v uplynulém desetiletí 1969-1978 Praha 1978 muzea, sbírky, práce v muzeu
1998 Dekorace užitkového porcelánu Chládek, Jiří - Mikulecký, Josef - Sova, Ladislav - Truhlařovský, Zdeněk Praha 1978 porcelán, keramika
1999 Sovětský svaz ve fotografii Praha 1978 světděj, Rusko
2000 Anatomie pro výtvarníky Zrzavý, Josef Praha 1977 výtvarné umění, lidské tělo, anatomie
2001 Antika a česká kultura Varcl, Ladislav a kol. Praha 1978 antika, právo, výtvarné umění, česlit, česděj
2002 Keltové Mauduit, J. A. Praha 1979 pravěk, etnologie, archeologie
2002 b Keltové Mauduit, J. A. Praha 1979 pravěk, etnologie, archeologie
2003 Dokumenty k historii mnichovského diktátu 1937-1939 Praha 1979 Mnichov, česděj, IIválka, prameny
2004 Dějiny I Livius, Titus Praha 1979 světděj, starověk
2005 vyřazeno
2006 Bojovali jsme a zvítězili. (Léta 1938-1945 ve vzpomínkách pamětníků) Praha 1979 IIválka, odboj, paměti, česděj
2007 Lehčí než vzduch Vrchovecký, Karel Praha 1979 balóny, létání, osobnosti
2008 Auguři a válka Novák, Miroslav Praha 1979     IIválka, česděj, světděj
2009 Současné sklo Adlerová, Alena Praha 1979 sklo, řemesla
2010 vyřazeno
2011 Terezín Novák, Václav a kol. Praha 1979 koncentrační tábor, IIválka
2012 Slovník spisovné češtiny
2013 Slovensko - dejiny Tibenský, Ján a kol. Bratislava 1978 Slovensko, česděj, světděj
2014 Umělecké památky Čech II
2015 Ceny základních druhů obilnin na trzích středního Polabí v závěru feudalismu (Vědecké práce Československého zemědělského muzea - 17, 1977, příloha) Kapavíková, Marie - Sekotová, Věra Praha 1977    zemědělství, obchod, obilí
2016 Vědecké práce Zemědělského muzea - 17, 1978 Loudil, Lumír - Tlapák, Josef a kol. Praha 1978 vinařství, oradla, obilnářství, osobnosti
2017 Vědecké práce Zemědělského muzea - 16, 1977 Loudil, Lumír - Šmelhaus, Vratislav (red.) Praha 1977 obilnářství, pluhy, architektura, zemědělství
2018 Svět 1976 - ročenka kol. Praha 1978 světděj, hospděj
2019 Politika Sovětského svazu v německých záležitostech v poválečném období (1945-1978) Běleckij, Viktor Nikolajevič Praha 1979 světděj, Rusko, Německo
2020 Mapa kulturních památek ČSSR kol. Praha 1976 památky, kultura, česděj, umění
2020 a Studie a zprávy 1979-1980 (Muzeum, vlastivěda, kronika) kol. s. l., s. a. příroda, rostliny, ptáci, osobnosti, kronika, dějměst
2021 Národy, rasy, kultury Čeboksarov, N. N. - Čeboksarova, I. A. Praha 1978
2022 Stredoveké kachliarstvo Holčík, Štefan Bratislava 1978 keramika, kachle
2023 Kategorie středověké kultury Gurevič, Aron Jakovlevič Praha 1978 kultura, světděj, středověk
2024 Na jantarové stezce Homolka, Vlastimil Praha 1979 obchod, hospděj, jantarová, stezka, pravěk, středověk
2025 Josef Václav Myslbek Dvořáková, Zora Praha 1979 osobnosti, výtvarné umění,  sochařství
2026 Glanz und Zauber der Schmucks Kuntzsch, Ingrid Leipzig 1978 šperky, ozdoby
2027 Hortus Bellicus. Der Dreissgjährige Krieg Langer, Herbert Leipzig 1978 třicetiletá válka, raný novověk, světděj
2028 Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970 - II/1 Fialová, Ludmila (red.) Praha 1978 demografie, místopis
2029 Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970 - II/2 Fialová, Ludmila (red.) Praha 1978 demografie, místopis
2030 Stredné Slovensko 1. Vlastivedný zborník Stedoslovenského múzea v Banskej Bystrici Šoka, Milan (red.) Martin 1979 světděj, Slovensko
2031 Opera corcontica 15, 1978 (Krkonošské práce) Pilous, Vlastimil (red.) Praha 1977    příroda
2032 Stredoveké umelecké remeslo Ruttkay, Alexander Bratislava 1979 umění, šperky
2033 Skvosty antiky na Slovensku Kolník, Títus Bratislava 1979 výtvarné umění, antika, starověk, Slovensko, světděj
2034 Svedectvo bronzového veku Furmánek, Václav Bratislava 1979 výtvarné umění, pravěk, Slovensko, archeologie
2035 vyřazeno
2036 vyřazeno
2037 vyřazeno
2038 Utopie More, Thomas Praha 1978 filozofie, osobnosti
2039 Mapa kulturních památek ČSSR kol. Praha 1976 památky, kultura, česděj, umění
2040 Jednotný číselník organizací v ČSSR. Abecední uspořádání organizací podle stavu ke dni 1. 12. 1977 - svazek I Praha 1978 organizace
2041 Jednotný číselník organizací v ČSSR. Abecední uspořádání organizací podle stavu ke dni 1. 12. 1977 - svazek II Praha 1978 organizace
2042 Dějiny druhé světové války 1939-1945 - V kol. Praha 1979 IIválka, světděj
2043 Povídání o českém skle
2044 Současné sklo Adlerová, Alena Praha 1979 sklo, řemesla
2045 Současný plakát Vlček, Tomáš Praha 1979 výtvarné umění, grafika, plakáty
2046 Orlické hory a Jiráskův kraj Staněk, Josef Praha 1979 příroda, průvodce, cestování
2047 Wider die Psassenherschaft. Kulturbilder aus den Religionstämpfen des 16. und 17. Jahrhunderts I Rosenov, Emil Berlin 1923 náboženství, náboženské války, raný novověk
2048 Wider die Psassenherschaft. Kulturbilder aus den Religionstämpfen des 16. und 17. Jahrhunderts II Rosenov, Emil Berlin 1923 náboženství, náboženské války, raný novověk
2049 Vrtulníky Svoboda, Václav Praha 1979 letadla, doprava, létání
2050 Praveká plastika Vladár, Jozef Bratislava 1979 výtvarné umění, pravěk, Slovensko, archeologie
2051 Staroslověnské legendy českého původu. Nejstarší kapitoly z dějin česko-ruských kulturních vztahů Bláhová, Emílie - Konzal, Václav Praha 1976 osobnosti,  životy svatých, česlit, česděj, legendy
2052 Proměny umění Dorfles, Gillo Praha 1976 teorie umění
2053 Boj knížete Břetislava I. o upevnění českého státu (1039-1041) Krzemieńska, Barbara Praha 1979 raný středověk, česděj, Přemyslovci, osobnosti
2054 Ochrana přírody a krajiny - 10/1978                (Práce a studie) Rybář, Petr (red.) Pardubice 1978             příroda
2055 a Chráněné druhy rostlin a živočichů východočeského kraje (Práce a studie - supplementum 1, 1979) Rybář, Petr - Procházka, František a kol. Pardubice 1979             příroda, rostliny, živočichové
2055 b Rejstřík - 1, 1969 - 10, 1978 Nováková, Helena Pardubice 1980
2055 c Ochrana přírody a krajiny - 11/1979                (Práce a studie) Rybář, Petr (red.) Pardubice 1979             příroda
2055 d Ochrana přírody a krajiny - 12/1980                (Práce a studie) Rybář, Petr (red.) Pardubice 1980             příroda
2056 Vědecké práce Zemědělského muzea - 15, 1975 (příloha) Praha 1975 mapy, plány, hospděj
2057 Krmivová základna v soustavě českého zemědělství 1750-1938 (Prameny a studie 11) Beran, Zdeněk Praha 1978 zemědělství, krmiva
2058 Krmivová základna v soustavě českého zemědělství 1750-1938 (Prameny a studie 11) Beran, Zdeněk Praha 1978 zemědělství, krmiva, mapy, plány
2059 Folia Historica Bohemica 1 Praha 1979 česděj, česlit, středověk, hustistsvtí, osobnosti
2060 Čeština za školou Hausenblas, Karel - Kuchař, Jaroslav (red.) Praha 1979     čeština, pravopis, gramatika
2061 Husitská kronika: Píseň o vítězství u Domažlic Vavřinec z Březové Praha 1979   středověk, husité, osobnosti, česděj, prameny
2062 Vědecké práce Zemědělského muzea - 18, 1979 Loudil, Lumír - Tlapák, Josef a kol. Praha 1979 hospděj, zemědělství, nástroje, plodiny
2063 Ceny základních druhů obilnin v tržních střediscích bydžovského kraje a v Liberci v závěru feudalismu (Vědecké práce Zemědělského muzea - 18, 1979 - příloha) Sekotová, Věra - Tlapák, Josef Praha 1978 hospděj, obilniny
2064 Muzejní a vlastivědná práce  - 1963, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1963  muzea, práce v muzeu, činnost
2065 Muzejní a vlastivědná práce - 1965, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1965  muzea, práce v muzeu, činnost
2066 Muzejní a vlastivědná práce - 1968, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1968  muzea, práce v muzeu, činnost
2067 Muzejní a vlastivědná práce - 1970, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1970  muzea, práce v muzeu, činnost
2068 Muzejní a vlastivědná práce - 1971, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1971  muzea, práce v muzeu, činnost
2069 Muzejní a vlastivědná práce - 1972, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1972  muzea, práce v muzeu, činnost
2070 Muzejní a vlastivědná práce - 1973, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1973  muzea, práce v muzeu, činnost
2071 Muzejní a vlastivědná práce - 1974, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1974  muzea, práce v muzeu, činnost
2072 Muzejní a vlastivědná práce - 1975, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1975  muzea, práce v muzeu, činnost
2073 Muzejní a vlastivědná práce - 1976, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1976  muzea, práce v muzeu, činnost
2074 Muzejní a vlastivědná práce - 1977, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1977  muzea, práce v muzeu, činnost
2075 Muzejní a vlastivědná práce - 1978, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1978  muzea, práce v muzeu, činnost
2076 Muzejní a vlastivědná práce - 1979, 1, 3, 4 Pubal, Václav (red.) Praha 1979  muzea, práce v muzeu, činnost
2077 Etymologický slovník slovanských jazyků - svazek 2 - spojky, částice, zájmena a zájmenná adverbia Havránek, Bohuslav (red.) Praha 1980 etymologie, čeština
2078 Přehled politických a kulturních výročí východočeského kraje v roce 1980 Hamplová, Vlasta Hradec Králové 1980         česděj, osobnosti
2079 Dějiny diplomacie 1939-1945 kol. Praha 1979 světděj, IIválka
2080 Retrospektivní lexikon obcí 1850-1970 I/1
2081 Retrospektivní lexikon obcí 1850-1970 - I/2 Fialová, Ludmila (red.) Praha 1978 demografie, místopis
2082 Retrospektivní lexikon obcí 1850-1970 II/1 Fialová, Ludmila (red.) Praha 1978 demografie, místopis
2083 Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970 - II/2 Fialová, Ludmila (red.) Praha 1978 demografie, místopis
2084 Dokumentace vývoje socialistického zemědělství muzejními formami Tempír, Zdeněk Praha 1980 muzea, muzejní práce, zemědělství
2084 a Muzeologický slovník (Ústř. muzeol. kabinet) Beneš, Josef Praha 1978    muzea, muzejní práce, činnost, muzeologie, muzejní práce, metody práce, metodická příručka
2085 a Sjednocení mladé generace. Příspěvek k historii mládežnického hnutí v Československu v letech 1945-1950 Hříbek, Bruno Praha 1979 česděj, svaz mládeže
2085 b Sjednocení mladé generace. Příspěvek k historii mládežnického hnutí v Československu v letech 1945-1950 Hříbek, Bruno Praha 1979 česděj, svaz mládeže
2086 The world inventions in dates Jílek, František - Kuba, Josef - Jílková, Jaroslava Praha 1979  průmysl, hospděj, vynálezy
2087 Karel IV. Život a dílo (1316-1378) Spěváček, Jiří Praha 1979 Karel IV., Lucemburkové, panovníci, čeští králové, středověk, česděj
2088 Dějiny umění 5 Pijoan, José
2089 Protifašistický odboj na Slovensku v rokoch 1938-1945 Halaj, Dušan (red.) Martin 1980    IIválka, odboj, světděj, Slovensko
2090 Zborník múzea slovenského národného povstania 4 Martin 1979 IIválka, světděj, Slovensko
2091 Dějiny druhé světové války 1939-1945 - VI kol. Praha 1979 IIválka, světděj
2092 Vývoj kapitalistických krizí a jejich důsledky v zemědělské malovýrobě (Prameny a studie 20) Lom, František Praha 1979 hospděj, zemědělství, demografie
2093 Kulturní tvář Rakovnicka II Mička, Ladislav s. l. 1979? umění,hudba, česlit, osobnosti, kultura
2094 Lexikon Städte und Wappen der Deutschen Demokratischen Republik Leipzig 1979 erby, heraldika
2095 Gewehre Hand- und Faustfeurwaffen, Pistolen vom 14. bis 19. Jahrhundert, Revolveren Müller, Heinrich Leipzig 1979 zbraně různé, výzbroj
2096 a Atlas zur Geschichte 1 Leipzig 1976 světděj, mapy, atlasy
2096 b Atlas zur Geschichte 2 Leipzig 1976 světděj, mapy, atlasy
2097 Putování za Josefem Hakenem Cibulka, Ludvík Hradec Králové 1980         česděj, Iválka, osobnosti
2098 Svět 1977 - ročenka kol. Praha 1979 světděj, hospděj
2099 Československá revoluce 1944-1948 Cesar, Jaroslav - Snítil, Zdeněk Praha 1979 česděj, vítězný únor
2100 Atentát na Reinharda Heydricha Ivanov, Miroslav Praha 1979 IIválka, odboj, osobnosti, Reynhard Heidrich
2101 Stopami minulosti I. Kapitoly z dějin Moravy a Slezska Konečný, Zdeněk - Mainuš, František Brno 1979 česděj, Morava, osobnosti
2102 Závodní kroniky Pubal, Václav (red.) Praha 1980 kroniky
2103 35 let svobodného Československa Šmoldas, Zdeněk (red.) Praha 1980 česděj
2104 Východní Čechy Hyhlík, Vladimír - Přeučil, František Praha 1980  česděj, dějměst, architektura, památky
2105 Zvykoslovné předměty Langhamerová, Jiřina Praha 1979 lidové zvyky, tradice
2106 Život v zatemnění. Kapitoly z let 1938-1945 ve východních Čechách Charbuský, Miloš - Kmoníček, Josef Hradec Králové 1980            IIválka, odboj, region, protektorát, život v protektorátu
2107 Přátelství zrozené v boji Šolc, Miroslav - Ježek, Metod Praha 1979 česděj, Rusko, říjnová revoluce, Iválka
2108 vyřazeno
2109 vyřazeno
2110 Bibliografie dějin Československa za rok 1971 Myška, Věroslav - Nesvadbík, Lumír - Škorupová, Anna Praha 1979 bibliografie, česděj
2111 a Koroze a konzervace skla a textilií v muzeích. (Acta musei pragensis 1979) Šilhavá, Alena - Ptáček, Jiří Praha 1979 sklo, textil, práce v muzeu, muzea
2111 b Pražský figurální porcelán ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy (Acta musei pragensis 1979) Diviš, Jan Praha 1980 sklo, porcelán, sbírky, muzea
2112 Jihočeským krajem Samec, František - Dvořák, František České Budějovice 1980            hospděj, průmysl, zemědělství, umění, architektura
2113 Tělovýchova v Opočně 1868-1978 Ptáček, Josef Opočno 1978 sport, sokol
2114 Praha 1900-1978. Průvodce po moderní architektuře Šlapeta, Vladimír Praha 1978 architektura, výtvarné umění
2115 Muzeum a sbírky Beneš, Josef Praha 1977 sbírky, muzea, evidence sbírek
2116 ICOM 1976 - Bibliographie muséologique internationale Praha 1979 bibliografie, muzea
2117 Trestní kodexy (trestné činy, přečiny, přestupky) Tolar, Jan Praha 1979 právo, zločiny, tresty, trestní právo
2118 Keltské mince na Slovensku Kolníková, Eva Bratislava 1978  pravěk, Keltové, Slovensko, peníze
2119 Apoteóza slobody na antickej mise zo stráží Dekan, Ján Bratislava 1979 antika, starověk, starověký Řím
2120 Lidová architektura v Československu Mencl, Václav Praha 1980 architektura, lidová architektura, stavby, lidové stavby, etnografie
2121 Československé tanky a tankisté Holub, Ota Praha 1980
2122 Svět 1978 - ročenka kol. Praha 1980 světděj, hospděj
2123 Československé hrady a zámky Ehm, Josef - Wagner, Jaroslav Praha 1979 architektura, česděj, výtvarné umění
2124 Portrét na starovekých minciach Minarovičová, Elena Bratislava 1979 mince, peníze, antika, starověk, Řecko, Řím, Byzanc
2125 Kunsthandwerkliches Emaillieren Brepohl, Erhard Leipzig 1979 sklo, porcelán, keramika
2126 Biedermeier Geismeier, Willi Leipzig 1979 umění, oděvy, architektura
2127 Kostbarkeiten aus technischen Sammlungen Leuschner, Fritz Leipzig 1980věda, technika, průmysl, sbírky
2128 Muzejní a vlastivědná práce - 1980, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1980  muzea, práce v muzeu, činnost
2129 Opera corcontica 16, 1979 (Krkonošské práce) Pilous, Vlastimil (red.) Praha 1979    příroda
2130 Opera corcontica 17, 1980 (Krkonošské práce) Pilous, Vlastimil (red.) Praha 1980    příroda
2131 Státní archiv v Zámrsku. Průvodce po archivních fondech Bouza, Erik - Frajdl, Jiří (red.) Praha 1965 archiv, prameny, archiválie, Zámrsk, archivní fondy, archivní pomůcky, archivní průvodce
2132 a Východočeský kraj v tisku 1976-1. Výběrový soupis publikací, článků, statí a zpráv Serbusová, Miroslava Hradec Králové 1979            bibliografie
2132 b Východočeský kraj v tisku 1976-2. Výběrový soupis publikací, článků, statí a zpráv Serbusová, Miroslava Hradec Králové 1979            bibliografie
2133/1 Ilustrovaný encyklopedický slovník - 3 ks+2
2133/2 Ilustrovaný encyklopedický slovník - 3 ks+2
2133/3 Ilustrovaný encyklopedický slovník - 3 ks+2
2133/2a Ilustrovaný encyklopedický slovník II (j-pri) kol. Praha 1981 encyklopedie, slovník, všeobecný slovník, naučný slovník
2133/3b Ilustrovaný encyklopedický slovník III (pro-ž) kol. Praha 1982 encyklopedie, slovník, všeobecný slovník, naučný slovník
2134 Studie z dějin hornictví 10 Majer, Jiří (red.) Praha 1980   hornictví, řemesla
2135 Afrika - život a smrt zvířat. Vyprávění o afrických zvířatech, přírodě a lidech od Dračích hor na sever Vágner, Josef Praha 1979 příroda, zvířata, zoologie, Afrika
2136 Hrozby a naděje (Válečná léta 1939-1941) Čejka, Eduard Praha 1979 IIválka, česděj
2137 Byzantské legendy Praha 1980 životy svatých, legendy, Řecko, raný středověk
2138 Polsko-český kapesní slovník
2139 a Vědecké práce Zemědělského muzea - 19, 1979 Loudil, Lumír - Tlapák, Josef a kol. Praha 1979 hospděj, lesy, zemědělství, nástroje, plodiny, osobnosti
2139 b Vědecké práce Zemědělského muzea - 20, 1980 Loudil, Lumír - Tlapák, Josef a kol. Praha 1979 hospděj, plodiny, zemědělství, nástroje, osobnosti
2140 a Etymologický slovník slovanských jazyků - svazek 2 - spojky, částice, zájmena a zájmenná adverbia Havránek, Bohuslav (red.) Praha 1980 etymologie, čeština
2140 b Etymologický slovník slovanských jazyků - svazek 2 - spojky, částice, zájmena a zájmenná adverbia Havránek, Bohuslav (red.) Praha 1980 etymologie, čeština
2141 a Ilustrierte Geschichte der K. K. Armee I Anger, Gilbert Wien 1886 armáda, válka, světděj, Rakousko
2141 b Ilustrierte Geschichte der K. K. Armee II Anger, Gilbert Wien 1886 armáda, válka, světděj, Rakousko
2142 Das neue Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien Leipzig und Berlin 1872 objevy, vynálezy, průmysl, hospděj
2143 Po stopách nepokoreného ľudu. Pamätné miesta bojov SNP v Banskobystrickom kraji kol. Bratislava 1959 IIválka, Slovenské národní povstání
2144 Ekonomické otázky rekonstrukce a regenerace měst Sommer, Stanislav Praha 1959 hospděj, architektura
2145 O vývoji průmyslového školství v Rakousku, Německu, ve Švýcarsku, v Holandsku, v Belgii, ve Francii a na Rusi Mašek, Jan Ladislav Praha 1882 školství, průmysl, hospděj
2146 Bestimmungen für den Geschäftsverkehr mit de Österreichisch-ungarischen Bank Wien 1887 hospděj, obchod, průmysl, mzda
2147 Instruction für die Landesaufnahme II - Technischer Theil Wien 1903 mapy, tvorba map, topografie, kartografie
2148 Sb. St. John IV. 16, etc. in den meisten der Sprachen und Dialekte in welchen die Britische und Ausländische Bibelgesellschaft die heilige Schrift druckt und verbreitet Londýn 1895 bible, jazyky
2149 Výtah z účtů Matice české Praha         účetnictví, Matice česká, Národní muzeum
2150 Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci - Historie, 1958 - V Krandžalov, Dimitr (red.) Praha 1958      česděj
2151 Přehled vývoje české jazykové otázky Kapras, Jan Praha 1910 čeština
2152 Führer durch das märkische Museum Berlin 1908 muzea, sbírky
2153 Katalog sbírky trofejí z roku 1866 Waldek, František Hradec Králové 1894        zbraně, výzbroj, výstroj, válka 1866
2154 Organizační řád československé národní demokracie Praha 1933 stanovy, politika
2155 Bilder deutscher Geschichte Hamburg 1936 Německo, světděj
2156 Dokumentace nových a nejnovějších dějin v KMVČ HK Zikmund, Jiří Hradec Králové muzea, sbírky, metody práce
2157 vyřazeno
2158 An Ehren und an Siegen-Reich. Bilder aus Österreichs-Geschichte von Helfert Freiherrn, Joseph Alexander Wien 1907-1910       světděj, Rakousko, císařové, panovníci         uloženo nahoře nad Př.7
2159 Dějiny druhé světové války 1939-1945 - VII kol. Praha 1980 IIválka, světděj
2160 ICOM 1977 - Bibliographie muséologique internationale Praha 1980 bibliografie, muzea
2161 Znaky a pečeti měst náchodského okresu Bouza, Erik - Vaňková, Věra Česká Skalice 1972          heraldika, znaky, pečeti
2162 Statistická ročenka ČSSR 1980 Praha 1980 česděj, statistika
2163 a Politické dějiny světa v datech - 1 kol. Praha 1980 světděj, starověk, středověk, novověk, nejnovější dějiny
2163 b Politické dějiny světa v datech - 2 kol. Praha 1980 světděj, nejnovější dějiny
2164 a Politické dějiny světa v datech - 1
2164 b Politické dějiny světa v datech - 2 kol. Praha 1980 světděj, nejnovější dějiny
2165 Výberová bibliografia muzeologickej literatúry za rok 1978 Bratislava 1980 bibliografie, muzea
2166 a Za svobodu Československa - I. Kapitoly z dějin československé vojenské jednotky v SSSR za druhé světové války kol. Praha 1959 IIválka, česděj
2166 b Za svobodu Československa - II. Kapitoly z dějin československé vojenské jednotky v SSSR za druhé světové války Šáda, Miroslav - Krátký, Karel - Beránek, Jan Praha 1961 IIválka, česděj
2166 c Za svobodu Československa - II. Kapitoly z dějin československé vojenské jednotky v SSSR za druhé světové války Čejka, Eduard - Klípa, Bohumil Praha 1960 IIválka, česděj
2167 Výzkumy v Čechách 1975 Čujanová-Jílková, Eva Praha 1978 archeologie, pravěk
2168 Přehled politických a kulturních výročí východočeského kraje v roce 1980 Hamplová, Vlasta Hradec Králové 1980         česděj, osobnosti
2169 Jak lidé měřili čas Kotulová, E. Praha s. a.  hodiny, hodinky, čas, měření času
2170 Dějiny umění 6 Pijoan, José
2171 Živé prameny. Vznik Jiráskovy nové kroniky U nás Janáčková, Jaroslava Hradec Králové 1980           česlit, osobnosti, Jirásek
2172 Archaeologica pragensia - 1, 1980 Hrala, Jiří (red.) Praha 1980 osobnosti, pravěk, archeologie
2173 vyřazeno
2174 a Muzeum a současnost 1*78 kol. Roztoky u Prahy 1978 architektura, osobnosti, archeologie, česděj, muzea
2174 b Muzeum a současnost 2*79 kol. Roztoky u Prahy 1979 řemesla, demografie, zvyky, etnografie, folkloristika, česděj, muzea
2175 Ludvík Domečka: personální bibliografie Vích, František Hradec Králové 1979    osobnosti, bibliografie, soupisy knih
2176 Studie z dějin hornictví 12 Majer, Jiří (red.) Praha 1980   hornictví, zlato, řemesla
2177 a Vývoj zemědělské výroby v českých zemích v době předhusitské (Prameny a studie 21) Šmelhaus, Vratislav Praha 1980 zemědělství, hospděj, plodiny
2177 b Vývoj živočišné výroby na území ČSR v období kapitalismu druhé poloviny 19. století.           Přehled vývoje lesnictví v českých zemích v druhé polovině 19. století Loudil, Lumír - Hošek, Emil - Tlapák, Josef Praha 1980 zemědělství, hospděj, lesnictví, živočišná výroba
2178/VIII Dějiny druhé světové války 1939-1945 - VIII kol. Praha 1980 IIválka, světděj
2178/  IX Dějiny druhé světové války 1939-1945 - IX kol. Praha 1981 IIválka, světděj
2178/  X Dějiny druhé světové války 1939-1945 - X kol. Praha 1981 IIválka, světděj
2178/  XI Dějiny druhé světové války 1939-1945 - XI kol. Praha 1982 IIválka, světděj
2179 Dva vzácné pazourkové nástroje z východních Čech Klen, Jan Brno 1943 archeologie, pravěk
2180/1860 Österreichische militärische Zeitschrift - 1, 2/1860 Streffleur, V. (red.) Wien 1860    válka, zbraně, vojenství, časopis
2180/1862 Österreichische militärische Zeitschrift - 1, 2/1862 Streffleur, V. (red.) Wien 1862    válka, zbraně, vojenství, časopis
2180/1863 Österreichische militärische Zeitschrift - 1, 2/1863 Streffleur, V. (red.) Wien 1863   válka, zbraně, vojenství, časopis
2180/1866 Österreichische militärische Zeitschrift - 3/1866 Streffleur, V. (red.) Wien 1866    válka, zbraně, vojenství, časopis
2181 vyřazeno
2182 Hodiny. Od gnómonu k atomovým hodinám Michal, Stanislav Praha 1980 hodiny, hodinky, čas, řemesla
2183 Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny Pulec, Vladivoj Praha 1980 vyznamenání, ceny, ocenění
2184 Syn čarodějnice; V ďáblově mlýně Schuderová, Rosemarie Praha 1980 román, světlit,  osobnosti, Jan Kepler
2185 vyřazeno
2186 Historický vývoj Třebíze Krotilová, Jana Třebíz 1980 dějměst, dějobcí, česděj
2187 Třebízské sušárny Trejbal, Jiří Třebíz 1979 sušárna, zpracování ovoce, plodiny, zemědělství
2188 vyřazeno
2189/5 Z dějin hutnictví 5 Rasl, Zdeněk (red.) Praha 1979 hutnictví, řemesla
2189/6 Z dějin hutnictví 6 Rasl, Zdeněk (red.) Praha 1979 hutnictví, řemesla
2189/7 Z dějin hutnictví 7 Rasl, Zdeněk (red.) Praha 1980 hutnictví, řemesla
2189/8 Z dějin hutnictví 8 Rasl, Zdeněk (red.) Praha 1980 hutnictví, řemesla
2189/9 Z dějin hutnictví 9 Rasl, Zdeněk (red.) Praha 1980 hutnictví, řemesla
2190 Lidový nábytek ve sbírkách Moravského muzea v Brně Večerková, Eva Brno 1980 nábytek, lidové umění, etnografie
2191 Základy muzejní konzervace
2192 Jak zdokonalovat sám sebe Toman, Jiří Praha 1980 psychologie, osobnost
2193 Muzea ČSR v roce 1981: Přehled výstav a nových expozic v roce 60. výročí vzniku KSČ Martinec, V. Praha 1981 muzea, práce v muzeu, činnost
2194 Altjapanisches Porzellan. Arita-Porzellan in der Dresdener Sammlung Reichel, Friedrich Leipzig 1980 porcelán, Japonsko
2195 Medaillen aus Meissener Porzellan kol. Berlin 1979 medaile, míšeň, porcelán, vyznamenání
2196 Ikony zo 16. - 19. storočia na severovýchodnom Slovensku Tkáč, Štefan Bratislava 1980  ikony, obrazy, výtvarné umění, církev
2197 Artystyczne zbiory Wilanowa kol. Varšava 1979 výtvarné umění, obrazy, sklo, porcelán, keramika, nábytek, sochy, plastiky
2198 Sborník příspěvků: I. setkání genealogů a heraldiků kol. Ostrava 1980 heraldika, genealogie
2199 Sborník vlastivědných prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory kol. Kašperské Hory 1980 pravěk, archeologie, česděj, sklo, lesy, hospděj, osobnosti, rostliny, příroda
2200 Národní výbory ve Východočeském kraji 1976 - 1980 Vacina, Ladislav a kol. Hradec Králové 1981  bibliografie
2201 Paměti bojovníků. Tématický přehled vzpomínek, historických a dokumentačních prací ze soutěží Českého svazu protifašistických bojovníků - IV. díl Praha 1981 IIválka, odboj
2202 číslo chybí v přír. knize
2203 Portréty 17. - 19. století ve sbírkách muzea Šroněk, Michal Ústí nad Labem 1981     výtvarné umění, obrazy, portréty
2204 Dějiny výrobních sil v české historické práci 1973 - soupis prací Jílek, František - Jílková, Jaroslava - Hoffmannová, Jaroslava Praha 1980 hospděj, průmysl, řemesla, bibliografie
2205 Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1979 - anotované záznamy Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka Praha 1980 bibliografie, příroda
2206 Výstava Ptactvo Orlických hor a Podorlicka Šplíchal, Václav Rychnov nad Kněžnou 1981 ptáci, příroda, muzea, činnost, práce v muzeu
2207 Výroční zprávy okresních archivů Jihomoravského kraje - Jihomoravské okresní archivy 1978 Štarha, Ivan a kol. Gottwaldov 1979           archivy, správa, prameny, archivnictví, archivní fondy
2208 Ochrana přírody a krajiny - 8/1976                (Práce a studie) Rybář, Petr (red.) Pardubice 1976             příroda
2209/1 Památky archeologické - 1, 1958 Böhm, Jaroslav (red.) Praha 1958      archeologie, časopis, periodikum
2209/2 Památky archeologické - 2, 1958 Böhm, Jaroslav (red.) Praha 1958      archeologie, časopis, periodikum
2210 Památky archeologické - 42, 1939-1946 Filip, Jan (red.) Praha 1946      archeologie, časopis, periodikum
2211 Chodovská tvrz v proměnách staletí; archeologický výzkum zámečku v Praze 4 Chodově (Acta musei pragensis, 78) Huml, Václav Praha 1978 archeologie, architektura
2212 Kulturní plakát z přelomu století ze sbírek Okresního muzea v Chrudimi (Katalog k výstavě) Sůva, Josef Chrudim 1981 plakáty, výtvarné umění
2213 Alfons Mucha: Plakáty Minář, Emil Chrudim 1979 plakáty, výtvarné umění
2214 Dřevěné lidové hračky z Hlinecka Hrníčko, Václav Chrudim 1979 hračky, etnografie
2215 Renesanční a barokní emailové sklo Braunová, Dagmar Plzeň 1979 sklo, porcelán, keramika, baroko, renesance
2216 Okresní archiv Jindřichův Hradec: Průvodce po archivních fondech a sbírkách Filip, Václav Praha 1980 archivy, správa, prameny, archivnictví, archivní fondy
2217 Decorative cast ironwork Rasl, Zdeněk Praha 1980 výtvarné umění, železo, sochy, plastiky, nádobí
2218 National technical museum Praha Jílek, František - Majer, Jiří Praha 1980 muzea, sbírky
2219 České technické muzejnictví v procesu socialistické kulturní revoluce Vlček, Václav Praha 1981     muzea, práce v muzeu, činnost
2220 Studie a zprávy 1979, 1980
2221 Lnářský průmysl. Příspěvky k dějinám. Sborník příspěvků k dějinám lnářské výroby v českých zemích. Studie, materiály, zprávy, svazek 4 Wolf, Vladimír (red.) Trutnov 1981 průmysl, len, hospděj, textilní průmysl
2222 Vývoj rybářství Andreska, Jiří Praha 1977 ryby, rybaření, hospděj, muzea
2223 Kulturní, vědecká a politická výročí 1977-1982 kol. Praha 1977 česděj, věda, osobnosti, kultura
2224 vyřazeno
2225 Základy účetnictví Klozar, Jiří Praha 1980 účty, ekonomika
2226 Pevnost Dobrošov Kaplan, Václav Hradec Králové 1977          IIválka, opevnění, pevnosti, pevnostní systémy
2227 Ústecký sborník historický 1979 Martinovský, Ivan (red.) Ústí nad Labem 1981         česděj, hospděj, osobnosti
2228 Společnou cestou. Černigovská oblast - Východočeský kraj Vavroušek, Václav (text) - Koubek, Milan (uspoř.) Hradec Králové 1981
2229 Dějiny umění 7 Pijoan, José
2230 Slovník středověké latiny v českých zemích 4 (bombarda - casulla) Martínková, Dana - Bernášková, Marcela - Businská, Helena - Fialová, Anděla - Kurzová, Helena Praha 1981 slovník, latina
2231 Studie a zprávy 1979-1980 (Muzeum, vlastivěda, kronika) kol. s. l., s. a. příroda, rostliny, ptáci, osobnosti, kronika, dějměst
2232 Máj památce Jaroslava Vrchlického kol. Praha 1912 osobnosti, básně, poezie, Vrchlický
2233 Informační bulletin 1, 1960 (Prohlášení ministerstva zahraničních věcí Čínské lidové republiky k uzavření japonsko-americké vojenské aliance Praha 1960  Čína, zpravodaj
2234 Jan Žižka Praha 1950 osobnosti, husitství, divadlo, česlit
2235 Kulturní instituce 3. Inventarizace institucionální základny rozvoje kultury v České socialistické republice: Objekty památkové péče přístupné veřejnosti, chráněná přírodní území Hromádka, Milan - Poláková, Marie - Valentová, Jarmila Praha 1970 práce v muzeu, muzea, činnost
2236 Osvětová práce vlastivědných muzeí. Sborník článků a bibliografie Poseltová, Aloisie Praha 1954 práce v muzeu, muzea, činnost
2237 Príspevky k národopisnej muzeológii. Materiály z I. celoštátnej konferencie muzeálnych pracovníkov - etnografov v Martine v dňoch 25. - 27. V. 1954 Hanušin, Ján - Kunz, Ludvík (red.) Bratislava 1954 muzea, práce v muzeu, etnografie
2238 Rohovín Čtverrohý Klicpera, Václav Kliment Hradec Králové 1959         česlit, divadlo, divadelní hra
2239 Pašerák Horn, Uffo Hradec Králové 1959         česlit, divadlo, divadelní hra
2240 Buďte blaženi Kubín, Josef Štefan Hradec Králové 1960         česlit, divadlo, divadelní hra
2241 Technické museum v Praze v roce 1945 Praha 1946  muzea
2242 Selské bouře na Hradecku 1628 a 1775 Michl, Karel Hradec Králové 1951        selské povstání, česděj
2243 Krajské múzeum a pamiatky mesta Prešova Martin 1958 muzea, sbírky, památky, Prešov
2244 Rychnov nad Kněžnou 1258-1958 Petráš, Oldřich Hradec Králové 1958         dějměst, česděj, osobnosti
2245 Bibliografie roztočů (Acari) ČSR Winkler, Josef R. Praha 1958  bibliografie, roztoči, příroda
2246 Český tragéd Eduard Vojan (1853-1920) Müller, Vladimír - Kopáčová, Ludmila Praha 1953 divadlo, herectví, osobnosti
2247 Sborník materiálů z pracovní konference Svazu českých museí v Teplicích Ústí nad Labem 1958            muzea, muzejní práce
2248 Rodný domek, život a dílo Václava Beneše Třebízského Pešek, Josef Třebíz 1977 osobnosti, česlit
2249 Vlastivedný sborník Považia IV. Kristenová, Vlasta (red.) Bánská Bystrica 1961 Slovensko, světděj, hospděj, příroda, ptáci, muzea, práce v muzeu
2250/II Vlastivedný sborník žilinského kraja II Kristenová, Vlasta (red.) Bratislava 1959 dějměst, čarodějnice, pravěk, léčitelství, muzea, práce v muzeu
2250 /III Vlastivedný sborník žilinského kraja III Kristenová, Vlasta (red.) Bratislava 1959 dějměst, světděj, muzea, práce v muzeu
2251 Zprávy 1959 Písek 1959  muzea, práce v muzeu
2252 Vlastivědné museum v Teplicích. Průvodce po sbírkách a historie Peer, Přemysl - Bursa, Karel - Zachat, Stanislav - Flasar, Ivo - Zápotocký, Milan - Fučíková, Alice s. l., 1959           muzea, sbírky
2253 Národní museum, památník našeho kulturního obrození Kop, František Praha 1941    muzea, sbírky, osobnosti, architektura, česděj, výtvarné umění
2254 Karel Rokitanský Stefan, Hvězdoslav Hradec Králové 1954        lékařství, zdraví, osobnosti, patologická anatomie
2255 Nerostné bohatství Bystřicka Polák, Adolf Brno 1960     nerosty, minerály, horniny
2256 Lidové písně a tance z Nymburska Šebek, Svatopluk Praha 1959 etnografie, písně, tanec, folklor
2257 Hradecký kraj. Sborník statí o přírodních poměrech, dějinných proměnách a hospodářství sverovýchodních Čech - III, 1959 Pospíšil, Oldřich (uspoř.) Hradec Králové 1959            příroda, česděj, česlit, archiv, severovýchodní Čechy
2258 Literární památky 3 VYŘADIT!                       Vosátka, Alexandr - Matičková, Anna Praha 1960 katalog knih
2259 Královéhradečtí mydláři Pilnáčkové vzpomínají 125 let své práce Hradec Králové 1937     řemesla, výroba mýdla
2260 Hlavní dokumenty ze sjezdů československých uměleckých svazů Praha 1979 výtvarné umění, herectví
2261 Současné změny východočeské flóry a poznámky k rozšíření chráněných druhů rostlin Procházka, František Hradec Králové 1980             příroda, rostliny
2262 a Přehled politických a kulturních výročí východočeského kraje v roce 1977 Šůlová, Jaroslava Hradec Králové 1977         česděj, osobnosti
2262 b Přehled politických a kulturních výročí východočeského kraje v roce 1978 Šůlová, Jaroslava Hradec Králové 1978         česděj, osobnosti
2262 c Přehled politických a kulturních výročí východočeského kraje v roce 1979 Hamplová, Vlasta Hradec Králové 1979         česděj, osobnosti
2263 a Východočeský kraj v tisku 1975. Výběrový soupis publikací, článků, statí a zpráv - 1. díl Serbusová, Miroslava Hradec Králové 1978 bibliografie
2263 b Východočeský kraj v tisku 1975. Výběrový soupis publikací, článků, statí a zpráv - 2. díl Serbusová, Miroslava Hradec Králové 1978 bibliografie
2264 a Léta budování. Výběrová bibliografie článků z Pochodně 1949-1953 Mojžíšová, Iva Hradec Králové 1977 bibliografie
2264 b Léta budování. Výběrová bibliografie článků z Pochodně 1954-1955 - 2. díl Mojžíšová, Iva Hradec Králové 1979      bibliografie
2265 vyřazeno
2266 Skalní tvary v Orlických horách a Podorlicku Režný, Karel Rychnov nad Kněžnou 1979 skály
2267 a Přišli včas... Nacistická okupace a květnové dny na Červenokostelecku Červený Kostelec 1980  IIválka, odboj
2267 b Červenokostelecko 2 Červený Kostelec 1982  dějměst, příroda, osobnosti
2268 Odboj a osvobození ve Východočeském kraji 1938-1945. Výběrová bibliografie Vacina, Ladislav - Špačková, Blanka Hradec Králové 1980
2269 Analytický rozpis periodického sborníku krajského muzea v Hradci Králové, ročník I až XV Malina, Jiří Hradec Králové 1978       bibliografie, knihovnictví
2270 Zdeněk Nejedlý. Bibliografie z fondů knihovny Mojžíšová, Iva Hradec Králové 1978 bibliografie, osobnosti
2271 IX. Sjezd KSČ
2272 Knihy o Hradci Králové. Bibliografie Malina, Jiří Hradec Králové 1978       bibliografie, knihovnictví, dějměst
2273 Muzea v ČSR v roce 1980. Přehled výstav a nových expozic v roce 35. výročí osvobození ČSSR Martinec, V. Praha 1980 muzea, práce v muzeu, činnost
2274 Vítězství nepřišlo samo. K 20. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou (Tak jsme začínali, sešit 1) Kmošťák, Jiří - Netík, Jiří - Šolc, Jiří Náchod 1965          IIválka, odboj, KSČ, dělnické hnutí
2275 Památky dělnického a revolučního hnutí Východočeského kraje (vyřazeno) Sklenář, Miroslav Pardubice 1971            IIválka, odboj, památky
2276 50 let KSČ. Výběr dokumentů z dějin KSČ ve Východočeském kraji (vyřazeno) Hradec Králové 1971             KSČ, česděj, dělnické hnutí
2277 a Historické roky republiky 1918, 1938, 1948. Výstava dokumentů z archivů východních Čech (vyřazeno) kol. Hradec Králové 1968            osmičky, česděj, výstavy, archivy, archivní dokumenty
2277 b Historické roky republiky 1918, 1938, 1948. Výstava dokumentů z archivů východních Čech (vyřazeno) kol. Hradec Králové 1968            osmičky, česděj, výstavy, archivy, archivní dokumenty
2277 c Historické roky republiky 1918, 1938, 1948. Výstava dokumentů z archivů východních Čech (vyřazeno) kol. Hradec Králové 1968            osmičky, česděj, výstavy, archivy, archivní dokumenty
2278 Ludmila Hořká Ostrava 1979 osobnosti, česlit, lidová slovesnost
2279 Ekonomické aspekty rozvoje …
2280 Geologické publikace kol. Praha s. n.   bibliografie, geologie
2281 Státní ochrana přírody v ČSR. Soubor přednášek proslovených na semináři pracovníků statní ochrany přírody v Praze dne 17. prosince 1970 s. l. 1970? příroda
2282 Zoogeografie obojživelníků a plazů východních Čech Sklenář, Jan - Roček, Zbyněk Hradec Králové 1979            příroda, plazi, obojživelníci, výskyt
2283 Národní technické muzeum - 2, 1977. Zpravodaj o činnosti Praha 1977? muzea, práce v muzeu, činnost
2284 a Zborník Múzea slovenského národného povstania - 2, 1977 Chmelárová, Mária (red.) Martin 1977 IIválka, světděj, Slovensko
2284 b Zborník Múzea slovenského národného povstania - 3, 1978 Chmelárová, Mária (red.) Martin 1978 IIválka, světděj, Slovensko
2285 vyřazeno
2286 vyřazeno
2287 vyřazeno
2288 vyřazeno
2289 vyřazeno
2290 Okresní archivy Východočeského kraje. Soupis archivních fondů k 1. lednu 1967 Turčín, Oldřich - Bičík, Zdeněk Pardubice 1968                                 archivy, správa, prameny, archivnictví, archivní fondy
2291 Rok 1918 ve fondech východočeských archivů kol. Zámrsk 1978 archivy, prameny, vznik ČSR
2292 vyřazeno
2293 Bohuslav Tůma Sůva, Josef Hořice v Podkrkonoší 1979          osobnosti, výtvarné umění, malířství
2294 Jiří Hudeček Fryč, Zdeněk Rychnov nad Kněžnou 1978 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2295 Avantgarda Trnu Ančík, Zdena Rychnov nad Kněžnou? s. a. osobnosti, výtvarné umění, malířství
2296 Antonín Hudeček Doležal, František Rychnov nad Kněžnou 1976 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2297 Ota Janeček - Slabikář Novák, Bohumil - Tomeš, Jan Praha 1976  osobnosti, výtvarné umění, malířství
2298 a Vratislav Trampota Řeřucha, Vladimír Rychnov nad Kněžnou 1978 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2298 b Jan Trampota Řeřucha, Vladimír Rychnov nad Kněžnou 1978 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2299 Národní umělec Jan Slavíček Racek, Miloslav Rychnov nad Kněžnou 1975 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2300 František Doležal Racek, Miloslav Rychnov nad Kněžnou 1971 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2301 Josef a Zbyněk Štolovský Černý, R. Rychnov nad Kněžnou 1970 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2302 Vladimír Tesař: kresby a grafika Pazderová, Eva Rychnov nad Kněžnou 1979 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2303 Radar 66 Hlaváček, Luboš Praha ?, 1966 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2304 Ščerbakov Baleka, Jan Praha 1967 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2305 Vojtěch Preissig 1873-1944 Boučková, Jitka Pardubice 1973 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2306 Grafis Dvořák, František Praha s. a. osobnosti, výtvarné umění, malířství
2307 Leoš Kubíček Baleka, Jan Rychnov nad Kněžnou 1978 osobnosti, výtvarné umění, sochařství
2308 Josef Sklenka: fotografie Šmok, Ján Rychnov nad Kněžnou? 1979?  osobnosti, výtvarné umění, fotografie
2309 Waclaw Brejter Černý, R. Rychnov nad Kněžnou 1971 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2310 Ladislav Zívr Zemina, Jaromír Nová Paka, Hořice 1979 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2311 Jan Juška Dvořák, Radovan Rychnov nad Kněžnou 1976 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2312 Otakar Kubín Siblík, Jiří Rychnov nad Kněžnou 1965 osobnosti, výtvarné umění, malířství
2313 Očima dětí Rychnov nad Kněžnou 1977 výtvarné umění, malířství, děti
2314 Ženy vystavují Škvára, Jan Rychnov nad Kněžnou 1971 výtvarné umění, malířství, ženy
2315 Bohumil Kafka Procházka, Václav Nová Paka, Hořice 1978 osobnosti, výtvarné umění, sochy, plastiky
2316 František Kupka v Opočně a Dobrušce Michl, Karel Hradec Králové 1972         výtvarné umění, osobnosti, malířství
2317 Luhačovice Luhačovice 1968?            lázeňství, zdraví, lékařství
2318 Jindřich Rajl Roubíček, Jindřich Náchod 1979 výtvarné umění, malířství, osobnosti
2319 Venda Truhlářová Boučková, Jitka Rychnov nad Kněžnou, Pardubice 1974 výtvarné umění, malířství, osobnosti
2320 Malíři orlického kraje Rychnov nad Kněžnou 1974 výtvarné umění, malířství, osobnosti
2321 Užité umění Brožová, Jarmila Rychnov nad Kněžnou 1970 výtvarné umění, sklo
2322 Augustin Ságner Sůva, Josef Rychnov nad Kněžnou 1978 výtvarné umění, malířství, osobnosti
2323 Miloslav Jágr Trnková, Jana (red.) Rychnov nad Kněžnou 1977 výtvarné umění, malířství, osobnosti
2324 Sovětský orient. Výstava Karla Součka k jeho 65. narozeninám Šváb, Jaroslav Praha 1951 výtvarné umění, malířství, osobnosti, Rusko
2325 Bibliografie prostějovských kulturních časopisů Marek, Pavel Prostějov 1979 bibliografie
2326 a Dějiny české hudební kultury II Praha 1981 hudba, skladatelé
2326 b Dějiny české hudební kultury II Praha 1981 hudba, skladatelé
2327 Výzkum návštěvnosti v muzeí Praha 1968 muzea, muzejní práce
2328 Celostátní konference muzejních pracovníků ve dnech 20. a 21.2.1968 Praha 1968 muzea, muzejní práce
2329 Bibliografie muzeologické literatury Praha 1970 muzea, muzejní práce, bibliografie
2330 Výzkum návštěvnosti muzeí Praha 1970 muzea, muzejní práce
2331 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1976 Bratislava 1978 bibliografie, muzea
2332 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1977 Bratislava 1978 bibliografie, muzea
2333 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1979 Bratislava 1981 bibliografie, muzea
2334 O grafice Marco, Jindřich Praha 1981 grafika, výtvarné umění
2335 Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (do počátku 20. století) Pošvář, Jaroslav Praha 1977  peníze, mince, měna, platidla, numismatika
2336 Papírové peníze na území Československa Sém, Julius Hradec Králové 1977           peníze, platidla, měna, numismatika
2337 Fajansa
2338 Bürgerhäuser in Europa Büttner, Horst - Meissner, Günter Leipzig 1980 architektura, výtvarné umění
2339 Thüringer Porzellan Scherf, Helmut Leipzig 1980 sklo, porcelán, keramika
2340 Archeologia historica - 6, 1981. Sborník příspěvků   přednesených na XII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na hrady a hrádky v ČSSR. Košice - Zlatá Idka 6.-10. října 1980 Nekuda, Vladimír (red.) Brno, Košice 1981            archeologie
2341 Přehled dějin Československa I/1 (do roku 1526) Purš, Jaroslav - Kropilák, Miroslav Praha 1980  česděj
2342 Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století) Nový, Luboš a kol. Praha 1974    věda, technika, průmysl
2343 Výšivky Mannová, Marta Bratislava 1981 vyšívání, ruční práce, výšivka
2344 O Bedřichu Smetanovi Nejedlý, Zdeněk Praha 1980 osobnosti, hudba, skladatelé
2345 Normalizovaná úprava písemností VYŘADIT!                      Freml, Václav Praha 1981 psaní na stroji, technika administrativy
2346 Dějiny přírodních věd v datech Folta, Jaroslav - Nový, Luboš Praha 1979 věda, technika, přírodní vědy, přírodověda, fyzika, chemie
2347 Maršál chudých. Životní osudy Josefa Hybeše, rodáka z východočeského kraje Franěk, Otakar Praha 1980 osobnosti, česděj, sociální demokracie, politika
2348 Kronika 1944/1945 Faltys, Antonín a kol. Praha 1976  IIválka, odboj, KSČ
2349 Statistická ročenka ČSSR 1981 Praha 1981 česděj, statistika
2350 vyřazeno
2351 vyřazeno
2352 Bohumír Šmeral Galandauer, Jan Praha 1978  osobnosti, česděj, politika, sociální demokracie
2353 Muzejní a vlastivědná práce - 1981, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1981  muzea, práce v muzeu, činnost
2354 vyřazeno
2355 a Petr Kien 1919-1944 Pechová, Oliva - Václavek, Ludvík Terezín 1971 výtvarné umění, osobnosti
2355 b Petr Kien 1919-1944 Pechová, Oliva - Václavek, Ludvík Terezín 1971 výtvarné umění, osobnosti
2356 Otto Ungar Pechová, Oliva Terezín 1970 výtvarné umění, osobnosti
2357 Slovenské národní povstání - Dukla Mühlstein, Ludvík Česká Skalice 1974         výtvarné umění, IIválka, SNP
2358 1866 - k 100. výročí válečných událostí na Náchodsku vydalo muzeum Boženy Němcové v České Skalici Česká Skalice 1966         válka 1866
2359 vyřazeno
2360 Soubor dokumentů pro potřebu učitelů občanské nauky a dějepisu na základních školách v okrese Náchod Náchod 1981 česděj, dějměst, dokumenty
2361 Opera corcontica 18, 1981 (Krkonošské práce) Pilous, Vlastimil (red.) Praha 1981    příroda
2362 a Pevnost Dobrošov. Průvodce pohraničním opevněním z roku 1938 Nádeník, Otakar - Kaplan, Václav Česká Skalice 1972      opevnění, IIválka
2362 b Pevnost Dobrošov. Průvodce pohraničním opevněním z roku 1938 Nádeník, Otakar - Kaplan, Václav Česká Skalice 1972      opevnění, IIválka
2363 Sborník muzejní společnosti v Náchodě Fikr, V. Náchod 1934 muzea, muzeum Náchod
2364 Od farní školy k jedenáctiletce. Historie školství v Úpici Metelka, Jaroslav Trutnov 1957 školství, dějměst
2365 a Rok 1918 na Náchodsku. K padesátiletému výročí vzniku Československa kol. 1968           česděj, vznik Československa
2365 b Rok 1918 na Náchodsku. K padesátiletému výročí vzniku Československa kol. 1968           česděj, vznik Československa
2365 c Rok 1918 na Náchodsku. K padesátiletému výročí vzniku Československa kol. 1968           česděj, vznik Československa
2365 d Rok 1918 na Náchodsku. K padesátiletému výročí vzniku Československa kol. 1968           česděj, vznik Československa
2366 Turistický průvodce městem Náchodem a okolím v Jiráskově kraji Nesládek, Miloslav - Profeld, Bedřich - Starý, Jaroslav - Zachoval, František Karel - Jirásek, Metoděj Náchod [1946]   vlastivěda, region, dějiny měst, české dějiny, turistika, výlety, turistické cíle, turistické zajímavosti, sport, průvodce, dobová inzerce, reklamy, dobové fotografie, východní Čechy, Hronov, Police nad Metují, Nové Město nad Metují, Červený Kostelec, Úpice, Česká Skalice
2366b Turistický průvodce městem Náchodem a okolím v Jiráskově kraji Nesládek, Miloslav - Profeld, Bedřich - Starý, Jaroslav - Zachoval, František Karel - Jirásek, Metoděj Náchod [1946]   vlastivěda, region, dějiny měst, české dějiny, turistika, výlety, turistické cíle, turistické zajímavosti, sport, průvodce, dobová inzerce, reklamy, dobové fotografie, východní Čechy, Hronov, Police nad Metují, Nové Město nad Metují, Červený Kostelec, Úpice, Česká Skalice
2367 ICOM 1978 - Bibliographie muséologique internationale Praha 1981 bibliografie, muzea
2368 Kulturní regionalismus. Výběrová bibliografie Vydrová, Dana - Rejlková, Dagmar, Poláková, Marie Praha 1981 bibliografie, kultura
2369 Dialog tvarů. Architektura barokní Prahy Pavlík, Milan - Uher, Vladimír Praha 1981 baroko, výtvarné umění, architektura
2370 Dějiny umění 8 Pijoan, José
2371 SS Hitlerova černá garda Grünberg, Karol Praha 1981  IIválka, Hitler, Německo
2372 Reliéfně zdobené úly Šolcová, Libuše Trutnov 1981       muzea, včelařství, řezbářství, umělecké řemeslo, včely
2373 Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1980 - anotované záznamy Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka Praha 1981 bibliografie, příroda
2374 60. výročí KSČ. Soubor dílčích příspěvků východočeských archivů k dějinám KSČ kol. Zámrsk 1981 archivy, prameny, dějiny KSČ
2375 Bitva u Hradce Králové Schimek, Josef vl. nákladem s. n.                válka 1866
2376 a Bericht der k. k. Central-Commission für Erforschung und Behaltung der Kunst- und historischen Denkmale über ihre Thätigkeit im Jahre 1899 Wien, Leipzig 1900         pomníky, kulturní památky, výtvarné umění, právo, sochařství
2376 b Bericht der k. k. Central-Commission für Erforschung und Behaltung der Kunst- und historischen Denkmale über ihre Thätigkeit im Jahre 1901 Bauer, Maximilian Wien, Leipzig 1902         pomníky, kulturní památky, výtvarné umění, právo, sochařství
2377 Deutsche Trachten aus Mähren Mally, Fritzi Prag 1942 výtvarné umění, etnografie, lidové kroje, obrazy, Morava, Němci, německá menšina, moravské kroje   z Červeného Kostelce       uloženo nahoře nad Př.7
2378 Tvar (katalog) Stopa, J. Praha 1946? výtvarné umění, malba, plastiky
2379 Za mír a svobodu Slovák, F. (red.) Barcelona 1937 španělská občanská válka, KSČ
2380 Der Staatsdienst in Österreich Shmid, Georg Prag 1864  právo, státní služba, česděj, Rakousko
2381 Lidový tkaný textil a jeho uplatnění v současnosti. Zpráva a texty odborných referátů a diskusních příspěvků Praha 1975      textil, oděvy, konzervace
2382 Výstava zbraní ze sbírek chebského muzea v Chebu Toušl, Jan Cheb 1980       zbraně, výzbroj, výstroj
2383 Soupis kronik okresu Pardubice Bičík, Zdeněk Pardubice 1981           kroniky, prameny, archivnictví
2384 vyřazeno
2385 Techniky grafického umění. Průvodce pracovními postupy a dějinami originální tiskové techniky Krejča, Aleš Praha 1981  tiskařství, grafika, výtvarné umění, tiskařské techniky, polygrafie
2386 Ze života průkopníků sociální demokracie Rezler, J. - Rezlerová, B. Praha 1920 politika, sociální demokracie, osobnosti
2387 Gapon, jeho zrada a smrt Rutenberg, P. Praha 1911 světděj, Rusko, agenti
2388 Z dějin geodézie a kartografie 1, 1981 Škopová, Otilie (red.) Praha 1981 mapy, tvorba map, zeměměřičství
2389 Umrisse einer Geschichte der Böhmischen Bergwerke 1 Sternberg, Kaspar         Jílek, František - Majer, Jiří (red.) Praha 1981  doly, hornictví, uhlí
2389 b Umrisse einer Geschichte der Böhmischen Bergwerke 2 Sternberg, Kaspar         Jílek, František - Majer, Jiří (red.) Praha 1981  doly, hornictví, uhlí
2390 Sprosta sprostičké a kratičké vypsání o huti železné z Třebnice, Jakub Optalius                Hoffmannová, Jaroslava (red.) Praha 1981  železná huť, železo, průmysl, zpracování kovů
2391 Sovětské Rusi čeští spisovatelé a umělci komunističtí. Sborník     ??? Praha 1921
2392 Palné sbraně ve sbírkách našich muzeí Beneš, Ctirad Pardubice 1981                        zbraně, vojenství
2393 Ohlas zahraniční revoluce doma Herben, Jan Praha 1924
2394 Minulost, přítomnost a budoucnost česko-slovenské Národní jednoty Czambel, Samo Praha 1904  politika, česděj
2395 Terorismus a komunismus Kautsky, Karel Praha 1921  světděj, francouzská revoluce
2396 Soupis knižních vydání Babičky "Boženy Němcové" a literatury o ní v letech 1855 - 1955 Kuncová, Julie Praha 1955 bibliografie, Božena Němcová, Babička
2397 Zpráva o utrpení a smrti mistra Jana Husa z Mladenovic Petr Praha 1913    Jan Hus, husitství, česděj, česlit
2398 Soupis nekatolíků panství opočenského z r. 1742 Volf, Josef Praha ? 1908   povstání, církev bratrská, náboženství
2399 Ateliér pro malby divadelní a zřizování jevišť, výroba divadelního nábytku, rekvisit apod. Petránek, František Praha ?    divadlo, rekvizity, výtvarné umění, propagace
2400 Divadelní praktik Figar, Václav vl. nákladem 1930       divadlo, herectví
2401 Diář pro samosprávné úřady v zemích koruny České, ročník X, 1914 Praha 1913 kalendář, samospráva, úřady, úředníci
2402 Ročenka sokolských činovníků r. VI, 1930-1931 Praha 1930  kalendář, sokol
2403 Statistika žactva měšťanských škol v Čechách ve školním roce 1929-30 Praha, s. n.    školství, statistka
2404 Was wir verloren haben … Berlin 1920     Iválka
2405 Výprava sokolsktva do Francie ku XV. sjezdu Unie gymnastů francouzských v Paříži dne 9. a 10. června 1889 Scheiner, Josef Praha 1889  sokol, sport
2406 April bis Mai 1876 architektura, památky, Itálie, fotografie, výtvarné umění       uloženo nahoře nad Př.8
2407 Februar bis Juni 1872 architektura, památky, Itálie, fotografie, výtvarné umění       uloženo nahoře nad Př.8
2408 Příručka pro pracovníky muzejních knihoven Švehla, Karel Praha 1965 knihovny, metody práce, knihovnictví
2409 a Kulturně výchovná činnost muzeí, 1. díl - část textová Beneš, Josef Praha 1981  muzea, práce v muzeu, činnost
2409 b Kulturně výchovná činnost muzeí, 2. díl - část obrazová Beneš, Josef Praha 1981  muzea, práce v muzeu, činnost
2410 Výzkumy v Čechách 1975. Supplementum Čujanová-Jílková, Eva (red.) Praha 1981 archeologie, pravěk
2411 Výzkumy v Čechách 1976-1977 Čujanová-Jílková, Eva (red.) Praha 1981 archeologie, pravěk
2412 Umělecké památky Čech 3
2413 Poznáváme výtvarné směry a slohy Jaklová, Iva - Benda, Jiří Náchod1976? výtvarné umění, architektura, stavební slohy
2414 Úřední podrobný pořad IX. Sletu všesokolského na oslavu stých narozenin dr. Miroslava Tyrše za účasti svazu "Slovanské sokolstvo" v Praze 1932 Praha 1932   sport, sokol
2415 Světa pán. Furor a teror hegemonie germánské a jiné verše, písně a recitace Kovařík, K. J. Praha 1945?  IIválka, Hitler, satira
2416 a-g Švábova knihovna 8 kupletů a scén Praha?       divadelní hry, divadlo, herectví
2417 Strádajícím dělníkům v Německu Praha 1923
2418 Užití kosti a parohu v životě člověka od paleolitu až po středověk Kaván, Jaroslav Břeclav 1981 pravěk, archeologie
2419 Muzejní a vlastivědná práce - 1982, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1982  muzea, práce v muzeu, činnost
2420 Moravské lidové fajánse. Ve sbírce keramiky Moravského muzea v Brně Šujan, Vladimír Brno 1982? sklo, porcelán, keramika, fajáns
2421 Katalog rukopisů křižovnické knihovny nyní deponovaných ve Státní Pražák, Jiří Praha 1980 rukopisy, bibliografie
2422 Technologie stehů lidové výšivky Zastávková, Jaroslava Praha 1981 vyšívání, ruční práce, etnografie
2423 Poznáváme a sbíráme papírové peníze Sém, Julius Hradec Králové 1974       peníze, měna, numismatika, platidla
2424 Budování československé měny po první světové válce Šůla, Jaroslav Hradec Králové 1979       peníze, měna, numismatika, platidla
2425 Královéhradecký sborník numismatických prací Vacek, Jan (red.) Hradec Králové 1977       peníze, měna, numismatika, platidla
2426 Středověké kachle Richterová, Julie Praha 1982 keramika, řemesla, kachle
2427 Lidové kroje s. a. s. n., s. l.  kroje, etnografie, lidový oděv
2428 Lidové kroje s. a. s. n., s. l.  kroje, etnografie, lidový oděv
2429/1 Slovník k dějinám komunistického hnutí ve výchochích Čechách - I. část: Období kapitalismu Dosoudil, František Hradec Králové 1980              česděj, KSČ, region
2429/2 Slovník k dějinám komunistického hnutí ve východních Čechách - II. část: Postavy a osobnosti Dosoudil, František Hradec Králové 1980              česděj, KSČ, region, osobnosti
2429/3 Slovník k dějinám komunistického hnutí ve východních Čechách - III. část: Postavy a osobnosti Dosoudil, František Hradec Králové 1980              česděj, KSČ, region, osobnosti
2430 Archaeologica pragensia - 2, 1981 Hrala, Jiří (red.) Praha 1981 osobnosti, pravěk, archeologie
2431 vyřazeno
2432 Dovolená na zotavenou Pudík, Vladimír - Týc, Jaroslav Praha 1981 právo
2433 vyřazeno
2434 Lidové kroje v Československu
2435 vyřazeno
2436 Ohlas stého výročí narození Zdeňka Nejedlého (1878-1978). Výběrová bibliografie Vacina, Ladislav Hradec Králové 1979              bibliografie, česlit, osobnosti
2437 Literatura v německém jazyce. Výběrová bibliografie Komárková, Marie - Štarhová, Helena Hradec Králové 1979              bibliografie, němčina, literatura
2438 Východočeské knihovny 1976-1980. Výběrová bibliografie článků, statí a zpráv Hamplová, Vlasta Hradec Králové 1981             bibliografie
2439 Soupis písemně zpracovaných dotazů a rešerší bibliograficko-informační služby SVK ZN za rok 1980 Hamplová, Vlasta - Špačková, Blanka Hradec Králové 1981             bibliografie, rešerše
2440 Léta budování. Výběrová bibliografie článků z Pochodně 1956-1960 - III. díl Mojžíšová, Iva Hradec Králové 1981      bibliografie
2441 a Východočeský kraj v tisku 1977-1. Výběrový soupis publikací, článků, statí a zpráv Serbusová, Miroslava Hradec Králové 1981            bibliografie
2441 b Východočeský kraj v tisku 1977-2. Výběrový soupis publikací, článků, statí a zpráv Serbusová, Miroslava Hradec Králové 1981            bibliografie
2442 Bibliografie Ivan Olbracht - 2. Soupis literatury o životě a díle k stému výročí narození národního umělce Vacina, Ladislav a kol. Hradec Králové 1982      bibliografie, osobnosti
2443 Jiráskův Hronov 1931-1981. Bibliografie přehlídek amatérského divadla Vacina, Ladislav a kol. Hradec Králové 1982      bibliografie, divadlo, herectví
2444 Soupis písemně zpracovaných dotazů a rešerší bibliograficko-informační služby SVK ZN za rok 1981 Hamplová, Vlasta - Špačková, Blanka Hradec Králové 1982             bibliografie, rešerše
2445 Historické palné zbraně kol. Trutnov? 1975 zbraně, výzbroj, výstroj
2446 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1980 Bratislava 1981 bibliografie, muzea
2447 Studie z dějin hornictví 11 Majer, Jiří (red.) Praha 1981   hornictví, řemesla
2448 a Dějiny pravěku a starověku I Pečírka, Jan (red.) Praha 1979  pravěk, starověk, světděj, školství, učebnice
2448 b Dějiny pravěku a starověku II Pečírka, Jan (red.) Praha 1979  pravěk, starověk, světděj, školství, učebnice
2449 Kunsthandwerkliches Zinngiessen Dwenger, Rolf Leipzig 1980 cín, cínové nádobí, řemesla
2450 Lovecké zbraně v Čechách Letošníková, Ludiše Praha 1980 zbraně, myslivost, pušky, puškařství, řemesla
2451 Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (do roku 1848) kol. Praha 1981  filozofie, česděj, Slovensko
2452 Archaeologia historica 7. Sborník příspěvků přednesených na XIII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na středověkou vesnici na území ČSSR Nekuda, Vladimír (red.) Brno 1982   archeologie
2453 Přehled dějin Československa I/2 (1526 až 1848) Purš, Jaroslav - Kropilák, Miroslav Praha 1982  česděj
2454 Z dějin hutnictví 10 Rasl, Zdeněk (red.) Praha 1981 hutnictví, řemesla
2455 Dějiny výrobních sil v české historické práci 1974 - soupis prací Jílek, František - Jílková, Jaroslava - Hoffmannová, Jaroslava Praha 1981 hospděj, průmysl, řemesla, bibliografie
2456 Boje, práce, vítězství. Katalog výstavy archivních dokumentů k dějinám textilní výroby a dělnického hnutí v severovýchodních Čechách kol. Náchod 1982 textil, průmysl, region
2457 Bibliografie dějin národního podniku Tepna, bavlnářské závody v Náchodě, jeho právních předchůdců, dělnického hnutí a KSČ v náchodské textilní oblasti Hladký, Ladislav s. l. 1982           textil, Tepna, průmysl, region, Náchod
2458 Vybrané dokumenty k dějinám textilu v sv. Čechách kol. s. l. 1982           textil, Tepna, průmysl, region, Náchod
2459 a Z historie textilního průmyslu v náchodské oblasti 1899-1949 s. l. 1981?           textil, Tepna, průmysl, region, Náchod, textilní průmysl, dokumenty
2459 b Z historie textilního průmyslu v náchodské oblasti 1899-1949 s. l. 1981?           textil, Tepna, průmysl, region, Náchod, textilní průmysl, dokumenty
2460 Umění doby posledních Přemyslovců Kuthan, Jiří (ed.) Praha 1980 výtvarné umění,  sochy, malby, plastiky
2461 Rebel a básník. Okamžiky života dělnického politika a básníka Josefa Krapky - Náchodského Franěk, Otakar Hradec Králové 1982           česděj, osobnosti, region, Náchod
2462 vyřazeno
2463 Lidový oděv na Trutnovsku Trutnov 1982 etnografie, oděvy, kroje, lidové kroje
2464 ICOM 1979 - Bibliographie muséologique internationale Praha 1982 bibliografie, muzea
2465 Archaeologica pragensia - 3, 1982 Hrala, Jiří (red.) Praha 1982 osobnosti, pravěk, archeologie
2466 Statistická ročenka ČSSR 1982 Praha 1982 česděj, statistika
2467 Technické muzejnictví. Problémy a praxe  (Rozpravy Národního technického muzea - 84) Majer, Jiří (red.) Praha 1982   památky, práce v muzeu, muzejní práce, technika
2468 120 let výroby v elektrotechnickém závodě Škoda (Rozpravy Národního technického muzea - 85) Nemrava, Antonín Praha 1982   škodovka, práce v muzeu, technika, automobily, auta, dopravní prostředky
2469 Opera corcontica 19, 1982 (Krkonošské práce) Pilous, Vlastimil (red.) Praha 1982    příroda
2470 Muzeum a současnost 4/1981 kol. Roztoky u Prahy 1981 řemesla, archeologie česděj, muzea, etnografie, česlit, osobnosti
2471 10 let Východočeského státního komorního orchestru Pardubice 1969-1979 - 2 ks Pardubice? 1979 ?        hudba, hudební nástroje, orchestr
2472 Historický sborník - 1/1981 Prošková, Věra - Smetana, Jan - Gabriel, František - Cvrková, Marta - Šroněk, Michal Ústí nad Labem 1981         dějměst, archeologie
2473 Příroda Ústecka - 1/81 Prošková, Věra a kol. Ústí nad Labem 1982         příroda, rostliny, živočichové
2474 Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera Richter, Miroslav Praha 1982 pravěk, česděj, archeologie
2475 Kouřim v průběhu věků Šolle, Miloš Praha 1981   pravěk, česděj, archeologie, středověk, dějměst
2476 vyřazeno
2477 Malý slovník jednotek měření Chvojka, Miloš - Skála, Jiří Praha 1982 měřidla, jednotky, fyzikální veličiny
2478 vyřazeno
2479 Zrazené pevnosti Holub, Ota Praha 1982 IIválka, nacismus, opevnění, pevnosti, pevnostní systémy
2480 Čechy v raném středověku Turek, Rudolf Praha 1982 archeologie, raný středověk, česděj
2481 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I - Jižní Morava Hosák, Ladislav - Zemek, Metoděj a kol. Praha 1981 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
2482 a Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1967-1969 Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka Praha 1982 bibliografie, příroda
2482 b Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1967-1969 Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka Praha 1982 bibliografie, příroda
2483 a Heraldická ročenka 1982 kol. Praha 1983? heraldika, ročenka
2483 b Heraldická ročenka 1981 kol. Praha 1982? heraldika, ročenka
2484 Trutnovsko ve válce 1866 Kopecká, Věra - Kopecký, Petr Trutnov 1980 válka 1866
2485 vyřazeno
2486 Česká společnost 1848-1918 Urban, Otto Praha 1982 česděj, revoluce 1848, revoluční rok 1848
2487 Bibliografie historických bibliografií Brůha, Jan - Pechalová, Zdenka Praha 1982 bibliografie
2488 Výběrová bibliografie Z dějin podniků, továren a závodů v českých zemích - 1. díl Bezděková, Hana Praha 1982 průmysl, řemesla, bibliografie
2489 a Symposium Technické památky. Problémy výzkumu, evidence a využití technických památek. I. díl Majer, Jiří (red.) Praha 1982  muzea, práce v muzeu, činnost muzeí, technika
2489 b Symposium Technické památky. Problémy výzkumu, evidence a využití technických památek. II. díl Majer, Jiří (red.) Praha 1982  muzea, práce v muzeu, činnost muzeí, technika
2490 Studie z dějin hornictví 13 Majer, Jiří (red.) Praha 1982   hornictví, řemesla
2491 Ze zpráv a kronik doby husitské Hlaváček, Ivan (red.) Praha 1981 česděj, prameny, kroniky, husitství, středověk
2492 Staletí kolem nás
2493 Muzejní a vlastivědná práce - 1964, 2, 3, 4 Pubal, Václav (red.) Praha 1964 česděj, muzea, etnografie
2494 Muzejní a vlastivědná práce - 1966, 1, 3, 4 Pubal, Václav (red.) Praha 1966 česděj, muzea, etnografie
2495/ 1983 Muzejní a vlastivědná práce - 1983, 1-4 Pubal, Václav (red.) Praha 1983 česděj, muzea, etnografie
2495/ 1984 Muzejní a vlastivědná práce - 1984, 2-4 Hyndráková, Františka (red.) Praha 1984 česděj, muzea, etnografie
2495/ 1985 Muzejní a vlastivědná práce - 1985, 1-4 Hyndráková, Františka (red.) Praha 1985 česděj, muzea, etnografie
2495/ 1986 Muzejní a vlastivědná práce - 1986, 1-4 Hyndráková, Františka (red.) Praha 1986 česděj, muzea, etnografie
2496 Numismatika a regionální historie Praha 1982 peníze, mince, měna, platidla
2497 Vědecké práce Zemědělského muzea - 21, 1981 Loudil, Lumír - Tlapák, Josef a kol. Praha 1981 hospděj, plodiny, zemědělství, nástroje, osobnosti
2498 Rovnice řešená zradou Holub, Ota Hradec Králové 1983
2499 Hrady a zámky Paloch, Vít Praha 1983 architektura, památky, česděj, osobnosti
2500 Umělecké památky Čech 4 (T-Ž)
2501 Vlastivědný sborník okresu Svitavy Svitavy, Litomyšl 1981 česděj, osobnosti
2502 Moderní materiály ve výtvarné praxi Schätz, Miroslav Praha 1982 výtvarné umění, materiály
2503 Příručka pro knihovny muzeí a galerií Vrchotka, Jaroslav a kol. Praha 1982  muzea, práce v muzeu, knihovny, knihovnictví
2504 vyřazeno
2505/1 Zprávy východočeských muzeí - 1 Ludvík, Jaroslav - Doubrava, Aleš (red.) Hradec Králové 1983       muzea, práce v muzeu, metody práce
2505/2 Zprávy východočeských muzeí - 2 Ludvík, Jaroslav - Doubrava, Aleš (red.) Hradec Králové 1983       muzea, práce v muzeu, metody práce
2506 Meč a dýka. Výstava chladných zbraní 16. - 20. století ze sbírek Vojenského muzea Durdík, Jan Praha 1983 zbraně, výzbroj, výstroj
2507 Radomyšl. Proměny městečka Kašička, František - Nechvátal, Bořivoj Strakonice 1983                 česděj, dějměst
2508 Dějiny umění 9 Pijoan, José
2509 Románské umění v Čechách a na Moravě Merhautová, Anežka - Třeštík, Dušan Praha 1983 výtvarné umění, architektura, obrazy, plastiky, románský sloh
2510 Odev nášho ľudu Benka, Martin - Benža, Mojmír Martin 1983 etnografie, oděvy, lidový kroj
2511 Brno mezi městy střední Evropy Zřídkaveselý, František - Peša, Václav Brno 1983 dějměst, česděj, osobnosti
2512 Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt 1982        bibliografie, muzea, práce v muzeu
2512 Archeologické rozhledy 4/1983, XXXV
2513 Jak válčili husité Klučina, Petr Praha 1982 česděj, husitství, středověk
2514/I Úvod do dějin zeměměřičství I. Starověk Honl, Ivan - Procházka, Emanuel Praha 1981 geodézie, zeměměřictví, světděj, starověk, učebnice
2514/II Úvod do dějin zeměměřičství II. Středověk Honl, Ivan - Procházka, Emanuel Praha 1979 geodézie, zeměměřictví, světděj, středověk, učebnice
2514/ III Úvod do dějin zeměměřičství III. Novověk - 1. část Honl, Ivan - Procházka, Emanuel Praha 1982 geodézie, zeměměřictví, světděj, novověk, učebnice
2514/ IV Úvod do dějin zeměměřičství IV. Novověk - 2. část Honl, Ivan - Procházka, Emanuel Praha 1982 geodézie, zeměměřictví, světděj, novověk, učebnice
2515 Vývoj živočišné výroby v českých zemích v období monopolního kapitalismu; Historie vývoje ochrany rostlin v českých zemích za období 1918-1945 Loudil, Lumír - Koleška, Zdeněk Praha 1983 zemědělství, hospděj, plodiny
2516 a Bibliografie české práce heraldické I, 1901-1980. Tematický anotovaný soupis článků, statí a studií z oborových periodických tiskovin vydaných v čské řeči na území České socialistické republiky Palát, Pavel Ostrava 1983 heraldika, bibliografie
2516 b Bibliografie české práce heraldické I, 1901-1980. Tematický anotovaný soupis článků, statí a studií z oborových periodických tiskovin vydaných v čské řeči na území České socialistické republiky Palát, Pavel Ostrava 1983 heraldika, bibliografie
2516 c Bibliografie české práce heraldické I, 1901-1980. Tematický anotovaný soupis článků, statí a studií z oborových periodických tiskovin vydaných v čské řeči na území České socialistické republiky Palát, Pavel Ostrava 1983 heraldika, bibliografie
2517 vyřazeno
2518 Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku Vařeka, Josef Uherské Hradiště 1982 mlýny, řemesla, průmysl
2519 Z dějin geodézie a kartografie 2, 1981 Škopová, Otilie (red.) Praha 1982 mapy, tvorba map, zeměměřičství
2520 Album der Industrie des Reichenberger Handelskammer-Bezirks (Bibliografie - prameny 16) Jílek, František - Majer, Jiří Praha 1981 průmysl, obchod, prameny, archivnictví
2521 Zprávy východočeských muzeí - 3 Ludvík, Jaroslav - Doubrava, Aleš (red.) Hradec Králové 1983       muzea, práce v muzeu, metody práce
2522/ 1974 Živa - 1974, 1-6 Hejný, S. (red.) Praha 1974 příroda, rostliny, živočichové
2522/ 1975 Živa - 1975, 1-6 Hejný, S. (red.) Praha 1975 příroda, rostliny, živočichové
2522/ 1976 Živa - 1976, 1, 3-6 Hejný, S. (red.) Praha 1976 příroda, rostliny, živočichové
2522/ 1977 Živa - 1977, 1-6 Hejný, S. (red.) Praha 1977 příroda, rostliny, živočichové
2522/ 1978 Živa - 1978, 1-6 Hejný, S. (red.) Praha 1978 příroda, rostliny, živočichové
2522/ 1979 Živa - 1979, 1, 2, 4 Hejný, S. (red.) Praha 1979 příroda, rostliny, živočichové
2522/ 1980 Živa - 1980, 1-6 Hejný, S. (red.) Praha 1980 příroda, rostliny, živočichové
2522/ 1981 Živa - 1981, 1-6 Hejný, S. (red.) Praha 1981 příroda, rostliny, živočichové
2522/ 1982 Živa - 1982, 1-6 Hejný, S. (red.) Praha 1982 příroda, rostliny, živočichové
2523/ 1983 Živa - 1983, 1-6 Hejný, S. (red.) Praha 1983 příroda, rostliny, živočichové
2524 Dějiny užitého umění Morant, Henry de Praha 1983 výtvarné umění, užité umění, řemesla, průmysl
2525 Svět dávných Slovanů Váňa, Zdeněk Praha 1983 pravěk, Slované, raný středověk, archeologie
2526 Zprávy východočeských muzeí - 4 Ludvík, Jaroslav - Doubrava, Aleš (red.) Hradec Králové 1983       muzea, práce v muzeu, metody práce
2527 Archeologické rozhledy -  1983, 1-6 Poulík, Josef (red.) Praha 1983 archeologie, časopis
2528 Československé pamětní mince  a medaile 1948-1983. Nerealizované návrhy československých pamětních mincí Němečková, Věra Cheb 1983 peníze, mince, měna, platidla, numismatika
2529 Mládež a kultura 83/84 Rémišová, Anděla Hradec Králové 1983       kultura, film, divadlo, koncerty
2530 Ochrana dřeva v bytech, chatách a chalupách
2531 Elektrochemie Dvořák, Jiří - Koryta, Jiří Praha 1983 přírodní vědy, chemie, fyzika
2532 Turistické značené cesty povedou i tebe spolehlivě Kejř, Jaroslav Praha 1980 turistika
2533 Značené turistické cesty v Západočeském kraji Plzeň 1982 turistika, příroda
2534 Oblast klidu. "Kosí potok", okres Tachov Plzeň 1978   příroda, rostliny, živočichové
2535 Naučná lesnická stezka Zábělá Beneš, Antonín - Čihák, Josef - Pech, Jiří - Sofron, Jaromír Plzeň? 1979 turistika, příroda
2536 Průvodce naučnou stezkou Horní Blatná - Vlčí jámy Plzeň? 1976 turistika, příroda
2537 Průvodce naučnou stezkou Starý Plzenec Plzeň 1980 turistika, příroda
2538 Soupis prvotisků z historických fondů Státní vědecké knihovny Zdeňka Nejedlého v Hradci Králové Zmrzlá, Milena Hradec Králové 1983    bibliografie, prvotisky
2539 Celnictví v Československu; minulost a přítomnost kol. Praha 1982 celnictví
2540 vyřazeno
2541 Od rukopisu ke knize a časopisu Šalda, Jaroslav Praha 1983  knihtisk, vynález knihtisku, výroba knih, knihařství
2542 Na pomoc muzejní práci. Lid a lidová kultura národního obrození Roztoky u Prahy 1983   etnografie, česděj, národní obrození
2543 vyřazeno
2544 vyřazeno
2545 vyřazeno
2546 Sto let muzea hlavního města Prahy (Acta musei pragensis, 83) Míka, Zdeněk Praha 1983 muzea, muzejní práce
2547/1 Archaeologica pragensia - 1, 1980 Hrala, Jiří (red.) Praha 1980 osobnosti, pravěk, archeologie
2547/2 Archaeologica pragensia - 2, 1981 Hrala, Jiří (red.) Praha 1981 osobnosti, pravěk, archeologie
2548 Steinzeug 15. bis 19. Jahrhundert, von Bürgel bis Muskau Horschik, Josef Dresden 1978 kamenina, sklo, porcelán, keramika, řemesla
2549 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1981 Bratislava 1983 bibliografie, muzea
2550 Výzkumy v Čechách 1978-1979 Čujanová-Jílková, Eva (red.) Praha 1982 archeologie, pravěk
2551 Slovník středověké latiny v českých zemích 5 (casuncula - collando) Martínková, Dana - Bernášková, Marcela - Businská, Helena - Fialová, Anděla - Kurzová, Helena - Matl, Jiří Praha 1983 slovník, latina
2552 Šest studií k dějinám lnářství na Trutnovsku Smutný, Bohumír Trutnov 1983 průmysl, textil, len, lnářství, textilní průmysl
2553 Camera obscuras. Photographic cameras 1840-1940 Landa, Jiří Praha 1982   fotografie, fotoaparáty, fotopřístroje, fotografování
2554 vyřazeno
2555/1 Knihopis československých tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II., sešit 1-4 (tisky z let 1501-1800, písmena Aabc-Artikulové, č. 32-314) Tobolka, Zdeněk (red.) Praha 1936 bibliografie, staré tisky
2555/2 Knihopis československých tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II., sešit 12-23 (tisky z let 1501-1800, písmena  Artikulové-ax, č. 538-906) Tobolka, Zdeněk (red.) Praha 1939 bibliografie, staré tisky
2555/3 Knihopis československých tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II., část III, sešit 65-72 (tisky z let 1501-1800, č. 2543-2965) Tobolka, Zdeněk (red.) Praha 1945 bibliografie, staré tisky
2555/4 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II., část III, sešit 73-84 (tisky z let 1501-1800, č. 2966-3641) Tobolka, Zdeněk (red.) Praha 1946 bibliografie, staré tisky
2555/5 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II., část IV, sešit 95-109 (tisky z let 1501-1800, č. 4315-5200) Tobolka, Zdeněk (red.) Praha 1948 bibliografie, staré tisky
2555/6 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II., část V, sešit 110-124 (tisky z let 1501-1800, č. 5201-6200) Tobolka, Zdeněk (red.) Praha 1949 bibliografie, staré tisky
2555/7 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II., část V, sešit 125-132 (tisky z let 1501-1800, č. 6201-6687) Horák, František (red.) Praha 1950 bibliografie, staré tisky
2555/8 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II., část V, sešit 125-132 (tisky z let 1501-1800, č. 6201-6687) Horák, František (red.) Praha 1950 bibliografie, staré tisky
2555/9 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II., část V, sešit 125-132 (tisky z let 1501-1800, č. 6201-6687) Horák, František (red.) Praha 1950 bibliografie, staré tisky
2555/10 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století - díl II., část V, sešit 123-141 (tisky z let 1501-1800, č. 6688-7182) Horák, František (red.) Praha 1950 bibliografie, staré tisky
2556 Česká bibliografie v době temna. Od r. 1620 až do sedmdesátých let 18. století Kábrt, Jiří Praha 1964 bibliografie, Bílá hora
2557 Adresář ústředních knihoven, sítí státních vědeckých knihoven, lidových knihoven a vysokoškolských knihoven v ČSR Praha 1973 knihovny, seznam, instituce
2558 Noviny a časopisy v českých krajích 1969-1971 Jilemnický, František - Stejskalová, Eva Praha 1971 bibliografie, časopisy
2559 Československý časopis historický - 5, 1983 Křížek, Jurij (red.) Praha 1983 česděj, časopis, ČSČH
2560 Statistická ročenka ČSSR 1983 Praha 1983 česděj, statistika
2561 Vědecké práce Zemědělského muzea - 22, 1982 Loudil, Lumír - Tlapák, Josef a kol. Praha 1982 hospděj, plodiny, zemědělství, lesnictví, osobnosti
2562/1946D Časopis Národního muzea - oddíl duchovědný, 1946, 1+2 Novotný, Miloslav - Svoboda, Bedřich - Vojtíšek, Václav (red.) Praha 1946  česděj, časopis, muzea
2562/1946P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1946, 1+2 Kettner, Radim - Pilát, Albert - Štěpánek, Otakar (red.) Praha 1946  přírodověda, časopis, muzea
2562/1947D Časopis Národního muzea - oddíl duchovědný, 1947, 1, 2 Novotný, Miloslav - Svoboda, Bedřich - Vojtíšek, Václav (red.) Praha 1947  česděj, časopis, muzea
2562/1947P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1947, 2 (2 ks) Kettner, Radim - Pilát, Albert - Štěpánek, Otakar (red.) Praha 1947  přírodověda, časopis, muzea
2562/1948P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1948, 1 (2 ks), 2 Kettner, Radim - Pilát, Albert - Štěpánek, Otakar (red.) Praha 1948  přírodověda, časopis, muzea
2562/1948D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1948-1950 Denkstein, Vladimír - Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1951 česděj, časopis, muzea
2562/1949P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1949-1950 Štěpánek, Otakar - Prantl, Ferdinand (red.) Praha 1951  přírodověda, časopis, muzea
2562/1951D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1951, 1 (6 ks), 2 (2 ks) Denkstein, Vladimír - Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1952 česděj, časopis, muzea
2562/1951P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1951, 1 (9 ks), 2 (3 ks) Štěpánek, Otakar - Prantl, Ferdinand (red.) Praha 1951  přírodověda, časopis, muzea
2562/1952P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1952, 1 (2 ks), 2 (2 ks) Štěpánek, Otakar - Prantl, Ferdinand (red.) Praha 1952  přírodověda, časopis, muzea
2562/1952D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1952, 1, 2 (2 ks) Denkstein, Vladimír - Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1952 česděj, časopis, muzea
2562/1953P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1953, 1 (2 ks), 2 (2 ks) Štěpánek, Otakar - Prantl, Ferdinand (red.) Praha 1953 přírodověda, časopis, muzea
2562/1953D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1953, 1 (2 ks), 2 (2 ks) Denkstein, Vladimír - Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1953 česděj, časopis, muzea
2562/1954P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1954, 1 (2 ks), 2 (2 ks) Štěpánek, Otakar - Prantl, Ferdinand (red.) Praha 1954 přírodověda, časopis, muzea
2562/1954D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1954, 1 (2 ks), 2 Denkstein, Vladimír - Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1954 česděj, časopis, muzea
2562/1955D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1955, 1 (2 ks), 2 Denkstein, Vladimír - Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1955 česděj, časopis, muzea
2562/1955P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1955, 1 (2 ks), 2 Štěpánek, Otakar - Prantl, Ferdinand (red.) Praha 1955 přírodověda, časopis, muzea
2562/1956D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1956, 1, 2 Denkstein, Vladimír - Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1956 česděj, časopis, muzea
2562/1956P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1956, 1, 2 Štěpánek, Otakar - Prantl, Ferdinand (red.) Praha 1956 přírodověda, časopis, muzea
2562/1957D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1957, 1, 2 Drobná, Zoroslava - Turek, Rudolf (red.) Praha 1957 česděj, časopis, muzea
2562/1957P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1957, 1, 2 Štěpánek, Otakar - Prantl, Ferdinand (red.) Praha 1957 přírodověda, časopis, muzea
2562/1958D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1958, 1, 2 Drobná, Zoroslava - Turek, Rudolf (red.) Praha 1958 česděj, časopis, muzea
2562/1958P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1958, 1, 2 Štěpánek, Otakar - Prantl, Ferdinand (red.) Praha 1958 přírodověda, časopis, muzea
2562/1959D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1959, 1, 2 Drobná, Zoroslava - Turek, Rudolf (red.) Praha 1959 česděj, časopis, muzea
2562/1959P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1959, 1, 2 Štěpánek, Otakar - Prantl, Ferdinand (red.) Praha 1959 přírodověda, časopis, muzea
2562/1960D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1960, 1 (2 ks), 2 (2 ks) Drobná, Zoroslava - Turek, Rudolf (red.) Praha 1960 česděj, časopis, muzea
2562/1960P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1960, 1 (2 ks), 2 Štěpánek, Otakar - Prantl, Ferdinand (red.) Praha 1960 přírodověda, časopis, muzea
2562/1961D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1961, 1, 2 (2 ks) Drobná, Zoroslava - Turek, Rudolf (red.) Praha 1961 česděj, časopis, muzea
2562/1961P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1961, 1, 2 (2 ks) Štěpánek, Otakar - Prantl, Ferdinand (red.) Praha 1961 přírodověda, časopis, muzea
2562/1962D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1962, 1-4 Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1962 česděj, časopis, muzea
2562/1962P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1962, 1-4 Štěpánek, Otakar (red.) Praha 1962 přírodověda, časopis, muzea
2562/1962D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1962, 1 (2 ks), 2, 3, 4 Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1962 česděj, časopis, muzea
2562/1962P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1962, 1, 2 (2 ks), 3 (2 ks), 4 Štěpánek, Otakar (red.) Praha 1962 přírodověda, časopis, muzea
2562/1963D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1963, 1-4 Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1963 česděj, časopis, muzea
2562/1963P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1963, 1-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1963 přírodověda, časopis, muzea
2562/1964D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1964, 1-4 Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1964 česděj, časopis, muzea
2562/1964P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1964, 1-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1964 přírodověda, časopis, muzea
2562/1965D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1965, 1-4 Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1965 česděj, časopis, muzea
2562/1965P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1965, 1 (2 ks), 2 (2 ks), 3, 4 Horný, Radvan (red.) Praha 1965 přírodověda, časopis, muzea
2562/1966D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1966, 1-4 Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1966 česděj, časopis, muzea
2562/1966P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1965, 1-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1966 přírodověda, časopis, muzea
2562/1968-1970D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1968-1970 Stará, Dagmar (red.) Praha 1975 česděj, časopis, muzea
2562/1969-1970P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1969-1970 Horný, Radvan (red.) Praha 1975 přírodověda, časopis, muzea
2562/1971D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1971, 1, 2, 3-4 Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1971 česděj, časopis, muzea
2562/1971P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1971, 1-2, 3-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1971 přírodověda, časopis, muzea
2562/1972D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1972, 1-4 Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1972 česděj, časopis, muzea
2562/1972P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1972, 1-2, 3-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1972 přírodověda, časopis, muzea
2562/1973D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1973, 1-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1975 česděj, časopis, muzea
2562/1973P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1973, 1-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1975 přírodověda, časopis, muzea
2562/1974D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1974, 1-2, 3-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1975, 1977 česděj, časopis, muzea
2562/1974P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1974, 1-2, 3-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1976-77 přírodověda, časopis, muzea
2562/1975D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1975, 1-2, 3-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1977-78 česděj, časopis, muzea
2562/1975P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1975, 1-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1977 přírodověda, časopis, muzea
2562/1976D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1976, 1, 2, 3-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1977-79 česděj, časopis, muzea
2562/1976P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1976, 1-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1977-78 přírodověda, časopis, muzea
2562/1977D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1977, 1-2, 3-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1978-79 česděj, časopis, muzea
2562/1977P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1977, 1-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1979 přírodověda, časopis, muzea
2562/1978D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1978, 1-2, 3-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1980 česděj, časopis, muzea
2562/1978P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1978, 1-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1980 přírodověda, časopis, muzea
2562/1979D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1979, 1-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1981 česděj, časopis, muzea
2562/1979P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1979, 1, 2, 3-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1979-80 přírodověda, časopis, muzea
2562/1980D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1980, 1-2, 3-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1981 česděj, časopis, muzea
2562/1980P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1980, 1-2, 3-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1981 přírodověda, časopis, muzea
2562/1981D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1981, 1-2, 3-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1982 česděj, časopis, muzea
2562/1981P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1981, 1-2, 3-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1981-82 přírodověda, časopis, muzea
2562/1982D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1982, 1-2, 3-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1982-83 česděj, časopis, muzea
2562/1982P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1982, 1-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1982-83 přírodověda, časopis, muzea
2562/1983D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1983, 1-2, 3-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1984 česděj, časopis, muzea
2562/1983P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1983, 1-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1984 přírodověda, časopis, muzea
2562/1984D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1984, 1, 2, 3-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1984-85 česděj, časopis, muzea
2562/1984P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1984, 1-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1984-86 přírodověda, časopis, muzea
2562/1985D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1985, 1, 2, 3-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1985-87 česděj, časopis, muzea
2562/1985P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1985, 1, 2, 3-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1986-89 přírodověda, časopis, muzea
2562/1986D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1986, 1-2, 3-4 Stará, Dagmar (red.) Praha 1988-89 česděj, časopis, muzea
2562/1986P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1986, 1-2, 3-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1989 přírodověda, časopis, muzea
2562/1987D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1987, 1-2, 3-4 Čechura, Jaroslav (red.) Praha 1988-89 česděj, časopis, muzea
2562/1988D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1988, 1-2, 3-4 Čechura, Jaroslav (red.) Praha 1989-90 česděj, časopis, muzea
2562/1988P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1988, 1-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1991 přírodověda, časopis, muzea
2562/1989D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1989, 1-2, 3-4 Čechura, Jaroslav (red.) Praha 1990-91 česděj, časopis, muzea
2562/1990D Časopis Národního muzea - oddíl věd společenských, 1990, 1-4 Čechura, Jaroslav (red.) Praha 1992 česděj, časopis, muzea
2562/1990P Časopis Národního muzea - oddíl přírodovědný, 1990, 1-4 Horný, Radvan (red.) Praha 1992 přírodověda, časopis, muzea
2562/1R Časopis Národního muzea - 1827-1956, rejstřík 125 ročníků muzejního časopisu, svazek I. systematický seznam Kneidl, Pravoslav - Svrček, Mirko - Břeňová, Věra Praha 1961 časopis, muzea, rejstřík
2562/2R Časopis Národního muzea - 1827-1956, rejstřík 125 ročníků muzejního časopisu, svazek II. jmenný seznam Kneidl, Pravoslav - Břeňová, Věra Praha 1963 časopis, muzea, rejstřík
2562/3R Časopis Národního muzea - Historické muzeum 1957-1966, rejstřík ročníků 126-135 Spunarová, Taťjána - Drobná, Zoroslava (red.) Praha 1970 časopis, muzea, rejstřík
2563 Archivy a závodní kroniky. Metodický list pro archiváře Rafaj, Pavel Trutnov 1982 archivnictví, metody, pokyny, kroniky
2563/1 Kronikářství a vlastivěda Trutnovska - 1, 1981 Šolcová, Libuše (red.) Trutnov 1981 kronikářství, prameny
2563/2 Kronikářství a vlastivěda Trutnovska - 2, 1982 Šolcová, Libuše - Žák, Miloš (red.) Trutnov 1982 kronikářství, prameny
2564 Archaeologia historica 8/83. Sborník příspěvků přednesených na XIV. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na otázky řemeslné výroby v období středověku na území ČSSR Nekuda, Vladimír (red.) Brno 1983   archeologie, řemesla, středověk
2565/1 Bibliografie české práce heraldické I, 1901-1980. Tematický anotovaný soupis článků, statí a studií z oborových periodických tiskovin vydaných v čské řeči na území České socialistické republiky Palát, Pavel Ostrava 1983 heraldika, bibliografie
2565/2 Bibliografie české práce heraldické I, 1901-1980. Tematický anotovaný soupis článků, statí a studií z oborových periodických tiskovin vydaných v čské řeči na území České socialistické republiky Palát, Pavel Ostrava 1983 heraldika, bibliografie
2566 Zpravodaj KMVČ, 2-3, 1981 Malina, Jiří (red.) Hradec Králové 1981      muzea, práce v muzeu, činnost
2567 ICOM 1980 - Bibliographie muséologique internationale Praha 1983 bibliografie, muzea
2568 Múzeum - metodický, študijný, a informačný materiál pre potreby pracovníkov múzeí a galérií, 1983, 1-4 Bratislava 1983   muzea, práce v muzeu, činnost
2569 Hradecké muzeum Malina, Jiří - Doubrava, Aleš Hradec Králové 1983        muzea, sbírky, práce v muzeu, činnost
2570 Hradec Králové. Bibliografický průvodce po stavebních uměleckých a technických památkách Malina, Jiří Hradec Králové 1977        bibliografie, dějměst, architektura
2571 Opera corcontica 20, 1983 (Krkonošské práce) Pilous, Vlastimil (red.) Praha 1983    příroda
2572 Tvorba východočeských autorů 1981. Bibliografický přehled Vacina, Ladislav Hradec Králové 1983      bibliografie, osobnosti
2573 Třicátápátá hraniční oblast
2574 vyřazeno
2575 Uherské Hradiště - Sady. Staroslovanské pohřebiště na Horních Kotvicích Marešová, Kristina Brno, Uherské Hradiště 1983 archeologie,  pravěk, raný středověk, Slované
2576 Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby Klučina, Petr - Romaňák, Andrej Praha 1983 zbraně, výzbroj, výstroj
2577 Boleslavica. Sborník Okresního muzea v Mladé Boleslavi Beneš, Luděk (red.) Mladá Boleslav 1983                 cín, osobnosti, numismatika, heraldika, kronikářství, archivnictví
2578 Dějiny českého divadla IV. Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace Dulavová, Marie (red.) Praha 1983 divadlo, herectví
2579 Socializace zemědělství ve východních Čechách 1949-1960. Výběrová bibliografie Mojžíšová, Iva a kol. Hradec Králové 1983      bibliografie, zemědělství
2580 a Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1981 - anotované záznamy Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka - Ptáčníková, Marie Praha 1983 bibliografie, příroda
2580 b Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1981 - anotované záznamy Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka - Ptáčníková, Marie Praha 1983 bibliografie, příroda
2581 vyřazeno
2582 Bodová koroze kovů
2583 Archaeologica pragensia - 4, 1983 Hrala, Jiří (red.) Praha 1983 osobnosti, pravěk, archeologie
2584/1984 Živa - 1984, 1-6 Hejný, S. (red.) Praha 1984 příroda, rostliny, živočichové
2584/1985 Živa - 1985, 1-6 Hejný, S. (red.) Praha 1985 příroda, rostliny, živočichové
2584/1986 Živa - 1986, 1-6 Hejný, S. (red.) Praha 1986 příroda, rostliny, živočichové
2584/1987 Živa - 1987, 1, 3-6 Hejný, S. (red.) Praha 1987 příroda, rostliny, živočichové
2585 a Bibliografický (dokumentační) a katalogizační záznam Praha 1980 normy, katalogizace
2585 b Bibliografický (dokumentační) a katalogizační záznam Praha 1980 normy, katalogizace
2586 Lidová architektura. Encyklopedie Frolec, Václav - Vařeka, Josef Praha 1983  architektura, stavby, etnografie, lidové stavby
2587 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - Severní Morava Spurný, František a kol. Praha 1983 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
2588 Dialexis de novae et prius incognitae stelae apparitione (mini) z Hájku Hájek, Tadeáš Horský, Zdeněk (red.) s. l., s. n.       astronomie, hvězdářství
2589 Dialexis de novae et prius incognitae stelae apparitione (větší) z Hájku Hájek, Tadeáš Horský, Zdeněk (red.) s. l., s. n.       astronomie, hvězdářství
2590 Trojánská kronika (faksimile) Praha 1968 česděj, prameny, kronika
2591 Loutnová tabulatura (faksimile) Tichota, Jiří (red.) Praha 1969   hudba, hudební nástroje, noty
2592 Beethoven. Výběr portrétů Ludwiga van Beethovena Praha 1970 hudba, portréty, osobnosti, výtvarné umění
2593 Balbín a jeho místo v české kultuře Kučera, Jan P. - Rak, Jiří Praha 1983 česlit, osobnosti, jezuité
2594 a Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví - I, 1966 Loužil, Jaromír (red.) Praha 1966 česlit, prameny
2594 b Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví - II, 1967 Loužil, Jaromír (red.) Praha 1967 česlit, prameny
2594 c Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví - III, 1968; IV, 1969 Loužil, Jaromír (red.) Praha 1969 česlit, prameny
2594 d Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví - V, 1970 Loužil, Jaromír (red.) Praha 1970 česlit, prameny
2594 e Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví - VI, 1971 Loužil, Jaromír (red.) Praha 1971 česlit, prameny
2594 f Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví - VII, 1972 Loužil, Jaromír (red.) Praha 1972 česlit, prameny
2594 g Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví - VIII, 1973; IX, 1974 Loužil, Jaromír (red.) Praha 1974 česlit, prameny
2595 a Strahovská knihovna. Sborník Památníku národního písemnictví - III, 1968 Kneidl, Pravoslav (red.) Praha 1970 česlit, prameny
2595 b Strahovská knihovna. Sborník Památníku národního písemnictví - IV, 1969 Kneidl, Pravoslav (red.) Praha 1972 česlit, prameny
2595 c Strahovská knihovna. Sborník Památníku národního písemnictví - V-VI, 1970-1971 Kneidl, Pravoslav (red.) Praha 1971 česlit, prameny
2595 d Strahovská knihovna. Sborník Památníku národního písemnictví - VIII, 1973 Kneidl, Pravoslav (red.) Praha 1973 česlit, prameny
2595 e Strahovská knihovna. Sborník Památníku národního písemnictví - IX, 1974 Kneidl, Pravoslav (red.) Praha 1974 česlit, prameny
2596 vyřazeno
2597 Hudba v českých dějinách. Od středověku do nové doby kol. Praha 1983 hudba, skladatelé, osobnosti
2598/1984 Múzeum - metodický, študijný, a informačný materiál pre potreby pracovníkov múzeí a galérií, 1984, 1-4 Bratislava 1984   muzea, práce v muzeu, činnost
2598/1986 Múzeum - metodický, študijný, a informačný materiál pre potreby pracovníkov múzeí a galérií, 1986, 1-4 Bratislava 1986   muzea, práce v muzeu, činnost
2599 Studie o technice v českých zemích 1800-1918 I. Jílek, František a kol. Praha 1983   technika, průmysl, hospodářství
2600 Tvorba východočeských autorů 1982. Bibliografický přehled Vacina, Ladislav (red.) Hradec Králové 1984      bibliografie, osobnosti
2601 Bibliografie překladů díla Fráni Šrámka Baťha, František Hradec Králové 1983      bibliografie, osobnosti
2602 Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích 1894-1984. Sborník k 90. výročí založení muzea Michálek, J. - Špecián, M. (red.) Strakonice 1984        muzea, práce v muzeu, činnost
2603 TON in vielerlei Gestalt. Eine Kulturgeschichge der Keramik Weinhold, Rudolf Leipzig 1982 sklo, porcelán, keramika
2604 Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové: Nabídkový seznam č. 58 1984       mince, peníze, měna, aukce
2605 Cín ze sbírek Krajského muzea východních Čech Pardubice Ladýřová, Ludmila Pardubice 1983 cín, nádobí
2606 vyřazeno
2607 Padli na poli cti a slávy. Fotoalbum nejvýznamnějších pomníků a památníků z národně osvobozeneckých a partyzánských bojů Hondlík, Jaroslav - Sedláček, Jiří - Orlovský, Dezider Praha 1975   IIválka, pomníky, osobnosti
2608 vyřazeno
2609 Bibliografie české práce heraldické I, 1901-1980. Tematický anotovaný soupis článků, statí a studií z oborových periodických tiskovin vydaných v čské řeči na území České socialistické republiky Palát, Pavel Ostrava 1983 rejstřík, heraldika, bibliografie
2610 Zprávy východočeských muzeí - 5 Ludvík, Jaroslav - Doubrava, Aleš (red.) Hradec Králové 19843       muzea, práce v muzeu, metody práce
2611 Vývoj ovocnářství na území Československa Skala, Ladislav (red.) Praha 1984 zemědělství, ovocnářství
2612 Vývoj lesnictví v českých zemích v 1. polovině 20. století (Prameny a studie 26) Tlapák, Josef - Hošek, Emil a kol. Praha 1984  lesnictví
2613 Partyzáni v Československu 1941 - 1945 Gebhart, Jan - Šimovček, Ján Praha 1984 IIválka, odboj, partyzáni
2614 vyřazeno
2615 Staré české a slovenské tisky ve fondech muzeí v Rychnově nad Kněžnou a v Dobrušce Nespěchal, Zdeněk Rychnov nad Kněžnou 1983 bibliografie, staré tisky, muzea
2616 40. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození Československa sovětskou armádou ve východočeském kraji Špačková, Blanka - Šimková, Marie Hradec Králové 1984 bibliografie, IIválka, odboj
2617 Výzkumy v Čechách 1976-77 Čujanová-Jílková, Eva Praha 1981 archeologie, pravěk
2618 Chebská keramika Scheufler, Vladimír - Soukupová, Eva Cheb 1981  sklo, porcelán, keramika, muzea
2619 Výstava keramiky a porcelánu ze sbírek Chebského muzea v Chebu Soukupová, Eva Cheb 1981  sklo, porcelán, keramika, muzea
2620 Česká mince v době románské Hásková, Jarmila Cheb 1975  mince, peníze, měna, denáry, středověk
2621 Chebské mince z 12. a 13. století Hásková, Jarmila Cheb 1972  mince, peníze, měna, denáry, středověk
2622 Československé pamětní mince  a medaile 1948-1983. Nerealizované návrhy československých pamětních mincí Němečková, Věra Cheb 1983  numismatika, peníze, mince, měna
2623 Cín. Výstava ze sbírek Chebského muzea v Chebu a Karlovarského muzea v Karlových Varech Langrová, Marie - Martínek, Jiří Karlovy Vary 1982             cín, nádobí, užité umění, řemesla
2624 Dějiny druhé světové války 1939-1945 - XII kol. Praha 1984 IIválka, světděj
2625 Sborník prací východočeských archivů - V, 1984 Schildberger, František (red.) Zámrsk 1984 česděj, region, archivy, prameny
2626 Studie a vzpomínky z dějin závodů a odborů v ČSSR 1984. Antonín Zápotocký 1884-1957 Klementová, Jitka (red.) Trutnov? 1984 česděj, osobnosti, školství
2627 Národopisný věstník československý I (43) Robek, Antonín (red.) Praha 1984 etnografie, osobnosti
2628 Bibliografie chráněných částí přírody 1973-75 Maršáková, Marie - Ptáčníková, Marie Praha 1983 bibliografie, příroda
2629 Archeologické výzkum v jižních Čechách - 1, 1983 Schneider, Evžen (red.) České Budějovice 1983    archeologie
2630 Z dějin hutnictví 11 Rasl, Zdeněk (red.) Praha 1982 hutnictví, řemesla
2631 Výběr politických a kulturních výročí v roce 1985 Hamplová, Vlasta Hradec Králové 1984         česděj, osobnosti
2632 Archivní časopis - 2, 1984 Praha 1984  archivnictví, prameny
2633 vyřazeno
2634 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1982 Bratislava 1984 bibliografie, muzea
2635 Dějiny umění 10 Pijoan, José
2636 Husité Kejř, Jiří Praha 1984 husitství, česděj, středověk
2637 Dějiny českého výtvarného umění 1ab
2638 Sborník příspěvků: II. setkání genealogů a heraldiků kol. Ostrava 1983 heraldika, genealogie
2639 Zpravodaj KMVČ - 1, 1983 Vokolek, Vít - Sigl, Jiří (red.) Hradec Králové 1983?      muzea, práce v muzeu, činnost
2640 Lidová a manufakturní textilní výroba s přihlédnutím k vývoji na Moravě Svobodová, Vlasta Trutnov 1983 průmysl, textil, len, lnářství, textilní průmysl, manufaktura
2641 Národní podnik Kolora Semily a vodní tryskové stavy Votoček, Václav Ústí nad Orlicí 1983        průmysl, textil, len, lnářství, textilní průmysl, vodní stav
2642 Černé řemeslo v průběhu staletí Rasl, Zdeněk - Mohr, Jan Praha 1984 kovy, průmysl, kovářství, řemesla, kovovýroba
2643 Statistická ročenka ČSSR 1984 Praha 1984 česděj, statistika
2644 vyřazeno
2645 Zpravodaj KMVČ - 1,  1984 Vokolek, Vít - Sigl, Jiří (red.) Hradec Králové 1984      muzea, práce v muzeu, činnost
2646 Pravidla českého pravopisu kol. Praha 1983   pravopis, čeština
2647 Středověké votivní předměty z Mušova Unger, Josef Mikulov 1984  archeologie, pravěk, náboženství
2648 Užití kamene v pravěku Koštuřík, Pavel Mikulov 1984  archeologie, pravěk
2649 Heraldická ročenka 1983 kol. Praha 1984? heraldika, ročenka
2650 Heraldická ročenka 1984 kol. Praha 1985? heraldika, ročenka
2651 Pedagogická a vědecká činnost Františka Josefa Gerstnera Kroupa, Jan Praha 1983  fyzika, průmysl, vynálezy, technika, osobnosti, železnice, František Josef Gerstner
2652 Dějiny výrobních sil v české historické práci 1975 - soupis prací Jílek, František - Jílková, Jaroslava - Hoffmannová, Jaroslava Praha 1983 hospděj, průmysl, řemesla, bibliografie
2653 Vliv exhalátů na muzejní sbírkové předměty Praha 1983 muzea, práce v muzeu, péče o sbírky
2654 Orlické hory a Podorlicko. Přírodou, dějinami, současností - 4, 1971 Pavel, Bohuslav (red.) Rychnov nad Kněžnou 1971 česděj, příroda, osobnosti, sborníky, Rychnovsko
2655 Orlické hory a Podorlicko. Přírodou, dějinami, současností - 6, 1974 Pavel, Bohuslav (red.) Rychnov nad Kněžnou 1974 česděj, příroda, osobnosti, sborníky, Rychnovsko
2656 Ústecký sborník historický 1983 Martinovský, Ivan (red.) Ústí nad Labem 1983         česděj, hospděj, osobnosti
2657 vyřazeno
2658 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy Anděl, Rudolf a kol. Praha 1984 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
2659 Historické traktory v Československu (Prameny a studie 27) Tempír, Zdeněk a kol. Praha 1984 traktory, technika, automobily
2660 Zpravodaj KMVČ, přírodní vědy - 2,  1984 Lohniský, K. (red.) Hradec Králové 1984      muzea, práce v muzeu, činnost
2661 Zprávy východočeských muzeí - 6 Ludvík, Jaroslav - Doubrava, Aleš (red.) Hradec Králové 1984       muzea, práce v muzeu, metody práce
2662 Východočeský kraj a Antonín Zápotocký. Sborník na počest 100. výročí narození Vavroušek, Václav Hradec Králové 1984         česděj, osobnosti
2663 Muzeum a současnost 7/1984 kol. Roztoky u Prahy 1981 řemesla, archeologie česděj, muzea, etnografie, česlit, osobnosti
2664 Muzeum a současnost 6/1983 kol. Roztoky u Prahy 1983 řemesla, archeologie česděj, muzea, etnografie, česlit, osobnosti
2665 Lidové techniky zdobení dřeva Šenfeldová, Helena Praha 1984  řemesla, etnografie, dřevo, výtvarné umění
2666 Lnářský průmysl. Příspěvky k dějinám. Sborník příspěvků k dějinám lnářské výroby v českých zemích. Studie, materiály, zprávy, svazek 5 Wolf, Vladimír (red.) Trutnov 1984 průmysl, len, hospděj, textilní průmysl
2667/1 Archaeologica pragensia - 5/1, 1984 Hrala, Jiří (red.) Praha 1984 osobnosti, pravěk, archeologie
2667/2 Archaeologica pragensia - 5/2, 1984 Hrala, Jiří (red.) Praha 1984 osobnosti, pravěk, archeologie
2668 Výtvarná kultúra na Spiši Jasaň, Viktor (red.) Košice 1985 výtvarné umění, plastiky, obrazy, nábytek
2669 Archaeologia historica 9/84. Sborník příspěvků k problematice historické archeologie Nekuda, Vladimír (red.) Brno 1984   archeologie, řemesla, středověk
2670 Pravěká osada z doby bronzové na soutoku Lužnice a Vltavy Beneš, Antonín Týn nad Vltavou 1984  archeologie, pravěk, česděj
2671 Vědecké práce Zemědělského muzea - 23, 1983 Loudil, Lumír - Tlapák, Josef a kol. Praha 1983 hospděj, plodiny, zemědělství, lesnictví, osobnosti
2672 vyřazeno
2673 vyřazeno
2674 vyřazeno
2675 Přímým pohledem. Květen 1945 ve východočeských kronikách kol. Hradec Králové 1985          IIválka, odboj, česděj, region
2676 Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby Klučina, Petr - Romaňák, Andrej Praha 1983 zbraně, výzbroj, výstroj
2677 vyřazeno
2678 vyřazeno
2679 Starožitný nábytek
2680 Malá československá encyklopedie 1 - A-Č Kvasil, Bohumil - Štěpánek, Miroslav (red.) Praha 1984 encyklopedie, slovníky, příručky, naučný slovník
2681 Čas bojů a hrdinství. Sborník Muzea Podkrkonoší k 40. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje na Trutnovsku Švec, Jiří (red.) Trutnov 1985 IIválka, odboj
2682 Krkonoše - Podkrkonoší - 7, 1983 Švec, Jiří (red.) Trutnov 1983 česděj
2683 Opera corcontica 21, 1984 (Krkonošské práce) Pilous, Vlastimil (red.) Praha 1984    příroda
2684 Sborník Severočeského muzea - 7, 1984 (společenské vědy, historia) Melanová, Miloslava (red.) Liberec 1958  muzea, česděj, právo, koberce, samospráva
2685 vyřazeno
2686 Nemocenské a důchody Soukup, Jaroslav Praha 1985 právo, pracovně právní vztahy
2687 a Z dějin hutnictví 12 Rasl, Zdeněk (red.) Praha 1984 hutnictví, řemesla
2687 b Z dějin hutnictví 15 Rasl, Zdeněk (red.) Praha 1986 hutnictví, řemesla
2688 Studie z dějin hornictví 14 Majer, Jiří (red.) Praha 1984   hornictví, řemesla
2689 Kroniky a kronikáři Pubal, Václav Praha 1985 kroniky, vedení kronik, kronikářství
2690 I. sympozium k poctě Josefa Hlávky. K uctění památky českého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky u příležitosti 75. výročí jeho úmrtí (Rozpravy národního technického muzea 95, sborník projevů a dokumentů) Šlapeta, Vladimír (red.) Praha 1984 osobnosti, věda, technika, architektura
2691 vyřazeno
2692 Studie o technice v česých zemích 1800-1918 II. Jílek, František a kol. Praha 1984   technika, průmysl, hospodářství
2693 Historická statistická ročenka ČSSR Jelínek, Jaroslav (red.) Praha 1985 česděj, statistika
2694 vyřazeno
2695 vyřazeno
2696 Národopisný věstník československý II (44) Robek, Antonín (red.) Praha 1985 etnografie, osobnosti
2697 K novým a nejnovějším dějinám národního podniku Texlen Trutnov.  Lnářský průmysl. Příspěvky k dějinám, Supplementum 5. Wolf, Vladimír (red.) Trutnov 1985 průmysl, len, hospděj, textilní průmysl
2698 vyřazeno
2699 Práce muzea v Hradci Králové - vědy společenské, XVI, 1984 Stárková, Jana (red.) Hradec Králové 1984       česděj, hospděj, demografie, řemesla
2700 Dějiny pravěké Evropy Buchvaldek, Miroslav a kol. Praha 1985 pravěk, archeologie
2701 Sto let bavlnářského závodu v Mostku, tradice a perspektivy Střihavka, Vladimír a kol. Dvůr Králové nad Labem - Ústí nad Orlicí 1985           textil, průmysl
2702 Okresní archív v Náchodě. Průvodce po archávních fondech a sbírkách Bouza, Erik Hradec Králové 1973          archivy, prameny
2703 Okresní muzeum Českého ráje Turnov Tůma, Vladimír Praha s.n.     muzea, sbírky
2704 Evropský porcelán
2705 Polsko - český, česko - polský kapesní slovník Oliva, Karel - Kulošová, Marie - Svoboda, Josef Zdenko Praha 1985 polština, slovníky
2706 Zeszyty - Muzeum Ziemi Kłodzkiej - 1, 1985 kol. Kłodzko - Wrocław 1985 muzea, muzejní práce, muzejní činnost, časopisy, periodika
2707 Vojenské dějiny Československa - I. díl (do roku 1526) Klučina, Petr - Marsina, Richard - Romaňák, Andrej Praha 1985 vojenství, výzbroj, výstroj, zbraně, česděj
2708 Minulostí Západočeského kraje XX Bělohlávek, Miloslav Plzeň 1984   česděj, Plzeň, západní Čechy
2709 Dějiny výrobních sil v české historické práci 1976 - soupis prací Jílek, František - Jílková, Jaroslava - Hoffmannová, Jaroslava Praha 1985 hospděj, průmysl, řemesla, bibliografie
2710 Z dějin hutnictví 13 Rasl, Zdeněk (red.) Praha 1985 hutnictví, řemesla
2711 Studie z dějin hornictví 16 Majer, Jiří (red.) Praha 1985   hornictví, řemesla
2712 Městské znaky v českých zemích Čarek, Jiří Praha 1985 heraldika, znaky
2713 Městské muzeum v Sedlčanech. Katalog pravěké sbírky Sklenář, Karel               Zprávy Čs. spol. arch. Praha 1984 česděj, pravěk, archeologie
2714 Zprávy čs. společnosti archeologické - Muzeum v Táboře.  Katalog pravěké sbírky Krajíc, Rudolf           Zprávy Čs. spol. arch. Praha 1984 česděj, pravěk, archeologie
2715 a Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1982 - anotované záznamy Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka - Ptáčníková, Marie Praha 1985 bibliografie, příroda
2715 b Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1982 - anotované záznamy Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka - Ptáčníková, Marie Praha 1985 bibliografie, příroda
2716 a Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1976-1978 Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka - Ptáčníková, Marie Praha 1985 bibliografie, příroda
2716 b Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1976-1978 Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka - Ptáčníková, Marie Praha 1985 bibliografie, příroda
2717 Katastrofa na dole Nelson 1934 Majer, Jiří Praha 1984 hornictví, řemesla
2718 Studie z dějin hornictví 15 Majer, Jiří (red.) Praha 1985   hornictví, řemesla
2719 Naše místní jména (a jak jich užívat) Polívková, Alena Praha 1985 vlastní jména, toponomastika, onomastika
2720 Česká města v 18. století a osvícenské reformy Bělina, Pavel Praha 1985     dějměst, osvícenství
2721 Metternich kontra Napoleon Halada, Jan Praha 1985 česděj, osobnosti
2722 Na vaši radost Kubín, Josef Štefan - Jech, Jaromír Hradec Králové 1985    národopis, etnografie
2723 Spojka ústředního vedení. Život Anežky Malé Štrait, Jaroslav Hradec Králové 1985          IIválka, odboj, osobnosti, Anežka Malá
2724 Boje s dvouhlavou saní. František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách Preiss, Pavel Praha 1981 česděj, baroko, osobnosti, výtvarné umění
2725 Jihočeská gotika Denkstein, Vladimír - Matouš, František Praha 1953 výtvarné umění, gotika, obrazy, plastiky
2726 Národopisné a cestopisné obrázky z Čech Němcová, Božena Praha 1951 národopis, etnografie, česlit
2727 Národy celého světa Hubinger, Václav - Honzák, František - Polišenský, Jiří Praha 1985 etnografie, národnosti, národy, encyklopedie
2728 Václav Budovec z Budova Rejchrtová, Noemi Praha 1984 česděj, renesance, osobnosti
2729a Život Boženy Němcové I. Dopisy a dokumenty do roku 1848 Novotný, Miloslav (red.) Praha 1951 korespondence, osobnosti, česlit
2729b Život Boženy Němcové II. Dopisy a dokumenty - Českomoravské bratrstvo 1848-1851 Novotný, Miloslav (red.) Praha 1951 korespondence, osobnosti, česlit
2730 Malý labyrint literatury
2731 Průkopníci českého letectví Šmoldas, Zdeněk Hradec Králové 1984             létání, osobnosti
2732 Za branou minulosti. S archeology po Evropě Sklenář, Karel Praha 1978 světděj, pravěk, archeologie
2733 a Dílo Františka Palackého 1 Charvát, Jaroslav (red.) Praha 1941 česděj, osobnosti
2733 b Dílo Františka Palackého 2 Charvát, Jaroslav (red.) Praha 1941 česděj, osobnosti
2733 c Dílo Františka Palackého 3 Charvát, Jaroslav (red.) Praha 1941 česděj, osobnosti
2733 d Dílo Františka Palackého 4 Charvát, Jaroslav (red.) Praha 1941 česděj, osobnosti
2734 Gotická nástěnná malba v zemích českých I - 1300-1350 Pešina, Jaroslav (red.) Praha 1958 výtvarné umění, malby, obrazy, gotika
2735 Městské památkové rezervace v Čechách a na Moravě Petr, František - Kostka, Jiří Praha 1955 dějměst, architektura, výtvarné umění
2736 Léta zkázy a naděje 1914-1918 Honzíkovi, Miroslav a Hana Praha 1984   Iválka, česděj
2737 Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních Petráň, Josef - Šubrtová, Alena Praha 1967 výtvarné umění, obrazy, malby, pečetě, mince
2738 Čs. Vlastivěda - 14 dílů (a-en)
2739 Peníze celého světa Hlinka, Bohuslav - Radoměrský, Pavel Praha 1981 peníze, mince, měna, encyklopedie, platidla
2740 Dějiny inkvizice Grigulevič, I. R. Praha 1973     světděj, inkvizice, náboženství
2741 Historické události - Evropa Hroch, Miroslav Praha 1980 světděj, encyklopedie
2742 Zprávy východočeských muzeí - 9 Ludvík, Jaroslav - Doubrava, Aleš (red.) Hradec Králové 1985       muzea, práce v muzeu, metody práce
2743 a Materiály muzeí chrudimského okresu 1. Publickace chrudimského okresu (1945-1984) Kobetič, Pavel Chrudim 1985 bubliografie
2743 b Materiály muzeí chrudimského okresu 2. Statě a články z odborných časopisů (1945-1984) Kobetič, Pavel Chrudim 1985 bubliografie
2744 Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách Scheybal, Josef V. - Scheybalová, Jana Ústí nad Labem 1985             tesařství, kamenictví, sochařství, výtvarné umění, řemesla
2745 Kšaft umírající matky Jednoty bratrské Komenský, Jan Amos Brno 1945 náboženství, církev
2746 a Malované děti Eisner, Pavel Praha 1949 pohádky, říkadla, dětská literatura
2746 b Velká Morava a počátky československé státnosti Poulík, Josef - Chropovský, Bohuslav Bratislava 1985 česděj, archeologie
2747 Třísov, Oppidum Celtique en Bohême méridionale Břeň, Jiří Prague 1966 pravěk, archeologie
2748 a Východočeský kraj v tisku 1978-1. Výběrový soupis publikací, článků, statí a zpráv Vacina, Ladislav a kol. Hradec Králové 1984            bibliografie
2748 b Východočeský kraj v tisku 1978-2. Výběrový soupis publikací, článků, statí a zpráv Vacina, Ladislav a kol. Hradec Králové 1984            bibliografie
2749 a Východočeský kraj v tisku 1980-1. Výběrový soupis publikací, článků, statí a zpráv Vacina, Ladislav a kol. Hradec Králové 1984            bibliografie
2749 b Východočeský kraj v tisku 1980-2. Výběrový soupis publikací, článků, statí a zpráv Vacina, Ladislav a kol. Hradec Králové 1984            bibliografie
2750 Lidová a manufakturní textilní výroba s přihlédnutím k vývoji na Moravě Svobodová, Vlasta Trutnov 1983 průmysl, textil, len, lnářství, textilní průmysl, manufaktura
2751 Jugoslavica v literárním archivu Národního musea Baťha, František Praha 1957 bibliografie, světlit, Jugoslávie
2752 Bulgarica v literárním archivu Národního musea Baťha, František Praha 1958 bibliografie, světlit, Bulharsko
2753 Seznam literárních pozůstalostí a korespondencí v literárním archivu Národního musea Baťha, František Praha 1958 bibliografie, česlit, osobnosti, korespondence
2754 Knihovna Josefa Václava Friče. Bibliografický soupis Khel, Richard - Jakšová, Jana Praha 1965 bibliografie, osobnosti
2755 Tvorba východočeských autorů 1983. Bibliografický přehled Vacina, Ladislav a kol. Hradec Králové 1984      bibliografie, osobnosti
2756 Rukopisy křivoklátské knihovny Pražák, Jiří Praha 1969 bibliografie, rukopisy, prameny
2757 vyřazeno
2758 Výběrová bibliografie Z dějin podniků, továren a závodů v českých zemích - 2. díl Bezděková, Hana Praha 1984 průmysl, řemesla, bibliografie
2759 vyřazeno
2760 vyřazeno
2761 Lnářský průmysl. Příspěvky k dějinám. Sborník příspěvků k dějinám lnářské výroby v českých zemích. Studie, materiály, zprávy, svazek 5 Wolf, Vladimír (red.) Trutnov 1984 průmysl, len, hospděj, textilní průmysl
2762 Studie k dějinám lnářství
2763 Roman imports in Bohemia Sakař, Vladimír Praha 1970 archeologie, pravěk
2764 Sociologie náboženství Sekot, Aleš Praha 1985 náboženství, církve, sociologie
2765 Evropské sklo. Sběratelský průvodce dějinami evropského skla Drahotová, Olga - Urbánek, Gabriel - Kafka, Ivan Praha 1985 sklo, porcelán, keramika, kamenina, užité umění, řemesla
2766 Účast II. polské armády na osvobození Československa Praha 1985 IIválka, česděj, světděj, Polsko
2767 Květen 1945 očima kronikářů Bednářová, Helena Rychnov nad Kněžnou 1975 IIválka, kroniky, prameny
2768 Výstava Zbraně osvobození Dolínek, Vladimír - Karlický, Vladimír Praha 1985 zbraně, výzbroj, výstroj, IIválka
2769 Statistická ročenka ČSSR 1985 Praha 1985 česděj, statistika
2770 Významné osobnosti v zemědělství (3); Historie a současnost léčivých rostlin (Prameny a studie 28) Lom, František - Skala, Ladislav - Šmerha, Josef - Kubů, František Praha 1985 zemědělství, rostliny, osobnosti
2771 vyřazeno
2772 Archaeologia historica 10/85. Sborník příspěvků přednesených na XVI. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na "Hospodárske dejiny na území Československa v stredoveku na základe výsledkov archeologického bádania a interdisciplinárnych expertíz" Nekuda, Vladimír (red.) Brno 1985   archeologie, středověk, hospodářství, řemesla
2773 Materiály muzeí chrudimského okresu 5. Průvodce po expozicích Městského muzea v Chrasti u Chrudimi Mazurová, Hana Chrudim 1985 muzea, práce v muzeu, výstavy, sbírky
2774 Numizmatická príručka Minarovičová, Elena - Bystrický, Milan Bratislava 1984 numismatika, peníze, mince, terminologie
2775 Válečné události roku 1866 v severovýchodních Čechách Mühlstein, Ludvík - Doubrava, Aleš Chlum 1981 válka 1866
2776 Vědecké práce Zemědělského muzea - 24, 1984 Loudil, Lumír - Tlapák, Josef a kol. Praha 1984 hospděj, plodiny, zemědělství, lesnictví, osobnosti
2777 Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy Hofmann, Gustav Plzeň, Sušice 1984     pomocné vědy historické, metrologie, míry, měření
2778 Opera corcontica 22, 1985 (Krkonošské práce) Pilous, Vlastimil (red.) Praha 1985    příroda
2779 Druhá světová válka. Stručné dějiny kol. Praha 1985      IIválka, světděj
2780 Malá československá encyklopedie 2 - D-CH Nekvasil, Bohumil - Štěpánek, Miroslav (red.) Praha 1985 encyklopedie, slovníky, příručky, naučný slovník
2781 Kouzlo keramiky a porcelánu Braunová, Alena Praha 1985 sklo, porcelán, keramika, řemesla
2782 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Západní Čechy Bělohlávek, Miloslav a kol. Praha 1985 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
2783 Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové - XLI, 1985 Štefek, Karel Praha 1985 česděj, osobnosti
2784 Archaeologica pragensia - 6, 1985 Hrala, Jiří (red.) Praha 1985 osobnosti, pravěk, archeologie
2785 a Dějiny hmotné kultury I, (1) Petráň, Josef (red.) Praha 1985 česděj, hospděj, etnografie
2785 b Dějiny hmotné kultury I, (2) Petráň, Josef (red.) Praha 1985 česděj, hospděj, etnografie
2786 a Sborník Národního musea v Praze - 1956 Praha 1956 česděj, časopis, muzea
2786 b Sborník Národního musea v Praze - 1958, 1959, 1960 Praha 1958-1960 česděj, časopis, muzea
2786 c Sborník Národního musea v Praze - 1961, 1962 Praha 1961-62 česděj, časopis, muzea
2786 d Sborník Národního musea v Praze - 1964, 1972, 1976 Praha 1964-76 česděj, časopis, muzea
2786 e Sborník Národního musea v Praze - 1978 Praha 1978 česděj, časopis, muzea
2786 f Sborník Národního musea v Praze - 1979, 1980 Praha 1979-80 česděj, časopis, muzea
2786 g Sborník Národního musea v Praze - 1981, 1982 Praha 1981-82 česděj, časopis, muzea
2787 a Rukopis královéhradecký a zelenohorský. Dnešní stav poznání Otruba, Mojmír (red.) Praha 1969 česlit, prameny, rukopisy, RKZ
2787 b Rukopis královéhradecký a zelenohorský - paleografický přepis. Dnešní stav poznání Dulavová, Marie (red.) Praha 1969 česlit, prameny, rukopisy, RKZ
2788 Studie o technice v českých zemích 1800-1918 III. Jílek, František a kol. Praha 1985   technika, průmysl, hospodářství
2789 Z dějin textilu. Studie a materiály - 8, 1985 Šůla, Jaroslav (red.) Ústí nad Orlicí 1985           textil, průmysl, řemesla
2790 Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek, tvrz, dvůr, předsunutá opevnění 1 Nekuda, Vladimír Brno 1985 archeologie, středověk
2791 Malý literární místopis Československa Nečas, Jaroslav - Knězek, Libor Praha 1972 česlit, literární místopis, osobnosti, města, výlety, turistika, čeští spisovatelé
2792 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1984 Bratislava 1986 bibliografie, muzea
2793 Volné ruční kování pro 1. a 2. ročník OU ruční kovář Jícha, Antonín Praha 1986  kovářství, řemesla, školství, učebnice
2794 Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách Roubík, František Praha 1959  místopis, zaniklé obce
2795 Z dějin geodézie a kartografie 3, 1985 Škopová, Otilie (red.) Praha 1985 mapy, tvorba map, zeměměřičství
2796 Na cestě za sluncem jižní Moravy Mikulov? s. n.  cestování, česděj, muzea
2797 Nové výsledky z oboru konzervace
2798 Dělnické a komunistické hnutí ve východočeském kraji. Výběrová bibliografie z let 1981-1985 Vacina, Ladislav a kol. Hradec Králové 1986 bibliografie
2799 Výběrová bibliografie Z dějin podniků, továren a závodů v českých zemích - 3. díl Bezděková, Hana Praha 1984 průmysl, řemesla, bibliografie
2800 Soupis archeologických článků v časopise Československý Kras (1948-1972) Zprávy čs. spol. arch. Praha 1973 česděj, pravěk, archeologie, bibliografie
2801 vyřazeno
2802 vyřazeno
2803 Čierny orol vyřazeno
2804 Sbírka vlastivědného kroužku v Moravičanech Zprávy čs. spol. arch. Praha 1974 česděj, pravěk, archeologie
2805 Pokus o matematickou analýzu slovenské keramiky. (K rekonstrukci a datování slovanských hrncovitých nádob z Čech) Zprávy čs. spol. arch. Praha 1977 česděj, pravěk, archeologie, světděj
2806 Bohemika z doby laténské ve sbírce pravěkého oddělení přírodovědného muzea ve Vídni Zprávy čs. spol. arch. Praha 1977 česděj, pravěk, archeologie, světděj
2807 Zpráva o IV. celostátním semináři o středověké keramice v Opavě Zprávy čs. spol. arch. Praha 1975 česděj, pravěk, archeologie, světděj
2808 Výzkumy v Čechách 1974. Supplementum Čujanová-Jílková, Eva Praha 1977 archeologie, pravěk, bibliografie
2809 Výzkumy v Čechách 1972 Čujanová-Jílková, Eva Praha 1975 archeologie, pravěk
2810 Výzkumy v Čechách 1971 Moucha, Václav Praha 1975 archeologie, pravěk
2811 Výzkumy v Čechách 1973 Čujanová-Jílková, Eva Praha 1975 archeologie, pravěk
2812 Výzkumy v Čechách 1974 Čujanová-Jílková, Eva Praha 1977 archeologie, pravěk
2813 Problémy radiokarbonového datování Zprávy čs. spol. arch.
2814 Slovník k dějinám dělnického a komunistického hnutí ve východních Čechách - vyřazeno, zařazeno zpět 15.2.2010 Dosoudil, František Hradec Králové 1986           KSČ, IIválka, odboj
2815 Lidový oděv v Čechách
2816 O rodinném životě českých knížat a králů Šimák, Josef V. Praha 1936 česděj, osobnosti
2817 Vlastivědný zpravodaj Polabí - 3-4, 1963 Šebek, Svatopluk (red.) Poděbrady 1963         příroda, etnografie, numismatika
2818 Vlastivědný zpravodaj Polabí. Bibliografický rejstřík ročníků - 1 (1961) - 20 (1980) Prchalová, Marie Poděbrady 1981         bibliografie
2819 Ceny základních obilnin některých jihočeských měst v závěru feudalismu. Vědecké práce Zemědělského muzea - 24, 1984 Bisingerová, Marie - Sedláková, Magdalena - Tlapák, Josef Praha 1984 hospděj, plodiny, zemědělství, lesnictví, osobnosti
2820 Knížka o Písku. Průvodce městem, jeho dějinami a kulturní historií Šindelář, Jaroslav Písek 1985 dějměst, osobnosti
2821 Mirotice Mirotice 1985  IIválka, dějměst
2822 a Znaky města Písku 1 s. l., s. n.       heraldika, znaky, dějměst, Písek
2822 b Znaky města Písku 2 s. l., s. n.       heraldika, znaky, dějměst, Písek
2823 Písecká domovní znamení s. a. s. l., s. n.       heraldika, znaky,  Písek
2824 Heraldická ročenka 1985 kol. Praha 1986? heraldika, ročenka
2825 České včelařství Nepraš, Josef Praha 1971 včely, včelařství, osobnosti, včelaři
2826 ABC kulturních památek
2827 vyřazeno
2828 vyřazeno
2829 vyřazeno
2830 Minulostí Západočeského kraje XXI Martinovský, Ivan (red.) Plzeň 1985   česděj, Plzeň, západní Čechy
2831 Václav IV. 1361-1419. K předpokladům husitské revoluce Spěváček, Jiří Praha 1986 Václav IV., Lucemburkové, panovníci, čeští králové, středověk, česděj
2832 Lidová architektura Pojizeří a Krkonoš Coganová, Vladimíra - Šolcová, Libuše Trutnov 1983? architektura, etnografie
2833 Městské znaky v českých zemích Čarek, Jiří Praha 1985 heraldika, znaky, města, městské znaky
2834 Vojenské dějiny Československa - II. díl (od roku 1526 do roku 1918) Procházka, Zdeněk (red.) Praha 1986 vojenství, výzbroj, výstroj, zbraně, česděj
2835 Lidový kroj v Podještědí Scheybal, Josef V. Liberec 1982 etnografie, oděvy, kroj
2836 Příspěvky k dějinám lnářství na severní Moravě. Lnářský průmysl. Příspěvky k dějinám, Supplementum 6. Wolf, Vladimír (red.) Šumperk-Trutnov 1986   průmysl, len, hospděj, textilní průmysl
2837 Sborník Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě 2 Urbiš, Alois (red.) Ostrava 1983 muzea, práce v muzeu, česděj
2838 20 let Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě 1962-1982 kol. Ostrava 1982 muzea, práce v muzeu, činnost
2839 Průvodce expozicí boje proti fašismu v Havířově-Životicích Borák, Mečislav Ostrava 1984  IIválka, česděj, muzea, práce v muzeu
2840 Po stopách partyzánů v Beskydech Borák, Mečislav Ostrava 1984  IIválka, česděj, odboj, muzea, práce v muzeu
2841 Průvodce po stopách Ostravské operace Březina, Alfons Ostrava 1985  IIválka, česděj, odboj, muzea, práce v muzeu
2842 Průvodce expozicí z dějin KSČ
2843 a Muzeum Revolučních bojů a osvobození v Ostravě Malík, Vítězslav Ostrava 1982 muzea, práce v muzeu, činnost
2843 b Muzeum Revolučních bojů a osvobození v Ostravě Malík, Vítězslav Ostrava 1982 muzea, práce v muzeu, činnost
2844 Vlastivědný věstník moravský - 1, 1983 Sýkora, Jaroslav (red.) Brno 1983   česděj, místopis, osobnosti, česlit, etnografie
2845 Vlastivědný věstník moravský - 2, 1983 Sýkora, Jaroslav (red.) Brno 1983   česděj, místopis, osobnosti, česlit, etnografie
2846 Vlastivědný věstník moravský - 3, 1983 Sýkora, Jaroslav (red.) Brno 1983   česděj, místopis, osobnosti, česlit, etnografie
2847 Vlastivědný věstník moravský - 1, 1985 Sýkora, Jaroslav (red.) Brno 1985   česděj, místopis, osobnosti, česlit, etnografie
2848 Vlastivědný věstník moravský - 2, 1985 Sýkora, Jaroslav (red.) Brno 1985   česděj, místopis, osobnosti, česlit, etnografie
2849 Metody a výsledky dokumentace současnosti v zemědělství, potravinářství a v lesnictví Tempír, Zdeněk (red.) Praha 1986 hospděj
2850 Červenokostelecko 1. Vlastivědný sborník Drahoňovský, František (red.) Červený Kostelec 1980 česděj, dějměst
2851 Červenokostelecko 3. Vlastivědný sborník Drahoňovský, František (red.) Červený Kostelec 1985 česděj, dějměst
2852 XII. Bienále Brno ´86. Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu kol. Brno 1986   výtvarné umění, grafika
2853 Ústecký sborník historický 1985 Martinovský, Ivan (red.) Ústí nad Labem 1985         česděj, hospděj, osobnosti
2854 Antonín Zápotocký ve vzpomínkách současníků Klementová, Jitka (red.) Praha 1985 česděj, osobnosti, paměti, vzpomínky
2855 Bibliografická citace ČSN 010197 1985         normy, zákony, bibliografie
2856 Hromadný nález ze studny v areálu bývalého bratrského sboru v Ivančicích (přelom 16. a 17. století) Šebela, Lubomír - Vaněk, Jiří Ivančice 1985 archeologie, česděj, novověk
2857 Povídky z muzejních vitrín Kubátová, Marie Hradec Králové 1986              česlit, muzea, povídky, příběhy, báchorky, zkazky
2858 Krásy a bohatství české země Balbín, Bohuslav - Tichá, Zdeňka (red.) Praha 1986  česděj, humanistická česlit
2859 vyřazeno
2860 vyřazeno
2861 Vzpomínka na Hradec Králové Urban, Otto Praha 1986   válka 1866, bitva u Hradce Králové
2862 Zprávy východočeských muzeí - 11, 1986 Šebek, František - Zahradník, Zdeněk (red.) Hradec Králové 1986       muzea, práce v muzeu, metody práce
2863 Informace - 1986-1 (Ústřední muzeologický kabinet) Turková, Jana (red.) Praha 1986 muzea, práce v muzeu, muzeologie, muzejní práce, metody práce, metodická příručka
2864 Informace - 1986-2. Zásady zájmové činnosti v oblasti muzeí a galerií (Ústřední muzeologický kabinet) Turková, Jana (red.) Praha 1986 muzea, práce v muzeu, muzeologie, muzejní práce, metody práce, metodická příručka
2865 Správní vývoj okresu Hradec Králové 1850-1986 Lenderová, Milena - Svatoňová, Stanislava Hradec Králové 1986            správa, dějiny správy
2866 Průvodce opevněním na severní Moravě Durčák, Josef - Urbiš, Alois - Zejda, Vladimír Ostrava 1985 IIválka, opevnění
2867 Zprávy chebského muzea a okesního archivu -3, 1984 Nekuda, Cyril (red.) Cheb 1984 muzea, práce v muzeu, metody práce, archivy, prameny
2868 Sborník Okresního muzea v Tachově - 20, 1985 Beránková, Alexandra (red.) Tachov 1985  osobnosti, české dějiny, kamenné kříže, smírčí kříže, smírčí kameny, právo, trestní právo, zločiny, vraždy, odpuštění
2869 Pravěk a slovanské osídlení Chebska (Metodický list) Šebesta, Pavel - Jenšovská, Jana Cheb 1981  muzea, práce v muzeu, pravěk, archeologie
2870 Právní a správní vývoj středověkého Chebu (Metodický list, č. 6) Kubů, František - Jenšovská, Jana Cheb 1981  muzea, práce v muzeu, správa, dějiny správy, dějměst, středověk
2871 Malá československá encyklopedie 3 - I-L Říman, Josef - Štěpánek, Miroslav (red.) Praha 1986 encyklopedie, slovníky, příručky, naučný slovník
2872 Vývoj sociálně třídní struktury pražského obyvatelstva v letech 1945-1960 (Acta musei pragensis 1986) Lukas, Jiří Praha 1986    demografie, sociální struktura, Praha, dějměst
2873 Vzácné zbraně a zbroj ze sbírek vojenského muzea v Praze Šáda, Miroslav a kol. Praha 1986 zbraně, výzbroj, výstroj
2874 Statistická ročenka ČSSR 1986 Praha 1986 česděj, statistika
2875 a Metodické listy pro školení rozhodčích šachu I. část - Pravidla šachu FIDE a jejich výklad Gréc, Ludvík Praha 1981  šachy, pravidla hry
2875 b Metodické listy pro školení rozhodčích šachu II. třídy II. část Prachař, Vladimír Praha 1981  šachy, pravidla hry
2876 Šachy - učební text pro rozhodčí všech tříd Prachar, Vladimír a kol. Praha 1986  šachy, pravidla hry
2877 Typographia (3) Hlavsa, Oldřich Praha 1986   polygrafie, výtvarné umění, grafika
2878 Kultura středověku Spunar, Pavel Praha 1987 česděj, architektura, výtvarné umění, středověk
2879 Vzácné zbraně a zbroj ze sbírek vojenského muzea v Praze Šáda, Miroslav a kol. Praha 1986 zbraně, výzbroj, výstroj
2880 a Vzpomínky na okupaci. Kolín a Kolíňané v době nacistické okupace, protinacistické rezistence a boje za národní svobodu v letech 1939-1945 -           I. díl Jelínek, Zdeněk (red.) Kolín 1986  IIválka, odboj
2880 b Vzpomínky na okupaci. Kolín a Kolíňané v době nacistické okupace, protinacistické rezistence a boje za národní svobodu v letech 1939-1945 -           I. díl Jelínek, Zdeněk (red.) Kolín 1986  IIválka, odboj
2881 vyřazeno
2882 Československé dějiny v datech Buchvaldek, Miroslav (ed.) Praha 1986 dějiny, přehled dějin, česděj, dějiny v datech
2883 Háčkování našich babiček
2884 Národopisný věstník československý III (45) Robek, Antonín (red.) Praha 1986 etnografie, osobnosti
2885 Práce muzea v Kolíně - I, 1980 Pospíšilová, Alena (red.) Kolín 1980 česděj, muzea, práce v muzeu, osobnosti
2886 Práce muzea v Kolíně - II, 1982 Pospíšilová, Alena (red.) Kolín 1982 česděj, muzea, práce v muzeu, osobnosti
2887 Práce muzea v Kolíně - III, 1984 Pospíšilová, Alena (red.) Kolín 1984 česděj, muzea, práce v muzeu, osobnosti
2888 Trestní právo v Čechách v 15. a 16. století Malý, Karel Praha 1979 česděj, právo, zákony, trestní právo, soudnictví
2889 Noc dlouhých nožů Gallo, Max Praha 1986  IIválka, Hitler, Německo, nacismus
2890 Ferdinand Brokof Blažíček, Oldřich J. Praha 1986  výtvarné umění, sochařsví, plastiky, osobnosti
2891 Svět ve škatulce (O muzeích) Havel, Josef - Kovářík, Jan - Novotný, Michal Praha 1986 muzea, práce v muzeu, činnost
2892 Amatérská fotografie a fotografika Polášek, Jaroslav Praha 1986  fotografie, fotografování, výtvarné umění
2893 Počátky slovanského osídlení našich zemí Klanica, Zdeněk Praha 1986  česděj, Slované, archeologie, raný středověk
2894 Ochránce kulturních památek. Rady a návody k plnění a získání odznaku odbornosti Ochránce kulturních památek Škodovi, Eduard a Helena Praha 1986    kulturní památky, ochrana památek, architektura, výtvarné umění
2895 I. setkání historiků textilního a oděvního průmyslu. Z dějin textilu. Studie a materiály, Supplementum 4 Šůla, Jaroslav (red.) Ústí nad Orlicí 1985           textil, průmysl, řemesla, textilní průmysl, oděvní průmysl, výroba oděvů
2896 Zpravodaj KMVČ, společenské vědy - 1, 1986 Sigl, Jiří (red.) Hradec Králové 1986      muzea, práce v muzeu, činnost
2897 a Malá československá encyklopedie 4 - M-Pol Říman, Josef - Štěpánek, Miroslav (red.) Praha 1986 encyklopedie, slovníky, příručky, naučný slovník
2897 b Malá československá encyklopedie 5 - Pom-S Říman, Josef - Štěpánek, Miroslav (red.) Praha 1987 encyklopedie, slovníky, příručky, naučný slovník
2898 Stavitelé paláců a chrámů. Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové Vilímková, Milada Praha 1986 architektura, stavitelství, stavby, architekti, stavitelé, baroko, výtvarné umění, osobnosti, Kryštof Dientzenhofer, Kilián Ignác Dientzenhofer
2899 Proč nezahřměla děla Nesvadba, František Praha 1986   Mnichov 1938, IIválka, odboj, opevnění
2900 Základy numismatiky Nohejlová-Prátová, Emanuela Praha 1986  peníze, mince, měna, numismatika
2901 Umění houslařů Pilař, Vladimír - Šrámek, František Praha 1986    hudební nástroje, housle, výroba houslí
2902 Břetislav I. Krzemieńská, Barbara Praha 1986 česděj, osobnosti, panovníci, raný středověk
2903 a Handfeuerwaffen. Systematischer Überblick über die Handfeuerwaffen und ihre Geschichte - Band I Lugs, Jaroslav Berlin 1986 palné zbraně, výzbroj, výstroj
2903 b Handfeuerwaffen. Systematischer Überblick über die Handfeuerwaffen und ihre Geschichte - Band II Lugs, Jaroslav Berlin 1986 palné zbraně, výzbroj, výstroj
2904 První zasedání přírodovědců konzervátorů
2905 a Výběrová bibliografie dějin českého potravinářského průmyslu. Retrospektivní bibliografie potravinářské literatury v českých zemích do roku 1945. 1. díl Potravinářství všeobecné a obory zabývající se zpracováním sacharidických a olejnatých surovin Kuttelvašer, Zdeněk - Čurdová, Marie Praha 1986 bibliografie, průmysl, potraviny
2905 b Výběrová bibliografie dějin českého potravinářského průmyslu. Retrospektivní bibliografie potravinářské literatury v českých zemích do roku 1945. 2. díl Skladování a zpracování neúdržných produktů. Kvasný průmysl Kuttelvašer, Zdeněk - Čurdová, Marie Praha 1986 bibliografie, průmysl, potraviny
2906 Čtyři studie o energetice Veselý, František (red.) Praha 1986 energetika, průmysl, pára, parní stroje
2907 Práce na dějinách dopravy Černý, Karel (red.) Praha 1986 železnice, doprava
2908 Bibliografie muzeologické literatury za rok 1984-1985 Turková, Jana (red.) Praha 1986 bibliografie, muzea
2909 O keramice římských provincií (kromě sigillat) Sakař, Vladimír       Zprávy čs. spol. arch. Praha 1985 světděj, archeologie, pravěk, starověký Řím
2910 Vlastivědné muzeum v Mělníku. Katalog pravěké sbírky Sklenář, Karel               Zprávy čs. spol. arch. Praha 1985 česděj, pravěk, archeologie
2911 Jihočeská lidová architektura Voděra, Svatopluk - Škabrada, Jiří České Budějovice 1986       etnografie, architektura, lidové stavby
2912 Opera corcontica 23, 1986 (Krkonošské práce) Pilous, Vlastimil (red.) Praha 1986    příroda
2913 Lidové obrazy na skle Lenderová, Zdena
2914 Prameny k nevolnickému povstání v roce 1680 Čáňová, Eliška a kol. Praha 1986 archivy, prameny, nevolnické povstání
2915 Přehled archivů ČSR Bystrický, Vladimír - Hrubý, Václav Praha 1984 archivy, seznamy
2916 a Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1983 - anotované záznamy Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka - Ptáčníková, Marie Praha 1986 bibliografie, příroda
2916 b Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1983 - anotované záznamy Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka - Ptáčníková, Marie Praha 1986 bibliografie, příroda
2917 Materiály muzeí chrudimského okresu 3. Články z Budovatele (1950-1984) - Příroda, historie - včetně dějin KSČ, vlastivěda, národopis, školství, kultura a umění Chrudimska Kobetič, Pavel Chrudim 1986 bibliografie, periodika
2918 Karel Havlíček Borovský - 1821-1856. Výběrová bibliografie o životě a díle Karla Havlíčka Borovského Štrossová, Ivana Havlíčkův Brod 1986  bibliografie, osobnosti, Karel Havlíček Borovský
2919 Materiály muzeí chrudimského okresu 8. Významná výročí roku 1987, regionální souvislosti. Hradecký program, Ležáky, Ohlas VŘSR Baboráková, Marcela - Jedličková, Marcela - Kobetič, Pavel Chrudim 1987  česděj, IIválka, Ležáky, výročí
2920 Bibliografie pseudokrasu v ČSSR Vítek, Jan Praha 1986    bibliografie, příroda, pseudokras
2921 40 let Střední lesnické školy v Trutnově 1945-1985 Uhlíř, Jiří (red.) Praha, Trutnov 1987         školství, lesnictví
2922 Adresář etnografických pracovišť v muzeích ČSR (Ústřední muzeologický kabinet) Praha 1986 muzea, práce v muzeu, činnost, etnografie
2923 Baba - výšinné sídliště kultury nálevkovitých pohárů v Praze 6 - Dejvicích (Acta musei pragensis, 82) Havel, Josef Praha 1986 pravěk, česděj, archeologie
2924 Praha a dnešek. Sborník referátů z historicko-muzeologické konference pořádané k 35. výročí  Vítězného února a ke 100. výročí otevření Muzea hlavního města Prahy (Acta musei pragensis, 85) Novotný, Jan (red.) Praha 1985    muzea, práce v muzeu, Praha, dějměst
2925 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V - Jižní Čechy Tříska, Karel a kol. Praha 1986 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
2926 Archaeologia historica 11/86. Sborník příspěvků přednesených na XVII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na památky středověké architektury ve světle archeologických výzkumů. Olomouc 30. září - 4. října 1985 Nekuda, Vladimír (red.) Brno, Olomouc 1985   archeologie, středověk, architektura
2927 K dějinám socialistického Československa kol. Praha 1986   česděj, hospděj,                20. století, socialismus, moderní dějiny
2928 Vědecké práce Zemědělského muzea - 25, 1985 Loudil, Lumír - Tempír, Zdeněk a kol. Praha 1985 hospděj, plodiny, zemědělství, lesnictví, osobnosti
2929 Ladislav Kozák: Medaile, mince, plakety Němečková, Věra - Kozák, Ladislav Hradec Králové 1986           mince, medaile, muzea, výstavy
2930 Vývoj techniky sklizně obilovin Tempír, Zdeněk (red.) Praha 1986 zemědělství, stroje, hospděj, technika, obilí, obiloviny
2931 Obecné vyučovatelství. Pro ústavy ku vzdělávání učitelů a učitelek Lindner, G. A. - Domin, Karel Vídeň 1907 školství, výuka, vyučovací metody, učebnice
2932 Početnice pro první ročník Kníže, Gustav - Reitmayerová, Miroslava - Hornofová, Vlasta Praha 1963 školství, učebnice, matematika
2933 Neues Taschenwörterbuch der böhmischen und deutschen Sprache. Nový kapesní slovník česko-německý a německo- český Štěpán, Jan - Ambrož, Adolf Třebíč 1928 slovníky, němčina
2934 Božena Němcová bojující Fučík, Julius Praha 1961 osobnosti, česlit
2935 a Das Buch der Schachmeisterpartien. Sammlung lehrreicher, in den letzten Meisterturnieren gespielter Schachpartien - zweiter Teil Mieses, Jacques Leipzig 1900? šachy, pravidla hry
2935 b Das Buch der Schachmeisterpartien. Sammlung lehrreicher, in den letzten Meisterturnieren gespielter Schachpartien - vierter Teil Mieses, Jacques Leipzig 1914? šachy, pravidla hry, šachová pravidla
2936 Výbor z korespondence Boženy Němcové Záhoř, Zdeněk Praha 1922  korespondence, česlit, Božena Němcová, osobnosti
2937 Kalendář c.k. stát. úředníků a učitelů 1908 Klečka, Josef Praha 1907? kalendář, právo, sociální předpisy, daně
2938 Karel IV. - vlastní životopis Praha 1911 česděj, panovníci, osobnosti
2939 Písně sionské Praha 1971 náboženství, církve, židé
2940 Album representantů veřejného života československého Sekanina, František (red.) Praha 1927 fotografie, portréty, politika, kultura, česděj, osobnosti          uloženo nahoře nad Př.9
2941 Jednota československá. Sborník politické, hospodářské a kulturní pospolitosti československé Bratislava s. n. česděj, hospděj, Československo, kultura, politika
2942 Zlatá Praha - 1917, roč. XXXIV Mužík, Augustin Eugen - Oliva, Viktor Praha 1917 noviny, vlastivěda uloženo nahoře nad Př.9
2943 Ilustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914/15 -   erster Band Stuttgart, Berlin, Leipzig, Wien s. n.  světděj, Iválka
2944 Velký německo-český slovník Unikum s mluvnicí, pravopisem, frazeologií a  podrobným přehledem německého skloňování, časování a stupňování Kumprecht, Karel Praha 1941 slovníky, němčina, obchodní němčina
2945 Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě Palacký, František Praha 1908 česděj, prameny
2946 Postavy českých dějin v umění výtvarném Novotný, Vladimír Praha 1939 výtvarné umění, osobnosti, česděj, portréty
2947 Královny, kněžny a velké ženy české Stloukal, Karel (red.) Praha 1940 česděj, životopisy, osobnosti
2948 a Slovník francouzsko-český I, A-G Herzer, Jan - Ibl, Čeněk Praha 1920      slovníky, francouzština, francouzský slovník
2948 b Slovník francouzsko-český II, H-Z Herzer, Jan - Ibl, Čeněk Praha 1920      slovníky, francouzština, francouzský slovník
2949 Český lid ve svých názorech, obyčejích a pověrách Pejml, Karel Praha 1941 etnografie, lidové zvyky, pověry, Vánoce, Velikonoce
2950 Šporkův Kuks Lukas, Jan - Neumann, Jaromír Praha 1950 výtvarné umění, baroko, sochy, sochařství, Matyáš Bernard Braun
2951 Jan Amos Komenský život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění Čapková, Dagmar - Kyrášek, Jiří - Šámal, Jindřich Praha 1963 školství, osobnosti, pedagogika, Jan Amos Komenský
2952 Pravda o květnovém povstání v Praze. Proti falzifikaci květnového povstání českého lidu Lukešová, Jiřina Praha 1987     IIválka, odboj, pražské povstání
2953 Populární dějiny literatury československé Pallas, Gustav Praha 1921 česlit, osobnosti, spisovatelé, učebnice
2954 Prvouka. Příručka pro učitele druhého postupného ročníku. Část II: látka pro únor-červen Fechtner, Karel - Svoboda, Antonín Praha 1940        učebnice, prvouka, školství
2955 Omladina 25 let po procesu. Vzpomínky Weigert, Bořivoj - Ziegloser, Jan Praha 1919  proces s omladinou, anarchismus, česděj
2956 Památky po královně Elišce, choti Karla IV., a její život Domečka, Ludvík Praha 1895 česděj, osobnosti, panovníci
2957 Logika pro školy střední Krejčí, František Praha 1919   učebnice, školství
2958 Národní čítanka Merhout, Cyril. - Němec, Bohumil Praha 1918 česlit, česděj, osobnosti
2959 Husův památník. Sborník o životě a díle velikého hlasatele pravdy a bojovníka za svobodu svědomí M. Jana Husa kol. Praha 1925 česděj, husitství, osobnosti
2960 Kruh přátel Josefa Bartoně-Dobenína k 8. červnu L.P. 1937 Zachoval, František Karel (ed.) Nové Město nad Metují 1937              Josef Bartoň-Dobenín, průmysl, průmyslníci, podnikatelé, textilní průmysl, jubilejní publikace, české dějiny, region, dobové fotografie, Bartoňové z Dobenína
2961 Perníkářské formy Lenderová, Zdena
2962 Století posledních Přemyslovců (Český stát a společnost ve 13. století) Žemlička, Josef Praha 1986  česděj, středověk, osobnosti, panovníci, Přemyslovci
2963 Minulostí Západočeského kraje XXII Martinovský, Ivan (red.) Plzeň 1986   česděj, Plzeň, západní Čechy
2964 a Nálezy mincí na okrese Písek 1 Písek 1981  peníze, mince, měna, numismatika
2964 b Nálezy mincí na okrese Písek 2 Kolář, Ondřej Písek 1982  peníze, mince, měna, numismatika
2965 Písecká léta Augusta Sedláčka Kolář, Ondřej Písek s. n.  česděj, osobnosti, architektura
2966 Muzejní a vlastivědná práce - 1987, 1-4 Hyndráková, Františka (red.) Praha 1987 česděj, muzea, etnografie
2967 Náchodsko od minulosti k dnešku - 1, 1985 (vínová) Sádlo, Václav (red.) Náchod 1987 česděj, region, Náchodsko
2968 Opevnění 1935-1938. Náchodsko Holub, Ota - Kaplan, Václav Náchod 1986            IIválka, opevnění, pevnosti, pevnostní systémy
2969 a Horná Nitra 11 Čechová, Anna (red.) Martin 1984 muzea, práce v muzeu, činnost
2969 b Horná Nitra 12 Čechová, Anna (red.) Martin 1986 muzea, práce v muzeu, činnost
2970 Die alten Steinkreuze in Böhmen und im Sudetengrau Dreyhausen, Walter von Lipsko, Liberec 1940          české dějiny, kamenné kříže, smírčí kříže, smírčí kameny, právo, trestní právo, zločiny, vraždy, odpuštění
2971 Studijní podklady a informace k péči o životní prostředí. Přehled chráněných území v ČSR Knížetová, Ludmila - Maršáková, Marie - Povolný, František - Vinš, Antonín Praha 1986 příroda, životní prostředí
2972 K aktuálním otázkám muzejní dokumentace a prezentace vědeckotechnického vývoje. Sborník ze semináře konaného ve dnech 4. a 5. června 1986 k 25. výročí založení Technického muzea v Brně Brno 1986   muzea, práce v muzeu, činnost, dokumentace sbírek, věda, technika
2973 Adresář knihoven, muzeí a galerií A-Z (Ústřední muzeologický kabinet) Turková, Jana (red.) Praha 1986 knihovny, muzea, práce v muzeu
2974 Výberová bibliografia zahraničnej muzeologickej literatúry za rok 1985 Bratislava 1986 bibliografie, muzea
2975 Ozvěny bojů Klapálek, Karel Praha 1986  IIválka, odboj
2976 Ženy české renesance Janáček, Josef Praha 1987 česděj, novověk, renesance, osobnosti
2977 Muzea a galérie v ČSR Pubal, Václav a kol. Praha 1985 muzea, galerie, seznam, adresář
2978 Domov za války (Svědectví účastníků), díl II, 1915 Žipek, Alois (red.) Praha 1930   Iválka, česděj, osobnosti
2979 V podvečer u Jiráskova buku. Valčík pro klavír na 2 ruce Posselt, Hugo Děčín 1947 hudebniny, valčík, noty, hudební skladby
2980 Zpěvy betlémské. Koledy Seidel, Jan (red.) Praha 1943  koledy, Vánoce, noty, hudebniny, hudba
2981 Filmové písničky válečných let 1940-45 (noty, texty) překlady textů Karel Hašler noty, hudba, písně, hudebniny
2982 Nápěvy písní národních v Čechách (noty) Erben, Karel Jaromír - Martinovský, Jan Pavel Michael Praha 1940 etnografie, písně, noty, hudebniny, hudba
2983 Různé ourvertury a populární hudba (noty) 30.-40. léta 20. století             noty, hudebniny, operety, písně, hudba
2984 Operetní a filmové melodie (noty) 30.-40. léta 20. století             noty, hudebniny, operety, písně, hudba
2985 Operetní a filmové melodie (noty) 30.-40. léta 20. století             noty, hudebniny, operety, písně, pochody, hudba
2986 Ouvertury a klasické valčíky, polky (noty) 30.-40. léta 20. století             noty, hudebniny, operety, písně, pochody, valčíky, hudba
2987 Gauguin Cogniat, Raymond Paris 1957   výtvarné umění, osobnosti, Paul Gauguin
2988 Skizzierende Aquarell -Malerei. Anleitung für Anfanger Hatton, Thomas Ravensburg s. n.           výtvarné umění, technika akvarelu, návod, učebnice
2989 Skutečnost umění. Úvahy o příčinách, způsobech a smyslu tvorby Štech, Václav Vilém Praha 1946 výtvarné umění, estetika
2990 Grafik Eduard Karel vzpomíná Kinský, Karel Praha 1946   vzpomínky, paměti, grafika, výtvarné umění, osobnosti
2991 Kunsthistorisches Museum Gemälde-Galerie. Die italienischen, spanischen, französischen und englischen Malerschulen Wien 1954 výtvarné umění, obrazy, malby, muzeum
2992 Ilustrovaný seznam 66. výroční výstavy Krasoumné jednoty pro Čechy v Praze 1905 Praha 1905 výtvarné umění, obrazy, malby, výstavy
2993 Julius Mařák a jeho škola Praha 1929 výtvarné umění, obrazy, malby, výstavy
2994 Die Donaustadt Linz. Linz and der Donau Brieger, Theodor Berlin s. n.  světděj, dějměst, Linz
2995 Jiří Kodym - grafika (katalog výstavy) Bůžek, Jaroslav Nové Město nad Metují 1964        výtvarné umění, grafika, osobnosti
2996 Jiří kníže z Lobkowicz a samospráva v Království českém. K slavnosti sedmdesátých narozenin svého dlouholetého předsedy Praha ? 1905 samospráva, česděj, osobnosti
2997 Volné směry (umělecký měsíčník), roč. 1901 Kotěra, Jan (red.) Praha 1901 výtvarné umění
2998 Obraz - dílo umělecké a technické Jiřík, František Xaver Praha 1896 výrvarné umění, techniky malby
2999 Volné směry (umělecký měsíčník), roč. 1902 Kotěra, Jan (red.) Praha 1902 výtvarné umění
3000 Alfred Kubín. Ein Jahrbuch des Oberösterreichischen Künstlerbundes "März" kol. Linz 1937?  osobnosti, výtvarné umění, grafika
3001 Průvodce historickou expozicí Národního muzea Burian, Jiří - Vondruška, Vlastimil Praha 1987  muzea, práce v muzeu, činnost, výstavy
3002 vyřazeno
3003 Tvaroznalství pro sklářské a keramické učební obory Steňko, Ladislav - Rybáček, Karel Praha 1987   pravěk, keramika, sklářství
3004 Říjnová revoluce a čs. rudoarmejci. Hrdinný boj čs. rudoarmejců při obraně prvního socialistického státu - jedna z nejvýznamnějších tradic našeho lidu a ČSLA Dolínek, Vladimír - Finková, Dagmar Praha 1987  VŘSR, česděj, socialismus
3005 Atlas dějin
3006 Prehlad lepidiel
3007 Studie z dějin hornictví 18 Majer, Jiří (red.) Praha 1986   hornictví, řemesla
3008 Z dějin textilu. Studie a materiály - 10, 1986 Šůla, Jaroslav (red.) Ústí nad Orlicí 1986           textil, průmysl, řemesla
3009 Dokumentace vývoje socialistického zemědělství, potravinářského průmyslu a lesnictví. Metody, pokyny, zkušenosti Kuttelvašer, Zdeněk (red.) Praha 1987 zemědělství, lesnictví, potravinářství, průmysl
3010 Tvrze a hrádky na Strakonicku Kašička, František - Nechvátal, Bořivoj Strakonice 1986            architektura, česděj, gotika, středověk
3011 vyřazeno
3012 Výstavba kulturních zařízení. Typizační směrnice stavebního objektu TSm So. Galerie, výstavní síně Praha 1986 směrnice, předpisy, stavby, architektura
3013 Výběr politických a kulturních výročí
3014 Uniformen europäischen Armeen Förster, Gerhard - Hoch, Peter - Müller, Reinhold - Swoboda, Ralf Berlin 1987  uniformy, armáda, výzbroj, výstroj
3015 Muzeum a současnost 8/1985 Roztoky u Prahy 1985 ekonomika, archeologie česděj, muzea, etnografie
3016 Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě ČSSR 1:200000. List 03 Liberec, list 04 Náchod (část) Jetel, Ján a kol. Praha 1986 mapy, hydrogeologie
3017 Archaeologica pragensia - 7, 1986 Hrala, Jiří (red.) Praha 1986 osobnosti, pravěk, archeologie
3018 Vojenské dějiny Československa - III. díl (1918-1939) Bílek, Jiří - Broft, Miroslav - Čada, Václav - Hronský, Marian - Karlický, Vladimír - Nesvadba, František - Pech, Pavel - Pokorná, Alevtina - Vávra, Vlastimil Praha 1987 vojenství, výzbroj, výstroj, zbraně, česděj
3019 Osobnosti našich dějin v současné medailérské tvorbě Němečková, Věra - Štroblová, Helena Hradec Králové 1987           mince, medaile, muzea, výstavy
3020 Dějiny výrobních sil v české historické práci 1977 - soupis prací Jílková, Jaroslava Praha 1986 hospděj, průmysl, řemesla, bibliografie
3021 Z dějin geodézie a kartografie 5, 1986 Škopová, Otilie (red.) Praha 1986 mapy, tvorba map, zeměměřičství
3022 Sborník restaurátorských prací (2 ks)
3023 Českoslovenští letci v boji proti fašismu Šmoldas, Zdeněk Praha 1987 IIválka, odboj, letci
3024 Její veličenstvo Marie Terezie Janusová, Jana - Káňa, Otakar Praha 1987 česděj, panovníci, osobnosti, životopisy
3025 Lidové betlémy v Čechách a na Moravě
3026 Kořeny přátelství. Kapitoly z dějin československo-sovětských vztahů ve východních Čechách v letech 1917-1939 Francek, Jindřich Hradec Králové 1987             česděj, Rusko, první republika, mezinárodní vztahy
3027 Republika na úvěr Douděra, Karel Praha 1987 česděj, Mnichov, druhá republika, IIválka
3028 vyřazeno
3029 …A změněn svět Kvaček, Robert Praha 1987 světděj, Iválka, IIválka, VŘSR
3030ab Když mizely meze (2 ks?)
3031 Rok jedna den prvý (vyřazeno) Praha 1987 VŘSR, Rusko, světděj, socialismus
3032 Od pondělka do neděle Semeráková, Františka Hradec Králové 1987             poezie, česlit, dělnické básně
3033 Slovanské státní útvary raného středověku. Politické postavení, společenská a vládní organizace státních útvarů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě od 8. do 11. století Havlík, Lubomír E. Praha 1987 světděj, raný středověk, Slované
3034 Stopou dějin železnic v Podorlicku Hendrych, Stanislav Hradec Králové 1987     železnice, vlaky, doprava
3035 Statistická ročenka ČSSR 1987 Praha 1987 česděj, statistika
3036 Zeszyty - Muzeum Ziemi Kłodzkiej - 2, 1987 kol. Kłodzko - Wrocław 1985 muzea, muzejní práce, muzejní činnost, časopisy, periodika
3037 a Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1973-1975 Maršáková, Marie - Ptáčníková, Marie Praha 1983 bibliografie, příroda
3037 b Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1984 Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka - Ptáčníková, Marie Praha 1987 bibliografie, příroda
3037 c Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1985 - anotované záznamy Maršáková, Marie - Podhajská, Zdenka - Ptáčníková, Marie Praha 1988 bibliografie, příroda
3038 20. Socha piešťianskych parkov Hrnčirik, Ladislav (red.) Piešťany 1987 výtvarné umění, sochy, plastiky
3039 Alois Jirásek Janáčková, Jaroslava Praha 1987 česlit, osobnosti, životopisy
3040 Medaile Pardubicka Šebek, František Pardubice 1987                peníze, mince, měna, medaile, numismatika
3041 Sborník Severočeského muzea - 8, 1986 (společenské vědy, historia) Melanová, Miloslava (red.) Liberec 1986  muzea, česděj
3042 Studie o technice v českých zemích 1800-1918 IV. Jílek, František a kol. Praha 1986   technika, průmysl, hospodářství
3043 Králové, kacíři, inkvizitoři Hroch, Miroslav - Skýbová, Anna Praha 1987  inkvizice, světděj
3044 Svět gotické katedrály Ullmann, Ernst Praha 1987 architektura, gotika, sakrální stavby, kostel, katedrála
3045 Stůj, finanční stráž Holub, Ota Praha 1987
3046 Slavníkovci ve středověkém písemnictví kol. Praha 1987 česděj, česlit, středověk, Slavníkovci
3047 Kronika o Velké Moravě Havlík, Lubomír E. Brno 1987  středověk, česděj, Velká Morava
3048 a Etnografický slovník 1 - domácí kuchyňské nářadí nádobí a náčiní Vondruška, Vlastimil - Kopřivová, Violeta - Grulich, Tomáš Praha 1987   etnografie
3048 b
3049 Jan Evangelista Purkyně Habelt, Josef Praha 1987    osobnosti, biologie, rostliny, přírodověda
3050 Výběrová bibliografie Krkonoš 1982-1983 Bělochová, Irena - Duchoňová, Marie Vrchlabí 1987 Krkonoše, bibliografie
3051 Julius Fučík Filippov, Vasilij Praha 1987 osobnosti, česděj, KSČ
3052 2. Zasedání přírodovědců - konzervátorů
3053 Země světa (1) - Evropa, SSSR, Asie kol. Praha 1987 zeměpis, geografie, státy
3054 Země světa (2) - Afrika, Amerika, Oceánie kol. Praha 1987 zeměpis, geografie, státy
3055 Malá československá encyklopedie 6 - Š-Ž Říman, Josef - Štěpánek, Miroslav (red.) Praha 1987 encyklopedie, slovníky, příručky, naučný slovník
3056 Národopisný věstník československý IV (46) Robek, Antonín (red.) Praha 1987 etnografie, osobnosti
3057 Vysokovský kohout 1987 Bohadlo, Stanislav (red.) Náchod 1987 film, amatérský film
3058 Hodiny (od gnómu k atomovým hodinám) Michal, Stanislav Praha 1987 hodiny, hodinky, čas, měření času, řemesla
3059 Archaeologica pragensia - 8, 1987 Hrala, Jiří (red.) Praha 1987 osobnosti, pravěk, archeologie
3060 Český lid
3061 Český lid
3062 Český lid
3063 Historická statistická ročenka ČSSR Jelínek, Jaroslav (red.) Praha 1985 česděj, statistika
3064 Čtyři v jedné: Oblékání naděje; Řeka plná žízně; Struhadýlka na kameny; 24 hodin denně Dvorský, Jaroslav - Kordíková, Alena - Prostředníková, Jolana - Pivec, Ivan Hradec Králové 1987         česlit, poezie, básně, region, lyrika
3065 Verše o pernikářství Tichá, Zdeňka (red.) Praha 1964 česlit, perník, řemesla, etnografie
3066 Hodiny a hodinky ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Poche, Emanuel - Urešová, Libuše Praha 1987 hodiny, hodinky, čas, měření času, řemesla, umělecké řemeslo
3067 Nejstarší sbírky českých lidových písní Markl, Jaroslav Praha 1987 hudba, lidové písně, etnografie
3068 Plán města Prahy (mapa) Meixner, Jan (red.) Praha 1980 mapy, plány, kartografie
3069 Jiskry a plaménky. Z historie českého národního probuzení v České Lípě Vojtíšková, Marie Česká Lípa 1982       česděj, národní obrození
3070 Pečetě - umění a historický pramen. Z pokladů okresního archivu a  okresního muzea v České Lípě Vojtíšková, Marie Česká Lípa 1984            pečetě, sfragistika
3071 Sborník příspěvků k době poddanského povstání roku 1680 v severních Čechách Vojtíšková, Marie (red.) Praha 1980 česděj, poddanské povstání, selské bouře
3072 Mnichov 1938 Anger, Jan Praha 1988 česděj, Mnichov, IIválka
3073 Automapa východních Čech Praha 1987    mapy, plány
3074 Zněl zrady zvon Honzík, Miroslav Praha 1988
3075 Tisícročie módy
3076 Od baroka k romantismu. Ke zrození novodobé české kultury Hanzal, Josef Praha 1987  česděj, česlit, kultura, výtvarné umění, národní obrození
3077 Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska Staňková, Jitka - Baran, Ludvík Praha 1987 etnografie, lidová kultura, lidové umění, lidový oděv, zvyky, nábytek, nádobí, obrazy, výtvarné umění, šperky, ozdoby, nářadí, náčiní
3078 Řemesla našich předků Janotka, Miroslav - Linhart, Karel Praha 1987 řemesla
3079 Práce muzea v Kolíně - IV, 1987 Pospíšilová, Alena (red.) Kolín 1987 česděj, muzea, práce v muzeu, osobnosti
3080 Přehled archivních fondů hospodářských organizací vzniklých před znárodněním a uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Sborník prací východočeských archivů - supplementum 1. Hromádka, Karel - Lohniská, Marie - Šimková, Vlasta Zámrsk 1987 česděj, region, archivy, prameny
3081 Opera corcontica 24, 1987 (Krkonošské práce) Pilous, Vlastimil (red.) Praha 1987    příroda
3082 Sborník prací východočeských archivů - VI, 1986 Zámrsk 1986 česděj, region, archivy, prameny
3083 Zunftzinn. Formenvielfalt und Gebrauch bei Fest und Alltag des Handwerks Nadolski, Dieter Leipzig 1986 cín, cínařství, řemesla
3084 Minulostí Západočeského kraje XXIII Martinovský, Ivan (red.) Plzeň 1987   česděj, Plzeň, západní Čechy
3085 Archiv města Plzně. Průvodce po fondech a sbírkách Bělohlávek, Miloslav Plzeň 1987 prameny, archivy
3086 Horná Nitra 13 Remiašová, Marta (red.) Martin 1988 muzea, práce v muzeu, činnost
3087 170 let Národního muzea v Praze - 1818-1988 Vrchotka, Jaroslav Praha 1988 muzea, práce v muzeu, činnost, výstavy
3088 Sklo 19. století Ladýřová, Ludmila Pardubice 1988            sklo, porcelán, keramika, řemesla
3089 Archaeologia historica 12/87. Sborník příspěvků přednesených na XVIII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na vesnické sídlo, dům a dvůr v kulturně historických, geografických  a funkčních vztazích a na archeologicko-etnografické paralely. Strážnice 6. - 9. října 1986 Nekuda, Vladimír (red.) Brno, Strážnice 1986   archeologie, středověk, architektura, vesnice, etnografie
3090 Století českého kalendáře Urban, Zdeněk Praha 1987 astrologie, horoskopy, pranostiky, pověry, etnografie
3091 Český antifašismus a odboj. Slovníková příručka Praha 1988 IIválka, odboj
3092 XIII. Bienále užité grafiky Brno 1988. Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky kol. Brno 1988   výtvarné umění, grafika
3093 Písemné prameny k dějinám severovýchodních Čech 10. - 1. polovina 16. století Hejna, Antonín Trutnov 1986 prameny, archivy, česděj
3094 Diplomaté a ti druzí. K dějinám diplomacie za druhé světové války Kvaček, Robert Praha 1988  světděj, IIválka
3095 Tradice lidové tvorby
3096 Poslední poprava v Terezíně Hájková, Alena - Tomášek, Dušan Praha 1988 IIválka, odboj, Terezín
3097 Vznik Československé republiky. Programy, projekty, předpoklady Galandauer, Jan Praha 1988 česděj, vznik ČSR, vznik Československa, zahraniční politika
3098 Vznik samostatného Československa Čada, Václav Praha 1988 česděj, vznik ČSR, vznik Československa, zahraniční politika
3099 Heraldická ročenka 1986 kol. Praha 1986 heraldika, ročenka
3100 Chemie v práci konzervátora a restaurátora
3101 Starý Ples Uhlíř, Jiří Jaroměř 1988 česděj, dějměst, region
3102 Zdeněk Nejedlý Ransdorf, Miloslav Praha 1988 česděj, osobnosti
3103 TGM a vznik ČSR (Slovo k historii 14) Galandauer, Jan Praha 1988 česděj, Masaryk, osobnosti, vznik ČSR
3104 omyl
3105 vyřazeno
3106 vyřazeno
3107 vyřazeno
3108 vyřazeno
3109 vyřazeno
3110 vyřazeno
3111 vyřazeno
3112 vyřazeno
3113 Lidové pečivo
3114 Lidové pečivo v Čechách a na Moravě Šťastná, Jarmila - Prachařová, Ludmila Praha 1988 etnografie, lidové zvyky, stravování, pečivo, kuchyně
3115 Zvykoslovné předměty Langhammerová, Jiřina Praha 1979 etnografie, lidové zvyky
3116 Zvykoslovné předměty ?
3117 Lidové techniky zdobení dřeva Šenfeldová, Helena Praha 1984  řemesla, etnografie, dřevo, výtvarné umění
3118 Lidové techniky zdobení dřeva Šenfeldová, Helena Praha 1984  řemesla, etnografie, dřevo, výtvarné umění
3119 Technologie stehů lidové výšivky Zastávková, Jaroslava Praha 1981 vyšívání, ruční práce, etnografie
3120 Technologie stehů lidové výšivky ?
3121 Pletení z loubků (Technologie lidové výroby 3) Šenfeldová, Helena Praha 1975 řemesla, proutí, proutěné nádoby
3122 Pletení z loubků (Technologie lidové výroby 3) Šenfeldová, Helena Praha 1975 řemesla, proutí, proutěné nádoby
3123 Okresní muzeum v Rokycanech. Katalog pravěké sbírky Sklenář, Karel               Zprávy čs. spol. arch. Praha 1986 česděj, pravěk, archeologie
3124 Počátky české vzdělanosti. Od příchodu Slovanů do doby románské Turek, Rudolf Praha 1988  česlit, česděj, raný středověk
3125 Rok ve starodávných slavnostech
3126 Sborník kruhu přátel muzea hl. m. Prahy - 1, 1988 Durdík, Tomáš (red.) Praha 1988 archeologie, česděj
3127 Opera corcontica 25, 1988 (Krkonošské práce) Pilous, Vlastimil (red.) Praha 1988    příroda
3128 Brandenburgisch-preussische Münzstudien Bahrfeldt, Emil Berlin 1986 peníze, mince, měna, numismatika
3129 Brakteaten Kluge, Bernd Leipzig s. n. peníze, mince, měna, numismatika
3130 Sächsisches Barock Bächler, Hagen - Schlechte, Monika Leipzig 1986 baroko, výtvarné umění, sochy, obrazy, architektura
3131 Technika malířské a kašírské práce
3132 Starožitný nábytek
3133 Backstein Gotik Müller, Hans Leipzig 1986 gotika, výtvarné umění, sochy, obrazy, architektura
3134 Tabak - Pfeifen Libert, Lutz Leipzig 1986  kuřáceké potřeby, fajfky, kouření
3135 Die Paul Henckelsche Sammlung Brandenburg-preussischer Münzen und Medailen mit einem Nachtrag Weyl, Adolf Berlin 1987 peníze, mince, měna, numismatika
3136 Kunsthandwerkliches Schleifen und Verarbeiten von Schmucksteinen Kühne, Klaus - Brepohl, Erhard Leipzig 1988 řemesla, šperky, kameny
3137 Sächsisches Glas Haase, Gisela Leipzig 1988 sklo, porcelán, keramika, řemesla, Sasko, saské sklo
3138 Od zbroje k stejnokroji Klučina, Petr (red.) Praha 1988 armáda, výzbroj, výstroj, uniformy
3139 Tanky zasahují Šáda, Miroslav Praha 1988 zbraně, výzbroj, tanky
3140 ČSN: Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím Praha 1988 normy, předpisy, elektřina
3141 Jak se bude jmenovat? Knappová, Miloslava Praha 1978 antroponomastika, vlastní jména osobní
3142 Studie z dějin hornictví 19 Majer, Jiří (red.) Praha 1987   hornictví, řemesla
3143 Z dějin hutnictví
3144 Světlotisky Skalická, Vlasta Praha 1988 česlit, poezie, básně
3145 Karel Čapek (1890-1938). Doporučující bibliografie z fondu Městské knihovny v Hronově Janušová, Dana - Barták, Petr Náchod 1988 osobnosti, bibliografie
3146 Sborník pedagogické fakulty v Hradci Králové. Marxismus-leninismus - XLVI, 1986 Praha 1986 marxismus
3147 Počátky české vzdělanosti. Od příchodu Slovanů do doby románské Turek, Rudolf Praha 1988  česlit, česděj, raný středověk
3148 Vánoce v české kultuře Frolec, Václav a kol. Praha 1988 Vánoce, lidové zvyky, etnografie, svátky
3149 Dějiny školství v Jasenné, okres Náchod 1588-1988. Příspěvek k dějinám školství v Jasenné a Šestajovicích Uhlíř, Jiří Jasenná 1988 školství, školy
3150 Sborník muzejní společnosti v Náchodě 1934 Fikr, Vincenc (red.) Náchod 1934 muzea, práce v muzeu, muzeum Náchod
3151 Motýli okresu Ústí nad Labem (Přírodovědný sborník - 1986, č. 1) Vysocký, Václav - Klír, Jiří - Fuksa, Milan Ústí nad Labem 1987            přírodověda, motýli, muzea, práce v muzeu
3152 Historický sborník - 2/1988; Z minulosti Ústecka Cvrková, Marta - Smetana, Jan, - Jančárek, Petr - Macek, Petr - Kölln, Herman - Uchalová, Eva - Lencová, Růžena - Assman, Jan - Dejmek, Vladimír - Šroněk, Michal - Markvart, Jaroslav - Körner, Jaroslav Ústí nad Labem 1981         dějměst, archeologie
3153 Statistická ročenka ČSSR 1988 Praha 1988 česděj, statistika
3154 Kniha o Čapkovi Vlašín, Štěpán a kol. Praha 1988 česlit, osobnosti, Karel Čapek, biografie
3155 Slované Beranová, Magdalena Praha 1988 česděj, Slované, raný středověk, národy, Germáni
3156 Československý rok 1938
3157 Z Českého ráje a Podkrkonoší - č. 1 Bystrá nad Jizerou 1988 sborníky, zeměpis, česděj
3158 Vojenské dějiny Československa - IV. díl (od roku 1939 do roku 1945) Procházka, Zdeněk (red.) Praha 1988 vojenství, výzbroj, výstroj, zbraně, česděj
3159 Národopisný věstník československý V (47) Robek, Antonín (red.) Praha 1988 etnografie, osobnosti
3160 Kroměřížský sněm (Slovo k historii 16) Urban, Otto Praha 1988   česděj, 19. století, revoluce 1848
3161 Ochrana přírody a životního prostředí. Výběrová bibliografie Přibylová, Zdena Náchod 1988 příroda, životní prostředí, bibliografie
3162 Sborník vzpomínek účastníků boje proti fašismu 1938-1945 Ústí nad Orlicí 1987        IIválka, odboj, česděj
3163 Památná místa protifašistického odboje okresu Ústí nad Orlicí 1939-1945 Ústí nad Orlicí 1987        IIválka, odboj, česděj
3164 Vejchysty do říše baječin Blatinský-Korejz, Josef Hradec Králové 1988        česlit, etnografie, nářečí, nářeční slovník
3165 Dějiny státu a práva v Československu - 1. díl, do roku 1918 Malý, Karel - Sivák, Florián Praha 1988 česděj, právo, učebnice, školství
3166 Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního Procházka, Vladimír a kol. Praha 1988 herci, herectví, divadlo
3167 Východočeské knihovny 1981-1985. Výběrová bibliografie publikací, článků, statí a zpráv Hamplová, Vlasta Hradec Králové 1987 bibliografie
3168 Inspirace domova Buriánek, František Hradec Králové 1948         česlit, poezie, próza, básníci, spisovatelé
3169 Zprávy východočeských muzeí - 15, 1988 Šebek, František - Zahradník, Zdeněk (red.) Hradec Králové 1988       muzea, práce v muzeu, metody práce
3170 Z dějin textilu. Studie a materiály - 11, 1987 Šůla, Jaroslav (red.) Ústí nad Orlicí 1987           textil, průmysl, řemesla
3171 21. Socha piešťianskych parkov. Keramická plastika, parková keramika Belohradská, Ľuba (red.) Piešťany 1988 výtvarné umění, sochy, plastiky
3172 Materiály muzeí chrudimského okresu II, 1988 Nejstarší minulost Chrudimska II Frolík, Jan Chrudim 1988 česděj, dějměst, Chrudimsko
3173 Červený Kostelec Mühlstein, Ludvík - Šolc, Jiří Červený Kostelec 1988 dějměst
3174 vyřazeno
3175 Putování za starými pohlednicemi z Hradce Králové do hor Černý, František Hradec Králové 1988           česděj, pohlednice
3176 Výběrová bibliografie z dějin české architektury a urbanismu. I. Architektura Čermáková, Marta Praha 1987 architektura, bibliografie
3177 Výběrová bibliografie z dějin české architektury a urbanismu. II. Urbanismus Čermáková, Marta Praha 1987 architektura, urbanismus, města, výstavba měst, bibliografie
3178 Mezinárodní seminář o konzervování a restaurování historického textilu
3179 Informace 1/1988. Vědeckovýzkumná činnost muzeí. Ústřední muzeologický kabinet Turková, Jana (red.) Praha 1988 muzea, práce v muzeu, činnost, výstavy, muzeologie, muzejní práce, metody práce, metodická příručka
3180 Zpráva o plnění plánu a rozpočtu za rok 1988 (ONV Náchod 1988) Náchod 1989? hospodářství
3181 Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od r. 1955 Honzáková, Valerie Praha 1987 hornictví, bibliografie
3182 Bibliografie prací z dějin hutnictví v publikacích NTM od r. 1955 Oličová, Vlasta Praha 1987 hutnictví, bibliografie
3183 a Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí Holec, František a kol. Praha 1988 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
3183 b Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí Holec, František a kol. Praha 1988 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
3184 Chemická ročenka
3185 Poslední pásmo vzdoru Holub, Ota Praha 1988
3186 Sběratelské zprávy - 59, 1988 Němečková, Věra (red.) Hradec Králové 1988     numismatika, peníze, mince, měna
3187 Sborník Severočeského muzea - 9, 1988 (společenské vědy, historia) Melanová, Miloslava (red.) Liberec 1988  muzea, česděj
3188 Literární Chrudim (knihy, rukopisy, archiválie) Kobetič, Pavel Chrudim 1988 česlit, básníci, spisovatelé
3189 Osady lužické kultury ve východních Čechách (část 1.) Vokolek, Vít Hradec Králové 1988       česděj, pravěk, archeologie
3190 Krátká chvíle mladosti. Paměti Michl, Karel Hradec Králové 1988 osobnosti, paměti
3191 Památná místa protifašistického odboje za druhé světové války na okrese Svitavy Gruntová, Jitka Svitavy 1986 IIválka, česděj, odboj
3192 a Praha 3 v květnovém povstání 1945. Sborník vzpomínek a dokumentů Kokoška, Stanislav - Štefaník, Ludvík (red.) Praha s. n.  IIválka, česděj, odboj, pražské povstání
3192 b Praha 3 v květnovém povstání 1945. Sborník vzpomínek a dokumentů Kokoška, Stanislav - Štefaník, Ludvík (red.) Praha s. n.  IIválka, česděj, odboj, pražské povstání
3193 vyřazeno
3194 Archaeologica pragensia - 9, 1988 Hrala, Jiří (red.) Praha 1988 osobnosti, pravěk, archeologie
3195 Alois Bombera z městečka Trnávky Macková, Broňa Svitavy 1988 IIválka, česděj, osobnosti, odboj
3196 vyřazeno
3197 Poslední den. Z dramatického podzimu roku 1938 (Slovo k historii 17) Kvaček, Robert Praha 1989  česděj, IIválka, mnichovská dohoda
3198 Pojďte s námi stavět sluneční hodiny Šimr, Václav Praha 1989 čas, měření času, hodiny, sluneční hodiny
3199 Fotografické, filmové a reprogafické tabulky Krůs, Josef - Stýblo, Pavel Praha 1989 tabulky, film, foto, reprografie
3200 vyřazeno
3201 vyřazeno
3202 vyřazeno
3203 vyřazeno
3204 vyřazeno
3205 vyřazeno
3206 vyřazeno
3207 vyřazeno
3208 Cínařství Mohr, Jan Ústí nad Labem 1988               cín, cínařství, řemesla
3209 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí Holec, František a kol. Praha 1988 architektura, česděj, hrady, zámky, tvrze
3210 vyřazeno
3211 vyřazeno
3212 Zpravodaj č. 27 Společnosti bratří Čapků - k 50. výročí úmrtí Karla Čapka Koháček, Petr - Opelík, Jiří - Štemberková, Marie (red.) Praha 1988 osobnosti, česlit, Karel Čapek
3213 Historie dolování a výroby železa v Orlických horách Kaplan, Jindřich Rychnov nad Kněžnou 1988  doly, hutnictví, železo, hornictví
3214 Krátká kronika staré Plzně Piter, Bonaventura - Šváb,  Miloslav Plzeň 1988 česděj, dějměst, Plzeň
3215 Novina z francouzské krajiny Fiala, Jiří Praha 1989 světděj, Francie, francouzská revoluce, Napoleon, česděj, kramářská píseň
3216 Svět 1987. Ročenka Vychodil, František a kol. Praha 1989 světděj, průmysl, hospděj, demografie, ročenka, statistika
3217 Svět 1985. Ročenka Vychodil, František a kol. Praha 1987 světděj, průmysl, hospděj, demografie, ročenka, statistika
3218 Svět 1983. Ročenka Vychodil, František a kol. Praha 1985 světděj, průmysl, hospděj, demografie, ročenka, statistika
3219 Svět 1984. Ročenka Vychodil, František a kol. Praha 1986 světděj, průmysl, hospděj, demografie, ročenka, statistika
3220 Přehled kulturních pořadů v Praze - červen 1989 Praha 1989 kultura, film, hudba, divadlo, knihovny
3221 Minulostí Západočeského kraje XXIV Martinovský, Ivan (red.) Plzeň 1988   česděj, Plzeň, západní Čechy
3222 Svět 1986. Ročenka Vychodil, František a kol. Praha 1988 světděj, průmysl, hospděj, demografie, ročenka, statistika
3223 Písmo ve výtvarné výchově Slezák, Miloš - Dvořáková, Hana - Bružeňák, Jan - Eliška, Jiří Praha 1989 písmo, výtvarné umění, písmomalířství
3224 Archaeologia historica 13/88. Sborník příspěvků přednesených na XIX. celostátní konferenci k problematice historické archeologie. Pezinok 28. září - 2. října 1987 Nekuda, Vladimír (red.) Brno, Bratislava 1986   archeologie, středověk, architektura, vesnice, etnografie
3225 Paměti bojovníků Praha 1989 paměti, IIválka, odboj, osobnosti
3226 Vzpomínky příslušníků čs. zahraniční armády-západ z okresu Frýdek-Místek na léta 1939-1945 Ivánek, Boleslav Frýdek-Místek 1988      paměti, IIválka, odboj, osobnosti
3227 Z Prahy do Buzuluku Martiš, Miroslav Praha 1989  paměti, IIválka, odboj, osobnosti
3228 Ztracené domovy. Germanizační plány okupantů a jejich realizace na Vyškovsku v letech 1939-1945 Mikš, Josef - Stryjová, Dagmar Vyškov 1987 IIválka, germanizace
3229 Východní politika NSR - dříve a dnes I. Groušl, Josef Praha 1989 IIválka, SRN, mezinárodní politika
3230 A národ se bránil. (K historii českého nekomunistického odboje v letech 1939-1945) Koutek, Jaroslav Praha 1987 IIválka, odboj, osobnosti
3231 Tisk ve zbrani. (Periodika čs. zahraničního odboje 1939-1945) Šára, Jan F. Praha 1988  IIválka, odboj, zahraniční odboj, periodika, noviny
3232 Protifašistický odboj na Loučeňsku 1939-1945 Mareček, Zdeněk - Váňa, Miloš Nymburk 1988 IIválka, odboj, osobnosti
3233 Kronika Českého Malína Martinovský, Josef Alois - Širc, Václav s. l. 1975?              Iválka, IIválka, volyňští Češi
3234 Sborník příspěvků k protifašistickému odboji na Písecku v letech 1938-1945 Lenghardt, Josef a kol. Písek 1987?   IIválka, odboj, osobnosti, Písek
3235 Památná místa protifašistického odboje okresu Ústí nad Orlicí 1939-1945 Ústí nad Orlicí 1987        IIválka, odboj, česděj
3236 Království dvojího lidu. České dějiny let 1436-1526 v soudobé korespondenci Čornej, Petr (red.) Praha 1989 česděj, středověk, korespondence
3237 Katalog přípravků desinfekce, desinsekce, deratizace Vostoupal, Bohuslav Praha 1989 čištění, úklid, desinfekce
3238 Hudební nástroje Modr, Antonín Praha 1977  hudba, hudební, nástroje
3239 Ochrana dřeva
3240 Zkoušky naostro Kapucián, Zdeněk Hradec Králové 1989               IIválka, paměti, odboj, osobnosti
3241 Muzea na Moravě a ve Slezsku Kalus, Jaromír - Pernes, Jiří - Tkáč, Vladimír Ostrava 1988 muzea, práce v muzeu, činnost, seznam muzeí
3242 Technika a vojenství včera, dnes a zítra Klůna, Jindřich - Hrubý, Vojtěch Praha 1989 vojenství, zbraně, doprava, výzbroj
3243 Příruční rusko-český slovník
1 října, 2018

Novinky do e-mailu

Přihlaste se k odběru našeho muzejního newsletteru a objevujte výstavy, události a novinky přímo ve své e-mailové schránce!

MN_newsletter

Muzeum Náchodska © 2024   |   Web Marek Chaloupka

Back to top Arrow