Knihovna bývalého hronovského muzea – B

SOUPIS HRONOV B - knihy
př. kn.  přír. č. předmět autor místo vydání pořad. číslo karty staré inv. č.
7884 Vítězoslavná Judith Malha, Jan Křtitel Aemelián Praha 1777   modlitby, nábož. 7871 B 1       Ž 1608 674     ST ü
evangelia, modlitby (neúplné, chybí strany 1-36) modliby, nábož. 587 B 2       Ž 1607 ü
Štěpná zahrada, obsahující pobožné modlitby křesťanského náboženství Josefov 1847  modlitby, nábož. 584 B 3       Ž 1606 ü
Citara nového zákona Koniáš, Antonín Hradec Králové 1746 nábož. písně 568 B 4            Ž 787 ST ü
Díl první polovičního nebeklíče, obsahující každodenní modlitby přes celý rok modliby, nábož. 574 B 5          Ž 1605 ü
Postyla katolická na dvě částky rozdělená nedělní a sváteční, aneb vejkladové na evangelia... (neúplné, chybí titulní list, začátek, silně poškozeno) Štajer, Matěj Václav Praha 1719    modliby, nábož. 650 B 6          Ž 786 dar Antonín Šolc z Hronova ST ü
Písně ke všem dílům mše svaté, litanie a modlitby Pardubice 1792   modliby, nábož. 814 B 7          Ž 1604 ST ü
Katolická misionární knížka, aneb výborné duchovní cvičení v pravém křesťanském obcování; všem o spasení a dokonalost duší svých pečujícím Jindřichův Hradec 1849   modlitby, nábož. 676 B 8          Ž 1603 ü
Modlitby (knížka bez názvu) Stránský, Antonín Hradec Králové? 1836         modlitby, nábož. 569 B 9          Ž 1600 ü
modlitební knížka (špalíček) asi poč. 19. stol. 670 B 10 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Výklad na žalm šestý svatého Davida v krátkosti, zármutku a sprostnosti sepsaný od Jiřího Střely Domažlického (uvnitř 3 přívazky) Domažlický, Střela Jiří Praha 1614 modlitby, nábož., žalmy 621 B 11          Ž 1602 ST ü
Výklad modlitby Páně: Kdež se nejprvé veřejně o pravých křesťanských modlitbách a modlitebnických naučení dává... Chrudimský Crocin, Matěj Hradec Králové 1620 modlitby, nábož., žalmy B 11          Ž 1602 - 1. přív. ü
Naučení troje, kteréhož můž používati správce církevní, a je předkládati Videnman, Václav Praha 1613 modlitby, nábož., žalmy B 11          Ž 1602 - 2. přív. ü
Spis o večeři Páně a častém, veřejném a spasitedlném ji vžívání, kterouž i v chrámech svatých, k služebnostem církevním od Boha obranných a oddaných, pospolně přistupujícím i v čas důležité potřeby nemocným v obzvláštních domích posluhování se děje Chrudimský Crocin, Matěj Hradec Králové 1618 modlitby, nábož., žalmy B 11          Ž 1602 - 3. přív. ü
Horlivé modlitby k upřímnému vzdychání prozřetelnosti božské, to jest modlitby ranní, večerní, při mši svaté, před a po svaté zpovědi, před a po svatém přijímání, sjednocení s vůlí božskou, též s jinými modlitbami a písněmi rozšířeno Pardubice konec 18. st.   modliby, nábož. 547 B 12     Ž 1616 ST ü
Řeči, epištoly a evangelia na všecky neděle a svátky přes celý rok, i umučení našeho spasitele Praha 1851 modlitby, nábož., evangelia 688 B 13     Ž 1615 ü
Zlatý nebeklíč duše křesťanské Boha věrné a dokonale milující. Tj. mravoučné katolické modlitby na dvanáct dílů rozvržené, ranní, večerní, při mši svaté, k svaté zpovědi a přijímání, jakož i k Nejsvětější trojici, a svátosti oltářní, ku Kristu Pánu, a jeho přehořkému umučení, k matce Boží Marii Panně, též k rozličným svatým, na vejroční slavnoti, v obecných potřebách, za nemocné a umírající, za duše v očistci, též mnohé jiné, jenž k spasení duše prospěšné jsou Hradec Králové 1821   modliby, nábož. 612 B 14     Ž 1614 ü
Písně ke všem dílům mše svaté, litanie a modlitby ku konání služeb božích k všeobecné potřebě zřízené Pardubice 1792   modliby, nábož. 636 B 15       Ž 1613 ST ü
Praxis pietatis Komenský, Jan Amos 1732 720 B 16 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo    ST
Ecclesiasticus. Jesus Syrach, jináč kniha eklazyastikus obsahující v sobě pro všeliký stav spasitedlná naučení všem jak rodičům, tak dítkám, hospodářům a čeledi velmi užitečná… Hradec Králové 1749   modliby, nábož., mravouka, kázání 648 B 17     Ž 1612 ST ü
… hřích Chámův. (Biblické příběhy       neúplné, chybí počáteční strany do s. 18) nábož., mravouka 626 B 18     Ž 1611 ü
Evangelium - Nový zákon Praha 1773    Pozn.: neúplné 666 B 19 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Citara nového zákona Koniáš, Antonín Hradec Králové 1799 nábož. písně 716 B 20       Ž 1610 ST ü
Nový zákon Pána s spasitele našeho Ježíše Krista ku kterému žaltář a Jezus Syrach přidané jsou, opět s velikou pilností přehlídnutý a v nově vydaný Hala Magdeburská, Magdeburg 1782       modlitby, nábož., žaltář, bible, bible halská 643 B 21       Ž 1609 ST ü
Nábožné uctění ke cti a chvále srdce Pána Ježíše, obsahující modlitby ranní, večerní, ke mši svaté, před a po zpovědi, též k přijímání, přitom i jiné nábožné modlitby, letanie a zpěvy, jakož i písně při oběti mše svaté Chrudim 1832           modlitby, nábož. 634 B 22           Ž 1632 ü
Nový zákon Pána s spasitele našeho Ježíše Krista ke cti Boha v Trojici sv. jediného i k spasitedlnému vzdělání církve Páně české evangelické Berlín 1824 evangel. nábož., bible, nový zákon 559?    639? B 23       Ž 1631 ü
Život Pána a spasitele našeho Ježíše Krista, též přeblahoslavenné panny a matky jeho Marie... Bonaventura, Sanctus Praha 1754 nábož., životopisy, hagiografie 564 B 24        Ž 1630 ST ü
Nebeklíč (chybí prvních 96 stran včetně titulního listu) Cochem, Martin von 19. století   modlitby, nábož. 586 B 25              Ž 1629 ü
Katolická modlitební knížka v německém jazyku ze čterch dílů vyhotovené vzdělávající knihy pro celý církevný rok vytažená Dereser, Antonín Tadeáš - Neděle, Filip Brno 1814    modlitby, nábož. 623 B 26    Ž 1628 ü
Malý nebeklíč, obsahující pobožné modlitby křesťansko-katolického náboženství Cochem, Martin von František Jeřábek, Praha 1797     modlitby, nábož. 576 B 27    Ž 1627 ST ü
Konfesí katolická. Totiž vyznání pravé víry křesťanské všeobecné, o naději, lásce, spravedlnosti křesťanské, též o svátostech a o jiných církve svaté řádích a kostelních ceremoniích Horčický, Jakub z Tepence Praha 1782 nábož., evangelia 582 B 28          Ž 1626 ST ü
Písně roční, to jest Kancionálek s. l., s. n. (2. pol. 18. st.)    nábož., nábož. písně B 29     Ž 1624 ST ü
Postyla katolická na dvě částky rozdělená, nedělní a sváteční, aneb vejkladové na evangelia kterážto se podle řádu a obyčeje svaté římské katolické církve na každou neděli a na každý svátek, v slavném českém království a markrabství moravském zasvěcený přes celý rok čítají... Štajer, Matěj Václav Praha 1731 modlitby, nábož., postyla, věrouka 680 B 30          Ž 785 ST ü
Biblia sacra, to jest Biblí svatá aneb všecka svatá písma Starého a Nového zákona Berlín 1813 bible, nábož. 588 B 31a    Ž 744 ü
Biblia sacra, to jest Biblí svatá aneb všecka svatá písma Starého a Nového zákona Berlín 1813 bible, nábož. B 31b    Ž 743 ü
Biblia sacra, to jest Biblí svatá aneb všecka svatá písma Starého a Nového zákona Berlín 1813 bible, nábož. B 31c    Ž 742 ü
Křesťanská domovní postyla, v níž se všecky evangelia a epištoly přes celý rok spolu s pašijí podle sepsání čtyř evangelistů sumovně rozdělují a vysvětlují... Motěšický, Kašpar Žitava 1682 modlitby, nábož., postyla, věrouka 558 B 32    Ž 784 ST ü
Jeden ovčinec a jeden pastýř, to jest: římská, neomylná, stále trvající, viditedlná, jedna, katolická, svatá apoštolská církev Kristova - díl druhý Král, Josef Mirovít Praha, Hradec Králové 1830 věrouka, nábož. 571 B 33         Ž 1617 ü
Pět červených korálů, aneb nábožné rozjímání o přehořkém umučení Pána Ježíše Krista. … Litomyšl 1809          modlitby, nábož., věrouka 684 B 34        Ž 1618 ü
Dvou svatých sester Gertrudy a Mechtyldy nábožné modlitby aneb kytka srdce skroušeného, totiž rozličné svatých, bohu milých lidí vroucné a nábožné modlitby Jindřichův Hradec 1830?      modlitby, nábož. 585 B 35           Ž 1619 ü
Svatý spojek lásky bratrů a sester bratrstva pod veleslavném názvu nejsvětějšího srdce Ježíšova pozůstávající v každodenních službách ke cti nejsvětějších srdcí Ježíše a Marii, mimo růženeček, denní časy a litanie Kłodsko, Kladsko  1795 modlitby, nábož. 591 B 36           Ž 1625 ST ü
Prorokové a knihy machabeyský Praha 1771     Pozn.: vepsané poznámky, bible??? B 37 ST              uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Veliký život Pána a spasitele našeho Krista Ježíše, a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny, jakož i všech jiných krevních přátel syna Božího, ... Cochem, Martin von Praha 1759  nábož., životopisy, hagiografie 663 B 38     Ž 730 ST ü
Modlitby na každý den (knížka bez názvu) asi před r. 1856        nábož., modlitby 637 B 39     Ž 1620 ü
Evangelium podle Matouše                    (chybí začátek, včetně titulního listu a desek) s. l., s. n. (19. st.)    bible, nábož. 669 B 40    Ž 1937 ü
Evangelia a epištoly na neděli a svátky přes celý rok … Praha konec 18. st.            modlitby, nábož., evangelia 700 B 41    Ž 1915 ST ü
Životné představení života, umučení, a smrti Pána a spasitele našeho Ježíše Krista… Kłodsko konec 18. st. nábož., Ježíš Kristus, hagiografie, Kladsko 704 B 42        Ž 1926 ST ü
8848 Pobožnost k uctění nejsvětějšího srdce Pána Ježíše v kteréž ranní a večerní, ke mši svaté, k zpovědi, k svatému přijímání, též jiné nábožné jakož i obecné vůbec do cjs. král. zemí uvedené modlitby a chválozpěvy se obsahují Jindřichův Hradec 1832 modlitby, nábož., srdce Ježíše 9055 B 43           Ž 1927 ü
Pobožnost ke cti a chvále srdce Pána Ježíše Litomyšl 1828 B 44 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
12 hvězd aneb koruna mariánská (svazek několika různých náboženských písní a modliteb - několik různých knížeček, různá data a místa vydání) Praha 1850-1860?    nábož., modlitby 709 B 45      Ž 1925 ü
Život Krista a panny Marie, životy svatých Pozn.: první stránky chybí, neúplné, složeno dle měsíců B 46 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Postyla katolická na dvě částky rozdělená, nedělní a sváteční, aneb vejkladové na evangelia kterážto se podle řádu a obyčeje svaté římské katolické církve na každou neděli a na každý svátek, v slavném českém království a markrabství moravském zasvěcený přes celý rok čítají... Štajer, Matěj Václav Praha 1719 modlitby, nábož., postyla, věrouka 567 B 47      Ž 783 ST ü
Starý zákon Pozn.: neúplné B 48 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Samému svatému Bohu našemu ke cti a slávě a církvi boží české evangelické, která se k samému čistému, spasitedlnému slovu božímu i moudře spořádanému učení Jednoty českých bratří srdcem, jazykem i životem upřímně hlásí, ku vzdělání a v víře pravé posilnění tento nový kancionálek v nově na světlo se vydává 1823?       evangel. nábož., písně, žalmy 668 B 49    Ž 965 ü
Bible Pozn.: titulní list a první strany chybí, ilustrace 798 B 50 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Příběhové písemný starého i nového zákona s užitečnými vejklady a naučeními svatých otcův... Fontaine, Nicolas Praha 1697 nábož., bible 694 B 51       Ž 1921 ST ü
Malý zlatý nebeklíč Cochem, Martin von s. l., s. n.,   2. pol. 18. st.    nábož., modlitby 701 B 52     Ž 1920 ST ü
Sbírka náboženských písní, které se obzvláštně při oběti mše svaté užívají Špáta, Antonín z Hronova Hronov 1852 nábož., písně, modlitby 10084 B 53         Ž 2375 RKPS                ü
Spasitelná zpráva naučení, kterak křesťan katolický prostřed vezdejších starostí Bohu sloužiti celý den svaté pobožně a zasluslužně stráviti obecné povinnosti křesťanské dokonale vyplniti též ctnostně a nábožně v manželství vstoupiti a dítky své ctnostně vychovati    (opis české modlitební knihy Khun, Karel Josef: Spasitedlná zpráva a naučení, Praha 1769) konec 18. st.   modlitby, písně, nábož. B 54          Ž 2372 RKPS                ü
Modlitby katolické z mnohých nábožných kněh vybrané vypsané pro mě Matěje Ducháče, souseda a richtáře v obci Vrchovinské dne 10. decemb 1800 ode mě Štěpána Rydlo, učitele školního Rydlo, Štěpán poč. 19. st. modlitby, nábož. 683 B 55          Ž 2373 RKPS                ü
Píseň o posledním soudu Haman?   z Hronova 1857           modlitby, písně 671 B 56        Ž 2380 RKPS                ü
Líbezně kvetoucí rajská růže v zahradě milosti boží vsazená vonnými modlitbami a k neposkvrněnému početí Panny Marie, hodinkami vyplněna, ku potěšení a k užitku jedné každé křesťanské duše a k spasení věčnému vedoucí obkrášlena (opis české modlitební knihy Líbezně kvetoucí rajská růže v zahradě milosti Boží vsazená, Litomyšl 1787) 1787         modlitby 10089 B 57        Ž 2385 RKPS                ü
modlitby, náboženské texty ? (není žádný titulní list, neobsahuje jméno autora) konec 18., poč. 19. st.   modlitby, nábož. texty 675 B 58        Ž 2390 RKPS                ü
B 59
rukopis - asi náboženský asi 19. st. 667 B 60     Ž 2386 RKPS                ü
lidové písně asi 19. st. lidové písně, etnografie 10580 nebo 10280 B 61         Ž 1917 RKPS                ü
Rajská růže vonnými modlitbami vyplněná a ku potěšení duše jednékaždé osobě ženské představena Kotzáb, Matěj 1796           modlitby, nábož., Kladsko B 62          Ž 2387 RKPS                ü
Χлћбъ души или набожныё молитвы и пћсни длё православныхъ хртїанъ Дўхнович, Александр Budín - Hrad?  1847        modlitby, pravoslavné nábož., staroslověnština B 63      Ž 1623 ü
Leichtfassliche Predigten eines Dorfpfarrers an das Landvolk gessammelt und auf alle Sonn- und Festtage eingerichtet von dem Verfasser der neubearbeiteten Predigtentwürfe (Snadno pochopitelná kázání venkovského faráře na neděle a svátky sebraná pro venkovský lid) Augsburg 1793             nábož., kázání 816 B 64            Ž 475 německy ST ü
německá modlitební kniha (bez názvu) Wanka, Josef přelom 18. a 19. století     modlitby, nábož. 618 B 65      Ž 2371 německyRKPS                ü
Leichtfassliche Predigten eines Dorfpfarrers an das Landvolk gessammelt und auf alle Sonn- und Festtage eingerichtet von dem Verfasser der neubearbeiteten Predigtentwürfe (Snadno pochopitelná kázání venkovského faráře na neděle a svátky sebraná pro venkovský lid) Augsburg 1793             nábož., kázání 911 B 66         Ž 434 německyST ü
Die Bibel, oder die ganze heilige Schrift des alten und neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers Luter, Martin Halle       nábož., bible, církev, luteráni, protestanté, evangelíci 638 B 67          Ž 788 německy       ü     ST?
Letopisové trojánští: to jest vypsání desítileté války Řekův s králem Priamem a obležení i zrádném dobytí a vyvrácení přeslavného v světě města trojánského pro královnu Helenu Colonna, Guido della Praha 1605 světděj, lidové čtení, Řecko, antika, kronika trojánská 554? B 68         Ž 951 ST ü
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu a potěšení učitelů a vychovatelů duchovních i světských - díl první, svazek I. Praha 1823   výchovné spisy, vzdělávání 9059 B 69     Ž 1911 ü
9006 Divadlo od J. N. Štěpánka - 13. díl Štěpánek, Jan Nepomuk Praha 1827   divadlo, divadelní hry 9241 B 69     Ž 613 ü
Všeobecný zeměpis neb geografia ve třech dílech s velikou rytinou a dvěma mapama, zvláště pro učitele i čekance školní a mládež vlastenskou Šádek, Karel Hradec Králové 1824  učebnice, školství, zeměpis 580 B 70           Ž 426 ü
Gesnerovy idylly Hanka, Václav Praha 1819 švýcarská poezie, literární adaptace, příběhy, krásná lit. 563 B 71       Ž 1376 ü
Všeobecný zeměpis neb geografia ve třech dílech s velikou rytinou a dvěma mapama, zvláště pro učitele i čekance školní a mládež vlastenskou - díl druhý Šádek, Karel Hradec Králové 1823  učebnice, školství, zeměpis 630 B 72           Ž 614 ü
Hus, časopis nábožensko-svobodomyslný - r. 1869-1870, ročník I, č. 1-23; 1871, ročník II, č. 3 Šubert, František (red.) Praha 1869-1871 661         426 B 73 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Dokonalý jednatel aneb zemský advokát … , pak následuje Skladatel českých psaní Praha 1804  příručky, právo, návody psaní, korespondence, dopisy 622 B 74        Ž 463 ü
Noc filipojakubská Praha 1845       krásná lit., povídky 572 B 75       Ž 212 ü
Divadlo Klicperovo - svazek první. Obsahuje: A dobré jitro!, Divotvorný klobouk, Blaník Klicpera, Václav Kliment Hradec Králové 1820     divadlo, divadelní hry B 76       Ž 615 ü
Obrazy z dějepisu církve Páně - díl I. Od počátku církve až do XI. století po Kr. p. Novák, Tomáš Praha 1869 církev, nábož., dějiny církve 577 B 77        Ž 964 ü
Veliký katechismus pro obecné školy Praha 1872     nábož., učebnice 616 B 78      Ž 544 ü
O přísaze Zahradník, Vincencius Praha 1839 nábož., křesťanská věrouka, mravouka 673 B 79          Ž 963 ü
Kouzelná píšťala, neb na odslouženou v Klevetníku. Původní směšnohra ve dvou jednáních Rettig, Jan Hradec Králové 1821   divadlo, veselohra 672 B 80       Ž 616 ü
Almanach, obsahuje: Točník, Tři hrabata najednou, Veselohra na mostě Klicpera, Václav Kliment ? Hradec Králové 1828   divadlo, veselohra 549 B 81            Ž 617 ü
B 82
Karla Amerlinga Orbis Pictus čili Svět v obrazích - stupeň druhý Komenský, Jan Amos Praha 1852 slovník, všeobecné přehledy 138? B 83            Ž 481 ü
Historie o Jenovefě Cochem, Martin von s. l., s. n.     konec 18. st.  beletrie, lidové čtení 633 B 84            Ž 950 ST ü
Malá kniha k čtení pro žáky obecných škol v cís. král. zemích - díl první, Učení náboženství Praha 1838 učebnice náboženství, školství 579 B 85            Ž 545 ü
Putování aneb Cesta z Království českého do města Benátek… Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof Praha 1608  cestopis, putování, cesty 706 B 86            Ž 1928 velmi špatný stav     ST ü
Námluvy v Koloději. Veselohra ve 3 jednáních Hněvkovský, Šebestián Hradec Králové 1839, divadlo, herectví, komedie 809 B 87            Ž 618 ü
Politické zřízení obecních škol v cís. král. dědičných zemích Praha 1822 právo, školství B 88            Ž 962 ü
Spisy Františka Jaromíra Rubese, díl čtvrtý - Povídky, pověsti, obrazy ze života atd. II. Životopis Rubes, František Jaromír Praha 1860 životopisy, povídky, beletrie 631 B 89            Ž 1375 ü
Seznam rostlin květeny české Opiz, Filip Maximilian Praha 1852 botanika, rostliny, encyklopedie 592 B 90            Ž 344 ü
Chemie. Dle 16. vydání Schödlerovy Knihy přírody se zvláštním zřetelem ku poměrům českých škol reálných a gymnasií reálných Jahn, Jiljí Vratislav Praha 1872 učebnice, školství B 91            Ž 345 ü
Horník. Almanach na rok 1844 Veselský, Petr Miloslav Kutná Hora 1843?         hornictví, doly, stříbro 614 B 92            Ž 1414 ü
Obraz světa slovanského s hlediště politicko-národního. Svazek druhý, bězné číslo 10 Praha 1868 Rakousko-Uhersko, politika, Slované, národnostní problém B 93            Ž 1413 ü
Všeobecný český sekretář a právní přítel, kterýžto učí všecky v lidském živobytí potřebné spisy, jako: psaní, zadání, smlouvy, kšafty, kvitance, oznámení, vysvědčení a jiné užitečné písemnosti bez cizí pomoci podlé zákonů v Čechách, na Moravě a v Slezsku platných sdělati a sepsati Konečný, J. N. Vídeň 1848 právo, předpisy, zákony, návody 611 B 94            Ž 1197 ü
Compendium otázek samospasitedlné římské katolické víry, které… Klugar, Václav Vojtěch Jan Hradec Králové 1746 679 B 95            Ž 1622 ST ü
Svoboda, politický časopis - 1868, roč. II, číslo 19-23 Payer, Karel L. (red.) Praha 1868 periodikum, časopis, politika, politické dění 658                178 B 96 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Světozor mistru Aloisu Jiráskovi 1851-1921 (1921, č. 22-23, roč. XXI) Praha 1921 osobnosti, česlit, Jirásek 802 B 97       Ž 1172 ü
B 98
Historie literatury české aneb soustavný přehled spisu českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka Jungman, Josef Praha 1849 česlit, učebnice 642 B 99            Ž 455 ü
Humoristické listy. Obrázkový politicko-satirický týdeník - 1872, roč. XIV, č. 1-52 Vilímek, Josef Richard (red.) Praha 1872 časopis, periodikum, satira, politika 745 B 100            Ž 1810 ü
Humoristické listy. Obrázkový politicko-satirický týdeník - 1870, roč. XII, č. 1-52 Vilímek, Josef Richard (red.) Praha 1870 časopis, periodikum, satira, politika 795 B 101           Ž 1811 ü
B 102
Pokrok - 1877, 1.4. - 29.6. (2. čtvrtletí) Praha 1877 noviny, periodikum,  politika 776? B 103 a    Ž 1802 uloženo nahoře nad B1-a ü
Pokrok - 1877, 1.7. - 30.9. (3. čtvrtletí) Praha 1877 noviny, periodikum,  politika 777 B 103 b    Ž 1803 uloženo nahoře nad B1-a ü
Pokrok - 1877, 1.10. - 30.12. (4. čtvrtletí) Praha 1877 noviny, periodikum,  politika 778 B 103 c    Ž 1804 uloženo nahoře nad B1-a ü
Pokrok - 1874, 1.1. - 31.1. Praha 1874 noviny, periodikum,  politika 750 B 104 a Ž 1783 uloženo nahoře nad       Hr. 2-a ü
Pokrok - 1874, 1.3. - 30.3. Praha 1874 noviny, periodikum,  politika 751 B 104 b Ž 1784 uloženo nahoře nad       Hr. 2-a ü
Pokrok - 1874, 1.4. - 30.4. Praha 1874 noviny, periodikum,  politika 752 B 104 c Ž 1785 uloženo nahoře nad       Hr. 2-a ü
Pokrok - 1874, 1.5. - 31.5. Praha 1874 noviny, periodikum,  politika 753 B 104 d Ž 1786 uloženo nahoře nad       Hr. 2-a ü
Pokrok - 1874, 1.6. - 28.6. Praha 1874 noviny, periodikum,  politika 754 B 104 e    Ž 1787 uloženo nahoře nad       Hr. 2-a ü
Pokrok - 1874, 1.7. - 29.7. Praha 1874 noviny, periodikum,  politika 755 B 104 f      Ž 1788 uloženo nahoře nad       Hr. 2-a ü
Pokrok - 1874, 1.8. - 31.8. Praha 1874 noviny, periodikum,  politika 756? B 104 g     Ž 1789 uloženo nahoře nad       Hr. 2-a ü
Pokrok - 1874, 1.9. - 30.9. Praha 1874 noviny, periodikum,  politika 757 B 104 h  Ž 1790 uloženo nahoře nad       Hr. 2-a ü
Pokrok - 1874, 1.10. - 31.10. Praha 1874 noviny, periodikum,  politika 758 B 104 ch           Ž 1791 uloženo nahoře nad       Hr. 2-a ü
Pokrok - 1874, 1.11. - 30.11. Praha 1874 noviny, periodikum,  politika 759 B 104 i    Ž 1792 uloženo nahoře nad       Hr. 2-a ü
Pokrok - 1874, 1.12. - 31.12. Praha 1874 noviny, periodikum,  politika 799 B 104 j   Ž 1793 uloženo nahoře nad       Hr. 2-a ü
Pokrok - 1874, 1.2. - 28.2. Praha 1874 noviny, periodikum,  politika 804 B 104 k     Ž 1794 uloženo nahoře nad       Hr. 2-a ü
B 105
Humoristické listy. Obrázkový politicko-satirický týdeník - 1878, roč. XX, č. 1-52 Vilímek, Josef Richard (red.) Praha 1878 časopis, periodikum, satira, politika 747 B 106  Ž 1806 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Humoristické listy. Obrázkový politicko-satirický týdeník - 1896, roč. XXXVIII, č. 1-49 Vilímek, Josef Richard (red.) Praha 1896 časopis, periodikum, satira, politika 748? B 107    Ž 1807 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Humoristické listy. Obrázkový politicko-satirický týdeník - 1891, roč. XXXIII, č. 1-52 Vilímek, Josef Richard (red.) Praha 1891 časopis, periodikum, satira, politika 749 B 108  Ž 1808 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Humoristické listy. Obrázkový politicko-satirický týdeník - 1886, roč. XXVIII, č. 1-52 Vilímek, Josef Richard (red.) Praha 1886 časopis, periodikum, satira, politika 750? B 109     Ž 1809 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Humoristické listy, obrázkový politicko-satyrický týdeník - 1861-1862, roč. IV, číslo 1-52 Vilímek, Josef Richard (red.) Praha 1861-1862 740      26 B 110 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Humoristické listy, obrázkový politicko-satyrický týdeník - 1863, roč. V, číslo 1-52 Vilímek, Josef Richard - Štrauch, Antonín (red.) Praha říjen 1862 - září 1863 741      415 B 111 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Humoristické listy, obrázkový politicko-satyrický týdeník - 1868, roč. X, číslo 40-52 Pechánek, František (red.) Praha 1868 742            177 B 112 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Humoristické listy, obrázkový politicko-satyrický týdeník - 1869, roč. XI, číslo 1-52 Pechánek, František - Zídek, Josef (red.) Praha 1869 743          184 B 113 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
B 114
kramářské tisky - písně a hry (několik v jednom svazečku, neúplné) 1. pol. 18. st. kramářské písně 708 B 115    Ž 1916 ST ü
Studnice. Sedm= Pramenitá studnice  na osvícené vysoce knížecí milosti Piccolomini Arragona panství náchodským blíž Svatoňovic Hradec Králové 1755       mariánský kult, nábož., zdraví, léčitelství, lékařství, Malé Svatoňovice, poutní místa B 116 ST ü
Knížka kontribučenská pro kontribuenta Hradec Králové 1826 daně, právo 10005 B 117 ü
Posel z Prahy. Týdeník věnovaný záležitostem politického a pospolitého života, hospodářství polnímu a domácímu, řemeslu, obchodu a spolkům, zvláště politického směru - 1863-1864, roč. 1, č. 1-52 Šimáček, František (red.) Praha 1863-1864         časopis, periodikum, noviny, obchod, politika, zemědělství B 118           Ž 795 ü
Svoboda. Politický časopis - 1871, roč. 5, č. 1-24 Barák, Josef (red.) Praha 1871  časopis, periodikum, politika, politické dění 651 B 119           Ž 1233 ü
Svoboda, politický časopis - 1869, roč. III, číslo 1-11 Bousek, Ludevít (red.) Praha 1869 654               183 B 120 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Svoboda, politický časopis - 1870, roč. IV, číslo 1-12 Zídek, Josef (red.) Praha 1870 655                   293 B 121 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Svoboda. Politický časopis - 1872 -1873, roč. VI, č. 1-24, č. 1-8 Barák, Josef (red.) Praha 1872-1873    časopis, periodikum, politika B 122           Ž 1232 ü
Svoboda. Politický časopis - 1873, roč. VII, č. 9-12 Barák, Josef (red.) Praha 1873    časopis, periodikum, politika B 123           Ž 1194 ü
Lékařské předpisy Čejchan, Anton z České Čermné Česká Čermná 1794 lékařství, zdraví, zdravotnictví, léčitelství 668 B 124           Ž 2389 RKPS                ü
Lež a pravda o "svatém" Janu Nepomuckém Arbes, Jakub Praha 1870 světci, církev, svatí, nábož., životopisy, osobnosti 599 B 125           Ž 1412 ü
Deutsches Lesebuch für die erste Klasse an Gymnasien und Realschulen Madiera, Antonín Karel Praha 1875 školství, učebnice, němčina 600 B 126           Ž 619 německy ü
Přítel mládeže, časopis pro československé národní školy - 1839, roč. XIV, svazek 2 Praha 1839 B 127 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Vystěhovanci do Brazílie, aneb Chatrč u Gigitonhonhy. Povídka pro vzdělanou mládež. Dle Amálie Schoppe, rozené Weise od Fr. Boh. Tomsy Tomsa, František Bohumil Praha, Hradec Králové 1830  beletrie, vzdělávání 602 B 128           Ž 394 ü
Živé světlo pravdy osvěcující každého člověka přicházejícího na tento svět Matějka, František Praha 1817 nábož., církev, křesťanství, mravouka B 129           Ž 961 ü
Velmi užitečná k útěše nemocných, a umírajících knížka k všeobecné potřebě všech na vinici Páně pracujících Mueller, Anton Praha 1796 nábož., církev, mravouka 605 B 130           Ž 1315 ST ü
Poloviční Nebeklíč, obsahující: pobožné modlitby křesťanského katolického náboženství… Jindřichův Hradec 1850  nábož., církev, modlitby 7795? B 131           Ž 1536 ü
Orloj. Almanach užitečného a vzdělavatelného čtení pro evanjelické rodiny - 1869, roč. I Kašpar, L. B. Praha 1868 nábož., evangelíci 607 B 132     Ž 956 ü
Slovanský svět, listy pro kulturní rozvoj, politiku a hospodářství - 1872, rok I, knížka 1-12 608                374 B 133 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Klíč štěpařský, čili navedení k štěpování ovocních stromů a popis nejznamenitějších druhů ovocních v Čechách Pixa, František Praha 1848 ovocné dřeviny, štěpování, roubování, zahrádkářství 609 B 134     Ž 1195 ü
Posel z Prahy - 1859, č. 1-9 Bělák, Vojtěch (red.) Praha 1863-1864         časopis, periodikum, noviny, obchod, politika, zemědělství 610 B 135     Ž 233 ü
Travič. Novela z nejnovějších událostí Španělska Chocholoušek, Prokop Praha 1844 beletrie 613 B 136     Ž 1291 ü
Vysvětlení a přídavek ke katechismusu k potřebě učitelů obvláštně při takových školách, do kterých duchovní týhodně několikráte přijíti nemůže Hradec Králové 1821 nábož., církev, věrouka 815 B 137     Ž 546 ü
Summa historie o protivenstvích církve české. Hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení (tj. od léta 894 až do léta 1632) zběhlých Komenský, Jan Amos Amsterdam 1663             Pozn.: vpisky 617 B 138 ST uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Pramáti. Smutnohra o pěti jednáních Grillparzer, Franz - Špóta, Josef W. Praha 1824  divadlo B 139     Ž 620 ü
Duchovní poklad aneb katolické modlitby z rozličných pobožných knížek sepsané a vybrané všem nábožným křesťanům k duchovnímu potěšení prospěchu spasení Kulla, Jan z Kamenných Sedlišť Kamanná Sedliště 1770      nábož., církev, modlitby 624 B 140           Ž 2376 RKPS                ü
Horlivé modlitby upřímného vzdychání k předivné prozřetelnosti božské, totiž ranní, večerní modltby a písně sjednocení s vůlí božskou, též způsob mši svatou slyšeti, se zpovídati, a velebnou svátost přijímati Litomyšl, s. n.              nábož., církev, modlitby, písně 625 B 141       Ž 1314                ü
Honza Kolohnát z Přelouče - Rynaldo Rynaldini - Štyry stráže na jednom stanovišti Knahl, Antonín Hronov     divadlo, divadelní hry, herectví 711 B 142 XVII-1a-1071 RKPS                ü
B 143
Život a dílo Aloisa Jiráska. K sedmdesátému výročí narozenin Frič, Jan Praha 1921 osobnosti, česlit, životopisy, Alois Jirásek 6510 B 144  Ž 1169                ü
Česko-bratrský kalendář na rok Páně 1850, obzvláště pro evangelicko-církevní okršky v Čechách, na Moravě a v c. kr. Slezsku; schematismem českých a moravsko-slezských evang. církví Praha s. n.  kalendář 664 B 145  Ž 621                ü
Časopis musea Království českého - 1857, roč. XXXI, svazek 1 Nebeský, Václav (red.) Praha 1857 78             600 B 146 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních a světských - 1829, roč. VII, svazek 1 Praha 1829 B 147 a uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních a světských - 1829, roč. VII, svazek 1 Praha 1829 B 147 b uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Česká čítací kniha pro nižší třídy gymnasiální - díl druhý Čelakovský, František Ladislav Praha 1852 učebnice, čítanka, školství 598 B 148   Ž 547                ü
Vandrovnická knížka Františka Jiráska 628 B 149           Ž 2379 RKPS                ü
Jan z Nepomuku. Truchlivá hra v 5 jednáních Štěpánek, Jan Nepomuk Praha 1814 divadlo, divadelní hry B 150  Ž 511                ü
B 151
Lehr Satz von der Lage der Erden Wilczeck, Georg Friedrich Joseph Budišín [1762], zeměpis, astronomie, nákresy B 152    Ž 393 dvě díla v jednom svazku        německy ST ü
Anhang zum Lehr-Satze von der Lage der Erde, oder gesammelte und widerlegte Einwürfe wider die Unbeweglichkeit der Erde Wilczeck, Georg Friedrich Joseph Budišín [1764], zeměpis, astronomie, nákresy B 152    Ž 393                německy ü
Prospěšná knížka obzvláštních pobožností k božské prozřetelnosti. Krásnými modlitbami opatřená 1793             nábož., církev, modlitby 590 B 153           Ž 2377 RKPS                ü
Písně ke všem dílům mše svaté 1865        nábož., církev, písně 597 B 154           Ž 2383 RKPS                ü
Lesebuch für die zweite Klasse der haupt= und Stadtschulen in den kaiserl. königl. österr. Staaten Prag 1834 školství, učebnice, němčina 644 nebo 634 B 155    Ž 548 německy ü
Povídky z kraje Pravda, František Praha 1851 povídky, beletrie 594 B 156    Ž 211 ü
Žíznivý poutník svatocelenský, k Matičce Boží pobožně putující… z Maršova Šolc, František 1802        nábož., církev, modlitby 635 B 157           Ž 2374 RKPS                ü
Citara sanctorum, zjev. 5, 8, aneb Žalmy a písně duchovní staré i nové... Sarganek, Jiří Praha 1784 nábož., evangel., církev, písně, žalmy 719 B 158   Ž 1312 ST ü
Den pravého života, aneb přihotovení se k dobré a šťastné smrti Prola, Josef Maria Hradec Králové 1726 nábož., církev, mravouka B 159           Ž 1311 ST ü
Žíznivý poutník aneb celenská cesta pro potěšení poutníků na světlo vydaná Litomyšl 1822 Pozn.: dle přiložené kartičky B 160 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Známosti z průjezdu. Harfenice. Dvě novely z časů novějších z Hvězdy, Jan Praha 1845   povídky, beletrie B 161   Ž 1411 ü
Citara nového zákona Koniáš, Antonín Praha 1762 nábož. písně 714 B 162  Ž 1360 ST ü
Vyobrazení a popsání chrámu svatobarborského nad potokem Páchem?, jinák Vrchlicí, v královském svobodném městě Hoře Kutné, před časy od horníků nesmírným nákladem mistrně postaveného, k umíněné však velikosti nedohnaného Devoty, Josef František Praha 1828 architektura, chrámy, kostely, Kutná Hora 670 B 163     Ž 949 ü
Přítel lidu. Knížka ku poučení a vyražení Praha 1807 beletrie, vzdělávání, knížky lidového čtení 553 B 164     Ž 1313 ü
Přítel lidu. Knížka ku poučení a vyražení Praha 1806 beletrie, vzdělávání, knížky lidového čtení 552 B 165     Ž 218 ü
Pouť Slovanův do Ruska roku 1867 a její význam Praha 1867 Rusko, politika, slovanská otázka, národní hnutí, panslavismus B 166     Ž 1292 ü
Ay kdožby si takových medvědů na nos pověsiti dal! Aneb sbírka povídaček k obveselení mysli od Al. Čepeláka Čepelák, Al. Hradec Králové 1848 lidový humor, anekdoty 560 B 167    Ž 288 ü
Pět červených korálův, aneb: srdečné a lítostné rozjímání pět ran Krista Pána ukřižovaného a pravého muže bolesti, k nimž připojeny jsou jádro všech modliteb, modlitby ranní, večerní... Chrudim s. n.  nábož., církev, modlitby 544 B 168     Ž 1362 ü
Štěpná zahrada křesťana katolického obsahujíc pobožné modlitby ranní, večerní při službách Božích Litomyšl 1814       nábož., církev, modlitby 557 B 169     Ž 1361 ü
Kancionál. To jest kniha žalmů i písní duchovních, od rozličných mužů Božích českých i jiných k vzdělání, probuzení a potěšení církve Kristově v bázni boží složených, sebraných a vydaných… Berlín, Vratislav 1791        nábož., církev, duchovní písně, žalmy 543 B 170   Ž 1309 ST ü
Mléko čisté pravdy boží, to jest katechismus aneb nejprvnější počátky křesťanského učení, ... Elsner, Jan Theofil Magdeburg 1765           evangelická církev, biblické výklady, nábož. 632 B 171    Ž 1310 ST ü
Diblík Štrauch, A. - Gross, J. (vyd.) Praha 1855  periodikum, povídky, vzdělávání 546 B 172     Ž 1410 ü
Zazděná slečna aneb Podivné příhody Marie z Hohenturu: rytířská historie ze 13. století Spiess, Christian Heinrich Jindřichův Hradec 1864 beletrie, historické povídky, knížky lidového čtení 548 B 173    Ž 948 ü
Malý nebe klíč, obsahující pobožné modlitby křesťansko-katolického náboženství, totiž modlitby ranní, večerní, při mši svaté… Praha 1809 nábož., církev, modlitby 686 B 174  Ž 1329 ü
Sbírka duchovních písní, které se obzvláště při nábožném shromáždění užívají Haman, Herman z Hronova Hronov 1854  nábož., písně, modlitby B 175  Ž 2384 RKPS                ü
Slabikář pro dědinské školy v cís. král. zemích Praha 1842  učebnice, školství, čeština 562 B 176    Ž 513 (Pozn.: podpis Antonín Knahl)       ü
Prostota venkovská Töpfer, Karel - Štěpánek, Jan Nepomuk Praha 1842   divadlo, divadelní hry B 177    Ž 512 ü
Vollständiges handbuch der Münz-, Bank- und Wechsel-Verhältnisse aller Länder und Handlsplätze der Erde Noback, Christian Rudolstadt 1833         mince, peníze, měna, banky, obchod 627 B 178  Ž 474 německy ü
Smlouvy, neb chvalitebné řeči svatební, … Vavák, František Jan s. l., s. n. (poč. 19. st.) nábož., církev, modlitby, svatba, etiketa, oslavné řeči, blahopřání B 179    Ž 462 ST       ü
7518 Wallenstein. Ein dramatisches Gedicht Schiller, Friedrich Mannheim 1808         divadlo, divadelní hry, Albrecht z Valdštejna 7486 B 180    Ž 2417 německy ü
Prorokování osudu. Díl druhý Sue, Eugén - Filípek, V. Praha 1852  beletrie, román 566 B 181    Ž 1409 ü
Horlivé modlitby upřímného vzdychání k předivné prozřetelnosti božské, tj. modlitby ranní, večerní, při mši svaté, před a po svatém přijímání, sjednocení s vůlí božskou, též s jinými modlitbami a písněmi rozšířeno Kutná Hora 1811        nábož., církev, modlitby B 182    Ž 1328 ü
Biblia sacra, to jest Biblí svatá aneb všecka svatá písma Starého a Nového zákona, … 1807         bible, nábož. B 183    Ž 739 ü
Kancionál český. Více než devět set písní na všecky přes celý rok slavnosti (neděle) a zasvěcené svátky pro všecky přes celý den obzvláštní časy… Štajer, Matěj Václav Praha 1687 nábož. písně, církev 721 B 184    Ž 1773 ST ü
B 185
Deutsche Sprachlehre zum Gebräuche der deutschen Normal und Hauptschulen in den k. k. Staaten Wien 1815 učebnice, školství, němčina 629 B 186    Ž 549 německy ü
Peter Franz Michaelis Neuer und vollständiger theoretisch-praktischer Briefsteller für alle im bürgerlichen Leben vorkommenden schriftlichen Aufsätze, oder fasslicher Unterricht…und einer reichhaltigen Sammlung deutsch und französischer Addressen Michaelis, Peter Franz Praha 1808  příručky,  návody psaní, korespondence, dopisy, slovní obraty 645 B 187    Ž 473 německy ü
75/65 Biblí česká, to jest: celé svaté písmo Starého i Nového zákona, ... Praha 1780 bible, nábož. 6659 B 188    Ž 718 ST ü
Lesebuch für Schüler der deutschen Schulen in den Städten und grösssern Märkten der kaiserl., königl. Staaten. Zweiter Theil, Anleiitung zur Rechtschaffenheit Prag 1812 čítanka, učebnice, němčina, školství 551 B 189    Ž 514 německy ü
Život Pána a spasitele našeho, Ježíše Krista, syna božího; sepsaný dle vypravování svatých evangelistů od Pantaleona Neumanna - díl I Neumann, Pantaleon Praha 1860   nábož., církev, životopisy, Ježíš Kristus B 190/1       Ž 453 ü
Život Pána a spasitele našeho, Ježíše Krista, syna božího; sepsaný dle vypravování svatých evangelistů od Pantaleona Neumanna - díl II Neumann, Pantaleon Praha 1862   nábož., církev, životopisy, Ježíš Kristus B 190/2a       Ž 452 ü
Život Pána a spasitele našeho, Ježíše Krista, syna božího; sepsaný dle vypravování svatých evangelistů od Pantaleona Neumanna - díl II Neumann, Pantaleon Praha 1862   nábož., církev, životopisy, Ježíš Kristus B 190/2b       Ž 454 ü
Učitel lidu Praha 1786 beletrie, periodikum, lidové čtení, vzdělávání B 191       Ž 960 ST ü
B 192
Katalog des gesammten an den Volksschulen der königgratzer Diözes angestellten Lehrpersonals für das Jahr 1838 Königgrätz 1838               školství, učitelé, seznam žáků, výroční zpráva B 193       Ž 646 německy ü
Allgemeine Begrisse der Chymie nach alphabetischer Ordnung aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt - erster Theil Pörner, Carl Wilhelm Leipzig 1768  učebnice, školství, chemie, přírodní vědy B 194/1      Ž 736 německy ST ü
Allgemeine Begrisse der Chymie nach alphabetischer Ordnung aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt - zweiter Theil Pörner, Carl Wilhelm Leipzig 1768  učebnice, školství, chemie, přírodní vědy B 194/2      Ž 737 německy ST ü
Allgemeine Begrisse der Chymie nach alphabetischer Ordnung aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt - dritter Theil Pörner, Carl Wilhelm Leipzig 1769  učebnice, školství, chemie, přírodní vědy B 194/3      Ž 738 německy ST ü
Wendische Wanderstudien zur Kunde der Lausitz und der Sorbenwenden Andree, Richard Stuttgart 1874   Slované, Lužičtí Srbové, etnografie, národy B 195      Ž 472 německy  ü
Schulgesetze für die Volksschulen in den k. k. österreichischen Erbstaaten s. l., s. n.    školní řád, školství, výchova mládeže    Pozn.: chybí titulní list 813 B 196      Ž 959 německy  ü
636    736 Obnovený Ezop, aneb Nové Ezopovy bájky. Podlé rozličných básnířů sebrané a vypracované. Spolu s vypsáním Ezopova života Kramerius, Václav Rodomil Praha 1815  bajky, pověsti, starověk 6633 B 197      Ž 367 ü
Lesebuch für Schüler der deutschen Schulen in den Städten und grösssern Märkten der kaiserl., königl. Staaten. Zweiter Theil, Anleiitung zur Rechtschaffenheit Prag 1823 čítanka, učebnice, němčina, školství 551 B 198    Ž 550 německy  ü
Panorama des Universums zur erheiternden Belehrung für Jedermann und alle Länder Praha 1837 Pozn.: ilustrace B 199 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
B 200
Der grosse Baum=Garten Im grossen Druck: Darinn überaus kräfft= und anmuthige ... Gebetter ... zu sprechen ... mit 17. Kupffern gezieret ... / Durch P. Martinum von Cochem, Capuciner=Ordens Cochem, Martin von Sulzbach 1759        nábož., církev, věrouka 6981 B 201    Ž 719 německy ST ü
Vie de Jesus Renan, Ernest Paris 1864 Bible, Ježíš Kristus, biblické interpretace 573 B 202    Ž 1408 německy ü
Geschichte der preusischen Invasion und Okkupation in Böhmen im Jahre 1866 Prag 1867 válka 1866, světděj 10086 B 203    Ž 1196 německy ü
Lesebuch für die zweite Klasse der Land=Schulen in den kaiserl. königl. österr. Staaten Prag 1842 školství, učebnice, němčina 646 B 204    Ž 551 německy ü
Nová kronika česká, v kteréž příběhy obyvatelův země české od počátku až do nynějších časů vypravuje František Martin Pelcl Pelcl, František Martin Praha 1791 česděj, kronika B 205    Ž 471 ST ü
Kniha ke čtení pro druhou třídu městských a venkovských škol, v cís. král. rakouských zemích Praha 1846 učebnice, školství, čítanka 578 B 206    Ž 552 ü
Modlitby. Chybí titulní list, není název s. l., s. n.  nábož., církev, modlitby B 207    Ž 1364 ü
Dennice, aneb novoročenka na rok 1825 Chmela, Josef - Čelakovský, Ladislav Hradec Králové 1825  poezie, próza, česlit B 208    Ž 1363 ü
7521 Proti všem nemocem. Předpis doktroa Weisbacha (chybí titulní list včetně názvu) Weissbach s. l., 1771    lékařství, léčitelství 7489 B 209    Ž 958 ü
cestopis??? (chybí titulní list včetně názvu) s. l., s. n.   cestopis?, cestování, zeměpis B 210    Ž 957 ü
Bambergisch christiliches Betbuch, darinnen auserlesene schöne katholische Gebet Sulzbach 1726        nábož., církev, modlitby 581 B 211     Ž 789 ilustr. německy  ST ü
Žižka. Obraz historický z doby husitské Kořán, Josef Jan Praha 1869 česděj, Jan Žižka, osobnosti, husitství B 212    Ž 1406 ü
Duchovní poklad aneb modlitby katolické k pravému užívání duši křesťanské vydané 1826        nábož., církev, modlitby 10083 B 213    Ž 2388 RKPS                ü
Český lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku - 1893, roč. II Niederle, Lubor - Zíbrt, Čeněk (red.) Praha 1893 B 214 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Alois Jirásek Nejedlý, Zdeněk Praha 1926 česlit, osobnosti, životopisy, Jirásek 727 B 215    Ž 1168 ü
Izidor, sedlák Lhotský Praha 1845 Pozn.: dle přilložené kartičky B 216 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
7387 Různé plánky k prusko-rakouské válce r. 1866 - 14 ks (příloha ke knize Karla Kudra z r. 1936) Kudr, Karel s.l., 1936  válka 1866, česděj, prusko-rakouská válka 7314 B 217 mapy, plány         jen 12 ks ü
Český lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku - 1929, roč. XXIX Praha 1929 724            58 B 218 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Český lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku - 1928, roč. XXVIII Praha 1928 723 B 219 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Jiráskova čítanka Obrátil, Karel Jaroslav Přerov 1919  česlit, Jirásek 732 B 220    Ž 1167 ü
Bibliografie Jiráskova díla. Podrobný seznam Jiráskových spisů a literatury o něm Pata, František Praha 1921 bibliografie, osobnosti, Alois Jirásek, česlit 833 B 221    Ž 1166 ü
Alois Jirásek a Náchodsko Nejedlý, Zdeněk Náchod 1926 česlit, turistika, cestovní ruch, Náchodsko, osobnosti 728      3159 B 222 ü
Josef Regner. Život a dílo pátera havlovického z Jiráskovy kroniky U nás Profeld, Bedřich Praha 1925 8020 B 223  Ž 132
PŘEŘAZENO NA E 1225 B 224
Alois Jirásek Jelínek, Hanuš Praha 1930 česlit, Jirásek, osobnosti, životopisy 830 B 225    Ž 1164 ü
PŘEŘAZENO NA E 1224 B 226
Alois Jirásek. Jeho umělecká činnost, význam a hodnota díla Voborník, Jan Praha 1901 česlit, Jirásek, osobnosti, životopisy 729 B 227    Ž 1165 ü
PŘEŘAZENO NA E 1223 B 228
Alois Jirásek. Studie historická Nejedlý, Zdeněk Praha 1921 česlit, Jirásek, osobnosti, životopisy 726 B 229    Ž 1163 ü
Život a dílo Aloisa Jiráska. K sedmdesátému výročí narozenin Frič, Jan Praha 1921 osobnosti, česlit, životopisy, Alois Jirásek 3166 B 230    Ž 1162 ü
PŘEŘAZENO NA E 1222 B 231
B 232
B 233
Pokrok - 1875, 1.1. - 31.1. Praha 1875 noviny, periodikum,  politika 760 B 234 a Ž 1832 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Pokrok - 1875, 1.2. - 28.2. Praha 1875 noviny, periodikum,  politika 761 B 234 b Ž 1833 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Pokrok - 1875, 1.3. - 30.3. Praha 1875 noviny, periodikum,  politika 803 B 234 c Ž 1834 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Pokrok - 1875, 1.4. - 30.4. Praha 1875 noviny, periodikum,  politika 762 B 234 d Ž 1835 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
B 234 e
Pokrok - 1875, 1.6. - 30.6. Praha 1875 noviny, periodikum,  politika 764 B 234 f Ž 1836 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Pokrok - 1875, 1.7. - 31.7. Praha 1875 noviny, periodikum,  politika 868 B 234 g Ž 1837 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Pokrok - 1875, 1.8. - 31.8. Praha 1875 noviny, periodikum,  politika 865 B 234 h Ž 1838 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Pokrok - 1875, 1.9. - 30.9. Praha 1875 noviny, periodikum,  politika 866 B 234 ch          Ž 1839 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Pokrok - 1875, 1.1. - 31.10. Praha 1875 noviny, periodikum,  politika 867 B 234 i      Ž 1840 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Pokrok - 1875, 1.11. - 30.11. Praha 1875 noviny, periodikum,  politika 769 B 234 j      Ž 1841 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Pokrok - 1875, 1.12. - 31.12. Praha 1875 noviny, periodikum,  politika 770 B 234 k         Ž 1842 uloženo nahoře nad       Hr. 2-b ü
Pokrok - 1876, 1.1. - 31.1. Praha 1876 noviny, periodikum,  politika 771 B 235 a    Ž 1843 uloženo nahoře nad       Hr. 1-b ü
Pokrok - 1876, 1.2. - 30.3. Praha 1876 noviny, periodikum,  politika 805 B 235 b    Ž 1844 uloženo nahoře nad       Hr. 1-b ü
Pokrok - 1876, 1.4. - 20.6. Praha 1876 noviny, periodikum,  politika B 235 c    Ž 1845 uloženo nahoře nad       Hr. 1-b ü
Pokrok - 1876, 1.7. - 31.8. Praha 1876 noviny, periodikum,  politika B 235 d    Ž 1846 uloženo nahoře nad       Hr. 1-b ü
Pokrok - 1876, 1.9. - 31.10. Praha 1876 noviny, periodikum,  politika 773 B 235 e    Ž 1847 uloženo nahoře nad       Hr. 1-b ü
Pokrok - 1876, 1.11. - 31.12. Praha 1876 noviny, periodikum,  politika 775 B 235 f    Ž 1848 uloženo nahoře nad       Hr. 1-b ü
Pokrok - 1878, 1.1. - 31.3. (1. čtvrtletí) Praha 1878 noviny, periodikum,  politika 772?  779? B 236 a    Ž 1849 uloženo nahoře nad       Hr. 1-a ü
Pokrok - 1878, 3.4. - 29.6. (2. čtvrtletí) Praha 1878 noviny, periodikum,  politika 780 B 236 b    Ž 1850 uloženo nahoře nad       Hr. 1-a ü
Pokrok - 1878, 1.7. - 29.9. (3. čtvrtletí) Praha 1878 noviny, periodikum,  politika 781? B 236 c    Ž 1851 uloženo nahoře nad       Hr. 1-a ü
Pokrok - 1878, 1.10. - 31.12.                   (4. čtvrtletí) Praha 1878 noviny, periodikum,  politika 782 B 236 d    Ž 1852 uloženo nahoře nad       Hr. 1-a ü
Pokrok - 1879, 1.1. - 28.2. Turnovský, J. L. (red.) Praha 1879 noviny, periodikum,  politika 783 B 237    Ž 1853 uloženo nahoře nad       Hr. 1-a ü
Pokrok - 1879, 1.3. - 31.7. Turnovský, J. L. (red.) Praha 1879 noviny, periodikum,  politika 784 B 238 a     Ž 1890 uloženo nahoře nad Zn4 ü
Pokrok - 1879, 1.8. - 31.12. Turnovský, J. L. (red.) Praha 1879 noviny, periodikum,  politika 785 B 238 b     Ž 1891 uloženo nahoře nad Zn4 ü
Pokrok - 1880, 1.1. - 30.6. (1. pololetí) Turnovský, J. L. (red.) Praha 1880 noviny, periodikum,  politika 786 B 239    Ž1892 uloženo nahoře nad Zn4 ü
B Pokrok - 1880, 1.7. - 31.12. (2. pololetí) Turnovský, J. L. (red.) Praha 1880 noviny, periodikum,  politika 787 B 240    Ž 1893 uloženo nahoře nad Zn4 ü
B Pokrok - 1881, 1.1. - 30.6. (1. pololetí) Turnovský, J. L. (red.) Praha 1881 noviny, periodikum,  politika 788 B 241    Ž 1894 uloženo nahoře nad Zn4 ü
B Pokrok - 1881, 1.7. - 31.12. (2. pololetí) Turnovský, J. L. (red.) Praha 1881 noviny, periodikum,  politika 789 B 242    Ž 1895 uloženo nahoře nad Zn4 ü
Naše listy - 1869, 1.1. - 31.3.                   (1. čtvrtletí) Arbes, Jakub (red.) Praha 1869 noviny, periodikum,  politika 808 B 243    Ž 1888 uloženo nahoře nad Zn4 ü
Národní listy - 1869, 31.7. - 30.9.           (3. čtvrtletí) Arbes, Jakub (red.) Praha 1869 noviny, periodikum,  politika 790 B 244  Ž 1882 uloženo nahoře nad Zn4 ü
Národní listy - 1871, 1.1. - 31.3.           (1. čtvrtletí) Arbes, Jakub (red.) Praha 1871 noviny, periodikum,  politika 806 B 245     Ž 1883 uloženo nahoře nad Zn4 ü
Národní listy - 1871, 31.7. - 30.9.           (3. čtvrtletí) Arbes, Jakub (red.) Praha 1871 noviny, periodikum,  politika 794 B 246      Ž 1884 uloženo nahoře nad Zn5 ü
Národní listy - 1872, 2.4. - 30.6.           (2. čtvrtletí) Arbes, Jakub (red.) Praha 1872 noviny, periodikum,  politika 792 B 247      Ž 1885 uloženo nahoře nad Zn5 ü
Národní listy - 1873, 1.8. - 30.12. Arbes, Jakub (red.) Praha 1873 noviny, periodikum,  politika 791 B 248    Ž 1886 uloženo nahoře nad Zn5 ü
Národní listy - 1874, 1.1. - 30.7. Arbes, Jakub (red.) Praha 1874 noviny, periodikum,  politika 807 B 249     Ž 1887 uloženo nahoře nad Zn5 ü
Naše listy - 1868, 16.11. - 31.12. Arbes, Jakub (red.) Praha 1869 noviny, periodikum,  politika 793 B 250    Ž 1889 uloženo nahoře nad Zn5 ü
8216 Světozor - obrazový týdenník pro zábavu a poučení, umění a písemnictví.             1870, roč. IV, č. 27-51 Kořán, Josef J. (red.) Praha 1870 periodikum, kultura, cestování, politika 8254 B 251/1   Ž 1871 uloženo nahoře nad B2-b ü
8216 Světozor - obrazový týdenník pro zábavu a poučení, umění a písemnictví.             1871, roč. V, č. 1-52 Kořán, Josef J. (red.) Praha 1871 periodikum, kultura, cestování, politika 8254 B 251/2     Ž 1872 uloženo nahoře nad B2-b ü
8216 Světozor - obrazový týdenník pro zábavu a poučení, umění a písemnictví.             1879, roč. XIII, č. 1-51 Sobotka, Primus? (red.) Praha 1879 periodikum, kultura, cestování, politika 8254 B 251/3  Ž 1873 uloženo nahoře nad B2-b ü
8216 Světozor - obrazový týdenník pro zábavu a poučení, umění a písemnictví.             1880, roč. XIV, č. 1-52 Sobotka, Primus (red.) Praha 1880 periodikum, kultura, cestování, politika 8254 B 251/4   Ž 1874 uloženo nahoře nad B2-c ü
8216 Světozor - obrazový týdenník pro zábavu a poučení, umění a písemnictví.             1891, roč. XXV, č. 1-52 Šimáček, Matěj Anastasia (red.) Praha 1891 periodikum, kultura, cestování, politika 8254 B 251/5   Ž 1875 uloženo nahoře nad B2-c ü
8216 Světozor - obrazový týdenník pro zábavu a poučení, umění a písemnictví.             1893-1894, roč. XXVIII, č. 1-52 Šimáček, Matěj Anastasia (red.) Praha 1893-1894 periodikum, kultura, cestování, politika 8254 B 251/6  Ž 1876 uloženo nahoře nad B2-c ü
8216 Světozor - obrazový týdenník pro zábavu a poučení, umění a písemnictví.             1895-1896, roč. XXX, č. 1-52 Šimáček, Matěj Anastasia (red.) Praha 1895-1896 periodikum, kultura, cestování, politika 8254 B 251/7  Ž 1877 uloženo nahoře nad B2-c ü
8216 Světozor - týdenník zábavný a poučný. Světová kronika současná slovem i obrazem. 1909, roč. 6, č. 1-18 Mužík, Augustin Eugen (red.) Praha 1909 periodikum, kultura, cestování, politika 8254 B 251/8   Ž 1878 ü
8216 Světozor - 1912, č. 27-51 Praha 1912 periodikum, kultura, cestování, politika 8254 B 251/9  Ž 1879  ü
8216 Světozor - 1928-1929, 1. pololetí (říjen 1928 - březen 1929) Bass, Eduard (red.) Praha 1928-1929 periodikum, kultura, cestování, politika 8254 B 251/10  Ž 1880 ü
8216 Světozor - 1941, roč. 41, č. 1 až 52 Praha 1941 periodikum, kultura, cestování, politika 8254 B 251/11  Ž 1881 ü
Nařízení - školské vyhlášky a nařízení 40. léta 19. st.        školství, školy, předpisy, vyhlášky, pravidla B 252  Ž 2408 RKPS                ü
B 253
B 254
B 255
B 256
B 257
B 258
B 259
B 260
Záznam povolení k ženění při městě Hronově 1850-1871  svatba, sňatky, předpisy, právo 13013 B 261    Ž 2404 RKPS                ü
B 262
Spolek vojenských vysloužilců - účetnictví, pokladní deník 1881-1898 účetnictví, vojáci, armáda, vysloužilci, spolky 13215 B 263    Ž 1731 RKPS                ü
B 264
B 265
Záznam od představenosti městis Hronova vydaných domovských a poutních listů, pak visa cizích cestovních listů, též spolu záznam do práce a služby přijatých učedníků, tovaryšů, pracovníků, čeledínů a nádeníků ... 1850-1857 práce, tovaryši, služba, přijetí do služby, domovské listy, poutní listy, cestování, povolení, vyučení, školství, školy, obyvatelstvo, pohyb obyvatelstva, Hronov 13004 B 266    Ž 2400 uloženo nahoře nad B2-a RKPS                ü
B 267
Průvodce Museem královského hlavního města Prahy Praha 1909 muzea, sbírky, muzejní expozice B 268    Ž 3065               ü
B 269
B 270
B 271
B 272
B 273
Jiráskův kraj (zvláštní otisk 9. čís. roč. XIII. "Krásy našeho domova") Náchod 1921 turistika, cestovní ruch, Náchodsko, dobové reklamy, inzerce 617 B 274 a  Ž 1923                ü
Jiráskův kraj (zvláštní otisk 9. čís. roč. XIII. "Krásy našeho domova") Náchod 1921 turistika, cestovní ruch, Náchodsko, dobové reklamy, inzerce 617 B 274 b  Ž 1924                ü
B 275
B 276
832? 1928 - III. ročenka Krajinského musea ve Velkém Meziříčí Velké Meziříčí 1928 ročenky, muzea, práce v muzeu, muzejní sbírky B 277                ü
Příspěvky k praehistorii Prostějovska. Doplněk ke knize "Pravěká sídliště a pohřebiště na Prostějovsku" Gottwald, Antonín Prostějov 1930          česděj, pravěk, archeologie 861 B 278                ü
B 279
B 280
Hlas varhan čili kniha obsahující harmonisované nápěvy duchovních zpěvů zahrnutých v kancionálu od Svatojanského dědictví vydaném Müller, Josef - Kolešovský, Sigmund Praha 1864  hudba, varhany B 281                ü
B 282
Časopis Společnosti přátel starožitností československých v Praze - 1930, č. 2-3 Pelikán, Josef (red.) Praha 1930 časopis, pečeti, sfragistika 879 B 283     Ž 2970                ü
Výstava starého čínského umění. Kolekce J. Martínka [Praha 1939] katalog, katalogy výstav, výtvarné umění, Čína B 284                ü
B 285
Čtvrtstoletí Městské spořitelny v Hronově - 1903-1928 Hronov 1928  spořitelna, banka, peníze, měna B 286                ü
Světozor - 1928, roč. XXVIII, č. 48 Praha 1928 periodikum, kultura, cestování, politika B 287                ü
B 288
B 289
B 290
863? Průvodce sbírkami Musea Království českého v Praze Praha 1920 muzea, sbírky, práce v muzeu, muzejní sbírky B 291        Ž 3062                ü
Průvodce po sbírkách Moravského zemského musea v Brně Brno 1924 muzea, sbírky, práce v muzeu, muzejní sbírky B 292                ü
Průvodce po národopisném museu Českoslovanském Niederle, Lubor - Černý, Adolf Praha 1899 muzea, sbírky, práce v muzeu, muzejní sbírky B 293                ü
B 294
862? Výstava krojů a obléků a jich součástí, lidových i městských, starých i nových - Obecní dům,              8. - 29. května 1915 [Praha 1915] katalog, výstavy, lidové kroje, oděvy B 295                ü
B 296
B 297
Katalog X. aukce Krasoumné jednoty pro Čechy. Miniatury, sklo, porculán, nábytek ze soukrom. majetku. Souprava nábytku ze šlechtického zámku. Regulativ pro aukce, pořádané Krasoumnou jednotou [Praha] 1914 (2 ks)        aukce, dražba, umění, prodej uměleckých předmětů B 298                ü
Katalog IV. aukce Krasoumné jednoty pro Čechy. Rozličné obrazy a umělekoprůmyslové předměty ze soukromého majetku [Praha] 1913   aukce, dražba, umění, prodej uměleckých předmětů B 299                ü
B 300
B 301
Průvodce sbírkami musejními Chytil, Karel Praha 1909 muzea, práce  v muzeu, činnost, muzejní sbírky B 302    neúplné            ü
Časopis Společnosti přátel starožitností československých v Praze - 1929, roč. XXXVII, číslo 2 Pelikán, Josef (red.) Praha 1929 časopis, česděj 877? B 303    Ž 2971                ü
Mluvnice jazyka ruského Váňa, Jan Praha 1900 školství, učebnice, ruština B 304     Ž 553                ü
848? Mezinárodní výstava tisku z hloubky pořádaná na počest vynálezce akademického malíře Karla Klíče v Umělecko-průmyslovém museu v Praze Praha 1929 katalog, výstavy, osobnosti, Karel Klíč, hlubotisk, tiskové techniky, polygrafie B 305                ü
854? Výstava keramických a skleněných prací českého původu (období circa 1780-1840) - od 21. listopadu 1907 do 26. listopadu 1908 Chytil, Karel - Jiřík, František Praha 1908 muzea, práce v muzeu, katalog, výstavy, keramika, sklo, užitné umění B 306   Ž 3102                ü
Školní pravidla pro obecné školy v cís. král. rakouských dědičných zemích pravidla, školní řád, školství, školy, předpisy ?97 B 307   Ž 446                ü
Světozor - 1911, č. 51 Praha 1911 periodikum, kultura, cestování, politika B 308      Ž 2993                ü
3170 Světozor - roč. XXI, 1921, č. 24. Obrazy z Jiráskových slavností v Hronově Praha 1924 periodikum, kultura, Alois Jirásek, slavnosti, oslavy 9419 B 309                ü
Světozor - 1921, roč. XXI, č. 22-23 Praha 1921 periodikum, kultura, cestování, politika B 310                ü
Světozor - 1926, roč. XXVI, č. 24 Praha 1926 periodikum, kultura, cestování, politika B 311                ü
Světozor - 1929, roč. XXX, č. 6 Praha 1929 periodikum, kultura, cestování, politika B 312     Ž 2995                ü
Památník Světozora k 80. narozeninám prvního presidenta Československé republiky T. G. Masaryka - 1930 Praha 1930 periodikum, politika, osobnosti, Masaryk, výročí B 313    Ž 2994                ü
B 314
Časopis Společnosti přátel starožitností československých v Praze - 1929, roč. XXXVII, číslo 4 Pelikán, Josef (red.) Praha 1929 878 B 315 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Časopis Společnosti přátel starožitností československých v Praze - 1934, roč. XLII, číslo 2 Praha 1934 B 315 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Československá reservace a národní park Štramberk Kotouč Štramberk 1920        příroda, přírodniny, zkameněliny, přírodní rezervace, národní parky 835 B 316    Ž 3001                ü
Jiráskův kraj (zvláštní otisk 9. čís. roč. XIII. "Krásy našeho domova") Náchod 1921 turistika, cestovní ruch, Náchodsko 735       635? B 317   Ž 1922                ü
B 318
Herbář, jinak bylinář Mattioli, Pietro Andrea Praha 1562      lékařství, léčitelství, herbář, rostliny B 319  Ž 720                ST ü        asi expozice čp. 18
B 320
Almanach a adresár mesta Bánskej Bystrice 1932 Bánská Bystrica 1932 dějměst B 321        Ž 1957 uloženo nahoře nad B2-a            ü
Алоиз Ирасекъ. Памятная книжа (Alois Jirásek. Pamětní kniha) Фенцик, Степан Ужгород 1930      Jirásek, česlit, osobnosti B 322   Ž 1161                rusínsky? ü
Otevření vlastivědného musea v Červeném Kostelci B 323
B 324
Věstník Československého zemědělského musea - 1934, roč. VII, číslo 4 Reich, Eduard (red.) Praha 1934 B 325 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sborník musejní společnosti v Náchodě - 1934 B 326
Svobodný občan. Nový kalendář na rok 1872 věnovaný záležitostem našich obcí Wunš, Rudolf Slané, Louny 1871?         kalendář B 327     Ž 515                ü
Ďáblova bařina; Dvě postele v jednom pokoji; Strakonický dudák; Veselohra u okna; Škaredá sestra; Vdovec Praha 1858   divadlo, divadelní hry, herectví B 328  Ž 516                ü
B 329
Svatební a křestní promluvy 1737     mravouka, kázání, svatby, sňatek, slovní obraty, proslovy, oslavné řeči, blahopřání B 330          Ž 2381 RKPS                ü
Versuch einer Übung in der deutschen Umgangssprache für böhmische Kinder Glatz 1834     školství, učebnice, němčina, Kladsko B 331     Ž 554                německy ü
B 332
Zahučaly lesy (DLE RUČNĚ DOPSANÉ KARTY) Jelínek, Hanuš B 333
Hystoria o těžkých protivenstvích církve české, hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení, v Létu Páně 894, až do Léta 1632, za panování Ferdinanda II. Jiřberk 1854 církev, náboženství, bratrská církev B 334  Ž 1317                ü
Vandrovnická knížka Václava Noska B 335    Ž 2382 RKPS                ü
Sokol. Časopis zájmům tělocvičným věnovaný - 1888, roč. 14 Scheiner, Josef E. Praha 1888 časopis, sokol, sport, tělovýchova B 336        Ž 295                ü
náboženská kniha (pouze torzo, chybí začátek i konec) Život Ježíše Krista asi 2. pol. 18. st. B 337       Ž 1908 ST ü
B 338
Regeln für das die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis. Kleine Ausgabe mit einheitlichen Schreibweisen Prag 1903   němčina, pravopis, pravidla B 339      Ž 346                německy ü
Seznam raněných vojínů umístěných v lazaretech na Hronovsku za dobu od 3. října 1914 - 20. ledna 1919 Iválka, lazarety, vojáci, soupis, nemocnice, zdraví, zdravotnictví B 340        Ž 1730 RKPS                ü
Manuel de L'officier orienteur d'artillerie červenec 1918            armáda, zbraně, dělostřelectvo  ??? B 341   Ž 365                fran-couzsky ü
Manuel de L'officier orienteur d'artillerie. Supplément à l'usage de l'A. L. G. P. červenec 1919            armáda, zbraně, dělostřelectvo  ??? B 341/2   Ž 366                fran-couzsky ü
Die Römerkriege aus Plutarch, Cäsar, Aessejus, Suetonius, Tacitus. Tacitus Germania Leipzig s. n.     světděj, starověk, římské války, Řecko, Řím, Germáni 6963 B 342       Ž 364                německy ü
B 343
B 344
O československém pojišťovnictví Peča, Václav Praha 1937 peníze, pojištění, pojišťování B 345    Ž 609                ü
B 346
B 347
B 348
Modlitba k jazyku kristovému, trním probodnutému 1733            modlitby, nábož. B 349 ST ü
Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježíše Jindřichův Hradec s. n.    modlitby, písně, nábož. B 350                ü
Vroucná modlitba k Panně Marii a anděli strážci Praha 1859   modlitby, nábož. B 351                ü
Žalostné loučení poutníka vracejícího se do domova svého Praha1858 modlitby, nábož. B 352                ü
Nábožná modlitba k svaté Panně Barboře za šťastnou hodinu smrti Praha1860 modlitby, nábož. B 353                ü
B 354
Cesta křížová Pána našeho Ježíše Krista  na čtrnáctero zastavení od soudného Piláta domu až k Božímu hrobu rozdělená Litomyšl 1822            modlitby, nábož. B 355 neúplné               ü
Vroucí prosba za duše v očistci, velké muka trpící s. l., s. n.,         modlitby, nábož. B 356                ü
Píseň k Panně Marii Bolestné Praha s. n.    modlitby, písně, nábož. B 357                ü
B 358
B 359
B 360
B 361
B 362
B 363
B 364
B 365
B 366
B 367
B 368
B 369
B 370
B 371
B 372
B 373
B 374
B 375
B 376
B 377
B 378
B 379
B 380
B 381
B 382
B 383
B 384
B 385
B 386
B 387
B 388
B 389
B 390
B 391
B 392
B 393
B 394
B 395
B 396
B 397
B 398
B 399
B 400
B 401
B 402
B 403
B 404
B 405
B 406
B 407
B 408
B 409
B 410
B 411
B 412
B 413
B 414
B 415
B 416
B 417
B 418
B 419
B 420
B 421
B 422
B 423
B 424
Horlivá modlitba hříšného poutníka putujícího … od nejblahoslavenější matky Marie Panny, jenž se stkví na oltáři v chrámu Páně chlumeckém Ondráček, Karel Hradec Králové 1834 modlitby, nábož. B 425                ü
Pozdravení nejsvětějších pět ran Pána Ježíše Krista s. l., s. n. modlitby, nábož. B 426                ü
Hodinky malé o neposkvrněném početí blahoslavené Panny Marie Litomyšl s. n. modlitby, nábož. B 427                ü
Modlitba k Panně Mariii s. l., s. n. modlitby, nábož. B 428                ü
Nábožná modlitba k Panně Mariii s. l., s. n. modlitby, nábož. B 429                ü
Nábožná píseň o umučení Pána našeho Ježíše Krista Praha 1840 modlitby, nábož. B 430                ü
Nový zpěv o radostném shledání dobrého otce se synem svým Litomyšl 1861          modlitby, písně, nábož. B 431                ü
Nová píseň mládencům a pannám k obveselení mysle na světlo vydaná Litomyšl 1848          písně, kramářská píseň B 432                ü
Vroucné vzdechnutí k Panně Marii s. l., 1840 modlitby, nábož. B 433                ü
Nábožná píseň k Pánu Ježíši ukřižovanému Jindřichův Hradec s. n. modlitby, nábož. B 434                ü
B 435
B 436
B 437
B 438
B 439
B 440
B 441
B 442
B 443
B 444
B 445
B 446
Abecední lístek B 447       celkem 22 kusů  ü
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447   Ž 662
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447a      Ž 665
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447b      Ž 656
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447c      Ž 651
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447d      Ž 659
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447e      Ž 668
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447f      Ž 669
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447g      Ž 652
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447h      Ž 653
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447ch      Ž 649
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447i      Ž 657
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447j      Ž 661
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447k      Ž 658
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447l      Ž 660
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447n      Ž 667
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447o      Ž 650
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447p      Ž 648
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447q      Ž 666
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447r      Ž 664
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447s      Ž 663
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447x      Ž 654
Abecední lístek s. l., s. n. školství, učebnice, školní pomůcky, čeština B 447w      Ž 655
Mapa regni Bohemiae 1518 (KARTA ručně DOPSÁNA asi dle PK) Claudian, Mikuláš B 448 mapy, plány
Úmrtní oznámení městské rady Heřmanova Městce o smrti A. Jiráska (KARTA ručně DOPSÁNA) B 449
B 450
B 451
B 452
Úmrtní oznámení městské rady Mnichova Hradiště o smrti A. Jiráska (KARTA ručně DOPSÁNA) B 453
Pozvání k smuteční slavnosti ve Vysokém Mýtě v divadle 8. 3. 1930  (KARTA ručně DOPSÁNA) PŘEVEDENO NA E 428 B 454
Úmrtní oznámení o úmrtí Aloise Jiráska 12. 3. 1930                                        (KARTA ručně DOPSÁNA)                              PŘEVEDENO NA E 6 B 455
Poděkování městské rady za soustrast nad úmrtím A. Jiráska                     (KARTA ručně DOPSÁNA)                  PŘEVEDENO NA E 432 B 456
Vejklad na nedělní evangelia dle způsobu ve školách nařízeného, jehož katechytám školním k užitku v německém jazyku sepsal, nyní pak též v češtinu uvedl kněz Aleš Pařízek Pařízek, Aleš Alžběta Sammová (= Cattichová) Praha 1789 B 457 ZTRACENO ???    ST            měl Jarý
Kalendář - s ručními přípisky asi poč. druhé pol. 19. st. B 458  Ž 1907                ü
B 459
B 460
B 461
Oznámení o smrti Aloise Jiráska z 12. 3. 1930. Zaskleno B 462
Oznámení o smrti Aloise Jiráska z 12. 3. 1930. Zaskleno B 463
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních a světských - 1827, roč. V, svazek 4 Praha 1827 B 464 a uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních a světských - 1827, roč. V, svazek 4 Praha 1827 B 464 b uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních a světských - 1827, roč. V, svazek 2 Praha 1827 B 464 c uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních a světských - 1827, roč. V, svazek 3 Praha 1827 B 464 d uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních a světských - 1828, roč. VI, svazek 4 Praha 1828 B 465 a uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních a světských - 1828, roč. VI, svazek 2 Praha 1828 B 465 b uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních a světských - 1828, roč. VI, svazek 3 Praha 1828 B 465 c uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních a světských - 1829, roč. VII, svazek 4 Praha 1829 B 466 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních a světských - 1831, roč. VIII, svazek 1 Praha 1831 B 467 a uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních a světských - 1831, roč. VIII, svazek 3 Praha 1831 B 467 b uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže. Časopis pro českoslovanské národní školy ku prospěchu a potěšení učitelů a vychovatelů duchovních i světských - 1840, roč. XV, svazek 2 Praha 1840   výchovné spisy, vzdělávání B 467/2   Ž 1941                ü
Přítel mládeže. Časopis pro českoslovanské národní školy ku prospěchu a potěšení učitelů a vychovatelů duchovních i světských - 1841, roč. XV, svazek 3 Praha 1841   výchovné spisy, vzdělávání B 467/3   Ž 1940                ü
Přítel mládeže aneb zásoba spisů ku prospěchu učitelů a vychovatelů duchovních a světských - 1832, roč. IX, svazek 1 Praha 1832 B 468 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
B 469
B 470
Školník pro učitelstvo diécese kralohradecké a vychovatele mládeže vůbec na rok Páně 1854 - roč. třetí Šrůtek, Josef Antonín Hradec Králové 1854 školství, výuka, mravouka B 471                ü
Školník pro učitelstvo diécese kralohradecké a vychovatele mládeže vůbec na rok Páně 1854 - roč. čtvrtý Šrůtek, Josef Antonín Hradec Králové 1855 školství, výuka, mravouka B 472                ü
Katalog des gesammten an den Volksschulen der königgrätzer Diözes angestellten Lehrpersonals für das Jahr 1837 Hradec Králové s. n.  školství, výuka, učitelé, seznam B 473  Ž 645                německy ü
Vejklad na nedělní evangelia dle způsobu ve školách nařízeného; jehož katechistám školním k užitku v německém jazyku sepsal, nyní pak též v češtinu uvedl kněz Aleš Pařízek Pařízek, Aleš Vincenc Praha 1788 nábož., církev, evangelia B 474    Ž 735 ST ü
Vejklad na nedělní evangelia dle způsobu ve školách nařízeného; jehož katechistám školním k užitku v německém jazyku sepsal, nyní pak též v češtinu uvedl kněz Aleš Pařízek - druhý díl Pařízek, Aleš Vincenc Praha 1789 nábož., církev, evangelia B 475    Ž 733 ST ü
Vejklad na nedělní evangelia dle způsobu ve školách nařízeného; jehož katechistám školním k užitku v německém jazyku sepsal, nyní pak též v češtinu uvedl kněz Aleš Pařízek - třetí díl Pařízek, Aleš Vincenc Praha 1789 nábož., církev, evangelia B 476    Ž 734 ST ü
Kniha methodní pro učitele českých škol v císařských královských zemích, v níž důkladně a jadrně se okazuje, jakby v školním řádu určitý způsob učení netoliko vesměs, ale i zvláštně při každé k učení nařízené věci zříditi se měl. … Praha 1777 školství, učebnice, pedagogika, metodika výuky B 477    Ž 445 česko-německy ST ü
Kniha methodní pro učitele … Praha 1777 školství, učebnice, pedagogika, metodika výuky B 478       Ž 427 ST ü
Odměna mravným a pilným dítkám k vzdělání, prospěchu i vyražení Žítek, Věnceslav Al. Slaný 1825 školství, učebnice, pedagogika, metodika výuky B 479    Ž 217                ü
Utěšené a rozmilé čtení o Davidovi a Šalamounovi, králích izraelských; to jest… Hradec Králové 1821 církev, nábož., životopisy svatých, čtení pro mládež B 480       Ž 1287                ü
Přeutěšené a milé čtení o Mojžíšovi, to jest ... Hradec Králové 1821 církev, nábož., životopisy svatých, čtení pro mládež B 481     Ž 1286                ü
Mluvnice česká, kterouž ku prospěchu školní mládeže složil Josef Liboslav Ziegler Ziegler, Josef Liboslav Chrudim 1842     školství, učebnice, mluvnice, čeština B 482     Ž 555                ü
Historický kalendář Daniela Adama z Veleslavína (chybí titulní list, není místo a rok vydání) česděj, historie, kalendář B 483 ST ü
Rýbrcol na Krkonošských horách aneb zakletý a vysvobozený princ Jinddřichův Hradec s. n.  pohádky, beletrie, Krakonoš B 484   Ž 392                ü
Hospodář rozumný, aneb učení o rolnictví a chování dobytka, s třemi přídavky, o vyměřování polí, a vedení hospodářské knihy, též pravidla zkušenosti Vaněk, Norbert Praha 1822 zemědělství, chov dobytka, rostliny B 485    Ž 433                ü
Pěkná knížka, aneb ctnost je všudy milovaná a nikde zavržená Zschoke, Jindřich Kutná Hora 1811        mravouka B 486  Ž 1919                ü
Rozmanití příběhové obsahu poučného, opravdivého i žertovného k užitečnému a obveselujícímu čtení Hýbl, Jan Litomyšl 1834    beletrie, česlit, knížky lidového čtení B 487                ü
Hlas liry české - díl I., svazek I. Štěpnička, František Bohumír Praha 1817 poezie, básně, česlit B 488  Ž 391                ü
Uvedení k německé řeči Vítek, Hynek Kutná Hora 1800           učebnice, školství, němčina B 489    Ž 2422 ST ü
Jana Smita, kapitána anglického, Pravdivé přihody po cestách, kteréž vykonal v čtyrech dílích světa … Smith, John Praha 1798 knížky lidového čtení, cestopis B 490     Ž 456 ST ü
Pomoc v potřebě neb užiteční veselí i smutní příběhové obyvatelů z Mildheima Becker, Rudolf Zacharias Praha 1791    knížky lidového čtení, beletrie, povídky, romány B 491      Ž 215 ST ü
Česká včela - 1838, č. 1-52 Štěpánek, Jan Nepomuk Praha 1838 časopis, politika, kultura, cestování, osobnosti B 492         Ž 726                ü
Jindy a nyní, nebo sbírka obrazů pamětihodných osob, věcí a příběhu z minulosti i přítomnosti s připojeným popsáním i jiným rozmanitým vypravováním Praha 1830 časopis, kultura B 493                ü
B 494
Jindy a nyní, nebo sbírka obrazů pamětihodných osob, věcí a příběhu z minulosti i přítomnosti s připojeným popsáním i jiným rozmanitým vypravováním Praha 1829 časopis, kultura B 495                ü
Vlastenský zvěstovatel - 1822 Praha 1822 časopis, kultura B 496                ü
Rozličnosti pražských novin - 1832 Praha 1832 časopis, kultura B 497                ü
Rozličnosti pražských novin - 1833 Praha 1833 časopis, kultura B 498                ü
B 499
Slavíček rajský na stromě života slávu tvůrci svému prospěvující, to jest Kancionál, aneb Kniha pěsební... Hradec Králové 1719  nábož. písně, církev B 500   Ž 2391 ST ü
Hájkova kronika česká z Libočan Hájek, Václav s. l., s. n.       česděj, kronika B 501        Ž 451                ü
Rozbor filosofie Tomáše ze Štítného dle rukopisu "Řečí besedních" Hanuš, Ignác Jan Praha 1852  filosofie, Tomáš Štítný B 502   Ž 363                ü
Letopisové trojánští, tj., Vypsání desitileté války Řeků s králem Priamem della Colonna, Guido Praha 1812  dějepisectví, řecko-perské války, světděj, letopisy B 503     Ž 947                ü
Kronyka czeská II Pelcl, František Martin Praha 1792    Pozn.: ex libris J. Novák, 1792; poznámky rodiny Novákovy B 504 ST uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Písně pohřební, kterýžto se užívají jak při malých, tak dospělých zemřelých. Vypsané jsou roku 1790 den 16. Juni vypsané jsou ode mě Jiřího Nováka, ten čas učitele školního v Černčicích Novák, Jiří Černčice 1790            písně, pohřby, etnografie, nábož., modlitby B 505      Ž 1755 RKPS                ü
Písně pohřební, kterýžto se užívají jak při malých, tak dospělých lidech. Vypsané jsou Anno MDCCLXXXVIII die 12 decembri Novák, Jiří Černčice 1788            písně, pohřby, etnografie, nábož. modlitby B 506    Ž 1753 RKPS                ü
Písně pohřební, kterýžto se užívají jak při dospělých lidí, tak malých dětí. Vypsané jsou1789 Novák, Jiří Černčice 1789            písně, pohřby, etnografie, nábož. modlitby B 507    Ž 1754 RKPS                ü
Václav Novák, aneb sedlák, jak by měl býti - první díl Pečírka, Josef Znojmo 1847  zemědělství, hospodářství B 508       Ž 2421                ü
Václav Novák, aneb sedlák, jak by měl býti - druhý díl Pečírka, Josef Znojmo 1847  zemědělství, hospodářství B 509     Ž 347                ü
Díl druhý knihy k čtení pro sedlské školy v cís. král. zemích Praha 1793 školství, učebnice, čeština, psaní, čtení B 510   Ž 1285 ST ü
Kalendář historický, obsahující krátké a sumovní poznamenání všechněch proměn, příběhu, válek, nejvyšších nařízení atd. … Rulík, Jan Nepomuk Josef Praha 1797  česděj, kalendář, lidové čtení B 511    Ž 362 ST ü
Biblické příběhy Starého zákona pro mládež ku školnímu vyučování. Díl druhý Chmela, Josef Hradec Králové 1821 Bible, Starý zákon, čtení pro mládež B 512  Ž 1319                ü
Biblické příběhy Nového zákona pro mládež ku školnímu vyučování. Díl třetí Chmela, Josef Hradec Králové 1823 Bible, Nový zákon, čtení pro mládež B 513   Ž 1318                ü
Křesťanská kniha učení a mravů k potřebě katechetů, učitelů a pomocníků v nedělních školách Hradec Králové 1829 nábož., církev, mravouka B 514     Ž 449                ü
Život Pána Ježíše pro děti Lettinger, Jan Olomouc 1791           nábož., církev, hagiografie, životopisy svatých B 515         Ž 222 ST ü
Harfa nová na hoře Sion znějící a jednotu sionskou milostí obdařenou v duchu obveselující Liberda, Jan Lubno 1734 nábož., evangelíci, exulantský tisk B 516        Ž 728 ST ü
Der Sonderling. Gemälde des menschlichen Herzens (Podivín) Lafontaine, August Berlin 1800  beletrie, román B 517    Ž 431                německy ST ü
Lese- und Sprachbuch für Elementar- und Fortbildungsschulen. Zunächt für die Oberabtheilungen der mehrclassigen österreichischen Volksschulen. Dritter, abschliesender Theil Heinrich, Josef Prag 1886  učebnice, školství, němčina 9206 B 518   Ž 556                německy  ü
Mudrosloví národu slovanského ve příslovích Čelakovský, František Ladislav Praha 1852 přísloví, rčení, lidová slovesnost, etnografie 8122 B 518 a   Ž 348                ü
Devět stupňů k spasení, čili Putování za Pánem Ježíšem do nebe obsahující modlitby ranní, večerní, ke mši svaté, k svaté zpovědi, k svat. přijímání, rozjímání a modlitby na slavnosti církevní, litanie, křížová cesta, rozjímání a modlitby na svátky Marie Panny a svatých atd. atd. atd. Ruffer, Vojtěch Praha 1850-1873           nábož., církev, modlitby B 519    Ž 1316                ü
Průvodce k pastýřské opatrnosti v zachování cís. královských nařízení pro správce duchovní bez rozdílu náboženství, zvláště pro ty, kteříž ve svých osadách lid rozličného vyznání mají a kteří se k ouřadu pastýřskému připravují Vebersík, Václav Hradec Králové 1820    nábož., církev, mravouka B 520    Ž 349                ü
Nové básně drobné Hněvkovský, Šebestián Praha 1841 česlit, beletrie, básně, poezie, národní obrození B 521    Ž 289                ü
Sbírka cest vypsání po moři, k užitečnému a obveselujícímu čtení pro všeobecný lid. Díl druhý Hawkesworth, John Praha 1812 cestopisy, námořní výpravy B 522    Ž 450                ü
Erazma Roterdamského ruční knížka o Rytíři křesťanském nyní podruhé vydaná Erasmus, Desiderius - Procházka, František Faustýn Praha 1787        nábož., věrouka B 523           Ž 428 ST ü
Kořaleční mor, aneb kratochvilné poučení, proč a jak se člověk pití kořalky varovati má Krbec, Jan Praha 1840  alkoholismus, pití, pijanství, zdraví, lékaři, léčení, léčitelství B 524                ü
Jana Mandyvily, znamenitého a vznešeného rytíře Cesta po světě, v kteréž vypisuje rozličné krajiny a města, a co kde buďto po zemi, po moři, a nebo po velikých a nebezpečných pustinách viděl, i jaké rozličné příhody měl Mandeville, John de Praha 1796    cestopis, knížky lidového čtení B 525  Ž 432 ST ü
Umění kořalku bez násilí potlačiti, aneb nejlepší prostředkové k zamezení kořalečního moru, k uzdravení nakažených, způsobení láce mezi lidem a upevnění mravnosti, s výstrahou před krmením výpalky a udáním homeopatického léčení Racek, Jan Praha 1847  alkoholismus, pití, pijanství, zdraví, lékaři, léčení, léčitelství B 526                ü       (2 ks)
Nový rok dle F. A. Krummachra Tomsa, František Bohumil Hradec Králové 1824 česlit, povídky, romány B 527    Ž 209                ü
Krátké uvedení k vyhotovení psaní a jiných písemností, kteréž v obecenství uměti zhotoviti velmi užitečné jest; pro žáky českých vlastenských škol Praha 1815 učebnice, školství, předpisy, návody psaní, korespondence B 528    Ž 557                ü
Pražský posel?? Braniboři v Čechách 19. stol.      časopis, divadelní hra? B 529    Ž 929                ü
Pražský posel?? Ruka Páně nad námi 19. stol.      časopis, povídka? B 530    Ž 286                ü
Pražský posel?? S poctivostí nezahyneš 19. stol.      časopis, povídka? B 531    Ž 287                ü
První čítanka a mluvnice pro katolické školy v císařství Rakouském Praha 1859 učebnice, školství, čeština B 532  Ž 526                ü
Druhá čítanka a mluvnice pro katolické školy v císařství Rakouském Praha 1859 učebnice, školství, čeština B 533  Ž 527                ü
Prawidla prawopisu českoslowanské řeči Jeremiáš, Josef Alois Hradec Králové 1850 B 534 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
B 535
B 536
B 537
Základové přírodnictví aneb fyziky a matematiky potažené neboli smíšené Sedláček, Vojtěch Praha 1825 učebnice, školství, fyzika, matematika B 538        Ž 1284                ü
Obraz starého světa, tj.: všeobecná politická historie prvního věku, od počátku společnosti lidské až ku pádu západní říše římské Smetana, František Josef Praha 1834 světděj, starověk B 539    Ž 955                ü
Kouzelný cikán, čili Varuj se lákání zlého! Bajka pro mládež Nieritiz, Gustav - Tomsa, František Bohumil Praha 1850-1864       beletrie, krásná literatura, povídky pro mládež B 540   Ž 430                ü
B 541
Život Ludvíka XVI., krále francouzského a co se za panování jeho v zemi francouzské sběhlo Kulík, Jan Praha 1793 životopisy, Ludvík XVI., Francie, světděj B 542       Ž 208 ST ü
Duchovní poklad, aneb modlitby pro katolického křesťana k duchovnímu potěšení a k spasení z rozličných pobožných knížek sebrané … a na světlo vydané Blažek, Josef asi 19. století nábož., církev, modlitby B 543        Ž 2378 RKPS                ü velmi pěkné, ilustrované
Božena - činohra v pěti jednáních Klicpera, Václav Kliment B 544 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Werke (souborné dílo, kapesní vydání) Schiller, Friedrich von Grätz 1824 světlit, beletrie, básně, poezie B 545   Ž 954                německy ü
Geschichte von Alt Griechenland Robertson, Wilhelm Leipzig 1779    světděj, Řecko, starověk B 546      Ž 723 německy ST ü
Der neue Amadis Wieland, Christoph Martin Wien 1811    světlit, beletrie B 547      Ž 361                německy ü
Ponaučné i zábavné listy pro polní hospodáře a řemeslníky v Čechách - 7. roč., 1844 1844        zemědělství, hospodářství, řemesla B 548    Ž 359                ü
Ponaučné i zábavné listy pro polní hospodáře a řemeslníky v Čechách - 9. roč., 1846 1846        zemědělství, hospodářství, řemesla B 548    Ž 360                ü
Sämmtlieche Werke. Vermischte Aufsätze literarischen, filosofischen und historischen Inhaltes Wieland, Christoph Martin Wien 1811    světlit, beletrie B 549     Ž 358                německy ü
Aristipp und einige seiner Zeitgenossen - erster Theil Wieland, Christoph Martin Wien 1812    světlit, beletrie B 550/1    Ž 357                německy ü
Aristipp und einige seiner Zeitgenossen - dritter Theil Wieland, Christoph Martin Wien 1812    světlit, beletrie B 550/3    Ž 356                německy ü
Aristipp und einige seiner Zeitgenossen - vierter Theil Wieland, Christoph Martin Wien 1812    světlit, beletrie B 550/4    Ž 355                německy ü
Všeobecný rostlinopis, čili popsání rostlin ve všelikém ohledu užitečných a škodlivých. Díl I. Presl, Jan Svatopluk Praha 1846 botanika, rostliny, herbář, lékařství, bylinářství 6950 B 551      Ž 377                ü
Všeobecný rostlinopis, čili popsání rostlin ve všelikém ohledu užitečných a škodlivých. Díl II. Presl, Jan Svatopluk Praha 1846 botanika, rostliny, herbář, lékařství, bylinářství B 551/2      Ž 378                ü
Das Hexameron von Rosenhain Wieland, Christoph Martin Wien 1812    světlit, beletrie B 552   Ž 376                německy ü
Gespräche unter vier Augen Wieland, Christoph Martin Wien 1812    světlit, beletrie B 553   Ž 375                německy ü
Idris und Zenide. Ein romantisches Gedicht Wieland, Christoph Martin Wien 1812    světlit, beletrie B 554   Ž 374                německy ü
Supplemente - dritter Theil Wieland, Christoph Martin Wien 1812    světlit, beletrie B 555   Ž 373                německy ü
Zábavy nedělní čili: prostonárodní poučování w filozpytu.                     Část první - O teple Kodym, Filip Stanislav Praha 1844 česlit, divadlo, divadelní hra?? B 556    Ž 350                ü
Poslední Táborita aneb Čechy v patnáctém století Herlossohn (Herloš), Karl Praha 1851 světlit, povídky, beletrie, romány, česděj, husitství B 557    Ž 207                ü
Vollständiger Hausarzt Scherf, Johann Christian Friedrich Leipzig 1783  zdraví, léčitelství, zdravotnictví, lékařství B 558      Ž 351 německy ST ü
Allgemeinges oeconomisches Lexicon, darinnen nicht allein Die Kunstwörter und Erklärungen dererjenigen Sachen … Leipzig 1744     encyklopedie, naučný slovník, lexikon, ekonomika, hospodaření B 559       Ž 294 německy ST ü
Curieuses und reales Natur- Kunst Berg- Gewerk und Handlungs- Lexikon … Hübners, Johann Leipzig 1776     encyklopedie, naučný slovník, lexikon B 560     Ž 293 německy ST ü
Geschichte und Geographie Lexicon Leipzig 1776     encyklopedie, naučný slovník, lexikon B 561    Ž 291 německy ST ü
Friedrich von Schiller's sämmtliche Gedichte. Erster Band - Friedrich von Schiller's Leben und Gedichte von den Jahren 1780-1794 Schiller, Friedrich von Gratz 1834  poezie, básně, světlit B 562      Ž 285 německy  ü
Reales Schul- Lexicon, Worinne nicht allein von den Ländern, Städten, Schlössern, Meeren, Seen, Flüssen… zur Geografie, Chronologie, Genealogie, Historie, ... Hederich, Benjamin Leipzig 1717 encyklopedie, naučný slovník, lexikon, školy, školství B 562      Ž 290 německy ST ü
Schematismus für das Königreich Böheim 1789 Schönfeld, Edlen, J. F. von Prag 1789? předpisy, zákony, státní legislativa, daně, státní správa, právo B 563        Ž 429 německy ST ü
Přítel mládeže, časopis pro československé národní školy - 1839, roč. XIV, svazek 1 Praha 1839 B 564 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže, časopis pro československé národní školy - 1841, roč. XVI, svazek 1 Praha 1841 B 565 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže, časopis pro československé národní školy - 1842, roč. XVII, svazek 1 Praha 1842       Pozn.: vložena Soustava k brzkému a lehkému naučení se písmen atd. B 566 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže, časopis pro československé národní školy - 1843, roč. XVIII, svazek 1 Praha 1843 B 567 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže, časopis pro československé národní školy - 1844, roč. XIX, svazek 1 Praha 1844 B 568 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže, časopis pro československé národní školy - 1846, roč. XX, svazek 1 Praha 1846 B 569 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže, časopis pro československé národní školy - 1847, roč. XXII, svazek 1 Praha 1847 B 570 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Přítel mládeže, časopis pro československé národní školy - 1848, roč. XXIII, svazek 1 Praha 1848 B 571 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Barona Jiřího Cuviera Rozprava o převratech kůry zemní, a o proměnách v živočišstvu jimi způsobených, v ohledu přírodopisném a dějopisném Cuvier, Georges - Presl, Jan Svatopluk Praha 1834  paleontologie, zkameněliny, příroda B 572   Ž 953                ü
Dokonalý jednatel aneb zemský advokát … , pak následuje Skladatel českých psaní Praha 1795  příručky, právo, návody psaní, korespondence, dopisy B 573  Ž 448 ST ü
Auplná dobropísemnost německá po německu i po česku sepsaná, i vysvětlená mnohými vybranými, poučujícími příklady německými s potřebným výkladem pro mládež českou Schmitt, Johann Písek 1819 němčina, pravopis, učebnice B 574   Ž 447                německy ü
Politische Verfassung der deutschen Schulen in den kaiserl. königl. deutschen Erbstaaten Wien 1833    školní řád, předpisy, školství B 575         Ž 213                německy ü
České besedy kol. Praha 1842  beletrie, česlit, povídky, poezie, básně B 576     Ž 1029                ü
Dramatická díla Williama Shakespeara - díl III. (Koriolanus, Král Jindřich IV., Komedie plná omylů, Mnoho povyku pro nic, Troilus a Kressida, Shakespeare, William Praha 1859  divadelní hry, divadlo, dramata B 577        Ž 1030                ü
Loupežníci Schiller, Friedrich Praha 1866  divadelní hry, divadlo, dramata B 578      Ž 1031                ü
Nomenclator, to jest Jmenovatel, aneb rozličných jmen jak v české, latinské, tak i v německé řeči Oznamitel, vše věci na zemi od Boha stvořené a dle abecedy spořádané vypravující - I. díl Rohn, Jan Karel? Praha 1764 slovník, němčina, latina, čeština B 579/1      Ž 370 ST ü
Nomenclator, to jest Jmenovatel, aneb rozličných jmen jak v české, latinské, tak i v německé řeči Oznamitel, vše věci na zemi od Boha stvořené a dle abecedy spořádané vypravující - II. díl Rohn, Jan Karel? Praha 1764? slovník, němčina, latina, čeština B 579/2    Ž 369 ST ü
Nomenclator Oeconomus, Miles & Geographus, to jest Jmenovatel trojí, totižto české, latinské a německé řeči , jenž jedná o vorbě, a těch věcech, které s ní spojené jsou, o všelikém obilí a vaření, o dělání vinic, o chování dobytka a drůbeži… Rohn, Jan Karel Praha 1766 slovník, němčina, latina, čeština B 579/3    Ž 371 ST ü
Děje Království českého Tomek, Václav Vladivoj Praha 1891 česděj B 580           Ž 131                ü
Život Jana Amosa Komenského + česko-polsko-francouzsko-latinské dílo Komenského Hradec Králové 1832?  pedagogika, zemědělství, zeměpis, Komenský B 581    Ž 1032                ü hodně ilustrované
Universae Phraseologiae latinae corpus… Wagner, Franz Praha 1762 slovník, latina, němčina, čeština, výkladový slovník B 582           Ž 281 německy ST ü
Lateinisch-deutsche Übungen und Gespräche. Ein Versuch die Anfänger in der lateinischen Umgangssprache durch einen natürlichen Stuffengang zu üben Chimani, Leopold Wien 1806    učebnice, školství, latina, němčina B 583         Ž 368 německy ü
Mapa provincií přivtělených k české koruně: vévodství Slezské, markrabství Moravské a Lužické z r. 1679 (ZASKLENO) B 584 mapy
Mapa království Českého, vévodství Slezského, markrabství Moravského a Lužického z r. 1804 (ZASKLENO) B 585 mapy
Nová mapa Českého království, Slezského vévodství a Moravského a Lužického markrabství (ZASKLENO) B 586 mapy
Mapa švédských opevnění a pontonových mostů na Rýně, jak byly dobyty císařskými vojsky 1637 (ZASKLENO) B 587 mapy
Náčrtek opevnění knížecího hlavního města "Wolffenbütel", které bylo r. 1627 obsazeno hrabětem von Pappenheimem (ZASKLENO) B 588 mapy
5195 Návrh na vymalování učebny německých dětí, které za protektorátu bydlely v Hronově v hotelu Sokol Pokorný Hronov 1939-1945             návrhy, projekty, šablony, kresby, malba, nacistická propaganda, IIválka 3024 B 589 plány, návrhy uloženo nahoře nad B2-a ü
Mapa provincií přivtělených k české koruně: vévodství Slezské, markrabství Moravské a Lužické, bez data                   (VOLNÝ NEPODLEPENÝ LIST) B 590 mapy
Mapa království Českého, vévodství Slezského, markrabství Moravského a Lužického, bez data                   (VOLNÝ NEPODLEPENÝ LIST) B 591 mapy
Mapa střední Evropy s částí Rakousko-Uherska a Německa v době vlády Josefa I. (1705-1711)                                                  (VOLNÝ NEPODLEPENÝ LIST) B 592 mapy
Mapa království Českého rozdělená na 17 krajů s částí Moravy a Slezska z roku 1703 B 593 mapy
5199 Mapa Čech z roku 1518. Přetisk fotografie staré mapy, na které jsou světové strany obráceny proti dnešním zvyklostem (VOLNÝ NEPODLEPENÝ LIST) s. n., s. l.    mapy, Čechy, novověk, přetisk 3028 B 594 mapy ü
Mapa kraje Bydžov a Hradce Králové s hrabstvím Kladským (VOLNÝ NEPODLEPENÝ LIST) B 595 expozice čp. 18 mapy
Nákres k přístavbě světničky Antonína Brože, občana Hronova mapy, plány, architektura, stavby, Antonín Brož, Hronov B 596 mapy, plány             ü
Stavba školy pod kostelem - 1866/1867 - rozpočet, plán mapy, plány, architektura, stavby, škola, Hronov B 597 mapy, plány,  balík fyzicky nekontrol.             ü
Návrat československých legií kolem světa do vlasti Praha 1921 Iválka, legie, legionáři 5707 B 598              ü
5710 Československá Amerika osvobozenému národu! Americké nár. sdružení Čechoslováků památce prezidenta Wodrowa Wilsona [Chicago] 1928   Československo, vznik Československa, první světová válka 3952 B 599 (PŮVODNÍ SIGN. D 17) mapy ü
Soubor? map vztahující se k uspořádání Evropy dle Versaillského systému r. 1919 1921, první světová válka, Versailles, mírové uspořádání 5712 B 600 mapy, celkem 5 ks            ü
Hranice Německa B 600/1
Gdánsko B 600/2
Rakousko B 600/3
Šlesvicko B 600/4
Území Sárské pánve B 600/5
Soubor map zabajkalské oblasti v ruštině asi poč. 20. stol.             z Organizace čsl. legionářů v Hronově 5713 B 601 mapy, celkem 5 ks            ü
Zabajkalská oblast (rusky) B 601/1
Zabajkalská oblast (rusky) B 601/2
Zabajkalská oblast (rusky) B 601/3
Zabajkalská oblast (rusky) B 601/4
Zabajkalská oblast (rusky) B 601/5
Soubor ruských map: Irkutsk, Vladivostok, Samara asi poč. 20. stol.             z Organizace čsl. legionářů v Hronově, mapy, Iválka, legie, legionáři 5714 B 602 mapy, celkem 4 ks            ü
Mapa Irkutsku B 602/1a
Mapa Irkutsku B 602/1b
Mapa Vladivostoku B 602/2
Mapa Samary B 602/3
Schéma historických momentů čsl. vojenských operací na Sibiři v letech 1918-1919 asi poč. 20. stol.             z Organizace čsl. legionářů v Hronově, mapy, Iválka, legie, legionáři 5715 B 603 mapy, celkem 34 ks            ü
Schéma ku svodce o bolševickém povstání na východě za dobu od 12.4. do 20.4.1919 B 603/1 5 ks
Rozložení ešelonů 27.5.1918 B 603/2 4 ks
Spojení samarské a čeljabinské skupiny na stanici Miňjary 6.6.1918 B 603/3 4 ks
Situace na Povolžské frontě k 31. srpnu 1918 B 603/4 6 ks
Schéma situace na Uralské frontě k 1. říjnu 1918 B 603/5 3 ks
Schéma válečných operací ku dni 10. ledna 1919 B 603/6 3 ks
Situace fronty dne 31. ledna 1919 B 603/7 2 ks
Rozložení částí vojska k 1. únoru 1919 před pohybem na východ B 603/8 2 ks
Části čsl. armády nacházející se 20. 4. v pohybu na východní trati B 603/9 2 ks
Schéma bolševických front za dobu od 25.4.-1.7.1919 B 603/10 1 ks
Válečné operace na vnitřní sibiřské frontě za dobu od 1. září do 1. října 1919 B 603/11 1 ks
Schéma válečných operací na vnitřní sibiřské frontě za dobu od 1. října 1919 do 1. listopadu 1919 B 603/12 1 ks
Rusko - západní čát ruské říše v Evorpě. Rakouská vojenská mapa asi poč. 20. stol.             z Organizace čsl. legionářů v Hronově, mapy, Iválka, legie, legionáři 5716 B 604 mapa           ü
Sasko. Vojenská mapa kurfiřství saského asi poč. 20. stol.             z Organizace čsl. legionářů v Hronově, mapy, Iválka, legie, legionáři 5717 B 605 mapa           ü
Mapy míst v Rusku, kde působil pluk Jana Husi čsl. legií (1 list) asi poč. 20. stol.             z Organizace čsl. legionářů v Hronově, mapy, Iválka, legie, legionáři 5718 B 606 mapa           ü
Mapové náčrtky z bojů 2. pluku Jiřího z Poděbrad asi poč. 20. stol.             z Organizace čsl. legionářů v Hronově, mapy, Iválka, legie, legionáři 5719 B 607 mapa           ü
Všeobecné schéma pochodů a bojů České družiny asi poč. 20. stol.             z Organizace čsl. legionářů v Hronově, mapy, Iválka, legie, legionáři 5720 B 608 mapa           ü
Mapa Ruska asi poč. 20. stol.             z Organizace čsl. legionářů v Hronově, mapy, Iválka, legie, legionáři 5721 B 609 mapa           ü
Mapa Böhmen und Mähren - Čechy a Morava z roku 1940                              (LIŠTY NA DOLNÍM A HORNÍM OKRAJI) B 610 mapa
Mapa světa asi z r. 1940 (PODLEPENO) B 611 mapa
Plán města Hronova s obcemi Zbečník, Rokytník, Velký Dřevíč, Žabokrky a částí Velkého Poříčí B 612 mapa
B 121/66 snář (bez titul. listu, poškozeno jen str.        5-82) asi 18.-19. st. horoskopy, snáře, astrologie, ezoterika 5594 B 613 ü
B 122/66 Nové básně drobné Hněvkovský, Šebestián Praha 1841 česlit, beletrie, básně, poezie, národní obrození 5595 B 614 ü
B 123/66 Mařenčin košíček. Dárek malý pro dcerky vlastenské Rettigová, Magdalena Dobromila Hradec Králové 1822 beletrie, povídky pro dívky 5596 B 615 ü
B 126/66 vlastenská povídka pro mládež? (bez titulního listu, poškozena) Černý, Beneš? Hradec Králové s. n. beletrie, povídky pro mládež 5599 B 616 ü
B 127/66 Proroctví Michaldy, královny ze Sáby, třinácté Sibyly s. a. Praha s. n.    věštby, věštění, proroctví, Sibyla 5600 B 617 ü
B 128/66 Šestero postních kázání o překážkách pravého obrácení se k Bohu, spolu s kázáním na Veliký pátek, přednášený roku 1839 Šálek, Alois Praha 1840 5601 B 618 ü
B 117/66 Nový kalendář hospodářský na rok přestupný 1860 Böhm, Josef Praha 1859  kalendář, diář 5602 B 619/1 ü
B 117/66 Nový kalendář hospodářský na rok přestupný 1864 Böhm, Josef Praha 1863  kalendář, diář 5602 B 619/2 ü
B 118/66 Poutník z Prahy. Kalendář katolický na obyčejný rok po Kristovu narození 1854 (silně poškozen) Štulc, Václav Praha 1853  kalendář, diář 5603 B 620 hodně ilustrovaný  ü
B 129/66 Torzo starých modliteb (začátek chybí, až od s. 84) asi 18 st.? 5604 B 621 ü
B 141/66 Apoštol svobody Tůma, Karel Praha 1873 světděj, sjednocení Itálie, Giuseppe Mazzini 5605 B 622 ü
B 142/66 Anna Městecká. Dějepisný obraz z válek husitských (Matice lidu, roč. IV. č. 5 - 1870) Janda, Bohumil Praha 1870 česlit, husitství 5606 B 623            ü
B 143/66 Bídníci (22. sešit Kobrova vydání z r. 1864) Hugo, Viktor Praha 1864 světlit, romány, beletrie 5607 B 624            ü
B 144/66 Červený mlynář - povídka L. P. Trutnov 1854 česlit, romány, povídky, beletrie 5608 B 625            ü
B 145/66 Krvavý nešpor Siciliánský Pospíšil, L. Trutnov 1853 světlit, romány, povídky, beletrie 5609 B 626            ü
B 234/66 Vzpomínkové album na Jiráskův Hronov a divadelní festivaly v létech 1931-1941 Andrée, Rudolf [Plzeň 1931-1941]         album, fotografie, Jiráskův Hronov, výtvarné umění, kresby, malby 5686 B 627 RKPS    JH           ü
B 236/66 Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí Hronov 1930  Jirásek, osobnosti, region, česlit, pohřby, rozloučení 5687 B 628            ü
B balík různých map - rozpis viz níže: B 629  mapy          ü
Francie - de Cassini de Thury 1750 -1795 B 629            ü
Itálie - Théatre de la Guerre en Italie et dans les Alpes 1792-1798 B 629            ü
Itálie - Théatre de la Guerre en Italie et dans les Alpes 1792-1798 L 2 B 629            ü
Užice (Bosna a Hercegovina) J 11 B 629            ü
Spalato (Bosna a Hercegovina) B 629            ü
Severní Morava - Olomouc, Uherské Hradiště B 629            ü
Chorvatsko - Glina J 10 B 629            ü
Uhry - Brasso (Kronstadt) O.9. B 629            ü
Uhry - Orsova M.10. B 629            ü
Dalmácie - Zara H.11. B 629            ü
Srbsko - Semlin (Belgrad) L.10. B 629            ü
Polsko - Krakov L.5. B 629            ü
Uhry - Szolnok L.8. B 629            ü
Bukovina O.8. B 629            ü
Slovinsko H. 9. B 629            ü
Itálie G.9. B 629            ü
Uhry N.9. B 629            ü
Ukrajina O.6. B 629            ü
Ukrajina, Polsko N. 6. B 629            ü
Uhry M.7. B 629            ü
Uhry N.7. B 629            ü
Bukovina O.7. B 629            ü
Rusko N.5. B 629            ü
Rusko M.5. B 629            ü
Rusko O.5. B 629            ü
Uhry L.6. B 629            ü
Uhry M.6. B 629            ü
Rozmnožené plány (modráky) různých střel, granátů, hlavic a jejich mechanismů - celkem 6 ks některé b. d., další 1897, 1911, 1912, 1913, 1918 B 630 mapa
6757 Soubor různých německých map (území, která měla tvořit Hitlerovu třetí říši) mapy, IIválka, Hitler, třetí říše 6048 B 631  mapy          ü
6758 Zlomky katastrální mapy Žabokrk dle stavu původní mapy z r. 1900, zaměřené v roce 1840 - 3 ks 6049 B 632 mapa
Opisy protokolů vyvazovací komise z r. 1852 B 632 b má být u E1060
Malé Svatoňovice bratřím Čapkům B 633 B 633= B 644
6760 Celkový plán města Hronova, včetně Velkého Poříčí, Zbečníka, Žabokrk, Velkého Dřevíče a Rokytníka 1944           mapy, plány, Hronov 6051 B 634  plán         ü
Gross Drewitsch (Velký Dřevíč) - katastrální mapa obce z r. 1840 1840           mapy, plány, Hronov B 635  mapy          ü
B 65/66 Politická mapa ČSR - 1920, 2 listy v jednom obalu Salač, Klement 1920            mapy, plány, Československo, česděj 6053 B 636  mapy          ü
Soubor různých map - ručně malované, celkem 16 ks Souček, František Hronov 19. století, před rokem 1860, Rakousko, monarchie, rakouské državy B 637  mapy, RKPS          ü
Plan der Haupstadt Prag - Plán Prahy asi 1939   mapy, plány, Československo, česděj, IIválka, protektorát B 638  mapy          ü
179/46? Provincie Slezsko Hanotka, F. s. n.            mapy, plány, Slezsko B 639  mapy          ü
Szkolna mapa Śląska Austryackiego Kober, Rudolf - Popiolek, František Vídeň 1912        mapy, plány, Slezsko, Polsko B 640  mapy          ü
Mappa Regni Bohemiae, qua observatur in Bibliotheka Episcopati Litomeric Mikulas Klaudian Joneš, J. Choceň s. n. mapy, plány, česděj, Mikuláš Claudian B 641  mapy latinsky          ü
Lusatia Superior (Ober Laussnitz) s. n.            mapy, plány, Německo, Horní Lužice B 642  mapy          ü
Království české Gräf, K - Müller, A. - Geyer, V. - Biedermann, V. Výmar 1874 mapy, plány, česděj B 643  mapy          ü
6769 Knížectví frýdlantské na poč. r. 1634 Šimák, Josef Václav Frýdlant, Frýdlantsko 6061 B 644  mapy          ü
B 81/70 Malé Svatoňovice bratřím Čapkům Kirschnerová, Milena (red.) Trutnov 1962 česlit, Karel Čapek, Josef Čapek 6495 B 644          ü
6770 Mapa kladského pomezí. Příloha ku 25. svazku Körbrova ilustrovaného průvodce po památných a zajímavých místech Království českého s. l., s. n. mapy, Čechy, Kladsko 6062 B 645  mapy          ü
B 108/66 Pomnichovská ČSR - okleštěná o pohraniční oblasti s. l., s. n.     mapy, Čechy, protektorát, IIválka 6063 B 646  mapy          ü
B 109/66 Pomnichovská ČSR - okleštěná o pohraniční oblasti - 2 ks Semík, M. Praha s. n.   mapy, Čechy, protektorát, IIválka 6064 B 647  mapy          ü
B 154/66 Mapa Čech místopisná silniční a železniční s rozdělením podle okresních politických správ v měřítku 1:560000 Brunclík, J. Mladá Boleslav s. n.    mapy, Čechy 6065 B 648  mapy          ü
6771 Vilímovy místopisné mapy zemí koruny české - celkem 11 ks Srp, Jan Praha s. n.  mapy, Čechy 6066 B 649  mapy          ü
Benešov - Sedlčany B 649/1          ü
okolí Prahy B 649/2          ü
Rakovník - Křivoklát - Beroun B 649/3          ü
Louny - Terezín B 649/4          ü
Domažlice - Horšovský Týn - Nová Kdyně B 649/5          ü
Litoměřice - Duchocov - Ústí nad Labem - Děčín B 649/6          ü
Světlá - Mádr - Kvilda B 649/7          ü
Prachatice - Volary - Horní Planá B 649/8          ü
Podbořany - Kralovice - Žlutice B 649/9          ü
Sušice - Eisenstein B 649/10          ü
Politický okres Hořovice B 649/11          ü
6772 Praha - Buštěhrad - Kladno - podrobná česká mapa okolí Prahy s. l., s. n.  mapy, Čechy 6067 B 650  mapy          ü
6773 Královstí české - železniční a silniční mapa Wagner, J. E. Praha 1888 mapy, Čechy 6068 B 651  mapy          ü
6774 Mapa severozápadního bojiště - severovýchodní Francie a západní Belgie v letech 1914-1915 Praha s. n. mapy, Iválka, Francie, Belgie 6069 B 652  mapy          ü
6775 Plánek na kované panty ke sklepnímu záklopu v Jiráskově rodném domku - 2 ks Budinka, V. Hronov, s. l. plán, Jirásek, Jiráskův domek, kování, panty, nákresy 6070 B 653 plány         ü
6776 Hynkův plán zemské jubilejní výstavy v Praze r. 1891 Hynek, Alois Praha 1890 plány, zemská výstava Praha 6071 B 654 plány         ü
6777 Geologická mapa Slovenska Prchlík, Antonín Praha s. n. mapy, Slovensko, geologie 6072 B 655  mapy          ü
6778 Průřez zbečnickým zlomem s vyznačením geologických vrstev Žacléřské uhelné doly 8.3.1926       plán, Hronov, Zbečník, geologie 6073 B 656 plány         ü
6779 Zastavovací plán Hronova - Příčnice z r. 1952 1952        plán, Hronov, architektura 6074 B 657 plány         ü
6780 Geologická mapa našeho kraje (školní výkres) Lelková, M. mapa, geologie, výtvarné umění 6075 B 658 mapy  - ručně malováno        ü
B 115/65 Památník Českých bratří na Růžovém paloučku u Litomyšle - 5.4.1921 Metelák, Aolis výtvarné umění, návrh, projekt, památník 6076 B 659 plány         ü
6781 Sadová úprava okolí rodného domku Aloise Jiráska v Hronově Vaněk, J. Chrudim 1941              návrh, projekt, zeleň, zahradní architektura, Jiráskův rodný domek, sady 6077 B 660 plány         ü
6782 Sad paní Marie Jiráskové, choti A. Jiráska u letního sídla Budinka, V. Hronov 1955 návrh, projekt, zeleň, zahradní architektura, Jirásek, sady 6078 B 661 plány         ü
6783 Orientační mapa Hronova 1949       mapy, Čechy, Hronov 6079 B 662  mapy          ü
6784 Osvětový dům v Hronově - detailní návrh ke stavbě z března 1956 Budinka, V. 1954-1956 návrh plánu, mapy, plány, architektura, stavby, Hronov 6080 B 663 plány         ü
6785 Přestavba a přístavba hotelu                 U Mostu (svazek plánů od 5.9.1903 do 3.12.1940) Středa, Alois 1940       návrh plánu, mapy, plány, architektura 6081 B 664 plány         ü
6786 Plán na výstavbu evangelické modlitebny v Hronově - 18.2.1876 1876          návrh plánu, mapy, plány, architektura, stavby, Hronov, modlitebna, evangelíci 6082 B 665 plány         ü
Regulační plán katastrální obce města Hronova nad Metují 1907      mapy, plány měst, plán Hronova, Hronov, regulace, vodní, toky, voda B 666  mapy          ü
Soubor map - Rakousko-uherské speciálky asi 19. st. B 667  mapy  německy        ü
Taus und Klatau B 667           ü
Umgebungs - Karte von Prag (Okolí Prahy) B 667           ü
Kronstadt a. d. Wilden Adler (část Kladska) B 667           ü
Tabor B 667           ü
Trautenau und Politz B 667           ü
Reichenau und Tinischt a. d. Adler B 667           ü
Josefstadt und Nachod B 667           ü
Hohenmauth und Leitomischl B 667           ü
Schönau bei Bhm. Braunau B 667           ü
B 45/65 Tři podvodníci Machen, Artur Praha 1927 světlit, beletrie, román 6478 B 668   Ž 937           ü
B 20/65 Továrna na absolutno Čapek, Karel Praha 1925 česlit, beletrie, román 6479 B 669     Ž 936           ü
B 15/65 Kolébka Čapková, Helena 6480 B 670   Ž 935
B 24/65 Života bído přec tě mám rád Šrámek, Fráňa Praha s. n. česlit, poezie, básně 6481 B 671          Ž 934           ü
B 44/65 Soud Šrámek, Fráňa Praha 1924 česlit, divadlo, komedie, divadelní hra 6482 B 672    Ž 933           ü
B 43/65 Hlomozné ticho a jiné příběhy Štorch-Marien, Otakar Praha s. n. česlit, beletrie, povídky 6483 B 673    Ž 932           ü
B 19/65 Rozmarýn Rosůlek, Jan Praha 1923 česlit, poezie, básně 6484 B 674     Ž 931           ü
B 17/65 Plačící satyr Šrámek, Fráňa Praha 1923 česlit, divadlo, komedie, divadelní hra 6485 B 675      Ž 930           ü
B 18/65 Světlo Duhamel, Georges Praha 1921 světlit, divadlo, divadelní hra 6486 B 676    Ž 1159           ü
B 14/65 Michal Auslain Vildrac, Charles Praha 1922 světlit, divadlo, divadelní hra 6487 B 677   Ž 1158           ü
B 26/65 Souhlas Nohejl, Miloslav Praha 1926 světlit, román 6488 B 678      Ž 1157           ü
B 25/65 Lidumil na kříži Jeřábek, Čestmír Praha 1925 česlit, beletrie, detektivka 6489 B 679   Ž 1156           ü
B 16/65 Okénko Scheinpflugová, Olga Praha 1931 česlit, divadlo, veselohra, divadelní hra 6490 B 680     Ž 1155           ü
B 21/65 V noci. Povídky Korolenko, Vladimír Praha 1922 světlit, beletrie, povídky 6491 B 681      Ž 1154           ü
B 22/65 Dáma v lišku Garnett, David Praha 1925 světlit, beletrie, román 6492 B 682      Ž 1153           ü
B 23/65 Hovory a zpovědi Fischer, Josef Ludvík Praha 1922 česlit, beletrie, povídky 6493 B 683          Ž 1152           ü
B 74/70 Úkryt Hostovský, Egon Praha 1946 česlit, román 6496     6871 B 684        Ž 1151           ü
B 6872 Listy z vyhnanství Hostovský, Egon Praha 1946 česlit, román 6504 B 685      Ž 1149           ü
75/70 Listy z vyhnanství Hostovský, Egon Praha 1946 česlit, román 6497 B 685 b     Ž 1150           ü
B 6873 Sedmkrát v hlavní úloze Hostovský, Egon Praha 1946 česlit, román 6505 B 686         Ž 1148           ü
76/70 Sedmkrát v hlavní úloze Hostovský, Egon Praha 1946 česlit, román 6498 B 686 b        Ž 1983           ü
B 77/70 Cizinec hledá byt Hostovský, Egon Praha 1947 česlit, román 6499 B 687        Ž 1147           ü
B 78/70 Žhář Hostovský, Egon Praha 1948 česlit, román 6500 B 688        Ž 1146           ü
B 57/64 Umění přírodních národů Čapek, Josef Praha 1957 6506 B 689  Ž 1145
B 79/70 Odhodlání a zrada na kladském pomezí 1938-1939 Holub, Ota Náchod 1969 IIválka, odboj, opevnění, Dobrošov 6501 B 690        Ž 1143           ü
B 80/70 Dílo Bohdana Jelínka Cvejn, Karel (red.) Praha 1949 česlit, beletrie, poezie, próza, Bohdan Jelínek, osobnosti 6502 B 691          Ž 1144           ü
B 46/65 Klapzubova jedenáctka Bass, Eduard Praha 1945  česlit, beletrie, literatura pro mládež 6507 B 692     Ž 1192           ü
B 37/64 Josef Čapek a kniha. Soupis knižní grafiky Vladimíra Thiele. Díl 1, Obálky Kotalík, Jiří - Thiele, Vladimír Praha 1958 výtvarné umění, knižní grafika, osobnosti, Josef Čapek 6508 B 693        Ž 1191           ü
B 129/65 Lovecké jízdy v Severní Americe z Oberlaendru, Filip Praha 1911 lov, cestování, lovecké výpravy 6509 B 694      Ž 1190           ü
B Třicátníci. Sborník prací k desátému výročí bojů pěšího pluku 30 Aloise Jiráska Kühn, Ludvík (red.) Vysoké Mýto 1929                Iválka, legie, legionáři, Rusko 6874 B 695 a     Ž 1188           ü
Třicátníci. Sborník prací k desátému výročí bojů pěšího pluku 30 Aloise Jiráska Kühn, Ludvík (red.) Vysoké Mýto 1929                Iválka, legie, legionáři, Rusko 6874 B 695 b      Ž 1189           ü
Guide to the Bohemian section and to the Kingdom of Bohemia.      Guide to the Bohemian Section at the Austrian exhibition Lützow, Count Francis - Srb, Vladimír Praha 1906   výtvarné umění, architektura, výstavy 6875 B 696       Ž 1187 anglicky          ü
Čtyři studie o Aloisi Jiráskovi Nejedlý, Zdeněk Praha 1949  osobnosti, česlit, Alois Jirásek 6876 B 697       Ž 1186           ü
B 38/64 Vesele o lidech Čapek, Karel Praha 1955 6494 B 698  Ž 1185
B 5/62 Alois Jirásek Sborník studií a vzpomínek na počest jeho sedmdesátých narozenin Hýsek, Miloslav - Mádl, Karel B. Praha 1921  osobnosti, česlit, Alois Jirásek 6520 B 699       Ž 1184           ü
B 28/66 Soupis díla Aloise Jiráska a literatury o něm Kunc, Jaroslav Praha 1921  osobnosti, česlit, Alois Jirásek , bibliografie 6521 B 700        Ž 1183           ü
B 30/66 Alois Jirásek Borescký, J. Praha 1933 Jirásek, osobnosti, česlit 6522 B 701        Ž 1182 POUZE 1 KS          ü
B 31/66 Jiráskova Litomyšl. Studie a vzpomínky k 60. narozeninám Aloisa Jiráska Tisovský, T. E. (red.) Praha 1911 česlit, Jirásek, osobnosti, životopisy, spisovatelé 6523 B 702        Ž 1181           ü
B 75/67 Ученые записки (Гуманитарный цикл) Učenye zapiski (Vědecké poznámky) Филипов, С. М. (Filipov, S. M. red.) Курск 1956 sborník, Jirásek, Puškin, Heinrich Hein, světlit, česlit, pedagogika, Kursk, VŘSR 6524 B 703        Ž 1180           ü
B 127/65 Böhmens alte Sagen (Staré pověsti české) Jirásek, Alois - Trnka, Jiří Praha 1963 báje, pověsti, povídky, báchorky, česděj, etnografie 6526 B 704        Ž 1991 německy          ü
B 6877 V české expedici. Tři výjevy z let 1790-1791 podle románu F. L. Věk od Aloise Jiráska Svoboda, Milan Praha 1930 divadlo, divadelní hry, herectví, národní obrození, F. L. Věk, Alois Jirásek 6527 B 705        Ž 1171           ü
B 12/70 Die Marketenderin und Die Verlorenen (Markytánka a Ztracenci) Jirásek, Alois Berlín 1969 česlit, povídky 6528 B 706        Ž 1105 německy          ü
6878 Krajanka; Hejtmanská sláva Jirásek, Alois Praha 1885 česlit, povídky 6529 B 707        Ž 1902           ü
6879 Kolébka. Dramatický žert o třech dějstvích Jirásek, Alois Praha 1955 česlit, divadlo, divadelní hry 6530 B 708 a        Ž 1103           ü
6879 Kolébka. Dramatický žert o třech dějstvích Jirásek, Alois Praha 1955 česlit, divadlo, divadelní hry 6530 B 708 b        Ž 1104           ü
6880 Lucerna Jirásek, Alois Praha 1957 česlit, divadlo, divadelní hry 6531 B 709   Ž 1102           ü
6881 Die Philosophen (Filosofská historie) Jirásek, Alois Praha s. n. česlit, romány 6532 B 710        Ž 1903           ü
6882 Mezi proudy. Díl I.: Dvojí dvůr (Sebrané spisy Aloisa Jiráska, svazek IX) Jirásek, Alois Praha 1928  romány, česlit 6533 B 711        Ž 1900 z příruční knihovny A. Jiráska          ü
6883 Skaláci. Historický obraz z XVIII. století (Sebrané spisy Aloisa Jiráska, svazek VIII) Jirásek, Alois Praha 1928  romány, česlit 6534 B 712        Ž 1901 z příruční knihovny A. Jiráska          ü
6884 Domů a jiné obrázky. (Sebrané spisy Aloisa Jiráska, svazek VIII) Jirásek, Alois Praha 1927  povídky, česlit 6535 B 713        Ž 1904 z příruční knihovny A. Jiráska; pouze 1 sešit, chybí 5 sešitů          ü
6885 Filosofská historie Jirásek, Alois Praha s.n. romány, česlit 6536 B 714        Ž 1101 z příruční knihovny A. Jiráska          ü
6886 Psohlavci. Historický obraz Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Praha 1955  romány, česlit 6537 B 715        Ž 1142          ü
6887 Psohlavci. Historický obraz Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Praha 1951  romány, česlit 6538 B 716        Ž 1141          ü
6888 Staré pověsti české. Školní vydání Jirásek, Alois Praha 1927 báje, pověsti, báchorky,  povídky, česděj, etnografie 6539 B 717        Ž 1140          ü
6889 Poklad Jirásek, Alois (ilustrace) Praha 1951  romány, česlit 6540 B 718        Ž 1139          ü
6890 Filosofská historie Jirásek, Alois Praha 1948  romány, česlit 6541 B 719        Ž 1138          ü
6891 Psohlavci. Historický obraz Jirásek, Alois Praha 1949  romány, česlit 6542 B 720        Ž 1137          ü
6892 F. L. Věk. I. Obraz z dob našeho národního probuzení Jirásek, Alois Praha 1956  romány, česlit 6543 B 721/1        Ž 1135          ü
6892 F. L. Věk. II. Obraz z dob našeho národního probuzení Jirásek, Alois Praha 1956  romány, česlit 6543 B 721/2        Ž 1136          ü
B 8/65 Bractwo I. - Trzy rapsody (Bratrstvo - Tři rapsodie) Jirásek, Alojzy Warszawa 1957        česlit, romány 6544 B 722/1        Ž 1132 polsky         ü
B 9/65 Bractwo II. - Trzy rapsody (Bratrstvo - Tři rapsodie) Jirásek, Alojzy Warszawa 1957        česlit, romány 6544 B 722/2        Ž 1133 polsky         ü
B 10/65 Bractwo III. - Trzy rapsody (Bratrstvo - Tři rapsodie) Jirásek, Alojzy Warszawa 1957        česlit, romány 6544 B 722/3        Ž 1134 polsky         ü
B 7130 Uroki świata (Ráj světa) Jirásek, Alojzy [Kraków 1951] česlit, povídky 6987 B 723   Ž 1131 polsky         ü          shodné inv. č. B 723 též v Hronově Jiráskovo divadlo
B 7131 Skalakowie (Skaláci) Jirásek, Alois [Poznań 1949] česlit, romány 6988 B 724   Ž 1130 polsky         ü          shodné inv. č. B 724 též v Hronově Jiráskovo divadlo
6893 Skaláci. Historická hra o třech dějstvích Jirásek, Alois - Tumlíř, Jaroslav Praha 1951  česlit, romány, divadlo, divadelní hry 6547 B 725/1   Ž 1128          ü
6893 Skaláci. Historická hra o třech dějstvích Jirásek, Alois - Tumlíř, Jaroslav Praha 1950  česlit, romány, divadlo, divadelní hry 6547 B 725/2   Ž 1129          ü
6894 Mezi proudy. Historický obraz o třech dějstvích (Z druhého dílu trilogie) Jirásek, Alois - Tumlíř, Jaroslav Praha 1952  česlit, romány, divadlo, divadelní hry 6548 B 726   Ž 1127          ü
6895 Jan Žižka Jirásek, Alois Praha 1955  česlit, divadlo, divadelní hry 6549 B 727   Ž 1126          ü
6896 Samota. Divadelní hra o třech jednáních Jirásek, Alois Praha 1953  česlit, divadlo, divadelní hry 6550 B 728   Ž 1125          ü
6897 Divadelní hry I.: Vojnarka; Kolébka; Zkouška; Otec-emigrant (Sebrané spisy Aloisa Jiráska, XLIII) Jirásek, Alois Praha 1937  česlit, divadlo, divadelní hry 6551 B 729/1   Ž 1219          ü
6897 Divadelní hry II.: Jan Hus; Jan Žižka; Jan Roháč; Gero (Sebrané spisy Aloisa Jiráska, XLIV) Jirásek, Alois Praha 1937  česlit, divadlo, divadelní hry 6551 B 729/2   Ž 1220          ü
6897 Divadelní hry III.: M. D. Rettigová; Lucerna; Samota; Pan Johanes (Sebrané spisy Aloisa Jiráska, ) Jirásek, Alois Praha 1937  česlit, divadlo, divadelní hry 6551 B 729/3   Ž 1221          ü
6898 Mládeži. Povídky a obrázky (Sebrané spisy Aloisa Jiráska, XLVI. svazek) Jirásek, Alois Praha 1937  česlit, povídky, literatura pro mládež 6552 B 730   Ž 1218          ü
6899 Psohlavci. Historický obraz Jirásek, Alois Praha 1921  česlit, romány 6553 B 731   Ž 1217          ü
6900 Psohlavci. Historický obraz Jirásek, Alois Praha 1921  česlit, romány 6554 B 732   Ž 1216          ü
6901 Psohlavci. Historický obraz Jirásek, Alois Praha 1890  česlit, romány 6555 B 733   Ž 1215          ü
6902 Psohlavci. Historický obraz Jirásek, Alois Praha 1920  česlit, romány 6556 B 734   Ž 1214          ü
6903 Chudobky. Almanach Spolku paní a dívek kol. [Polička 1895] česlit, povídky 6557 B 735   Ž 1213          ü
26/66 Zahučaly lesy. Kniha vzpomínek Jelínek, Hanuš Praha 1947 česlit, paměti, vzpomínky, francouzská literatura 6558 B 736  Ž 1212          ü
B 26/66 Philosophes (Filosofská historie) Jirásek, Alois - Cholet, J. L. Praha 1923 česlit, romány 6559 B 737   Ž 1234 francouz-sky         ü
B 74/67 Скалаки (Skaláci) Ірасек, Алоис (Jirásek, Alois) - Востокова, С. (Vostoková, S.) Москва 1958 česlit, romány 6560 B 738   Ž 1231 s věno-váním překla-datelky; rusky          ü
B 39/64 Maternice. Památník Pověsti Jiráskova kraje Raichl, Petr Rokytník 1948             Hronov, pověsti, báje 6561 B 739          ü
6907 Braunauer Heimatkunde (Broumovská vlastivěda) kol. Spolek obou německých školních okresů      Broumov 1894         vlastivěda, Broumov, dějměst 6564 B 740 německy          ü
6935 Sborník sokolský. Kalendář na obyčejný rok 1898 Prágr, A. V. Kolín 1898 kalendář, sokolové, osobnosti, sokol, sport 6596 B 741     Ž 282          ü
6936 Sborník sokolský. Kalendář na obyčejný rok 1905 Prágr, A. V. Kolín 1905 kalendář, sokolové, osobnosti, sokol, sport 6597 B 742  Ž 283          ü
6937 Dějiny sokolstva v prvém jeho pětadvacetiletí Scheiner, Josef E. Praha 1887  sokolové, sokol, sport, osobnosti 6598 B 743  Ž 292          ü
6939 Sokol. Časopis zájmům tělocvičným věnovaný - 1898, roč. 24 Scheiner, Josef E. (red.) Praha 1898 časopis, sokol, sport, tělovýchova 6600 B 744  Ž 301          ü
6940 Sokol. Časopis pro tělesnou a mravní výchovu - 1923, roč. 49 Benda, Antonín (red.) Praha 1923  časopis, sokol, sport, tělovýchova 6601 B 745    Ž 300          ü
B 25/67 Pátý slet všesokolský pořádaný v Praze Českou obcí sokolskou ve dnech 28. - 30. června a 1. července 1907 Scheiner, Josef E. (red.) Praha 1907   sokol, sport, sokolské slety, tělovýchova 6602 B 746  Ž 299          ü
B 26/67 Památník sletu slovanského sokolstva v Praze roku 1912 (VI. slet) Otčenášek, Augustin (red.) Praha 1912 sport, sokol, sokolské slety, tělovýchova 6603 B 747  Ž 302          ü
B 27/67 Památník VII. sletu všesokolského         v Praze 1920 Hiler, Jan (red.) Praha 1920 sport, sokol, sokolské slety, tělovýchova 6604 B 748  Ž 303          ü
B 28/67 Památník VIII. sletu všesokolského   v Praze 1926 Mašek, František (red.) Praha 1927 sport, sokol, sokolské slety, tělovýchova 6605 B 749   Ž 298          ü
B 29/67 Památník IX. sletu všesokolského pořádaného na oslavu stých narozenin Dr. Miroslava Tyrše za účasi svazu "Slovanské sokolstvo" (1932) Procházka, Rudolf (red.) Praha 1933 sport, sokol, sokolské slety, tělovýchova 6606 B 750   Ž 297          ü
B 42/66 Seznam míst v Království českém Praha 1913 místopis, města, obce, demografie, obyvatelstvo, statistika 6607 B 751       Ž 685           ü
B 12/67 Statistický lexikon obcí v Čechách. Úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 sb. zák. a nař. Praha 1924 města, obce, soupis, seznam, statistika, obyvatelstvo, demografie 6608 B 752     Ž 296           ü
B 13/67 Statistický lexikon obcí v zemi české. Úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 sb. zák. a nař. Praha 1934 města, obce, soupis, seznam, statistika, obyvatelstvo, demografie 6609 B 753       Ž 437           ü
B 14/67 Statistický lexikon obcí v Republice československé. Úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920. II. díl - Země moravskoslezská Praha 1935 města, obce, soupis, seznam, místopis, statistika 6610 B 754    Ž 438           ü
B 15/67 Seznam míst v království českém 1913 Praha 1913 města, obce, soupis, seznam, místopis, statistika 6611 B 755    Ž 441           ü
B 16/67 Místní jména v Čechách Svoboda, Milan - Šmilauer, Vladimír Praha 1960 6612 B 756
B 53/67 Místopis a národnostní statistika obcí slovenských. III. zkrácené a upravené vydání knihy prof. dr. L. Niederla Národopisná mapa a statistika uh. Slováků na základě sčítání lidu z r. 1900 Niederle, Lubor Praha 1919 Slovensko, místopis, národnosti, obyvatelstvo, statistika 6613 B 757      Ž 442           ü
6941 Seznam míst v Království českém Praha 1872 místopis, města, obce, demografie, obyvatelstvo, statistika 6614 B 758      Ž 443           ü
6942 Neu- vermehrtes und verbessertes Reales Staatszeitungs- und Conversationslexicon, darinnen sowohl die Religionen und geistlichen Orden, die Reiche und Staaten, Meere, Seen, Inseln, Flüsse, Städte, Festungen, Schlösser, Häfen, Berge, Vorgebirge, Pässe und Wälder..., als auch andere in Zeitungen und täglicher Conversation vorkommende aus fremden Sprachen entlehnte Wörter... Hübner, Johann Regensburg und Wien 1765        naučný slovník, lexikon, všeobecná encyklopedie 6615 B 759     Ž 444 ST          ü
6947 Johan Christoph Abelungs Pragmatische Staatsgeschichte Europens von dem Ableben Kaiser Carls 6 an bis auf die gegenwärtigen Zeiten aus sichern Quellen und authentischen Nachrichten mit unparteiischer Feder vorgetragen und mit nötigen Beweisschriften bestätiget - erster Band Abelung, Johan Christoph Gotha 1762 světděj, dějiny Evropy 6620 B 760/1     Ž 337 ST          ü
6947 Johan Christoph Abelungs Pragmatische Staatsgeschichte Europens von dem Ableben Kaiser Carls 6 an bis auf die gegenwärtigen Zeiten aus sichern Quellen und authentischen Nachrichten mit unparteiischer Feder vorgetragen und mit nötigen Beweisschriften bestätiget - zweiter Band Abelung, Johan Christoph Gotha 1763 světděj, dějiny Evropy 6620 B 760/2    Ž 338 ST          ü
6947 Johan Christoph Abelungs Pragmatische Staatsgeschichte Europens von dem Ableben Kaiser Carls 6 an bis auf die gegenwärtigen Zeiten aus sichern Quellen und authentischen Nachrichten mit unparteiischer Feder vorgetragen und mit nötigen Beweisschriften bestätiget - dritten Bandes, erster Theil Abelung, Johan Christoph Gotha 1763 světděj, dějiny Evropy 6620 B 760/3    Ž 339 ST          ü
6947 Johan Christoph Abelungs Pragmatische Staatsgeschichte Europens von dem Ableben Kaiser Carls 6 an bis auf die gegenwärtigen Zeiten aus sichern Quellen und authentischen Nachrichten mit unparteiischer Feder vorgetragen und mit nötigen Beweisschriften bestätiget - vierter Band Abelung, Johan Christoph Gotha 1763 světděj, dějiny Evropy 6620 B 760/4    Ž 340 ST          ü
6947 Johan Christoph Abelungs Pragmatische Staatsgeschichte Europens von dem Ableben Kaiser Carls 6 an bis auf die gegenwärtigen Zeiten aus sichern Quellen und authentischen Nachrichten mit unparteiischer Feder vorgetragen und mit nötigen Beweisschriften bestätiget - fünfter Band Abelung, Johan Christoph Gotha 1764 světděj, dějiny Evropy 6620 B 760/5    Ž 341 ST          ü
6947 Johan Christoph Abelungs Pragmatische Staatsgeschichte Europens von dem Ableben Kaiser Carls 6 an bis auf die gegenwärtigen Zeiten aus sichern Quellen und authentischen Nachrichten mit unparteiischer Feder vorgetragen und mit nötigen Beweisschriften bestätiget - sechster Band Abelung, Johan Christoph Gotha 1765 světděj, dějiny Evropy 6620 B 760/6    Ž 342 ST          ü
6947 Johan Christoph Abelungs Pragmatische Staatsgeschichte Europens von dem Ableben Kaiser Carls 6 an bis auf die gegenwärtigen Zeiten aus sichern Quellen und authentischen Nachrichten mit unparteiischer Feder vorgetragen und mit nötigen Beweisschriften bestätiget - siebenten Band, erster Theil Abelung, Johan Christoph Gotha 1766 světděj, dějiny Evropy 6620 B 760/7    Ž 343 ST          ü
6948 Johan Christoph Abelungs Pragmatische Staatsgeschichte Europens von dem Ableben Kaiser Carls 6 an bis auf die gegenwärtigen Zeiten aus sichern Quellen und authentischen Nachrichten mit unparteiischer Feder vorgetragen und mit nötigen Beweisschriften bestätiget - erster Band, welcher die Jahre 1756, 1757, 1758 in sich fasset Abelung, Johan Christoph Gotha 1767 světděj, dějiny Evropy 6621 B 761    Ž 372 ST          ü
6967 Slovník naučný - díl první.                        A-Bžeduchové Rieger, František Ladislav (red.) Praha 1860 encyklopedie, naučný slovník 6640 B 762/1 Ž 101      ü
6967 Slovník naučný - díl druhý.                      C - Ezzelino Rieger, František Ladislav (red.) Praha 1862 encyklopedie, naučný slovník 6640 B 762/2 Ž 102      ü
6967 Slovník naučný - díl třetí.                      F - Chyžice Rieger, František Ladislav - Malý, Jakub (red.) Praha 1863 encyklopedie, naučný slovník 6640 B 762/3 Ž 103      ü
6967 Slovník naučný - díl pátý.                      M - Ožice Rieger, František Ladislav - Malý, Jakub (red.) Praha 1866 encyklopedie, naučný slovník 6640 B 762/4 Ž 104      ü
6967 Slovník naučný - díl sedmý.                      R - Ržew. Rieger, František Ladislav - Malý, Jakub (red.) Praha 1868 encyklopedie, naučný slovník 6640 B 762/5 Ž 105      ü
6967 Slovník naučný - díl osmý.                      S - Szyttler. Rieger, František Ladislav - Malý, Jakub (red.) Praha 1870 encyklopedie, naučný slovník 6640 B 762/6 Ž 97      ü
6967 Slovník naučný - díl desátý. Rieger, František Ladislav - Malý, Jakub (red.) Praha 1873 encyklopedie, naučný slovník 6640 B 762/7 Ž 98      ü
6968 Malý Ottův slovník naučný. Příruční kniha obecných vědomostí. Díl I. A-K Šubert, Fr. Ad. (red.) Praha 1905   encyklopedie, naučný slovník 6641 B 763/1   Ž 99           ü
6968 Malý Ottův slovník naučný. Příruční kniha obecných vědomostí. Díl II. L-Ž Šubert, Fr. Ad. (red.) Praha 1906   encyklopedie, naučný slovník 6641 B 763/2     Ž 100           ü
6969 Příruční slovník všeobecných vědomostí. Díl I., A-J Rank, Josef (red.) Praha 1882   encyklopedie, naučný slovník 6642 B 764/1   Ž 87           ü
6969 Příruční slovník všeobecných vědomostí. Díl II., K-S Rank, Josef (red.) Praha 1882   encyklopedie, naučný slovník 6642 B 764/2  Ž 88           ü
6970 Nové Čechy. Pokroková revue politická, sociální a kulturní - roč. I. (XI.), 1918 Werstadt, Jaroslav (red.) Praha 1918 časopis, politika, kultura, literatura 6643 B 765  Ž 89           ü
6971 Vesmír. Obrázkový časopis pro šíření věd přírodních - roč. XIV, 1885 Nekut, František (red.) Praha 1885 časopis, příroda, botanika, zoologie, paleontologie, mineralogie, chemie, fyzika, astronomie, meteorologie, zeměpis, obchod, průmysl 6644 B 766    Ž 90           ü
6972 Ženský svět. List paní a dívek českých - roč. XXXXI, 1927 Sísová, Miloslava - Raisová, Doubravka (red.) Praha 1927 časopis, literatura, básně, poezie, výtvarné umění, divadlo 6645 B 767  Ž 91           ü
6973 České listy hospodářské. Věstník Ústřední společnosti hospodářské pro Království české a spolu t. č. věstník Zemského spolku ovocnického a spolku ku zvelebení chovu drobného zvířectva pro Království české v Praze - roč. V., 1897 Sitenský, František (red.) Praha 1897 zemědělství, hospodářství, rostliny, pěstování plodin, průmysl 6646 B 768     Ž 92           ü
6974 Čas. Beletristická příloha k politickému týdeníku - roč. I, 1896 Praha 1896 časopis, česlit, povídky, básně, poezie 6647 B 769   Ž 93           ü
6975 Živa. Časopis přírodnický - roč. VIII, 1898 Raýman, Boh. (red.) Praha 1898 časopis, fyzika, chemie, astronomie, fyziologie, lékařství, průmysl, meteorologie, přírodní vědy 6649 B 770  Ž 94           ü
6976 Český svět. Ilustrovaný čtrnáctideník - roč. I, 1905, II. pololetí: květen-září 1905 Hipman, Karel (red.) Praha 1905 časopis, umění, věda, politika, kultura, sport, průmysl, obchod, řemesla 6648 B 771    Ž 95           ü
6977 Pars prima Ritualis seu agendae romano-pragensis Praha 1700 církev, nábož., církevní obřady, nábož. věrouka, liturgie 6650 B 772       Ž 727 ilustrováno, rytiny    ST          ü
B 40/66 T. G. Masaryk I/1.                               Část první, 1850-1882 Nejedlý, Zdeněk Praha 1930 osobnosti, životopisy, Tomáš Garigue Masaryk, prezidenti 6652 B      773/I-1    Ž 69           ü
40/66 T. G. Masaryk I/2.                               Knihy první část druhá Nejedlý, Zdeněk Praha 1931 osobnosti, životopisy, Tomáš Garigue Masaryk, prezidenti 6652 B      773/I-2    Ž 70           ü
40/66 T. G. Masaryk II.                               Masaryk docent, 1877-1882 Nejedlý, Zdeněk Praha 1932 osobnosti, životopisy, Tomáš Garigue Masaryk, prezidenti 6652 B      773/2    Ž 71           ü
40/66 T. G. Masaryk III.                               Na pražské universitě, 1882-1886 Nejedlý, Zdeněk Praha 1935 osobnosti, životopisy, Tomáš Garigue Masaryk, prezidenti 6652 B      773/3    Ž 72           ü
40/66 T. G. Masaryk IV.                               První výboje Nejedlý, Zdeněk Praha 1937 osobnosti, životopisy, Tomáš Garigue Masaryk, prezidenti 6652 B      773/4    Ž 73           ü
B 48/66 Matka vlast. Obrázkové dějiny československé Pešek, Josef - Wenig, Josef Praha 1923  česděj, učebnice, literatura pro mládež 6653 B 774      Ž 74           ü
B 49/66 Národnostní mapa Republiky československé. Podrobný popis národnostních hranic, ostrovů a menšin Boháč, Antonín Praha 1926 demografie, obyvatelstvo, národnosti, národnostní menšiny 6654 B 775   Ž 75           ü
B 88/66 Česká škola na Náchodsku 1848-1908. V paměť jubilejního roku 1908 sestavilo učitelstvo Náchod 1908 školství, školy, Náchodsko, vzdělávání 6655 B 776   Ž 76           ü
B 39/66 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl I. Od prvověkosti až do roku 1253 Palacký, František Praha 1894 česděj, pravěk, raný středověk 6656 B 777/1       Ž 63           ü
39/66 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl II. Od roku 1253 až do roku 1403 Palacký, František Praha 1894 česděj, středověk 6656 B 777/2       Ž 64           ü
39/66 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl III. Od roku 1403 až do 1439 Palacký, František Praha 1894 česděj, středověk 6656 B 777/3       Ž 65           ü
39/66 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl IV. Věk Jiřího z Poděbrad.             Od roku 1439 do 1471 čili do smrti krále Jiřího Palacký, František Praha 1895   česděj, pozdní středověk 6656 B 777/4       Ž 66           ü
39/66 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl V. Věk Jagellonský. Kralování Vladislava II. a Ludvíka I. od roku 1471 do 1526 Palacký, František Praha 1895 česděj, raný novověk 6656 B 777/5       Ž 67           ü
39/66 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl VI. Poznámky k dílu I-V. Palacký, František Praha 1896 česděj 6656 B 777/6       Ž 68           ü
B 52/67 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl I, částka I.                                      Od prvověkosti až do roku 1125 Palacký, František Praha 1876 česděj, pravěk, raný středověk 6657 B 778/1       Ž 52           ü
52/67 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl I, částka II.                                      Od roku 1125 do 1253 Palacký, František Praha 1877 česděj,  středověk 6657 B 778/2       Ž 53           ü
52/67 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl II, částka I.                                      Od roku 1253 do 1333 Palacký, František Praha 1877 česděj, středověk 6657 B 778/3       Ž 54           ü
52/67 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl II, částka II.                                      Od roku 1253 do 1403 Palacký, František Praha 1877 česděj, středověk 6657 B 778/4       Ž 55           ü
52/67 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl III, částka I.                                      Od roku 1403 do 1420 Palacký, František Praha 1877 česděj, středověk 6657 B 778/5       Ž 56           ü
52/67 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl III, částka II.                                      Od roku 1420 do 1431, čili od bitvy u Vyšehradu do vítězství u Domažlic Palacký, František Praha 1877 česděj, středověk 6657 B 778/6       Ž 57           ü
52/67 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl III, částka III.                                      Od roku 1431 do 1439. Čechy a sbor basilejský, Sigmund a Albert Palacký, František Praha 1877 česděj, středověk 6657 B 778/7       Ž 58           ü
52/67 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl IV, částka I.                                      Věk Jiřího z Poděbrad. Od roku 1439 do 1457 čili do smrti krále Ladislava Palacký, František Praha 1877 česděj, pozdní středověk 6657 B 778/8       Ž 59           ü
52/67 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl IV, částka II.                                      Věk Jiřího z Poděbrad. Od roku 1457 do 1471 čili do smrti krále Jiřího Palacký, František Praha 1878 česděj, pozdní středověk 6657 B 778/9       Ž 60           ü
52/67 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl V, částka I.                                      Věk Jagellonský. Kralování Vladislawa II. od r. 1471 do 1500 Palacký, František Praha 1878 česděj, raný novověk 6657 B 778/10       Ž 61           ü
52/67 Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě.                                             Díl V, částka II.                                      Věk Jagellonský. Kralování Vladislava II. a Ludvíka I. od r. 1500 do 1526 Palacký, František Praha 1878 česděj, raný novověk 6657 B 778/11       Ž 62           ü
6982 Biblí svatá, aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona Praha 1874 nábož., církev, bible, starý zákon, nový zákon 6662 B 779              Ž 722           ü
2533 Das christliche Jahr oder Die Messen auf die Sonn-Gemeine-Serial- und Festtäge des ganzen Jahrs in deutscher Sprach. Samt der Auslegung derer Episteln und Evangelien auch einem kurzen Begriff des Lebens von denen heiligen, derer Gedächt nutz begangen wird. Sechster Theil, in welchem  die Messen von denen Heiligen, von der Vigilia des h. Andreä biss auf die Verkündigung der allerheiligsten Jungfrauen begriffen sind s. l. 1718     nábož., církev, modlitby, epištoly, evangelia 6664 B 780     Ž 721 z majetku hraběte Šporka  ST           ü
2530 Citara sanctorum, tj. harfa svatých. Zjev 5, 8 aneb Žalmy a písně duchovní staré i nové, kterýchž církev evangelická při vejročních slavnostech a památkách a v potřebách jiných obecních i obzvláštních, k chvále boží, k spasitedlnému věřících vzdělání, a k hojnému v duchu obveselení a potěšení s mnohým prospěchem buď k zpívání, buď k tichému modlení se, buď k vynaučení ve všelikých článkách učení křesťanského evangelického užívati může, s vroucnou pilností z některých bratří českých kněze J. Třanovského, také z žitavského i jiných kancionálů shledané, dílem též v nově z německého přeložené, a všudy podlé Pravidla víry svaté křesťanské evangelické spořádané, a nyní podle lipského vydání léta Páně 1737 již poduhé s pomocí boží spolu s novým přídavkem vydané Praha 1819, 1820     nábož., evangel., církev, písně, žalmy, evangelíci 6663 B 781     Ž 729           ü
6983 Bible česká, čili Písmo svaté starého i nového zákona, podlé obecného latinského, od sv. Římské katolické církve schváleného výkladu přeložené, a opět s pilností přehlédnuté, ponapravené, vysvětlené a znova vydané Praha 1857 nábož., církev, bible, starý zákon, nový zákon 6665 B 782 a      Ž 717           ü
6983 Bible česká, čili Písmo svaté starého i nového zákona, podlé obecného latinského, od sv. Římské katolické církve schváleného výkladu přeložené, a opět s pilností přehlédnuté, ponapravené, vysvětlené a znova vydané Praha 1857 nábož., církev, bible, starý zákon, nový zákon 6665 B 782 b      Ž 716           ü
6984 Die Schlacht von Königgrätz zum zehnjährigen Gedenktage des Sieges auf Grund der gesammten einschläglichen Literatur Jähn, Max Leipzig 1876 světděj, česděj, válka 1866, bitva u Hradce Králové 6666 B 783      Ž 715           ü
B 76/61 Wenceslai Hajek a Liboczan Annales Bohemorum. Pars III. quae Bohemiae historiam ab anno DCCCLII usque ad annum DCCCCXXXVI complectitur z Libočan Hájek, Václav - Dobner, Gelasius Praha 1765 česděj, kronika, Hájkova kronika 6668 B 784    Ž 714 latinsky ST ü
6991 Biblia sacra, to jest: Biblí svatá, aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona, se vší pilností opět přehlédnutá, podle starých vydání bratrských v nově vydaná Prešpurk, Fr. Augustin Patzko 1787  nábož., církev, Bible, evangelíci 6677 B 785 a     Ž 725 ST ü
B 69/65 Biblia sacra, to jest: Biblí svatá, aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona, se vší pilností opět přehlédnutá, podle starých vydání bratrských v nově vydaná Prešpurk, Fr. Augustin Patzko 1787  nábož., církev, Bible, evangelíci 6669 B 785 b      Ž 713 ST ü
B 47/65 Dějiny zblízka. Soubor satirických kreseb Čapek, Josef Praha 1949  výtvarné umění, kresby, obrazy 6670 B 786  Ž 47
B 49/67 Štefánikův memoriál Bareš, Arnošt (red.) Praha 1929 Iválka, vznik republiky, legie, legionáři, osobnosti, první odboj, Milan Rastislav Štefánik 6671 B 787     Ž 48 ü
6986 Štefánik. Kniha prvá: spomienky a postrehy Osuský, Štefan - Pavlů, Bohdan (red.) Bratislava 1938        Iválka, vznik republiky, legie, legionáři, osobnosti, první odboj, Milan Rastislav Štefánik 6672 B 788/1    Ž 49 slovensky ü
6986 Štefánik. Kniha druhá: vzpomínky, dokumenty a jiné příspěvky Bartůšek, Josef (red.) Bratislava 1938        Iválka, vznik republiky, legie, legionáři, osobnosti, první odboj, Milan Rastislav Štefánik 6672 B 788/2    Ž 50 ü
6987 Zdeňku Nejedlému k 75. narozeninám Konrád, Karel - Noha, Jan - Pekárek, Václav - Závada, Vilém (red.) Praha 1953 česděj, česlit, literární kritika, kultura, osobnosti, Zdeněk Nejedlý 6673 B 789    Ž 51 ü
6988 Dr. Karel Kramář ve fotografii Sís, Vladimír (red.) Praha 1939  česděj, politika, osobnosti, fotografie, Karel Kramář 6674 B 790        Ž 46 ü
6990 Bibell. Das ist alle Bücher Alts und Neues Testaments Kolín nad Rýnem 1577 bible, nábož. 6676 B 791     Ž 724 německyST ü
6992 Devatenácté století slovem i obrazem. Dějiny politické a kulturní - díl I., svazek 1. Klecanda, Jan (red.) Praha [1900] česděj, světděj, 19. století 6678 B 792/1  Ž 42 ü
6992 Devatenácté století slovem i obrazem. Dějiny politické a kulturní - díl I., svazek 2. Klecanda, Jan (red.) Praha [1900] česděj, světděj, 19. století, literatura 6678 B 792/2  Ž 43 ü
6692 Devatenácté století slovem i obrazem. Dějiny politické a kulturní - díl II., svazek 1. Klecanda, Jan (red.) Praha [1900] česděj, světděj, doprava, fyzika, chemie, průmysl,               19. století 6678 B 792/3 Ž 44 ü
6692 Devatenácté století slovem i obrazem. Dějiny politické a kulturní - díl II., svazek 2. Klecanda, Jan (red.) Praha [1900] česděj, světděj,             19. století, strojírenství, elektrotechnika, hornictví, polygrafie, tisk, přírodověda, výtvarné umění, herectví, divadlo 6678 B 792/4 Ž 45 ü
6993 Dílo. List věnovaný původní tvorbě české, hlavně dekorativní - roč. IV, 1906-1907 Praha 1906, 1907         časopis, výtvarné umění, obrazy, malby, užitné umění 6679 B 793/1 Ž 34 ü
6993 Dílo. List věnovaný původní tvorbě české, hlavně dekorativní - roč. V, 1907-1908 Jiřík, F. X. Praha 1907, 1908          časopis, výtvarné umění, obrazy, malby, užitné umění 6679 B 793/2 Ž 35 ü
6993 Dílo. List věnovaný původní tvorbě české, hlavně dekorativní - roč. VI, 1908-1909 Jiřík, F. X. Praha 1908, 1909          časopis, výtvarné umění, obrazy, malby, užitné umění 6679 B 793/3 Ž 36 ü
6994 Věda a práce. Volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel. 1902, roč. X Kurz, Jan - Kurz, Artur (red.) Praha 1902 průmysl, obchod, vynálezy, objevy, technika 6680 B 794/1 Ž 37 ü
6994 Věda a práce. Volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel. 1903, roč. XI Kurz, Jan - Kurz, Artur (red.) Praha 1903 průmysl, obchod, vynálezy, objevy, technika 6680 B 794/2 Ž 38 ü
6995 Z říše vědy a práce. Volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel. 1895, roč. III Kurz, Vilém (red.) Praha 1895 průmysl, obchod, vynálezy, objevy, technika 6681 B 795/1 Ž 39 ü
6995 Z říše vědy a práce. Volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel. 1896, roč. IV Kurz, Vilém (red.) Praha 1896 průmysl, obchod, vynálezy, objevy, technika 6681 B 795/2 Ž 40 ü
6995 Z říše vědy a práce. Volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel. 1898, roč. VI Kurz, Vilém (red.) Praha 1898 průmysl, obchod, vynálezy, objevy, technika 6681 B 795/3 Ž 41 ü
6996 Die illustrierte Welt. Blätter aus Natur und Leben, Wissenschaft und Kunst zur Unterhaltung und Belehrung für die Familie, für alle und jeden - 1860, roč. VIII. Stuttgard 1860        přírodověda, umění, věda, objevy, průmysl, technika, literatura 6682 B 796    Ž 33 německy ü
6997 Poutník. Spis týdenní pro poznání času a světa. Časopis obrázkový pro každého - 1848, roč. III., sv. 2 Malý, Jakub B. Praha 1848  časopis, církev, povídky, fejetony, cestování, politika 6683 B 797    Ž 32 ü
6998 Fliegende Blätter. Band CXIII München [1900]        časopis, humor, humoristický časopis, satira 6684 B 798      Ž 31 německy ü
7/62 Hospodář. Časopis amerických Čechů. Různá čísla, neúplné ročníky, vycházel zde na pokračování F. L. Věk; rozpis viz níže Rosický, Jan (zakladatel) USA,Omaha, Nebrasca 1957-1959 6685 B 799  Ž 745 až 779 ü
7/62 Hospodář - ročník 57, č. 6, 15. března 1957 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1957        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1957-6  Ž 745 ü
7/62 Hospodář - ročník 57, č. 8, 15. dubna 1957 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1957        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1957-8  Ž 746 ü
7/62 Hospodář - ročník 57, č. 9, 1. května 1957 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1957        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1957-9  Ž 747 ü
7/62 Hospodář - ročník 57, č. 10, 15. května 1957 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1957        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1957-10                Ž 748 ü
7/62 Hospodář - ročník 57, č. 20, 15. října 1957 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1957        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1957-20                Ž 749 ü
7/62 Hospodář - ročník 57, č. 21, 1. listopadu 1957 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1957        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1957-21                Ž 750 ü
7/62 Hospodář - ročník 57, č. 22, 15. listopadu 1957 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1957        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1957-22                Ž 751 ü
7/62 Hospodář - ročník 58, č. 4, 15. února 1958 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1958        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1958-4                Ž 752 ü
7/62 Hospodář - ročník 58, č. 7, 1. dubna 1958 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1958        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1958-7                Ž 753 ü
7/62 Hospodář - ročník 58, č. 8, 15. dubna 1958 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1958        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1958-8                Ž 754 ü
7/62 Hospodář - ročník 58, č. 12, 15. června 1958 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1958        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1958-12                Ž 755 ü
7/62 Hospodář - ročník 58, č. 14, 15. července 1958 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1958        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1958-14                Ž 756 ü
7/62 Hospodář - ročník 58, č. 15, 1. srpna 1958 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1958        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1958-15                Ž 757 ü
7/62 Hospodář - ročník 58, č. 16, 15. srpna 1958 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1958        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1958-16                Ž 758 ü
7/62 Hospodář - ročník 58, č. 17, 1. září 1958 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1958        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1958-17                Ž 759 ü
7/62 Hospodář - ročník 58, č. 18, 15. září 1958 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1958        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1958-18                Ž 760 ü
7/62 Hospodář - ročník 58, č. 21, 1. listopadu 1958 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1958        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1958-21                Ž 761 ü
7/62 Hospodář - ročník 58, č. 22, 15. listopadu 1958 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1958        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1958-22                Ž 762 ü
7/62 Hospodář - ročník 58, č. 23, 1. prosince 1958 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1958        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1958-23                Ž 763 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 1, 1. ledna 1959 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-1                Ž 764 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 5, 1. března 1959 Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-4                Ž 765 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 7, 1. dubna 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-7                Ž 766 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 8, 15. dubna 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-8                Ž 767 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 9, 1. května 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-9                Ž 768 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 10, 15. května 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-10                Ž 769 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 11, 1. června 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-11                Ž 770 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 12, 15. června 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-12                Ž 771 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 14, 15. července 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-14                Ž 772 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 15, 1. srpna 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-15                Ž 773 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 16, 15. srpna 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-16                Ž 774 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 18, 15. září 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-18                Ž 775 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 21, 1. listopadu 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-21                Ž 776 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 22, 15. listopadu 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-22                Ž 777 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 23, 1. prosince 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-23                Ž 778 ü
7/62 Hospodář - ročník 59, č. 24, 15. prosince 1959 Kozumplík, Frank F. - Piskač, Anton (red.) USA,Omaha, Nebrasca 1959        časopis, imigranti, imigrantský časopis, hospodaření, zprávy, politika, Čechoameričané, přistěhovalci, exilanti 6685 B 799/  1959-24                Ž 779 ü
6999 Biblí svatá, aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona Praha 1923 bible, nábož., církev, modlitby 6686 B 800    Ž 334 ü
7000 Česko-moravská kronika Zap, Karel Vladislav Praha 1862 česděj, pravěk, raný středověk 6687 B 801/1 Ž 335  ü
7000 Česko-moravská kronika Zap, Karel Vladislav Praha 1868 česděj, středověk, husitství 6687 B 801/2 Ž 336  ü
7001 Postila, aneb výklady a rozjímání na evangelia nedělní a sváteční celého roku, jakož i umučení Pána našeho Ježíše Krista; ku poučení a vzdělání katolických křesťanů. Díl I. sahá od první neděle adventní až do Božího hodu velikonočního. Frencl, Innocenc Antonín Praha 1854 nábož, církev, věrouka, modlitby 6688 B 802/1 Ž 329  ü
7001 Postila, aneb výklady a rozjímání na evangelia nedělní a sváteční celého roku, jakož i umučení Pána našeho Ježíše Krista; ku poučení a vzdělání katolických křesťanů. Díl II. sahá od slavného dne vzkříšení Páně až do poslední neděle po svatém Duchu. Frencl, Innocenc Antonín Praha 1855 nábož, církev, věrouka, modlitby 6688 B 802/2 Ž 330  ü
7002 Das böhmische Volk. Wohngebiete, körperliche Tüchtigkeit, Gestige und materielle Kultur Tobolka, Zdeněk Václav (red.) Praha 1916 česděj, výtvarné umění, kultura, česká vlastivěda 6689 B 803   Ž 331 německy ü
7003 Moje paměti. Československá anabase. Zpět na Urál proti bolševikům. Admirál Kolčak Gajda, Radola Praha 1921 Iválka, legie, legionáři, paměti, vzpomínky 6690 B 804  Ž 332  ü
Francisci Pubitschka, Priesters von der Gesellschaft Jesu, Chronologische Geschichte Böhmens unter den Slaven. Erster Theil, welcher das heidnische Böhmen enthält Pubička, František Praha 1770 česděj, církev, pohané, pohanství 6693 B 805   Ž 333 ST ü
7007 Almanach českých lékařů. S podobiznami a 1000 životopisy. Na paměť 50letého jubilea Spolku a časopisu lékařů českých Navrátil, Michal (red.) Praha 1913 encyklopedie, zdraví, lékaři, lékařství, osobnosti 6694 B 806  Ž 686  ü
B 41/66 Království české. Díl III. - Jižní Čechy Bělohlav, Josef (red.) Praha 1908 česděj, dějměst, vlastivěda, průvodce 6695 B 807/3  Ž 246  ü
B 41/66 Království české.                             Díl IV. - Jihozápadní Čechy Bělohlav, Josef (red.) Praha 1911 česděj, dějměst, vlastivěda, průvodce 6695 B 807/4  Ž 247  ü
B 41/66 Království české.                             Díl V. - Východní Čechy. Část první Bělohlav, Josef (red.) Praha 1912 česděj, dějměst, vlastivěda, průvodce 6695 B 807/5  Ž 245  ü
B 41/66 Království české.                             Díl VI. - Východní Čechy. Část druhá Bělohlav, Josef (red.) Praha 1914 česděj, dějměst, vlastivěda, průvodce 6695 B 807/6  Ž 244  ü
B 41/66 Království české.                             Díl VII. - Severovýchodní Čechy. Část první Bělohlav, Josef (red.) Praha 1919 česděj, dějměst, vlastivěda, průvodce 6695 B 807/7  Ž 243  ü
B 46/66 Obrázkové dějiny národa československého. Díl II. - Od doby jagelovské až do našich dnův Rezek, Antonín - Dolenský, Jan - Kosina, Jaroslav Praha 1924 česděj, raný novověk, Jagelonci, Iválka 6696 B 808  Ž 687  ü
B 47/66 Na středním Polabí. Obrazy lidu a kraje Čečetka, František Josef Praha [1914] česděj, Polabí, vlastivěda 6697 B 809  Ž 688  ü
B 50/67 Naše menšiny. Orgán českých menšin. Neodvislý a nepolitický list našich hraničářů pro národní, kulturní a hospodářskou práci ve smíšeném území Vlček, J. M. (red.) Malé Svatoňovice 1928       časopis, pohraničí, poezie, národnosti, divadlo, tělovýchova 6698 B 810  Ž 689  ü
7008 výklady o rozjímání a evangeliích [Pešina, Václav Michal] [Praha 1856] nábož., církev, evangelia, kázání, věrouka 6699 B 811  Ž 690  ü
7009 Jiří kníže z Lobkovic a samospráva v Království českém Praha [1905] samospráva, veřejná správa, zemědělství, věda, školství, zdravotnictví, policie, stavby, architektura, finance 6700 B 812  Ž 691  ü
7010 Podivuhodné sítě vůkol páteře některých plazů ještěrovitých, kteří se vyznamenávají lámavostí ocasu Schöbl, Josef Praha 1868 Jan Evangelista Purkyně, přírodověda, fyziologie, srdce, oko, ještěrky 6701 B 813  Ž 692 tři díla v jednom svazku, věnováno J. E. Purkyněmu ü
7010 Purkyňův routový obraz při souměrném tlaku na oku vzniklý Novotný, F. 6701 B 813  Ž 692  ü
7010 Pohyb srdce, jak jej ukazuje Purkyňův kinesiskop Novotný, F. 6701 B 813  Ž 692  ü
7011 Starožitnosti a památky země české. Díl druhý Mikovec, Ferdinand Břetislav - Zap, Karel Vladislav Praha 1865 výtvarné umění, památky, architektura, hrady, zámky, sochy, plastiky, starožitnosti 6702 B 814      Ž 693 ü
7029 Kazatelské řeči o křesťanském naučení mládeži i dospělým lidem prospěšné a kazatelům velmi pohodlné na každou neděli skrz celý rok Praha 1786 nábož., církev, kázání, věrouka 6720 B 815   Ž 740 ST ü
7013 Guldener Himmels-Schlüssel, oder: sehr kräfftiges, nützliches und tröftliches Gebet-Buch, erlösung der lieben Seelen des Fegfeuers. Darinn zuforderst in dreien Geschichten die Grausamkeit des Fegfeuers, samt einer leichten Weis, die arme Seelen ohnfehlbarlich zu erlösen, erklärt wird. Darnach aber in sechszehn Theilen allerhand kräfftige Morgens- und Abends- Mess- und Vesper- Beicht- und Communion- Gebetter: ... Cochem, Martin von Sultzbach 1753           nábož., církev, modlitby 6704 B 816    Ž 790 německy ST ü
7014 "Novi Discursus à Dominica Pentecostes usque ad Adventum"     náboženské bohoslužebné texty k různým církevním obdobím (chybí titulní list včetně názvu a datace) asi 18. st. nábož., církev, věrouka, modlitby 6705 B 817    Ž 791 latinsky ST ü
7015 Kancionál písní a žalmů (chybí titulní list včetně názvu a datace) [1784]            nábož., písně, zpěvník, kancionál 6706 B 818    Ž 794 ST ü
7016 Rituale pragense ad usum romanum accomodatum Ernestus, Adalbertus Praha 1642  nábož., církev, věrouka, noty, zpěvník, kancionál 6707 B 819    Ž 793 česko-latinsko-německy ST ü
7017 Citahra sanctorum, zjev. 5, 8, aneb Žalmy a písně duchovní staré i nové, kterých i církev evangelická při vejročních slavnostech a památkách a potřebách svých obecních i obzvláštních chvále boží, k spasitedlnému věřících vzdělání, a k hojnému v duch obveselení a potěšení s mnohým prospěchem k zpívání, buď k tichému modlení se, pro vynaučení v všelikých článkách učení křesťanského, užívati může... Sarganek, Jiří - Třanovský Jiří asi 18. st. nábož., církev, věrouka, modlitby, evangelíci 6708 B 820  Ž 792 ST ü
7030 Wenceslai Hajek a Liboczan Annales Bohemorum. Pars III. quae Bohemiae historiam ab anno DCCCLII usque ad annum DCCCCXXXVI complectitur z Libočan Hájek, Václav - Dobner, Gelasius Praha 1765 česděj, kronika, Hájkova kronika 6721 B 821  Ž 741 latinsky ST ü
7031 Citahra sanctorum, to jest Harfa svatých, zjev. 5, 8. aneb Žalmy a písně duchovní staré i nové, kterýchž církev křesťanská evangelická při vejročních slavnostech a památkách a v potřebách svých obecních i obzvláštních, k chvále boží, k spasitedlnému věřících vzdělání, a k hojnému v duchu obveselení a potěšení s mnohým prospěchem buď k zpívání, buď k tichému modlení se, buď k vynaučení ve všelikých článkách učení křesťanského evangelického užívati může... Opočenský, Jiří - Sarganek, Jiří - Třanovský Jiří Praha 1819, 1820          nábož., církev, věrouka, modlitby, evangelíci 6722 B 822  Ž 782 ü
7032 Bible česká, čili Písmo svaté starého i nového zákona, podlé obecného latinského, od sv. Římské katolické církve schváleného výkladu přeložené, a opět s pilností přehlédnuté, ponapravené, vysvětlené a znova vydané Praha 1857 nábož., církev, bible, starý zákon, nový zákon 6723 B 823  Ž 781 ü
B 417/66 Bible česká, čili Písmo svaté starého i nového zákona, podlé obecného latinského, od sv. Římské katolické církve schváleného výkladu přeložené, a opět s pilností přehlédnuté, ponapravené, vysvětlené a znova vydané Praha 1857 nábož., církev, bible, starý zákon, nový zákon 6724 B 824    Ž 780 ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - roč. III až XXXVIII, 1873-1908 - neúplné; rozpis viz níže: Vlček, Václav (red.) Praha 1873 až 1908 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825 celkem 38 svazků ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1873, roč. III, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1873 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/1  Ž 280 ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1874, roč. IV, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1874 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/2   Ž 279 ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1875, roč. V, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1875 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/3   Ž 278 ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1876, roč. VI, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1876 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/4   Ž 277 ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1877, roč. VII, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1877 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/5 Ž 276 ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1880, roč. X, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1880 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/6 Ž 275 ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1881, roč. XI, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1881 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/7 Ž 274 ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1882, roč. XII, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1882 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/8 ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1883, roč. XIII, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1883 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/9 ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1884, roč. XIV, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1884 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/10 ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1885, roč. XV, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1885 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/11 ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1888, roč. XVIII, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1888 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/12 ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1890, roč. XX, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1890 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/13  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1890, roč. XX, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1890 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/14  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1891, roč. XXI, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1891 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/15  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1892, roč. XXII, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1892 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/16  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1892, roč. XXII, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1892 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/17  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1893, roč. XXIII, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1893 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/18  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1893, roč. XXIII, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1893 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/19  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1894, roč. XXIV, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1894 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/20  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1894, roč. XXIV, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1894 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/21  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1895, roč. XXV, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1895 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/22  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1896, roč. XXVI, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1896 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/23  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1896, roč. XXVI, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1896 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/24  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1897, roč. XXVII, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1897 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/25  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1901, roč. XXXI, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1901 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/26  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1901, roč. XXXI, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1901 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/27  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1903, roč. XXXIII, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1903 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/28  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1903, roč. XXXIII, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1903 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/29  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1904, roč. XXXIV, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1904 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/30  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1904, roč. XXXIV, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1904 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/31  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1905, roč. XXXV, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1905 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/32  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1905, roč. XXXV, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1905 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/33  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1906, roč. XXXVI, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1906 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/34  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1906, roč. XXXVI, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1906 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/35  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1907, roč. XXXVII, díl I Vlček, Václav (red.) Praha 1907 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/36  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1907, roč. XXXVII, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1907 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/37  ü
7033 Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice - 1908, roč. XXXVIII, díl II Vlček, Václav (red.) Praha 1908 časopis, umění, věda, politika, kultura 6725 B 825/38  ü
7034 Vychovatel. List věnovaný zájmům křesťanského školství - 1891, roč. VI Pohunek, František (red.) Praha 1891 časopis, školství, vzdělávání 6726 B 826/1   Ž 989  ü
7034 Vychovatel. List věnovaný zájmům křesťanského školství - 1892, roč. VII Pohunek, František (red.) Praha 1892 časopis, školství, vzdělávání 6726 B 826/2   Ž 990  ü
7034 Vychovatel. List věnovaný zájmům křesťanského školství - 1896, roč. XI Pohunek, František (red.) Praha 1896 časopis, školství, vzdělávání 6726 B 826/3   Ž 991  ü
7035 Škola a život. Časopis pedagogický s přílohou Štěpnice k užitku mládeži česko-slovanské - 1868, roč. XIV Šťastný, Jan (red.) Praha 1868 časopis, školství, vzdělávání 6727 B 827/1  Ž 987  ü
7035 Škola a život. Časopis pedagogický s přílohou Štěpnice k užitku mládeži česko-slovanské - 1869, roč. XV Šťastný, Jan (red.) Praha 1869 časopis, školství, vzdělávání 6727 B 827/2  Ž 988  ü
7036 Česká škola. Časopis pro učitelstvo a přátely školstva národního - 1884, roč. VI. Poklop, Jan V. (red.) Praha 1884 časopis, školství, vzdělávání 6728 B 828  Ž 986  ü
7037 Švanda dudák - 1928, č. 1 až 22; 1929, č. 1 Herrmann, Ignát (red.) Praha 1928, 1929      časopis, satira, humor 6729 B 829  Ž 985  ü
7038 Malý čtenář. Kniha české mládeže - 1912, roč. XXXI Vilímek, Josef Richard (red.) Praha 1912 sborník, knihy pro mládež, výchova, vzdělávání, česděj 6730 B 830  Ž 984  ü
7039 Květy mládeže - 1898, roč. IV., díl I. Dolenský, Jan (red.) Praha 1898 časopis, pro mládež, výchova, vzdělávání, česděj, vlastivěda, zeměpis 6731 B 831  Ž 983  ü
Pravidla pravopisu Praha 1857 B 832 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Školník pro učitelstvo diecese královéhradecké na rok přestupní - 1852, roč. I Hradec Králové 1852 B 833 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Naučení jak se má dobře česky psát Praha 1800 B 834 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Atlas der alten Welt - historisch-geografischer Weimar 1851 B 835 německy uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Početnice pro školy venkovské v císařství Rakouském Praha 1865 B 836 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Cvičební kniha k vyučování v počtech pro žáky třetí třídy městských škol v císařství Rakouském Praha 1868 B 837 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Die heiligen Schriften des alten und neuen Testaments Ess, Leander van - Ess, Carl van (překl.) Sulzbach 1867 B 838 německy uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Die heiligen Schriften des alten und neuen Testaments Ess, Leander van - Ess, Carl van (překl.) Sulzbach 1868 B 838 německy uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Ratibor - 1892, roč. IX, 2.7.-3.12. Peřina, František Jaroslav (red.) Hradec Králové 1892   noviny, periodikum,  politika B 839  ü
Slovanstvo - obraz jeho minulosti a přítomnosti Bidlo, Jaroslav Praha 1912 B 840 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Letopisy památních událostí ewangelické křesťanské obce w Straužným Bergman, Josef Ernst Brno s. n. B 841 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Spisy Josefa Kajetána Tyla. Díl VII. Povídky novověké, část 2 Praha 1844? B 842 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
7049 Dvě knihy českých dějin. Kniha první: Poslední Přemyslovci a jejich dědictví; kniha druhá: Počátky lucemburské Šusta, Jaroslav Praha 1926 česděj, středověk, Přemyslovci, Lucemburkové 6741 B 843    JD 733 uloženo Náchod knihovna
Die Vorgeschichte Böhmens und Mährens. (edice Grundriss der slawischen Philologie und Kulturgeschichte) - díl 1 Schránil, Josef - Obermaier, Hugo Berlin, Leipzig 1927 B 844 Pozn.: věnování: mistru Aloisu Jiráskovi v úctě a oddanosti věnuje J. Schránil. V Praze 28.12.'27 německy uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Kaiser Karls Leben Einhard - Abel, Otto Leipzig 1888 2744 B 845 německy uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Die Chronik des Thietmar von Merseburg Laurent, M. - Strobitzki, J. Leipzig 1892 138 B 846 německy uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Kronika československá Kulhánek, František Praha 1924?? B 847 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Böhmen im Mittelalter 1126-1283 mit besonderer Berücksichtigung von Prag /nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae übersetzt von George Grandauer ; neu bearbeitet von Wilhelm Wattenbach/ Wattenbach, Wilhelm - Grandauer, George Leipzig 1882? B 848 německy uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy Františka Ladislava Heka III. (Hekův vlastní životopis; Hekova činnost lierární) Jakubec, Jan Praha 1924 B 849 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
6965 Časopis Musea Království českého Praha 1847-1900; 1914-1916 6638 B 850/ 1 až 54
6965 Časopis českého museum -              1847, roč. XXI, díl I. Vocel, Jan Erazim (red.) Praha 1847  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 1           Ž 163 ü
6965 Časopis českého museum -              1847, roč. XXI, díl II. Vocel, Jan Erazim (red.) Praha 1847  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 2           Ž 164 ü
6965 Časopis českého museum -              1848, roč. XXII, díl I. Vocel, Jan Erazim (red.) Praha 1848  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 3           Ž 165 ü
6965 Časopis českého museum -              1848, roč. XXII, díl II. Vocel, Jan Erazim (red.) Praha 1848  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 4           Ž 166 ü
6965 Časopis českého museum -              1850, roč. XXIV, díl I. Praha 1850  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 5           Ž 167 ü
6965 Časopis českého museum -              1851, roč. XXV, díl I. Nebeský, Václav Bolemír (red.) Praha 1851  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 6           Ž 168 ü
6965 Časopis českého museum -              1852, roč. XXVI, díl I. Nebeský, Václav Bolemír (red.) Praha 1852  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 7           Ž 169 ü
6965 Časopis českého museum -              1853, roč. XXVII, díl I. Nebeský, Václav Bolemír (red.) Praha 1853  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 8           Ž 170 ü
6965 Časopis českého museum -              1854, roč. XXVIII, díl I. Nebeský, Václav Bolemír (red.) Praha 1854  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 9           Ž 171 ü
6965 Časopis českého museum -              1855, roč. XXIX, díl I. Nebeský, Václav Bolemír (red.) Praha 1855  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 10           Ž 172 ü
6965 Časopis českého museum -              1856, roč. XXX, díl I. Nebeský, Václav Bolemír (red.) Praha 1856  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 11           Ž 173 ü
6965 Časopis českého museum -              1857, roč. XXXI, díl I. Nebeský, Václav Bolemír (red.) Praha 1857  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 12           Ž 174 ü
6965 Časopis českého museum -              1861, roč. XXXV, díl I. Nebeský, Václav Bolemír (red.) Praha 1861  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 13           Ž 175 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1862, roč. XXXVI, svazek I. Vrťátko, Antonín Jaroslav (red.) Praha 1862  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 14           Ž 176 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1863, roč. XXXVII, svazek I. Vrťátko, Antonín Jaroslav (red.) Praha 1863  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 15           Ž 177 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1864, roč. XXXVIII, svazek I. Vrťátko, Antonín Jaroslav (red.) Praha 1864  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 16           Ž 178 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1865, roč. XXXIX, svazek I. Lepař, Jan - Krejčí, J. - Šafařík, V. (red.) Praha 1865  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 17           Ž 179 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1866, roč. XL, svazek I. Lepař, Jan (red.) Praha 1866  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 18           Ž 180 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1867, roč. XLI, svazek I. Lepař, Jan (red.) Praha 1867  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 19           Ž 181 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1868, roč. XLII, svazek I. Lepař, Jan (red.) Praha 1868  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 20           Ž 182 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1869, roč. XLIII, svazek I. Lepař, Jan (red.) Praha 1869  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 21           Ž 183 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1870, roč. XLIV, svazek I. Lepař, Jan (red.) Praha 1870  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 22           Ž 184 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1871, roč. XLV, svazek I. Lepař, Jan (red.) Praha 1871  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 23           Ž 185 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1872, roč. XLVI, svazek I. Emler, Josef (red.) Praha 1872  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 24           Ž 186 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1873, roč. XLVII, svazek I. Emler, Josef (red.) Praha 1873  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 25           Ž 187 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1875, roč. XXXXIX, svazek I. Emler, Josef (red.) Praha 1875  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 26           Ž 188 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1876, roč. L Emler, Josef (red.) Praha 1876  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 27           Ž 189 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1877, roč. LI Emler, Josef (red.) Praha 1877  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 28           Ž 190 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1878, roč. LII Emler, Josef (red.) Praha 1878  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 29           Ž 191 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1879, roč. LIII Emler, Josef (red.) Praha 1879  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 30           Ž 106 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1880, roč. LIV Emler, Josef (red.) Praha 1880  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 31           Ž 107 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1881, roč. LV Emler, Josef (red.) Praha 1881  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 32           Ž 108 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1882, roč. LVI Emler, Josef (red.) Praha 1882  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 33           Ž 109 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1883, roč. LVII Emler, Josef (red.) Praha 1883  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 34           Ž 110 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1884, roč. LVIII Emler, Josef (red.) Praha 1884  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 35           Ž 111 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1885, roč. LIX Emler, Josef (red.) Praha 1885  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 36           Ž 112 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1886, roč. LX Emler, Josef (red.) Praha 1886  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 37           Ž 113 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1887, roč. LXI Emler, Josef (red.) Praha 1887  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 38           Ž 114 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1888, roč. LXII Emler, Josef (red.) Praha 1888  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 39           Ž 115 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1889, roč. LXIII Emler, Josef (red.) Praha 1889  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 40           Ž 116 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1890, roč. LXIV Emler, Josef (red.) Praha 1890  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 41           Ž 117 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1891, roč. LXV Truhlář, Antonín (red.) Praha 1891  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 42           Ž 118 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1892, roč. LXVI Truhlář, Antonín (red.) Praha 1892  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 43           Ž 119 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1893, roč. LXVII Truhlář, Antonín (red.) Praha 1893  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 44           Ž 120 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1894, roč. LXVIII Truhlář, Antonín (red.) Praha 1894  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 45           Ž 121 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1895, roč. LXIX Truhlář, Antonín (red.) Praha 1895  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 46           Ž 122 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1896, roč. LXX Truhlář, Antonín (red.) Praha 1896  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 47           Ž 123 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1897, roč. LXXI Truhlář, Antonín (red.) Praha 1897  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 48           Ž 124 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1898, roč. LXXII Truhlář, Antonín (red.) Praha 1898  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 49           Ž 125 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1899, roč. LXXIII Truhlář, Antonín - Schulz, Václav - Zíbrt, Čeněk (red.) Praha 1899  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 50           Ž 126 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1900, roč. LXXIV Truhlář, Antonín - Kvapil, František - Zíbrt, Čeněk (red.) Praha 1900  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 51           Ž 127 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1914, roč. LXXXVIII Máchal, Jan - Purkyně, Cyril (red.) Praha 1914  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 52           Ž 128 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1915, roč. LXXXIX Máchal, Jan - Purkyně, Cyril (red.) Praha 1915  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 53           Ž 129 ü
6965 Časopis Musea Království českého -              1916, roč. XC Máchal, Jan - Purkyně, Cyril (red.) Praha 1916  časopis, česděj, muzeum, ČČM 6638 B         850/ 54           Ž 130 ü
Básně Aloisa Jiráska Jirásek, Alois Praha 1930 B 851 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Vojnarka Jirásek, Alois Praha 1891 B 852 Pozn.: věnování: Váženému spolku hronovských ochotníků starý člen Al. Jirásek uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Zemanka Jirásek, Alois Praha 1887 B 853 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Souzvuk - almanach Ženské bibliotéky - 1874, č. XIII Podlipská, Žofie (red.) Praha 1874 B 854 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Nevolnice Jirásek, Alois Praha 1888 B 855 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
V sousedství, obrázek z hor Jirásek, Alois Praha 1874 B 856 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Dílo Aloise Jiráska v české ilustraci Květ, Jan Praha 1953 B 857 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo    ZATÍM V NÁCHODĚ
Alois Jirásek - studie historická Nejedlý, Zdeněk Praha 1921 B 858 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Klement Gottwald o Jiráskovi Gottwald, Klement Praha 1951 Pozn.: vydáno při příležitosti otevření Jiráskova muzea ve Hvězdě 2.9.1951 B 859 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Alois Jirásek a Náchodsko Nejedlý, Zdeněk Náchod 1926 Pozn.: k uctění 75. narozenin mistra Aloise Jiráska B 860 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Aleš a Jirásek - listy dvou přátel Svoboda, Emanuel Praha 1947 B 861 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
O jazyce literárních děl Aloise Jiráska Horálek, Karel Praha 1953 B 862 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Boj o Aloise Jiráska v zrcadle kritiky Pešat, Zdeněk Praha 1954 B 863 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Roky Aloisa Jiráska v datech, obrazech, zápisech a poznámkách Novotný, Miloslav (red.) Praha 1953 česlit, Jirásek, životopisy, osobnosti B 864  JD 752 uloženo Náchod knihovna            ü
Vojna: česká vojenská minulost v díle Jiráskově. Vzpomínky vojáků Tschorn, Rudolf (red.) Praha 1923 B 865 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Jirásek, Vrchlický, Jelínek - o jejich přátelství Hovorka, Karel Choltice 1933 B 866 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Čtyřicet let s Aloisem Jiráskem Machar, Josef Svatopluk Praha 1931 B 867 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Missale romano-bohemicum Praha 1845 Pozn.: dle přiložené popisky užíváno J. Regnerem B 868 latinsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Modlitební kniha pro katolické křesťany Vídeň 1835 Pozn.: dle přiloženého lístku Fr. Regnerové-Fuchsové, sestry J. Regnera B 869 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy Aloise Jiráska -                44 svazků: viz níže rozpis Jirásek, Alois B 870 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy I - Maloměstské historie Jirásek, Alois Praha 1922 B 870-1 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy II - F. L. Věk I Jirásek, Alois Praha 1923 B 870-2 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy III - Za bouře i klidu Jirásek, Alois Praha 1922 B 870-3 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy IV - Skaláci Jirásek, Alois Praha 1923 B 870-4 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy V - Poklad Jirásek, Alois Praha 1925 B 870-5 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy VI - Mezi proudy I Jirásek, Alois Praha 1922 B 870-6 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy VII - Mezi proudy II Jirásek, Alois Praha 1923 B 870-7 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy VIII - Mezi proudy III Jirásek, Alois Praha 1923 B 870-8 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy IX - Drobné povídky a obrázky Jirásek, Alois Praha 1922 B 870-9 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy X - Sousedé, Pandurek Jirásek, Alois Praha 1921 B         870-10 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XI - Z různých dob I Jirásek, Alois Praha 1925 B          870-11 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XII - Z různých dob II Jirásek, Alois Praha 1925 B           870-12 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XIII - Z různých dob III Jirásek, Alois Praha 1925 B              870-13 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XIV - Skály Jirásek, Alois Praha 1924 B           870-14 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XV - Na ostrově, Druhý                                                                                                    květ Jirásek, Alois Praha 1922 B 870-15 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XVI - V cizích službách Jirásek, Alois Praha 1925 B                 870-16 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XVII -                                 Na dvoře vévodském, Ráj světa Jirásek, Alois Praha 1923 B          870-17 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XVIII - Zahořanský hon a jiné: Povídka přítelova; Povídka z archivu Jirásek, Alois Praha 1922 B             870-18 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XIX - Proti všem Jirásek, Alois Praha 1923 B             870-19 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XX - F. L. Věk II Jirásek, Alois Praha 1925 B           870-20 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXI - Psohlavci Jirásek, Alois Praha 1925 B             870-21 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXII - Rozmanitá prosa I Jirásek, Alois Praha 1922 B 870-22 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXIV - Domů a jiné obrázky Jirásek, Alois Praha 1925 B          870-24 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXV - Divadelní hry I Jirásek, Alois Praha 1920 B          870-25 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXVI - F. L. Věk III Jirásek, Alois Praha 1924, 1925 B          870-26 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXVII - U nás II Jirásek, Alois Praha 1925 B          870-27 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXVIII - Bratrstvo I Jirásek, Alois Praha 1925 B              870-28 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXIX - F. L. Věk IV Jirásek, Alois Praha 1924 B           870-29 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXX - U nás III Jirásek, Alois Praha 1923 B         870-30 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXXI - U nás IV Jirásek, Alois Praha 1924 B              870-31 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXXII - Bratrstvo II Jirásek, Alois Praha 1925 B           870-32 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXXIII - Rozmanitá prosa II Jirásek, Alois Praha 1920 B        870-33 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXXIII - U nás I Jirásek, Alois Praha 1923 B                 870-33 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXXIV - F. L. Věk V Jirásek, Alois Praha 1923 B            870-34 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXXV - Bratrstvo III Jirásek, Alois Praha 1924 B            870-35 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXXVI - Divadelní hry II Jirásek, Alois Praha 1922 B               870-36 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXXVII - Z mých pamětí I Jirásek, Alois Praha 1922 B             870-37 Pozn.: podpis autora  uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXXVIII - Z mých pamětí II Jirásek, Alois Praha 1921 B                  870-38 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XXXIX - Rozmanitá prosa III Jirásek, Alois Praha 1922 B              870-39 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XL - Temno Jirásek, Alois Praha 1925 B              870-40 Pozn.: podpis autora 1926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XLI - Divadelní hry III Jirásek, Alois Praha 1922 B           870-41 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XLII - Písničky a jiná prosa Jirásek, Alois Praha 1921 B            870-42 Pozn.: podpis autora  uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XLIII - Husitský král Jirásek, Alois Praha 1925 B              870-43 Pozn.: podpis autora  uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sebrané spisy XLIV - Směsa Jirásek, Alois Praha 1922 B               870-44 Pozn.: podpis autora  uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Psohlavci Jirásek, Alois Praha 1954 B 871 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Psohlavci Jirásek, Alois Praha 1952 B 872 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Staré pověsti české Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Praha 1952 B 873 Pozn.: ilustrace Mikoláš Aleš uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Maloměstské historie Jirásek, Alois Praha 1956 B 874 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Lid se dovede bít. Brannost našeho lidu v zrcadle české prózy Benhart, František Praha 1953    Pozn.: ilustrace Václav Boukal B 875 7023 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Skaláci Jirásek, Alois Praha 1954 B 876 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Skály Jirásek, Alois Praha 1950 B 877 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Vojnarka, Otec, Lucerna Jirásek, Alois Praha 1955 B 878 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Psohlavci Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Bratislava 1955 B 879 Pozn.: ilustrace Mikoláš Aleš uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Poklad Jirásek, Alois Praha 1956 B 880 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Husitská trilogie (Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč) Jirásek, Alois Praha 1955 B 881 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Proti všem Jirásek, Alois Praha 1955 B 882 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Proti všem Jirásek, Alois Praha 1954 B 883 a uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Proti všem Jirásek, Alois Praha 1954 B 883 b uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Na dvoře vévodském Jirásek, Alois Praha 1951 B (884) 888 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Temno Jirásek, Alois Praha 1956 B 885 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Filosofská historie Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1947 B 886 Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrský hejtman Jan Talafús z Ostrova v historii Lašek, František Litomyšl 1946 B 887 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Básně Aloisa Jiráska Jirásek, Alois Praha 1949 B 888 Pozn.: daroval Jan Slánský uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Staré pověsti české Jirásek, Alois Praha 1955 B 889 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Z Čech až na konec světa Jirásek, Alois Praha 1955 B 890 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Proti všem Jirásek, Alois - Rada, Vlastimil Praha 1952 B 891 Pozn.: ilustrace Vlastimil Rada uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Psohlavci Jirásek, Alois Bratislava 1957 B 892 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Mezi proudy I - II Jirásek, Alois Praha 1951 B 893 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Mezi proudy III Jirásek, Alois Praha 1951 B 893-2 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Soubor spisů Aloise Jiráska -                 32 svazků: viz níže rozpis Jirásek, Alois Praha B 894      1-32 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Staré pověsti české Jirásek, Alois Praha 1949 B 894-1 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Mezi proudy I Jirásek, Alois Praha 1949 B 894-2 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Mezi proudy II Jirásek, Alois Praha 1949 B 894-3 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Mezi proudy III Jirásek, Alois Praha 1949 B 894-4 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Proti všem Jirásek, Alois Praha 1950 B 894-5 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Husitský král I Jirásek, Alois Praha 1950 B 894-6 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Husitský král II Jirásek, Alois Praha 1950 B 894-7 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo I Jirásek, Alois Praha 1950 B        894-8 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo II Jirásek, Alois Praha 1950 B          894-9 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo III Jirásek, Alois Praha 1950 B           894-10 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Maryla, Zemanka Jirásek, Alois Praha 1950 B           894-11 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
V cizích službách Jirásek, Alois Praha 1950 B             894-12 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Temno Jirásek, Alois Praha 1950 B             894-13 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Skály Jirásek, Alois Praha 1950 B        894-14 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Skaláci Jirásek, Alois Český Těšín 1950 B          894-16 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Psohlavci Jirásek, Alois Praha 1951 B             894-15 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Sousedé, U domácího prahu Jirásek, Alois Praha 1950 B                  894-17 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Zahořanský hon, V pekle Jirásek, Alois Praha 1951 B               894-18 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Na dvoře vévodském Jirásek, Alois Praha 1951 B               894-19 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Poklad Jirásek, Alois Český Těšín 1951 B                    894-20 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk I Jirásek, Alois Praha 1951 B            894-21 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk II Jirásek, Alois Praha 1951 B                    894-22 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk III Jirásek, Alois Praha 1951 B                     894-23 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk IV Jirásek, Alois Praha 1951 B                   894-24 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk V Jirásek, Alois Praha 1951 B                     894-25 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
U nás I Jirásek, Alois Brno 1952 B                    894-26 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
U nás II Jirásek, Alois Brno 1952 B                  894-27 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
U nás III Jirásek, Alois Brno 1952 B               894-28 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
U nás IV Jirásek, Alois Brno 1952 B              894-29 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Maloměstské historie Jirásek, Alois Praha 1953 B            894-30 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Z nedávna Jirásek, Alois Praha 1958 B               894-31 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Epilog Jirásek, Alois Praha 1958 B                  894-32 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk - 5 svazků: viz níže rozpis Jirásek, Alois Praha 1953 B 895 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk I Jirásek, Alois Praha 1953 B 895-1 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk II Jirásek, Alois Praha 1953 B 895-2 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk III Jirásek, Alois Praha 1953 B 895-3 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk IV Jirásek, Alois Praha 1953 B 895-4 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk V Jirásek, Alois Praha 1953 B 895-5 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo - 3 svazky, viz níže rozpis: Jirásek, Alois Praha 1951 B 896 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo I Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1951 B 896-1 Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo II Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1951 B 896-2 Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo III Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1951 B 896-3 Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Filosofská historie Jirásek, Alois Praha 1950 B 897 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Zahořanský hon Jirásek, Alois - Sivko, Václav Praha 1952 B 898 Pozn.: ilustrace Václav Sivko uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Psohlavci Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Praha 1951 B 899 Pozn.: ilustrace Mikoláš Aleš uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Psohlavci Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Praha 1947 B 900 Pozn.: ilustrace Mikoláš Aleš uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Staré pověsti české Jirásek, Alois Praha 1953 B 901 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Staré pověsti české Jirásek, Alois Praha 1953 B 901 ZJISTIT, proč psáno dvakrát
Bratrstvo - 3 svazky, viz níže rozpis: Jirásek, Alois Praha 1929-1936 B 902 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo I Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1929 B 902-I Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo II Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1936 B 902-II Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo III Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1931 B 902-III Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk - 5 svazků, viz níže rozpis: Jirásek, Alois Praha 1924, 1925 B 903 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk I Jirásek, Alois Praha 1924 B 903-I Pozn.: ilustrováno; do muzea daroval Jan Slánský, správce muzea v Hronově 11.12.1953; známka - foto A. Jiráska-mistra uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk II Jirásek, Alois Praha 1925 B 903-II Pozn.: ilustrováno; do muzea daroval Jan Slánský, správce muzea v Hronově 11.12.1953; známka - foto A. Jiráska-mistra uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk III Jirásek, Alois Praha 1925 B                  903-III Pozn.: ilustrováno; do muzea daroval Jan Slánský, správce muzea v Hronově 11.12.1953; známka - foto A. Jiráska-mistra uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk IV Jirásek, Alois Praha 1925 B            903-IV Pozn.: ilustrováno; do muzea daroval Jan Slánský, správce muzea v Hronově 11.12.1953; známka - foto A. Jiráska-mistra uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk V Jirásek, Alois Praha 1925 B          903-V Pozn.: ilustrováno; do muzea daroval Jan Slánský, správce muzea v Hronově 11.12.1953; známka - foto A. Jiráska-mistra uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
U nás - 4 svazky, rozpis viz níže: Jirásek, Alois Praha 1926, 1927 B 904 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
U nás I Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1926 B 904-1 Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
U nás II Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1927 B 904-2 Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
U nás III Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1927 B 904-3 Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
U nás IV Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1927 B 904-4 Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Temno Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1951 B 905 Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Staré pověsti české Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Bratislava 1956 B 906 Pozn.: ilustrace Mikoláš Aleš uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Staré pověsti české Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Praha 1950 B 907 Pozn.: ilustrace Mikoláš Aleš uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Skaláci Jirásek, Alois - Fiala, Václav Praha 1957 B 908 Pozn.: ilustrace Václav Fiala uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Temno Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1946 B 909 Pozn.: ilustrace A. Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Temno Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1955 B 910 Pozn.: ilustrace A. Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Vojenské povídky Jirásek, Alois - Boukal, Václav Praha 1955 B 911 Pozn.: ilustrace Václav Boukal uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Temno Jirásek, Alois Praha 1958 B 912 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Čechy hrdinské Jirásek, Alois - Fiala, Václav Praha 1950 B 913 Pozn.: ilustrace Václav Fiala uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Čechy hrdinské Jirásek, Alois - Fiala, Václav Praha 1956 B 913-1 Pozn.: ilustrace Václav Fiala  ZJISTIT, proč psáno dvakrát,  uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Čechy hrdinské Jirásek, Alois - Fiala, Václav Praha 1955 B 913-2 Pozn.: ilustrace Václav Fiala   ZJISTIT, proč psáno dvakrát, uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Čechy hrdinské Jirásek, Alois - Fiala, Václav Praha 1951 B 914
Filosofská historie Jirásek, Alois - Müller, Karel Praha 1958 B (915) 914 Pozn.: ilustrace Karel Müller uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Na dvoře vévodském Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1958 B 915 Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Kozák a Turek Jirásek, Alois - Hanák, Mirko Praha 1952 B (916) 915 Pozn.: ilustrace Mirko Hanák uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Starý Plšek Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1952 B (917) 916 Pozn.: ilustrace Adolf Kašpar uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Psohlavci Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Praha 1954 B (918) 917 Pozn.: ilustrace Mikoláš Aleš uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Povídky z hor Jirásek, Alois Praha 1951 B (919) 918 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Na dvoře vévodském B 920
Polóvačka v Zahoranoch,                  Pri domácom prahu Jirásek, Alois Bratislava 1957 B 921? 920 slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Obnovit paměť minulých dnů Jirásek, Alois Praha 1954 B (922) 921 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
7214 Filosofská historie Jirásek, Alois - Kašpar, Adolf Praha 1955 česlit, romány 7071 B 922   JD 64 původní uložení Jiráskovo divadlo ü
B 923
Filozofská história Jirásek, Alois Bratislava 1954 B (924) 923 slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
V cizích službách Jirásek, Alois Praha 1953 B (925) 924 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Staré pověsti české Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Praha 1953 B (926)  925 Pozn.: ilustrace Mikoláš Aleš uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Poklad Jirásek, Alois Praha 1952 B (927) 926 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Z Čech až na konec světa Jirásek, Alois Praha 1948 B (928) 927 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Skaláci Jirásek, Alois Praha 1950 B (929) 928 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Maryla, Zemanka Jirásek, Alois Praha 1950 B (930) 929 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Na ostrově Jirásek, Alois Praha 1948? B (931) 930 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Ze zašlých dob Jirásek, Alois Praha 1921 B (932) 931 Pozn.: do muzea věnoval Jan Slánský, správce muzea 9.10.1948 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Jiráskova Lucerna Träger, Josef Praha B (933) 932 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Do Němec Jirásek, Alois Praha 1951 B (934) 933 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Otec Jirásek, Alois Praha 1961 B (935) 934 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Otec Jirásek, Alois Praha 1954 B (936) 935 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Lucerna Jirásek, Alois Praha 1950 B (937) 936 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Kolébka Jirásek, Alois Praha 1951 B (938) 937 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Vojnarka Jirásek, Alois Praha 1954 B (939) 938 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Samota Jirásek, Alois Praha 1953 B (940) 939 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Vojnarka Jirásek, Alois Praha 1951 B (941) 940 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Jan Žižka Jirásek, Alois Praha 1950 B (942) 941 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
M. D. Rettigová Jirásek, Alois Praha 1951 B (943) 942 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Vojnarka Jirásek, Alois Praha 1946 B (944) 943 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Otec Jirásek, Alois Praha 1946 B (945) 944 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Otec Jirásek, Alois Praha 1951 B (946) 945 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Pan Johanes Jirásek, Alois Praha 1952 B (947) 946 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Temno (slovensky) Jirásek, Alois Bratislava 1955 B (948) 947 slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Skaláci Jirásek, Alois - Rada, Vlastimil Praha 1951 B (949) 948 Pozn.: ilustrace Vlastimil Rada uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo - 3 svazky, viz níže rozpis: Jirásek, Alois Praha 1957 B 949 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo I Jirásek, Alois - Boukal, Václav Praha 1957 B 949-1 Pozn.: ilustrace Václav Boukal uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo II Jirásek, Alois - Boukal, Václav Praha 1957 B 949-2 Pozn.: ilustrace Václav Boukal uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo III Jirásek, Alois - Boukal, Václav Praha 1957 B 949-3 Pozn.: ilustrace Václav Boukal uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Psohlavci B 950
Psohlavci Jirásek, Alois Praha 1949 B (951) 950 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Skaláci Jirásek, Alois Praha 1959 B 952 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Filosofská historie Jirásek, Alois Praha 1953 B (952) 951 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
7244 Filosofská historie Jirásek, Alois Praha 7101 B (953) 952 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
7245 Bratrstvo (slovensky) - 3 svazky, viz níže rozpis: Jirásek, Alois Martin 1922-1924 7102 B 953 slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo I Jirásek, Alois Martin 1922 B 953-1 slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo II Jirásek, Alois Martin 1923 B 953-2 slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bratrstvo III Jirásek, Alois Martin 1924 B 953-3 slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Proti všetkým (slovensky) Jirásek, Alois Bratislava 1952 B 954 a slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Proti všetkým (slovensky) - 2 stejné kusy, položky 143 a 144 jsou stejné Jirásek, Alois Bratislava 1952 B 954 b slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Proti všetkým (slovensky) Jirásek, Alois Bratislava 1952 B 955 slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Medzi prúdmi (slovensky) - 3 svazky, viz níže rozpis: Jirásek, Alois Bratislava 1953 B 956 Pozn.: daroval Jan Slánský, správce muzea v Hronově 11.1.1954 slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Medzi prúdmi Jirásek, Alois Bratislava 1953 B 956-1 slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Medzi prúdmi Jirásek, Alois Bratislava 1953 B 956-2 slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Medzi prúdmi Jirásek, Alois Bratislava 1953 B 956-3 slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Mezi proudy - 3 svazky, viz níže rozpis: Jirásek, Alois Praha 1959 B 957 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
957-1 Mezi proudy I Jirásek, Alois Praha 1959 B 957-1 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
957-2 Mezi proudy II Jirásek, Alois Praha 1959 B 957-2 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
957-3 Mezi proudy III Jirásek, Alois Praha 1959 B 957-3 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Bitva u Lučence Jirásek, Alois Bratislava 1959 B 958 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Skaláci B 959
Vojenské povídky Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Praha 1952 B 960 Pozn.: ilustrace Mikoláš Aleš uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Skaláci Jirásek, Alois Praha 1951 B 961 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Staré pověsti české (slovensky) Jirásek, Alois Bratislava 1951 B 962 slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Broumov, město posvěcené dílem Aloise Jiráska Beil - Bilínová - Kovařík - Krtička a další Broumov 1948 B 963 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Psohlavci (slovensky) Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Bratislava 1951 B 964 Pozn.: ilustrace Mikoláš Aleš slovensky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Psohlavci Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Praha 1950 B 965 Pozn.: ilustrace Mikoláš Aleš uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Staré pověsti české Jirásek, Alois - Aleš, Mikoláš Praha 1951 B 966 Pozn.: ilustrace Mikoláš Aleš uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Proti všem Jirásek, Alois - Rada, Vlastimil Praha 1955 B 967 Pozn.: ilustrace Vlastimil Rada uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Adolf Kašpar: Život a dílo Scheybal, Josef V. Praha 1957 B 968 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Jindřich Mošna Paleníček, Ludvík Praha 1954 B 969 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Eduard Vojan Müller, Vladimír - Träger, Josef Praha 1953 B 970 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Krajem Aloise Jiráska a Boženy Němcové Hanuš, Josef Praha 1955 B 971 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Staré pověsti české Jirásek, Alois - Procházka, Antonín Praha 1947 B 972 Pozn.: ilustrace Antonín Procházka uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Staré pověsti české Jirásek, Alois - Černý, Věnceslav Praha 1957 B 973 Pozn.: ilustrace Věnceslav Černý uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
V cizích službách Jirásek, Alois - Kolář, Radomír Praha 1958 B 974 Pozn.: ilustrace Radomír Kolář uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Lid se dovede bít. Brannost našeho lidu v zrcadle české prózy Benhart, František - Boukal, Václav Praha 1953 B 975 Pozn.: ilustrace Václav Boukal  uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Régi cseh mondák (maďarsky) Jirásek, Alois - Krejčo, Jindřich Bratislava 1954 B 975 Pozn.: ilustrace Jindřich Krejčo maďarsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Mindenki Ellen (Proti všem - maďarsky) Jirásek, Alois Bratislava 1954 B 976 a maďarsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Mindenki Ellen (maďarsky) - 2 stejné kusy, položky 201 a 202 jsou shodné Jirásek, Alois Bratislava 1954 B 976 b maďarsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
A kincs (Poklad - maďarsky) Jirásek, Alois Bratislava 1956 B 977 maďarsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Ruský výbor z díla A. Jiráska -            celkem 9 svazků, rusky, viz níže rozpis: Jirásek, Alois Moskva 1955-1958 B 978 rusky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Skalaci Jirásek, Alois Moskva 1955 B 978-1 rusky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Psoglavci Jirásek, Alois Moskva 1955 B 978-2 rusky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Proti všech Jirásek, Alois Moskva 1956 B 978-3 rusky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Vek I, II Jirásek, Alois Moskva 1956 B         978-4 a rusky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Vek I, II Jirásek, Alois Moskva 1956 B              978-5 b rusky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Vek III Jirásek, Alois Moskva 1957 B 978-6 rusky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
U nas; I a II časť Jirásek, Alois Moskva 1958 B 978-7 rusky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
U nas II a III Jirásek, Alois Moskva 1958 B 978-8 rusky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
U nas III a IV Jirásek, Alois Moskva 1958 B 978-9 rusky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
W službie obcym (polsky) Jirásek, Alois Warszawa 1956 B 979 polsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Psiogtłowcy (polsky) Jirásek, Alois Warszawa 1949 B 980 polsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Studenckie dzieje z dawnych let (polsky) Jirásek, Alois Katowice 1950 B 981 polsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Maryla (polsky) Jirásek, Alois Warszawa 1949 B 982 polsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Korespondence A. Jiráska (polsky) Jirásek, Alois Wrocław 1955 B 983 polsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Pesoglawci (bulharsky) Jirásek, Alois Sofia 1951 B 984 a bulharsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Pesoglawci (bulharsky) - 2 stejné kusy, položky č. 179 a 180 jsou shodné Jirásek, Alois Sofia 1951 B 984 b bulharsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Proti vsički (bulharsky) Jirásek, Alois Sofia 1951 B 985 a bulharsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Proti vsički (bulharsky) - 2 stejné kusy, položky č. 181 a 182 jsou shodné Jirásek, Alois Sofia 1951 B 985 b bulharsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Skalaci (bulharsky) Jirásek, Alois Sofia 1960 B 986 bulharsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Capete de câini (rumunsky) Jirásek, Alois Bucuresti 1953 B 987 rumunsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Impotriva tuturor (rumunsky) Jirásek, Alois Bucuresti 1957 B 988 rumunsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Die Hundsköpfe (německy) Jirásek, Alois Rudolstadt 1952 B 989 německy uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Chodische Freiheitskämpfer (německy) Jirásek, Alois Praha 1904 B 990 německy uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Slawische Liebe Schubin, Ossip (Kirschnerová, Aloisie) Hamburg 1921 B 991 Pozn.: věnovala knihu A. Jiráskovi německy uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Wider alle Welt (německy) Jirásek, Alois Berlin 1956 B 992 německy uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk (lužickosrbsky) Jirásek, Alois Budyšín 1957 B 993 a lužickosrb-sky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
F. L. Věk (lužickosrbsky) - 2 stejné kusy, položky 208 a 209 jsou shodné Jirásek, Alois Budyšín 1957 B 993 b lužickosrb-sky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Philosophes (francouzsky) Jirásek, Alois Praha 1923 B 994 francouz-sky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
A kincs (maďarsky) Jirásek, Alois Budapest 1960 B 995 maďarsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Vitézek zsoldosok és huszárok (maďarsky) Jirásek, Alois Budapest 1959 B 996 maďarsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Gaudeamus igitur (Filosofská historie v angličtině) Jirásek, Alois Praha 1961 B 997 anglicky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Stories and Legends of Old Prague (anglicky) Jirásek, Alois - Oldfield, Beatrix London and Glasgow 1931 B 998 Pozn.: ilustrace Beatrix Oldfield anglicky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Filosofska historija (lužickosrbsky) Jirásek, Alois Praha 1921 B 999 Pozn.: daroval Josef Baudyss, nadlesní v. v. v Náchodě lužickosrb-sky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Dvorski hetman (chorvatsky) Jirásek, Alois Zagreb B 1000 chorvatsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Pasoglavci ili Boj Češkich gronicola za seljačko pravo (chorvatsky) Jirásek, Alois Zagreb 1906 B 1001 chorvatsky uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Agenda stroužského pastora Bergmana Bánská Štiavnica 1797 320 B 1002 Pozn.: vpisky z roku 1835 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo  RKPS, ST?
Třenovského žalmy a písně duchovní - staré a nové 1820 B 1003 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
200/46 Kubečkova bible věnovaná tkalci Pavlovi 1745 B 1004 uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Poklad zpěvů duchovních Žitava 1710 B 1005 ST
Jana Bunyána Cesta křesťana Z města zkázy do blahoslawené wěčnosti Bunyan, John Praha 1816 B 1006 Pozn.: nějaký dopis uloženo Hronov Jiráskovo divadlo
Regner. Regionální komedie z let osmačtyřicátých Fryček, Václav                (úvod:              Černý, Václav - Kolisko, Josef - Profeld, Bedřich) Náchod s. a.  divadlo, divadelní hry B 1007    Ž 1179           ü
Kvítí s luhů metujských Řehák, St. Nové Město nad Metují 1883         divadlo, divadelní hry B 1008          Ž 1178           ü
Z korespondence Jiráska dramatika. Příspěvky k historii jeho divadelních her v letech 1890-1930 Müller, Vladimír Praha 1951 divadlo, divadelní hry, osobnosti, Jirásek B 1009     Ž 1177           ü
Jiráskova Litomyšl. Studie a vzpomínky k 60. narozeninám Aloisa Jiráska Tisovský, T. E. (red.) Praha 1911 česlit, Jirásek, osobnosti, životopisy, spisovatelé B 1010       Ž 1176           ü
Roman Nejedlý a Litomyšl Červnika, František Pardubice,  1958        osobnosti, školství, pedagogika, osvěta B 1011        Ž 1175           ü
Po stopách starých pověstí českých Brabenec, Jiří Praha 1959 báje, pověsti B 1012        Ž 1174           ü
Z bouřlivých dob. Historické obrázky Jirásek, Alois Praha, s. n. povídky, romány, česděj B 1013       Ž 1228           ü
Blažený den Jirásek, Alois Praha 1904 divadlo, divadelní hry B 1014        Ž 1227           ü
Ze zašlých dob. Povídky a vzpomínky Jirásek, Alois Praha 1911 česlit, Jirásek, povídky B 1015        Ž 1226           ü
Psohlavci Jirásek, Alois Praha 1903 česlit, Jirásek, romány B 1016       Ž 1225           ü
Čtyři povídky v jedné knize; rozpis viz níže: Mladá Boleslav 1924           česlit, povídky B 1017        Ž 1224           ü
Černá hodinka Jirásek, Alois Mladá Boleslav 1924           česlit, povídky B 1017        Ž 1224
Na svém Krásnohorská, Eliška Mladá Boleslav 1924           česlit, povídky B 1017        Ž 1224
Vojnovský hrdina Jahoda, J. Mladá Boleslav 1924           česlit, povídky B 1017        Ž 1224
Arkýřová světnička Preissová, Gabriela Mladá Boleslav 1924           česlit, povídky B 1017        Ž 1224
Jiráskovo poselství našim hochům na Sibiři Jirásek, Alois Praha 1920  Jirásek, Iválka, legionáři B 1018     Ž 1223           ü
Výbor ze spisů Aloisa Jiráska: Stezkami našich dějin Jirásek, Alois - Horčička, Josef Praha 1921 česlit, povídky, báje, pověsti, Jirásek B 1019    Ž 1081           ü
Baunscheidtismus. Handbüchlein zum richtigen Gebrauch des ächten Lebenschweckers und des ächten Oels des Herrn Karl Baunscheidt oder des Baunscheidtismus nebst Verzeichniss aller damit geheilten Krankheiten Baunscheidt, Karl Luzern 1870 lékařství, léčitelství, bylinářství B 1020         Ž 1173 německy          ü
7390 Soupis lidnatosti městečka Hronova od č. 1 do č. 184 Hronov, poč. 19. st.        demografie, soupis obyvatelstva, Hronov 7326 B 1021   Ž 2399 uloženo nahoře nad B4-b ü
7391 Kniha pilnosti mládeže 1833         školství, výuka 7327 B 1022       Ž 2398 uloženo nahoře nad B4-b ü
7392 Obecní zápisy (1801-1837) Šrůtek, Josef - Jirásek, Josef 1801-1837    úroky, pachty, dějměst, Hronov 7328 B 1023  Ž 2410 uloženo nahoře nad B4-b ü
7393 Soupis majitelů domů v Hronově          r. 1801-1804, od č. 1 do č. 101 demografie, obyvatelstvo, Hronov, dějměst, léčitelství, lékařství 7329 B 1024    Ž 2409 uloženo nahoře nad B4-b ü
7403 Katalog, aneb popis všech kněh, které se v knihovně farní školy hronovské nacházejí 1853-1868 katalog, knihy, Jan Karel Hraše, Vendelín Ságner, osobnosti, školství, Hronov 7357 B 1025 uloženo nahoře nad B4-b - pouze jeden kus, jeden chybí
Pamětní kniha obce Velké Poříčí 1930-1934 B 1026  Ž 2402 RKPS předáno do SOkA NÁCHOD
Pamětní kniha obce Zbečník 1871-1927 B 1027  Ž 2401 RKPS předáno do SOkA NÁCHOD
7406 Gedenkbuch der Pfarrschule in Hronow                                             I. 1809-1830; II. 1830-1845;                           III. 1846-1847; IV. 1848-1849;                     V. 1850-1852 Knahl, Antonín - Černý, František - Ságner, Vendelín - Nývlt, Jan - Janků, Karel školství, paměti, dějměst, Hronov, kronika 7360 B 1028    Ž 2394 uloženo nahoře nad B4-a ü
7407 Památní kniha školy hronovské Regner, Josef Hronov 1842- školství, paměti, dějměst, Hronov, kronika 7361 B 1029 Ž 2403 uloženo nahoře nad B4-a ü
7408 Výtah zkoušení žáků 1841-1866          Výpis pokroku denního učení           1868-1870 (rozpis vyučování v jednotlivých dnech a hodinách) Hronov 1841- 1866                  školství, školní výkazy, Hronov, dějměst 7362 B 1030      Ž 2396 uloženo nahoře nad B4-a ü
7409 Katalog, aneb poznamenání pilnosti žákův každodenních farní školy hronovské (zápisy o školní docházce) Hronov 1854-1865          školství, školní výkazy, Hronov, dějměst 7363 B 1031    Ž 2405 RKPS              ü
7410 Katalog, aneb poznamenání pilnosti žákův nedělní farní školy hronovské (zápisy o školní docházce) Hronov 1854-1867          školství, školní výkazy, Hronov, dějměst 7364 B 1032        Ž 2406 RKPS              ü
B 21/62 Kniha pamětní při filiální škole Velko-Dřevíčské 1809-1860 Velký Dřevíč 1809-1860         školství, paměti, dějměst, Hronov, Velký Dřevíč, kronika 7365 B 1033    Ž 2393 RKPS              ü
B 88/61 Pamětní kniha školy v Malé Čermné 1893-1926 Malá Čermná 1893-1926         školství, paměti, dějměst, Malá Čermná, kronika 7366 B 1034     Ž 2395 RKPS              ü
B 89/61 Pamětní kniha školy v Malé Čermné 1926 - 1940 Malá Čermná 1926-1940         školství, paměti, dějměst, Malá Čermná, kronika 7367 B 1035     Ž 2397 RKPS              ü
Pamětní kniha města Hronova I. - 1914-1928 B 1036 RKPS předáno do SOkA NÁCHOD
Pamětní kniha města Hronova II. - 1929-1936 B 1037 RKPS předáno do SOkA NÁCHOD
Pamětní kniha města Hronova III. - 1936-1945 B 1038 RKPS předáno do SOkA NÁCHOD
Pamětní kniha města Hronova IV. - 1946-1948 B 1039 RKPS předáno do SOkA NÁCHOD
Pamětní kniha obce Rokytníka - 1918-1940 B 1040 RKPS předáno do SOkA NÁCHOD
Pamětní kniha obce Malé Čermné - 1914-1953 B 1041 Ž 2411 RKPS předáno do SOkA NÁCHOD
7417 1. Podpisy různých osob při oslavách narozenin A. Jiráska                                  2. Paměti města Hronova:                         I. od založení Hronova do r. 1600             II. r. 1600-1740; III. 1740-1779;                IV. 1780-1789; V. 1789-1800                       3. Podpisy různých osob v den pohřbu A. Jiráska                                              4. Různé podpisy významných osob z r. 1945 Hronov          paměti, dějměst, IIválka, Hronov, osobnosti 7374 B 1042      Ž 2407 RKPS              ü
7431 Z mých pamětí I. Poslední kapitoly k Nové kronice "U nás" Jirásek, Alois Praha 1932 česlit, Jirásek osobnosti 7390 B 1043 a             Ž 1079             ü
7431 Z mých pamětí II. V Litomyšli Jirásek, Alois Praha 1932 česlit, Jirásek osobnosti 7390 B 1043 b                 Ž 1080              ü
B 128/65 Alois Jirásek: Dopisy 1871-1927 Jirásek, Alois - Baťha, František (red.) Praha 1965  česlit, Jirásek, osobnosti, korespondence 7391 B 1044     Ž 1124              ü
Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách Hraše, Jan Karel Nové Město nad Metují 1885              česděj, region, Hraše B 1045     Ž 1122              ü
29/66 Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách Hraše, Jan Karel Nové Město nad Metují 1885              česděj, region, Hraše 7392 B 1045 a                Ž 1123              ü
B 61/66 Bitva na Dobeníně u Náchoda 1866 Janků, Karel Nové Město nad Metují 1908           válka 1866, česděj 7393 B 1046     Ž 1121              ü
Posel z Budče. Týdeník vychovatelský pro učitelstvo národních škol  v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku -  1878, roč. IX Král, Josef (red.) Praha 1878 školství, výuka, vzdělávání, periodikum 7394 B 1047/1    Ž 234              ü
Posel z Budče. Týdeník vychovatelský pro učitelstvo národních škol  v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku -  1879, roč. X Král, Josef (red.) Praha 1879 školství, výuka, vzdělávání, periodikum 7394 B 1047/2   Ž 235              ü
Posel z Budče. Týdeník vychovatelský pro národní učitelstvo v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. 1880, roč. XI Král, Josef (red.) Praha 1880 školství, výuka, vzdělávání, periodikum 7394 B 1047/3   Ž 236              ü
Posel z Budče. Týdeník vychovatelský pro národní učitelstvo v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. 1881, roč. XII Král, Josef (red.) Praha 1881 školství, výuka, vzdělávání, periodikum 7394 B 1047/4   Ž 237              ü
Posel z Budče. Týdeník vychovatelský pro národní učitelstvo v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. 1882, roč. XIII Král, Josef (red.) Praha 1882 školství, výuka, vzdělávání, periodikum 7394 B 1047/5  Ž 238              ü
Posel z Budče. Týdeník vychovatelský pro národní učitelstvo v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. 1883, roč. XIV Král, Josef - Kredba, Václav (red.) Praha 1883 školství, výuka, vzdělávání, periodikum 7394 B 1047/6    Ž 239              ü
Posel z Budče. Týdeník vychovatelský pro národní učitelstvo v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. 1884, roč. XV Kredba, Václav (red.) Praha 1884 školství, výuka, vzdělávání, periodikum 7394 B 1047/7  Ž 240              ü
Posel z Budče. Týdeník vychovatelský pro národní učitelstvo v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. 1885, roč. XVI Kredba, Václav (red.) Praha 1885 školství, výuka, vzdělávání, periodikum 7394 B 1047/8  Ž 241              ü
Posel z Budče. Týdeník vychovatelský pro národní učitelstvo v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. 1887, roč. XVIII Kredba, Václav (red.) Praha 1887 školství, výuka, vzdělávání, periodikum 7394 B 1047/9  Ž 242              ü
Česká revue - roč. II, č. 1-6 Podlipský, Prokop (red.) Praha [1899] periodikum, česlit, básně, hospodářství, průmysl, právo, školství politika, česděj, zeměpis, stronomie, technika 7395 B 1048     Ž 981              ü
Česká revue - roč. II, č. 7-12 Podlipský, Prokop (red.) Praha [1899] periodikum, česlit, básně, hospodářství, průmysl, právo, školství politika, česděj, zeměpis, stronomie, technika 7395 B 1048/2   Ž 982              ü
7434 Obrázkové dějiny naší samostatnosti Prokeš, Jaroslav - Burian, Zdeněk Praha 1930 česděj, Slované, národní obrození, zahraniční odboj, Iválka 7396 B 1049 Ž 980              ü
7435 Památky hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho Ludvík, Josef Myslimír Hradec Králové 1857 česděj, Náchod, region 7397 B 1050     Ž 978
7435 Památky hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho Ludvík, Josef Myslimír Hradec Králové 1857 česděj, Náchod, region 7397 B 1050     Ž 979 pouze 1 svazek!!!             ü
Vojáci zapomenuté fronty. Hlas krve a svědomí. Vzpomínky i dojmy, touhy i pochyby, výzvy i prosba k lidu z československé krve ve Spojených státech, napsané v bouři světové války Beneš, Vojta Praha?, Památník odboje, 1923 Iválka, odboj, Rakousko-Uhersko, česděj, legie 7398 B 1051    Ž 977 s podpisem autora             ü
Na černé hodince Konrád, Karel Praha, 1953 vzpomínky, paměti, Náchod, region 7399 B 1052        Ž 976          ü
B 4/62 Paměti z mého života - díl I. - II. Tomek, Václav Vladivoj Praha, 1904  vzpomínky, paměti, Václav Vladivoj Tomek, osobnosti 7401 B 1053        Ž 975          ü
B 6/65 Komenský. Týdenník vychovatelský, věnovaný učitelstvu jakož i přátelům školství a milé mládeži naši - 1877, roč. II Koblížek, Karel (red.) Praha, 1877 periodikum, školství, výchova, vzdělávání 7402 B 1054      Ž 974          ü
B 53/66 Všeobecná aesthetika Durdík, Josef Praha, 1875   filozofie, estetika 7403 B 1055        Ž 973          ü
B 13/65 Jan Jeník z Bratřic ku stému výročí jeho úmrtí dne 26. srpna 1945 Kučík, Alois Praha 1948  česděj, česlit, osobnosti, životopisy 7404 B 1056     Ž 1083          ü
B 35/65 Příběhy kláštera a města Police nad Metují Tomek, Václav Vladivoj Praha 1881 česděj, dějměst, Police nad Metují, církev, kláštery, řády, Benediktíni 7405 B 1057       Ž 1082          ü
7439 Poražená Francie. Český novinář na západních bojištích Fiala, Václav Praha 1940 IIválka, Francie, okupace Francie 7406 B 1058        Ž 993          ü
7440 Car, kouzelník a židé. Paměti tajného sekretáře Grigorije Rasputina Rasputin, Grigorij - Gruehn, Werner Praha 1942 Rusko, carské Rusko, Židé, carský dvůr, paměti, vzpomínky 7407 B 1059 Ž 992          ü
7441 Nová hospodářská politika. Zhroucení a znovuvybudování světového hospodářství Lütke, Heinz Praha 1942          hospodářství, průmysl, hospodářská krize, IIválka 7408 B 1060        Ž 1009          ü
7441 Budoucnost světového obchodu Fried, Ferdinand Praha 1942          hospodářství, průmysl, hospodářská krize, IIválka 7408 B 1060        Ž 1009 dvě knihy v jednom svazku         ü
7442 Nástup v orientě Lojewski, W. V. Praha 1942 IIválka, židé,  Irák, Palestina, antisemitismus 7409 B 1061    Ž 1008          ü
7443 Emil Behring. Zachránce dětí a vojáků Gerbhardt, Oswald Praha 1942 Emil Adolf von Behring, lékařství, léčitelství, zdravotnictví, osobnosti 7410 B 1062    Ž 1007          ü
7444 Po pěti letech. 1939-1944 kol. Praha 1944 IIválka, česděj, politika, kultura 7411 B 1063       Ž 1006              ü
7445 Mein Weg nach Scapa Flow Prien, Günther Praha 1942  IIválka, paměti, Německo, osobnosti 7412 B 1064     Ž 1005     německy          ü
7446 Zákulisí vlád a generálních štábů. Francie 1933-40 Kranz, Herbert Praha 1942  IIválka, Francie, armáda, světděj 7413 B 1065        Ž 1004              ü
7447 Anglie bez masky Ullrich, Oskar Praha 1940     IIválka, Anglie, politika, satira 7414 B 1066    Ž 997              ü
7448 Japonsko Scharschmidt, Clemens Praha 1942   IIválka, světděj, Japonsko 7415 B 1067      Ž 996              ü
7448 Válka v Pacifiku. Důvody a pozadí tichomořské války a její vzájemné vztahy k válce evropské Riebe, Peter A. Praha 1942   IIválka, světděj, válka na moři 7415 B 1067      Ž 996 dvě knihy v jednom svazku            ü
7449 Anglo-židovská aliance Meyer-Christian, Wolf Praha 1942 IIválka, světděj, židé, Anglie, Německo, propaganda 7416 B 1068      Ž 995              ü
7449 Tajemství židovského hřbitova v Praze Retcliffe, John Praha 1942 česděj, židé 7416 B 1068      Ž 995 dvě knihy v jednom svazku            ü
7450 Suezský průplav Herrmann, Gerhard Praha 1942 světděj, Střední východ, Blízký východ 7417 B 1069      Ž 994              ü
7450 Portugalsko Mayer, Anton Praha 1942   světděj, Portugalsko 7417 B 1069      Ž 994 dvě knihy v jednom svazku            ü
7451 Židozednářství, metla světa Rys, Jan Praha 1938 světděj, zednářství, zednářské lóže, svobodní zednáři, propaganda 7418 B 1070       Ž 998              ü
7452 Čechy a Morava v říši Frank, Karl Hermann Praha 1942   IIválka, česděj 7419 B 1071     Ž 999              ü
7453 Cizí svět. Reportáž z Ukrajiny a Krymu Pelíšek, Jaroslav Zlín 1943       světděj, Ukrajina, Krym, Iiválka 7420 B 1072      Ž 1000              ü
7454 Die Leutschauer Chronik des Caspar Hain Hain, Gaspar Mally, Fritzi Praha 1943 kronika, Leutschovia 7421 B 1073      Ž 1001  německy             ü
7455 Osvobozená práce Zischka, Anton Praha 1942 technika, věda,  IIválka, hospděj, průmysl 7422 B 1074       Ž 1002              ü
7456 Revoluce ve Středomoří. Boj Itálie o životní prostor Schmidt, Paul (red.) Praha 1942 IIválka, Itálie, Středomoří, Afrika, Sýrie, Řecko 7423 B 1075 Ž 1003              ü
7457 Tajné fondy III. sekce. Z archivů Ministerstva zahraničí Republiky česko-slovenské Urban, Rudolf Praha 1943 IIválka, česděj, propaganda, zahaniční politika, židé, antisemitismus 7424 B 1076     Ž 3023              ü
7458 Pravou pospolitostí k bezpečné práci Pilz, Robert Praha 1943 IIválka, propaganda, práce, bezpečnost práce, pracovní provozy 7425 B 1077    Ž 890              ü
7459 Ženy v průmyslovém podniku. Začlenění - školení - výkonnost Pflaume, Eberhard Praha 1943  IIválka, propaganda, práce, průmysl, ženy a práce 7426 B 1078      Ž 889              ü
7460 Více chleba pro Evropu. Východ odpovídá Praha 1943 zemědělství, hospodářství, pěstování plodin, Ukrajina, propaganda B 1079    Ž 888              ü
7461 Němec o českých problémech Wolmar, Wolfgang Wolfram von Praha, 1941 IIválka, propaganda, Němci, Češi, Češi a Němci, česko-německé vztahy 7428 B 1080     Ž 887              ü
7462 Zkouška české životaschopnosti Havel, Otakar Praha 1941 propaganda, kolaborace, IIválka, politika, česděj, Národní souručenství 7429 B 1081    Ž 886              ü
7463 Emigranti jsou vinni Roelli, B. M. Praha 1940 propaganda, kolaborace, IIválka, politika, česděj 7430 B 1082      Ž 885              ü
7464 Buď - anebo! Pohled na českou skutečnost Zlom, Jan Praha 1943 propaganda, kolaborace, IIválka, politika, česděj, národnostní otázka, Češi a Němci 7431 B 1083      Ž 884              ü
7465 Vznik a zánik Jugoslávie Bauer, Helmut Praha 1942 světděj, Balkán, Jugoslávie 7432 B 1084       Ž 883              ü
7466 Norské tažení Plachý, Ladislav Praha 1940 IIválka, Norsko, židé, Němci, antisemitismus 7433 B 1085       Ž 882              ü
7467 Vzpoura Evropy a základy nového evropského pořádku Vajtauer, Emanuel Praha 1940 IIválka, národnostní otázka, Němci, fašismus, nacismus, nadřazená rasa 7434 B 1086     Ž 881              ü
7468 Cesty Francie Ziegler, Wilhelm - Moravec, Emanuel Praha 1940  IIválka, Francie, okupace Francie, židé, antisemitismus 7435 B 1087      Ž 880              ü
7469 Hlad v Anglii Lymington, Viscount - Sidgwick, Alan Sinclair Praha 1940 IIválka, Anglie, židé, Němci, antisemitismus 7436 B 1088       Ž 879              ü
7470 Děje a bludy o šířce evropské cesty, o zarostlé národní pěšince a nejvíce o této válce Moravec, Emanuel Praha 1942 propaganda, kolaborace, IIválka, politika, česděj, národnostní otázka, Češi a Němci 7437 B 1089       Ž 878              ü
7471 O budoucnost Čechů v nové Evropě Košák, Václav Praha 1942 propaganda, kolaborace, IIválka, politika, česděj, národnostní otázka, Češi a Němci 7438 B 1090       Ž 877              ü
7472 Hovory s dějinami. Především z hlediska mladé generace Lažnovský, Karel Praha 1940 propaganda, kolaborace, IIválka, politika, česděj, národnostní otázka, Češi a Němci 7439 B 1091        Ž 876              ü
7473 Tři roky v Říši. Protektorát Čechy a Morava Praha 1942 propaganda, kolaborace, IIválka, politika, česděj, národnostní otázka, Češi a Němci, průmysl, hospodářství 7440 B 1092        Ž 875              ü
7474 Němečtí vojáci. Co má každý věděti o německé branné moci Lehmann, Otto Berlín s. n. IIválka, Německo, armáda, německá armáda, Wehrmacht, propaganda 7441 B 1093              ü
7475 O Židech: Britské impérium a židovstvo; Stěhování židovského národa Goltz, Hans von - Seraphim, Peter-Heinz Praha 1940 propaganda, kolaborace, IIválka, politika, Anglie, Velká Británie, židé, antisemitismus 7442 B 1094 Ž 874              ü
7476 Golem… Metla Čechů. Rozklad českého nacionalismu Jacobi, Walter Praha 1942 propaganda, kolaborace, IIválka, politika, česděj, národnostní otázka, Češi a Němci, židé, antisemitismus 7443 B 1095          Ž 873              ü
7477 Úřední dokumenty o vzniku války proti SSSR Praha 1941 propaganda,  IIválka, politika, Německo, Sovětský svaz 7444 B 1096 Ž 872              ü
7478 V hodině dvanácté. Soubor projevů státního prezidenta a členů vlády Protektorátu Čechy a Morava po 27. květnu 1942 Praha 1942 propaganda, kolaborace, IIválka, politika, česděj, národnostní otázka, Češi a Němci, atentát na Heydricha 7445 B 1097        Ž 871              ü
7479 Fronta nelže. Havas - Reuter Picht, Werner Praha 1940 IIválka, Německo, armáda, německá armáda, Wehrmacht, propaganda, Polsko, přepadení Polska, válečné operace 7446 B 1098      Ž 870              ü
7480 Dobrověda Klácel, František Matouš Praha 1847 filosofie, morálka, mravy, zákony, právo, etika,  mravní zásady, morální zásady,  ctnosti 7447 B 1099      Ž 869              ü
7481 Všeobecný zeměpis dílu II. svazek 1. Zap, Karel Vladislav Praha 1847 učebnice, školství, zeměpis 7448 B 1100              Ž 2418              ü
7481 Všeobecný zeměpis dílu II. svazek 1. Zap, Karel Vladislav Praha 1847 učebnice, školství, zeměpis 7448 B      1100-1a  Ž 925              ü
7481 Všeobecný zeměpis dílu II. svazek 1. Zap, Karel Vladislav Praha 1847 učebnice, školství, zeměpis 7448 B      1100-1b   Ž 926              ü
7755 Všeobecný zeměpis dílu II. svazek 2. Zap, Karel Vladislav Praha 1850 učebnice, školství, zeměpis 7730 B     1100-2         Ž 927              ü
7755 Všeobecný zeměpis dílu II. svazek 2. Zap, Karel Vladislav Praha 1850 učebnice, školství, zeměpis 7730 B       1100-2a         Ž 3056              ü
7755 Všeobecný zeměpis dílu II. svazek 2. Zap, Karel Vladislav Praha 1850 učebnice, školství, zeměpis 7730 B      1100-2b        Ž 2419              ü
7755 Všeobecný zeměpis - rejstřík a doplňky Zap, Karel Vladislav Řivnáč, Praha 1851 7730 B       1100-3      Ž 928              ü
7755 Všeobecný zeměpis - rejstřík a doplňky Zap, Karel Vladislav Řivnáč, Praha 1851 7730 B         1100-3a           Ž 2420              ü
7482 Conversations-Lexikon. Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände - Zweiter Band, Atmosfphäre bis Blutgesätze Leipzig 1851 encyklopedie, naučný slovník 7449 B 1101   Ž 907  německy            ü
7483 O doplnění našeho národního programu Šťastný, Alfons Praha 1872  národní obrození, vznik ČSR 7450 B 1102         Ž 906              ü
7484 Dějiny velkého Národního divadla v Praze od prvních počátkův až do kladení základního kamene Hof, Karel Vít Praha 1868  divadlo, architektura, Národní divadlo 7451 B 1103         Ž 905              ü
7485 Povstání v Dalmácii Praha 1870      světděj, Balkán, Jugoslávie, Chorvatsko 7452 B 1104        Ž 904              ü
7486 Základy vývoje Maďarův Adámek, Karel Praha 1879 světděj, Uhry, Maďarsko 7453 B 1105         Ž 903              ü
7487 Ve službě panstva. Příspěvek k historii české politiky za doby převahy zástupců šlechty konservativní nad národními poslanci v Českém klubu na radě říšské Tilšer, František Český Brod 1885          česděj, národní obrození, česká otázka 7454 B 1106        Ž 902              ü
7488 Vláda němčiny v českoslovanských krajinách naše vina. Sbírka úvah a listů psaných za heslem "Vlastní pomoc!" Praha 1881      němčina, čeština, česká otázka, národní obrození 7455 B 1107        Ž 901              ü
7489 O pokroku mravnosti Durdík, Josef Praha 1896 mravouka, vzdělávání, mravy 7456 B 1108   Ž 900              ü
7490 Neklanův politický program. (Česká otázka) Neklan, Alexander Praha 1897 česděj, národní obrození, česká otázka 7457 B 1109   Ž 899              ü
7491 Z vlasti Buddhovy. Obrázky z katolických missií a ze života ve Východní Indii Kubes, Augustin Praha 1906 nábož., církev, misie, Indie, misionářství 7458 B 1110       Ž 891              ü
7492 Dělnická politika v Československé republice Modráček, ?. Praha 1918 česděj, dělnictvo, třídní boj, vznik ČSR 7459 B 1111    Ž 898              ü
7493 O sociální péči Trnková, Marie Brno 1920 sociální politika 7460 B 1112  Ž 897              ü
7494 Směrnice pro vybudování domovních sklepních úkrytů 1934 Praha 1934 kryty, domovní kryty, úkryty, civilní obrana, IIválka 7461 B 1113  Ž 896              ü
7498 Česká mysl - časopis filosofický, 1900, roč. I Čada, František - Drtina, František - Krejčí, František (red.) Praha 1900 časopis, periodikum, filozofie, etika, psychologie 7465 B 1114/1     Ž 894              ü
7498 Česká mysl - časopis filosofický, 1901, roč. II Čada, František - Drtina, František - Krejčí, František (red.) Praha 1901 časopis, periodikum, filozofie, etika, psychologie 7465 B 1114/2     Ž 895              ü
7499 Allgemeine, wohlfeile Bilder-Bibel für die Katholiken, oder die ganze heilige Schrift des alten und neuen Testaments... Leipzig 1836 nábož., bible 7466 B 1115    Ž 893 hodně ilustro-vané, německy          ü
7500 Všeobecný dějepis občanský Smetana, Josef František Praha 1846 česděj, světděj, starověk, raný středověk, učebnice 7467 B 1116   Ž 892              ü
7501 Dějepis národu českého - díl I., (Od nejstarších dob až do přijetí Sigmunda za krále r. 1436) Malý, Jakub Praha 1846 česděj, raný středověk, učebnice 7468 B 1117  Ž 952              ü
7502 Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální - 1907, roč. 14 Masaryk, T. G. (red.) Praha 1907 periodikum, věda, umění, politika 7469 B 1118/1      Ž 966              ü
7502 Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální - 1908, roč. 15 Masaryk, T. G. (red.) Praha 1908 periodikum, věda, umění, politika 7469 B 1118/2      Ž 967              ü
7502 Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální - 1909, roč. 16 Masaryk, T. G. (red.) Praha 1909 periodikum, věda, umění, politika 7469 B 1118/3      Ž 968              ü
7502 Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální - 1910, roč. 17 Masaryk, T. G. (red.) Praha 1910 periodikum, věda, umění, politika 7469 B 1118/4      Ž 969              ü
7502 Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální - 1912, roč. 19 Masaryk, T. G. (red.) Praha 1912 periodikum, věda, umění, politika 7469 B 1118/5      Ž 970              ü
7502 Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální - 1913, roč. 20 Masaryk, T. G. (red.) Praha 1913 periodikum, věda, umění, politika 7469 B 1118/6      Ž 971              ü
7502 Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální - 1914, roč. 21 Masaryk, T. G. (red.) Praha 1914 periodikum, věda, umění, politika 7469 B 1118/7      Ž 972              ü
7503 Historia o těžkých protivenstvích církve české, hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení, v létu páně 894 až do léta 1632 za panování Ferdinanda II. S připojením historie o persekuci valdenských roku 1655 stalé [Komenský, Jan Amos] Hiřberk [Jelenia Gora]1844 evangelická církev, Jednota bratrská, nábož., evangelíci 7470 B 1119   Ž 395              ü
7504 Der Haussekretair für die Provinz Preuszen. Ein brauchbares Hülfsbuch für alle Stände Schmalz, E. A. W. Berlín 1854 dopisy, návody, korespondence, ústava, právo, zákony, Prusko, Německo 7471 B 1120   Ž 413 německy             ü
7505 Die Haus-Köchin, oder eine Leichtfassliche und bewährte Anweisung auf die vortheilhafenste Art die Fleisch- und Fastenspeisen zu kochen, zu backen und einzumachen; Tafeln nach der neusten Art zu decken; nebst vielen andern nützlichen in der Haushaltung oft unentbehrlichen Sachen, durch veiljährige Erfahrung erprobt und verfast Rettigová, Magdalena Dobromila Hradec Králové 1838 kuchařka, kuchařské předpisy, recepty, návody na přípravu jídel 7472 B 1121  Ž 396 německy             ü
7506 Repertorium der besten Heilformeln aus der Praxis der bewährtesten Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer, und der berühmtesten klinischen Lehrer Deutschlands. Ein Handbuch für practische Aerzte, Wundärzte und Geburtshelfer von einem practischen Arzte und Chirurgen Leipzig 1829 lékařství, léčitelství, zdravotnictví, porodnictví, chirurgie, zdraví 7473 B 1122  Ž 414 německy             ü
7507 Malý Eskymo a polnice, aneb kdo jest můj bližní? Ponaučná povídka z dob poslední francouzské války pro milou mládež Tomsa, František Bohumil Praha 1847 česlit, beletrie, povídky, napoleonské války 7474 B 1123  Ž 415              ü
7508 Umgangskunft, oder: Der Mensch in gesellschaftlichen Verhältnissen, nach den Regeln der Weltklugheit und der praktischen Lebensweisheit Wenzel. J. G. Leipzig 1834 etiketa, společenské chování, pravidla společenského chování 7475 B 1124   Ž 397 německy             ü
7509 Příběhy rodiny Izidorovy Pešina, Václav (red.) Praha 1828 mravouka, vzdělávání, modlitby 7476 B 1125     Ž 416              ü
7510 Kniha methodní nebo Navedení k dokonalému vedení učitelského úřadu pro učitele na triviálních a hlavních školách Praha 1824   školství, učebnice, pedagogika, metodika výuky 7477 B 1126 Ž 398              ü
7511 Geistreicher Granat-Apfel. In welchem kräftig und anmüthige Seelen-Labnissen... Sulzbach? 1815?        nábož., církev, modlitby 7478 B 1127 Ž 417 německy             ü
7512 Mittheilungen aus dem Leben des französischen Oberstlieutenants Karl Christian Ludewig Schneck Schenck, Karl Christian Ludewig Selle 1829 Rusko, paměti, bitva u Borodina, napoleonské války 7479 B 1128    Ž 412 německy             ü
7513 Cesta do Francouz a do Špaňhel Chmelíček, Josef Brno 1872 cestopis, cestování, zeměpis 7480 B 1129    Ž 419              ü
7513 Cesta do Francouz a do Špaňhel Chmelíček, Josef Brno 1872 cestopis, cestování, zeměpis 7480 B 1129b    Ž 419              ü
B 8/70 Kytice z paloučku. Verše pro děti. Kučera, František Praha 1941 poezie, básně, děti, dětská literatura 7505 B 1130    Ž 401              ü
B 9/70 Bez Boha na světě Royová, Kristina Praha 1935 slovenská lit., beletrie, katolická literatura, nábož. lit., dětská literatura 7506 B 1131       Ž 399              ü
B 10/70 Zpívejme. Výbor nejoblíbenějších vlasteneckých, společenských, milostných a národních písní českých. Peřina, František Jaroslav Praha s. n. písně, zpěv, hudba 7507 B 1132  Ž 400              ü
B 7537 Bohomír mladý poustevník. Povídka pro dítky a přáteli jejich od skladatele Růženky Sedlohradské. Přeložil V. Pelikán Jedlohradská, Růženka - Pelikán, V. Praha, Hradec Králové 1830 beletrie, děti, dětská literatura 7508 B 1133  Ž 1033              ü
B 7537 Harfenice. Obrázky ze života od Františka Rubše Rubeš, František Praha, Hradec Králové 1830 beletrie, povídky 7508 B 1133  Ž 1033 (dvě díla v jednom svazku)       ü
B 7538 veršovánky žertovného až kupletového charakteru. bez bližších údajů, chybí titulní list a koncové stránky verše, básně, kuplet 7509 B 1134  Ž 1034              ü
B 7539 Němá láska. Pověst národní dle J. A. K. Musäusa přeložena od J. Petra Musäus, Johann, Karl August - Petr, J. Praha 1841 beletrie, světlit, povídky 7510 B 1135        Ž 1035              ü
B 7539 Kamenný obraz. Pravdivý příběh ze 17. století, na jehožto památku obraz ten posud se spatřuje v chrámu Páně u sv. Jiří na hradě Pražském Praha 1849 česlit, pověsti, báje 7510 B 1135        Ž 1035              ü
B 7539 Krátká historie slovanských národů starých časů dle F. Rühsa od Václava Hanky Rühs, Christian Friedrich - Hanka, Václav Praha 1818 pověsti, česděj, Slované 7510 B 1135        Ž 1035 (tři díla v jednom svazku)       ü
B 7540 Vesna. Almanach pro kvetoucí svět 1837, roč. I Tupý, Karel (red.) Praha 1837 česlit, beletrie, básně, písně, povídky 7511 B 1136  Ž 1021              ü
B 7541 Z našich dob vlasteneckých Bečkovský, František Praha-Vršovice 1886 české národní obrození, pojednání 7512 B 1137 Ž 1028              ü
B 7542 Napoleon Bonaparte, císař francouzský - I. díl: Napoleonovo mládí až do vypuknutí revoluce francouzské Malý, Jakub B. Praha 1847 světděj, Francie, Napoleon 7513 B 1138/I Ž 1026              ü
B 7542 Napoleon Bonaparte, císař francouzský - II. díl: Od založení císařství až ke smrti Napoleonově. Dodatky. Malý, Jakub B. Praha 1849 světděj, Francie, Napoleon 7513 B 1138/II Ž 1027              ü
B 7543 Povídky našeho lidu Hraše, Jan Karel Nové Město nad Metují 1875        povídky, báje pověsti 7514 B 1139    Ž 1025 tři svazky svázané v jednom             ü
B 7544 Žižka. Báseň ve čtyřech zpěvích. Meissner, Alfréd Praha 1864   česlit, básně, husitství 7515 B 1140    Ž 1024              ü
B 7545 Básně Boleslava Jablonského Jablonský, Boleslav Praha 1872 česlit, básně, poezie 7516 B 1141    Ž 1023              ü
B 7546 R. Jos. K. Chmelenského vybrané spisy - svazek první Chmelenský, Josef Krasoslav Praha 1870  česlit, básně, próza, divadelní hry 7517 B 1142    Ž 1022              ü
B 7547 Vynikající ženy mimo rodinný kruh Šimáčková, Ludmila Praha 1872 příběhy, životopisy, osobnosti, ženy, feminismus 7518 B 1143    Ž 1038              ü
B 7547 Johana z Rožmitála, manželka Jiřího z Poděbrad. Nástin života české ženy Lužická, V. Praha 1872 česděj, osobnosti, královny 7518 B 1143    Ž 1038 dvě díla v jednom svazku            ü
B 7548 Preces et hymni in usum studiosae juventutis nec non maturioris aetatis Praha 1847 nábož., církev, modlitby 7519 B 1144    Ž 1037 latinsky             ü
B 7549 M. T. Ciceronis selectarum orationum liber ex recensione I. G. Graevii Cicero, Marcus Tullius Norimberk 1781? řečnictví, filosofie, latinská literatura, antika 7520 B 1145   Ž 1036 latinsky ST ü
B 7550 C. Cornelii Taciti Opera quoad extant. Tomus II.: Historiarum libri v. Germania, Agricola, Dialogus de oratoribus. Index Tacitus, Cornelius Publius Lipsko 1846 latinská literatura, filosofie, světděj, antika 7521 B 1146    Ž 1042 latinsky             ü
B 7558 Leontine. Ein Roman von August von Kotzebue Kotzebue, August von Wien 1824 světlit, romány, povídky 7530 B 1147    Ž 1041   německy           ü
B 7558 Erzählung des russischen Flott-Capitans von seiner Fahrt nach den japanischen Küsten in den Jahren 1812 und 1813 Kotzebue, August von Wien 1826 světlit, romány, povídky 7530 B 1147    Ž 1041   německy           ü
B 7558 Briefe eines reisenden Lübeckers. (Geschrieben aus den westlichen Hebriden im Jahre 1807) Kotzebue, August von Wien 1826 světlit, romány, povídky, dopisy, cestopisy 7530 B 1147    Ž 1041 tři díla v jednom svazku,   německy         ü
B 7559 Kleine gesammelte Schriften (1824):          1. Ildegerte, Königin von Norwegen. Historische Novelle                                        2. Die Geschichte meines Vaters, oder wie es zuging, dass ich geboren wurde. Ein Roman in zwölf Kapiteln Kotzebue, August von Wien 1824 světlit, romány, povídky 7531 B 1148    Ž 1040 dvě díla v jednom svazku,  německy         ü
B 7560 Neue kleine Erzählungen. Anekdoten und Miszellen Kotzebue, August von Wien 1825 světlit, romány, povídky 7532 B 1149    Ž 1039   německy           ü
7561 Neue kleine Schriften oder Sammlung der neuesten kleinen Erzählungen, Geschichten, Anekdoten und Miszellen - první a třetí svazek Kotzebue, August von Wien 1825 světlit, romány, povídky 7533 B 1150    Ž 1020 dvě díla v jednom svazku,  německy         ü
7562 Hamburgische Kirchengeschichte. Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae Bremen, Adam von Leipzig [1888] světděj, Německo, starověk, raný středověk 7534 B 1151    Ž 1062 s poznámka-mi Aloise Jiráska, německy             ü
7563 Prokop Vandalenkrieg Prokop Leipzig [1885] světděj, starověk, Vandalové, stěhování národů, barbaři 7535 B 1152    Ž 1061 s poznámka-mi Aloise Jiráska, německy             ü
7563 Gothenkrieg Prokop Leipzig [1885] světděj, starověk, gótové, stěhování národů, barbaři 7535 B 1152    Ž 1061 dvě díla v jednom svazku,   s poznámka-mi Aloise Jiráska, německy             ü
7564 Brunos Buch vom Sächsischen Kriege. Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae Bruno z Magdeburku Leipzig 1888 světděj, raný středověk, barbaři 7536 B 1153    Ž 1060 s poznámka-mi Aloise Jiráska, německy             ü
7564 Die Chronik Fredegars und der Frankenkönige, die Lebensbeschreibungen des Abtes Columban, der Bischöfe Arnulf, Leodegar und Eligius, der Königin Balthilde Leipzig 1888 Fredegarova kronika, světděj, raný středověk, barbaři 7536 B 1153    Ž 1060 dvě díla v jednom svazku,   s poznámka-mi Aloise Jiráska, německy             ü
7565 Die Geschichte Kaiser Fridrichs III. - dva svazky - první a druhá část Silvius, Aeneas Leipzig 1889, 1890       světděj, raný středověk, barbaři 7537 B 1154    Ž 1059 dvě díla v jednom svazku,   s poznámka-mi Aloise Jiráska, německy             ü
7566 Kompas pro ženatého dělníka vhodný i pro řemeslníka nebo rolníka Brno 1888 dělníci, řemeslníci, rolníci, rodina, rodinné vztahy 7538 B 1155    Ž 1046            ü
7567 Rozpravy z oboru botaniky obecné. Obrazy anatomické, morfologické, fysiologické a biologické. Řada I. - Části rostlin, vzájemný jejich vztah a význam Vimmer, Antonín Praha 1900 obecná biologie, botanika, rostliny 7539 B 1156    Ž 1045            ü
7568 Quinti Horatii Flacci Opera. Tomus I. Expurgata et accuratis notis illustrata in usum studiosae juventutis edita a Bernardo Schwindl Flaccus, Quintus Horatius - Schwindl, Bernardo (red.) Vienna1825 antika, latina, učebnice, latinská literatura, starověk, Řím, latinská čítanka, školství 7540 B 1157    Ž 1044 latinsky           ü
7569 C. Plinii Caesilii Secundi Epistolarum libri decem ad optimas editiones collati. Mit deutschen erläuternden Anmerkungen, und den vorzüglicheren Varianten von Ignaz Seibt Plinius Caecilius Secundus, Gaius Wien 1829 antika, latinská literatura 7541 B 1158    Ž 1043 latinsky           ü
7576 Dobrovský-s Glagolitica über die glagolitische Literatur: das Alter der Bukwica: ihr Muster, nach welchem sie gebildet worden; den Ursprung der Römisch-Slawischen Liturgie; die Beschaffenheit der dalmatischen Übersetzung, die man dem Hieronymus zuschrieb u. s. w. Dobrovský, Josef - Hanka, Václav Praha 1845 hlaholice, staroslověnština, staroslověnská literatura 7548 B 1159    Ž 1058 německy           ü
B 7577 Báseň o tak nazvané Krásné, a jednom ošklivém zvířeti Tábor, Jindřichův Hradec 1841 pohádky, knížky lidového čtení, kramářské tisky 7549 B 1160   Ž 1057              ü
B 7578 Řepařství a rolnické cukrovary Filip, F. Praha 1871 zemědělství, řepa, rostliny, výroba cukru, cukrovary, cukr 7550 B 1161   Ž 1056              ü
B 7579 Velkostatek Kolín a jeho důmyslné a vzorné zařízení Červený, Antonín Praha 1870 zemědělství, velkostatky, statky, hospodaření, stroje, nástroje 7551 B 1162   Ž 1055              ü
B 7580 Přátelé a nepřátelé hospodářství Krejč, Robert Praha 1871 zemědělství, cizopasníci, cizopasní brouci a živočichové 7552 B 1163   Ž 1054              ü
B 7581 Luštěniny. (Kulovatiny) Dumek, Josef Praha 1887 rostliny, luštěniny, zemědělství 7553 B 1164   Ž 1053              ü
B 7581 Některé druhy ovocného stromoví a křovin, které by se u nás s prospěchem dařily Dumek, Josef Praha 1887 rostliny, stromy, ovocnářství, zemědělství 7553 B 1164   Ž 1053              ü
B 7581 Rostliny olejné Dumek, Josef Praha 1887 rostliny, olejniny, zemědělství 7553 B 1164   Ž 1053              ü
B 7581 Přádelné rostliny Dumek, Josef Praha 1887 rostliny, len, konopí, přádelnictví, zemědělství 7553 B 1164   Ž 1053              ü
B 7581 Okopávaniny Dumek, Josef Praha 1887  rostliny, zemědělství, okopaniny, řepa, brambory, pastyňák, čekanka 7553 B 1164   Ž 1053              ü
B 7581 Ošetřování rostlin po čas růstu Dumek, Josef Praha 1887 rostliny, zemědělství, pěstování rostlin 7553 B 1164   Ž 1053              ü
B 7581 Sklizeň a uschovávání úrody Dumek, Josef Praha 1887 rostliny, obilí, zemědělství, okopaniny 7553 B 1164   Ž 1053              ü
B 7581 Houbová jídla. 228 jídel a příprav hub s mnohými praktickými přídavky Dumková, Hana Praha 1887 houby, jídla, kuchařka, recepty 7553 B 1164   Ž 1053 osm děl        v jednom svazku        ü
B 7582 Pokrok v rolnictví Komers, A. E. (red.) Praha 1861 zemědělství, rolnictví, lesnictví, hospodářství 7554 B 1165   Ž 1052       ü
B 7583 Včelaření podběrné Pitra, Josef A. Praha 1873 zemědělství, hospodářství, včelařství, včely, včelaření 7555 B 1166  Ž 1051       ü
B 7584 O chovu hovězího dobytka Kraupner, František Praha 1871  zemědělství, chov dobytka, skot, hovězí dobytek 7556 B 1167  Ž 1050       ü
B 7585 Život zvířat - část I. Starý, Karel Praha 1872 příroda, zvířata, savci, zoologie 7557 B 1168/1  Ž 1047       ü
B 7585 Život zvířat - část II. Starý, Karel Praha 1873 příroda, zvířata, savci, zoologie 7557 B 1168/2  Ž 1048       ü
B 7585 Život zvířat - část III. Starý, Karel Praha 1874 příroda, zvířata, savci, zoologie 7557 B 1168/3  Ž 1049       ü
B 7586 O soustavě sluneční Studnička, František Josef Praha 1869 vesmír, planety, astronomie, sluneční soustava 7558 B 1169  Ž 1229       ü
B 7587 O povětrnosti Studnička, František Josef Praha 1872 počasí, klima, meteorologie, hydrologie, klimatologie 7559 B 1170  Ž 1230       ü
B 7588 Malý výbor z užitečných a zajímavých rostlin Hobza, Petr Praha 1871 příroda, flóra, rostliny 7560 B 1171  Ž 1019       ü
B 7589 Z tajů života. Životozpytné obrázky z říše živočišné a rostlinné Kafka, Josef Praha 1891 příroda, biologie, rostliny, živočichové 7561 B 1172  Ž 1018       ü
B 7590 O vodě Jettmar, Jan Josef Praha 1887 hydrologie, voda, příroda 7562 B 1173  Ž 1017       ü
B 7591 Čtení o pěti smyslech člověka Jamot, R. E. Praha 1880 zdraví, zrak, sluch, čich, hmat, chuť, neurologie, lékařství 7563 B 1174  Ž 1016       ü
B 7592 Z pozemské přírody Studnička, František Josef Praha 1893 příroda, meteorologie, hydrologie, větry, deště 7564 B 1175  Ž 1015       ü
B 7593 Politické výroky a zásady Františka Ladislava Riegra o poměrech a budoucnosti naši v Rakousku Langner, Jan Josef Praha [1898] politika, česděj, světděj, Rakousko, Slované, austroslavismus 7565 B 1176 Ž 1014              ü
B 7594 Pro strach židovský. Politická studie Neruda, Jan Praha 1869 židé, židovství, nacionalismus,  židovská otázka, antisemitismus 7566 B 1177 Ž 1013              ü
B 7595 Politické zásady Karla Havlíčka Borovského Langner, Jan Josef Praha [1898] politika, česděj, světděj, Rakousko, Slované, austroslavismus 7567 B 1178 Ž 1012              ü
7596 Poměry a události svárovské Troskovský, Mnohoslav Praha 1870 politika, dělníci, dělnictvo, dělnické nepokoje, dělnické bouře 7568 B 1179 Ž 1011              ü
7597 Úmluva o Svazu národů Syrový, Čeněk Praha  1921 versaillský mírový systém, společnost národů, Iválka 7569 B 1180 Ž 1010              ü
7598 Zpráva komise, jež se radila o návrhu zákona o dělení pozemků Pozn.: dvojjazyčné, česky a německy Praha 1866 pozemková reforma, dělení pozemků, právo, zákony 7570 B 1181 Ž 946              ü
B 7599 Sociální postavení ženy. Přednáška na 6. evangelicko-sociálním kongresu v Erfurtě 6. června 1895 Kühnová-Gnauck, E. Praha 1898 ženská otázka, emancipace, feminismus 7571 B 1182 Ž 945              ü
B 7600 Obraz světa slovanského s hlediště politicko-národního. Svazek první: Sousedé Slovanův Kořínek, František Bronislav Praha 1867 světděj, mezinárodní vztahy, Slované, Rakousko 7572 B 1183/1 Ž 942              ü
7600 Obraz světa slovanského s hlediště politicko-národního. Svazek první: Sousedé Slovanův Kořínek, František Bronislav Praha 1868 světděj, mezinárodní vztahy, Slované, Rakousko 7572 B 1183/2 Ž 943              ü
7600 Obraz světa slovanského s hlediště politicko-národního. Svazek první: Sousedé Slovanův Kořínek, František Bronislav Praha 1869 světděj, mezinárodní vztahy, Slované, Rakousko 7572 B 1183/3   Ž 944              ü
B 7601 Zákon o obchodu potravinami a některými předměty užitnými se všemi příslušnými zákony, nařízeními, výnosy a rozhodnutími nejvyššího soudního jako kasačního dvora Matzner, Jaroslav Praha 1903 zákony, právo, předpisy, potraviny, obchod, obchodování 7573 B 1184   Ž 941              ü
B 7602 Zákony v příčině zavedení obecného zákona o knihách pozemkových a o řízení, ježto se má zavésti pro upravení knih pozemkových nebo horních, když tyto knihy se zřizují, doplňují, obnovují neb změňují, dané dne 25. července 1871, dále Nařízení ministeria práv, jímžto se vydává instrukce, jak se má ve skuek uvésti obecný zákon o knihách pozemkových, dané dne 12. ledna 1872. Praha 1872 pozemkové knihy, právo, zákony, předpisy 7574 B 1185 Ž 940              ü
B 7603 Obecný zákonník občanský císařství Rakouského. Ku potřebě rolníka i občana vysvětlen a potřebnými formuláři opatřen od praktického právníka Praha 1873 občanský zákoník, právo, zákony, předpisy 7575 B 1186 Ž 939              ü
B 7604 Německé kverulantství ve světle pravdy. Řeč posl. dra O. Srdínka, pronesená v poslanecké sněmovně dne 14. června 1922 proti neoprávněným německým stížnostem ve školství Praha 1922 školství, Němci, národnostní problematika 7576 B 1187 Ž 938              ü
B 7605 Kulturní boj o školu Chlup, Otakar Náchod 1908 školství, reforma školství, výchova, pedagogika 7577 B 1188 Ž 924              ü
7606 Napříč Švýcarskem Hipman, Charles Praha [1900] cestopisy, cestování, Švýcarsko, zeměpis 7578 B 1189 Ž 918              ü
7607/1 Národopis. Díl první:                     Čásť všeobecná II. Vlach, Jaroslav Praha 1883 etnologie, etnografie, Indie, Írán, židé 7579 B 1190/1 Ž 919              ü
7607/2 Národopis. Díl druhý: Kmenové australští a polynéští Vlach, Jaroslav Praha 1888 etnologie, etnografie, Polynésie, Austrálie 7579 B 1190/2 Ž 920              ü
7607/3 Národopis. Díl třetí: Národové američtí Vlach, Jaroslav Praha 1890 etnologie, etnografie, Amerika 7579 B 1190/3 Ž 921              ü
7607/4 Národopis. Díl čtvrtý: Národové afričtí Vlach, Jaroslav Praha 1890 etnologie, etnografie, Afrika 7579 B 1190/4 Ž 922              ü
7607/5 Národopis. Díl druhý: Kmenové australští a polynéští Vlach, Jaroslav Praha 1888 etnologie, etnografie, Polynésie, Austrálie 7579 B 1190/5 Ž 923              ü
7607/5 Národopis. Díl třetí: Národové američtí Vlach, Jaroslav Praha 1890 etnologie, etnografie, Amerika 7579 B 1190/5 Ž 923              ü
7607/5 Národopis. Díl čtvrtý: Národové afričtí Vlach, Jaroslav Praha 1890 etnologie, etnografie, Afrika 7579 B 1190/5 Ž 923              ü
7607/5 Národopis. Díl pátý: Národové asijští Vlach, Jaroslav Praha 1901 etnologie, etnografie, Asie 7579 B 1190/5 Ž 923 čtyři díly v jednom svazku             ü
7608 Život na Rusi Heller, Servác Bonifác Praha 1868 Rusko, carské Rusko, reálie, každodenní  život 7580 B 1191 Ž 917              ü
7609 Za Atlantským oceánem. Črty z cest po Severní Americe Wagner, Jan Praha 1890 cestopisy, cestování, Severní Amerika, reálie, každodenní život 7581 B 1192 Ž 916              ü
7610 Národové Balkánu Vlach, Jaroslav Praha 1885 Balkán, národy, etnika, etnologie, etnografie 7582 B 1193 Ž 915              ü
7611 Bosna a Hercegovina v minulosti a přítomnosti Toužimský, Josef Jakub Praha 1882 Balkán, Bosna, Hercegovina, světděj 7583 B 1194 Ž 914              ü
7612 Rusové doma. Národopisný obraz.          Díl III. Mackenzie, Wallace J. Praha 1882 Rusko, carské Rusko, reálie, každodenní  život 7584 B 1195 Ž 913              ü
7613 Cestopisné úryvky z altajských hor V. P-na s. l. [po 1870]       cestování, cestopisy, Rusko, Altaj 7585 B 1196 Ž 912              ü
7614 Národové jižní Afriky Heller, Servác Bonifác Praha 1869 Afrika, národy, národnosti, rasy, etnika 7586 B 1197 Ž 911              ü
7615 Putování do svaté země. Vypravování o cestě do Jerusaléma, Betléma, Nazaretu a jiných měst a krajin posvátných Bumba, Josef Bohumil Hradec Králové 1867 cestopisy, cestování, Palestina, Jeruzalém, literatura pro mládež 7587 B 1198 Ž 910              ü
7616 Z potulek francouzským krajem. Črty a drobné studie z cest Guth-Jarkovský, Jiří Praha 1893 cestopisy, cestování, Francie 7588 B 1199 Ž 909              ü
7617 V úloze mouřenína. (Česko-slovenská tragédie r. 1938) Moravec, Emanuel Praha 1942 IIválka, okupace, kolaborace, mnichovská dohoda, mezinárodní vztahy 7589 B 1200 Ž 908              ü
7618 Bolševici, Beneš a my Krychtálek, Vladimír Praha 1941      mnichovská dohoda, IIválka, evropská politika, Beneš, Sovětský svaz, Židé, první republika, versailleská smlouva 7590 B 1201 Ž 1211              ü
7619 Hrůzy, které jsme viděli. Tragédie francouzské evakuace de la Hire, Jean Praha 1940 IIválka, Francie, okupace Francie 7591 B 1202 Ž 1210              ü
7620 Příručka k židovské otázce Fritsch, Theodor Praha 1941  židé, dějiny židů, antisemitismus 7592 B 1203 Ž 1209              ü
7621 Procházky v oboru přírodních věd Kodym, Filip Stanislav Praha 1877 přírodní vědy, příroda, světlo, vzduch, zdraví, geologie, astronomie 7593 B 1204 Ž 1208              ü
7622 Čtvero ročních časů Bauše, Bohumil Praha 1893 příroda, rostliny, živočichové, roční období 7594 B 1205 Ž 1207              ü
7623 Muž srdce. K památce 150tých narozenin J. J. Pestalozziho Klika, Josef Praha 1897 osobnosti, pedagogika, pedagogové, Švýcarsko 7595 B 1206 Ž 1206              ü
7624 Jiří z Poděbrad Schulz, Ferdinand Praha 1868 česděj, králové, panovníci, Jiří z Poděbrad 7596 B 1207 Ž 1205              ü
7625 Karel Havlíček před porotou pražskou dne 13. dubna 1849 [Kouba, Josef] Praha 1873 osobnosti, novináři, právo, reportáže, soudnictví, soudní procesy 7597 B 1208 Ž 1204              ü
7626 Mezi vzkříšením. 1848-1860. Kronika dvanáctiletí Rakouska Pravda, Václav Praha 1863 česděj, světděj, politika, Rakousko, 1848-1860 7598 B 1209 Ž 1203              ü
7627 Paměti pana de la Porte, prvého komořího Ludvíka XIV. Praha 1909 Francie, Ludvík XIV., paměti, vzpomínky, osobnosti 7599 B 1210 Ž 1202              ü
7628 Ze života malého národa Tůma, Karel Praha 1874 světděj, Belgie, Belgie v 18. století 7600 B 1211 Ž 1201              ü
7629 Mýthologie Řekův a Římanův Saska, Leo František [Klatovy 1868]          Řekové, Římané, mytologie, mýty, antika, antická mytologie 7601 B 1212 Ž 1200              ü
7630 Повћсть объ освобжденіи Москвы от Поляковъ въ 1612 году и избраніе  царя Михаила                       (Pověst o osvobození Moskvy od Poláků roku 1612 a zvolení cara Michaila) Костомаров,Николай Санкт-петербургъ 1866   Petrohrad 1866           světděj, Rusko, osvobození Moskvy, Poláci, pověsti, báje 7602 B 1213 Ž 1198 rusky             ü
7631 Josef Jungmann a současníci jeho. Upomínka na slavnost stoletých narozenin Jungmannových Peřina, František Jaroslav Praha 1873 osobnosti, jazykověda, lingvistika, Josef Jungmann 7603 B 1214 Ž 1199              ü
7631 Prokop Veliký. Nástin historicko-biografický Veselý, J. Z. Praha  s. n. Prokop Holý-Veliký, osobnosti, česděj, husitství 7603 B 1214 Ž 1199 dvě díla    v jednom svazku             ü
7632 Povstání lidu selského v Čechách roku 1860 Svátek, Josef Praha 1894 česděj, selské bouře, selské povstání 7604 B 1215 Ž 1407              ü
7633 Vlastní životopis Benvenuta Celliniho, florentského zlatníka a sochaře. Praha 1909 výtvarné umění, zlatnictví, sochařství, osobnosti, Benvenuto Cellini 7605 B 1216 Ž 1405              ü
7634 Život Coly di Rienzo D'Annunzio, Gabriele Praha 1909 světděj, Itálie, osobnosti, politika, Cola di Rienzo 7606 B 1217 Ž 1404              ü
7635 Odboj Nizozemska proti Filipu II. Stankovský, Josef Jiří Praha 1872 světděj, Nizozemí, odboj proti Španělsku, Filip II. 7607 B 1218 Ž 1403              ü
7636 Obrázky ze školství českého a rakouského z uplynulých století Gabriel, Václav Praha 1891 školství, pedagogika, vzdělávání, Rakousko 7608 B 1219 Ž 1402              ü
7636 Obrázky ze školství českého a rakouského z XVIII. a XIX. století Gabriel, Václav Praha 1891 školství, pedagogika, vzdělávání, Rakousko 7608 B 1219 Ž 1402 dvě díla v jednom svazku             ü
7637 Koperník a soustava světová Flammarion, Kamil Praha [1900] osobnosti, Mikuláš Koperník, astronomie, sluneční soustava, vesmír, planety 7609 B 1220 Ž 1401           ü
7638 O úpadku národa českého Dvorský, František Praha 1872 česděj,                17. století, němčina, poněmčování 7610 B 1221 Ž 1400           ü
7638 O Jiřím Washingtonu, zakladateli svobody americké Tůma, Karel Praha 1872 světděj, Amerika, osobnosti, George Washington 7610 B 1221 Ž 1400           ü
7638 O velikém hvězdáři Koperníkovi Durdík, Josef Praha 1872 osobnosti, Mikuláš Koperník, astronomie, sluneční soustava, vesmír, planety 7610 B 1221 Ž 1400 tři díla v jednom svazku          ü
7639 Historie o těžkých protivenstvích církve české, hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení, v létu páně 894 až do léta 1632 za panování Ferdinanda II. S připojením historie o persekuci valdenských roku 1655 stalé [Komenský, Jan Amos] Praha 1870 evangelická církev, Jednota bratrská, nábož., evangelíci 7611 B 1222 Ž 1399           ü
7640 Napoleon III., císař Francouzův. Obraz životopisný Svátek, Josef Praha 1861 světděj, Francie, osobnosti, císařství, Napoleon III. 7612 B 1223 Ž 1398           ü
7641 Mistr Jan Hus. Vydáno k oslavě 500-leté památky narození Husova s. a. Praha 1869 církev, protestanti, reformace církve, reformátoři, Jan Hus, husitství 7613 B 1224 Ž 1397           ü
7642 Jan Žižka. Stručný nástin životopisný [Jedlička, Otakar] Praha 1875 česděj, husitství, osobnosti, vojevůdci, Jan Žižka 7614 B 1225 Ž 1396           ü
7643 Jiří z Poděbrad Schulz, Ferdinand Praha 1872 česděj, králové, panovníci, osobnosti, Jiří z Poděbrad 7615 B 1226 Ž 1395           ü
7644 Maxmilianův podvrácený trůn v Mexiku. Zevrubné vypsání bouřných i krvavých událostí mexických, jakož i poučení o zemi mexické, jejím obyvatelstvu a o dějinách od dobytí španělského až na naše časy [Crha, Václav Antonín] Praha [1868-1876]         světděj, Mexiko, osobnosti, panovníci, císař Maxmilián Habsburský 7616 B 1227 Ž 1394           ü
7645 Čtrnáctý věk. Z dějin kulturních stykův Čech a Itálie Adámek, Karel Praha 1878 česděj, kultura, mezinárodní vztahy, Itálie, 14. století 7617 B 1228 Ž 1393           ü
7646 Česká válka od r. 1618 do roku 1622. Historicko-vojenská studie. Thille, Josef - Čenský, Ferdinand Praha 1875 česděj, světděj, třicetiletá válka, válka česká 7618 B 1229 Ž 1392           ü
7646 Maxmilián Rumpal, prachatický primátor. Historický román z dob třicetileté války Stankovský, Josef Jiří Praha 1875 česděj, romány,  třicetiletá válka, osobnosti 7618 B 1229 Ž 1392 dvě díla v jednom svazku          ü
7647 Vypravování dějin domácích. Díl I.: Od časův nejdávnějších až do r. 1197, tj. Přemysla Otakara I. Tonner, Emanuel Praha 1871 česděj, pravěk, raný středověk 7619 B 1230 Ž 1391           ü
7648 K dějinám třicetileté války od r. 1621 do r. 1648. Historicko-vojenská studie. I. díl: Od početí války falcké až do zavraždění Valdštejnova.                     Od r. 1621 do r. 1634 Thille, Josef - Čenský, Ferdinand Praha 1879 česděj, světděj, třicetiletá válka, válka falcká, Valdštejn 7620 B 1231 Ž 1390           ü
7649 Na německém dvoře minulého věku. Ze zápisků Bedřišky Žofie Vilémminy Pruské, sestry Bedřicha Velkého Pruská, Bedřiška Žofie Vilemína Praha 1898 paměti, vzpomínky, Prusko, životopisy, Bedřiška Žofie Vilemína Pruská, Fridrich Veliký 7621 B 1232 Ž 1389           ü
7650 Upomínky na Národopisnou výstavu českoslovanskou roku 1895 Adámek, Karel Praha 1896 etnografie, výstavy, Národopisná výstava, česděj, kultura 7622 B 1233 Ž 1388           ü
7651 Obrazy z dějin Turků. Dospělejší mládeži sepsal a sestavil Frant. Vl. Kodym Kodym, František Vlastimil Praha 1878 světděj, Turecko, Turci, turecká říše 7623 B 1234 Ž 1387           ü
7652 Černá kniha 1863-1868. S pokračováním pod názvem Moskevské hospodářství na Litvě 1863-1869 Čaplický, L. Praha 1870 světděj, Rusko, Litva, 19. století 7624 B 1235 Ž 1386           ü
7653 Almanach sněmu Království českého (1895-1901). S životopisy a podobiznami poslanců Navrátil, Michael Praha 1896 česděj, politika, zemský sněm, parlament, politikové 7625 B 1236 Ž 1385           ü
7654 Národnostní boje v Čechách. České menšiny a český národ Kukaň, Václav Praha 1900 česděj, národnostní boje, menšiny, nacionalismus 7626 B 1237 Ž 1384           ü
7655 Konsistorial-Kurrenden für die Königgräzer bischöfliche Diöcesan-Geistlichkeit. Zweiter Band. Enthält die Currenden vom Jahre 1843 bis inclus. 1849. Herausgegeben unter der Regierung Karl Bor. Hanl Hanl, Karel Boromejský (red.) Hradec Králové 1850 církev, organizace církve, diecéze, Biskupství královéhradecké 7627 B 1238 Ž 796 německy ü
7657 Rosa a Ninetta. Obraz mravů současných Daudet, Alphonse Praha [1898] světlit, francouzská literatura, povídky, mravy, mravouka 7629 B 1239 Ž 1380 malá schovaná za B1238 ü
7658 Mrtvé duše. Román od Mikuláše Gogola Gogoľ, Nikolaj Vasiľjevič Praha 1862 světlit, ruská literatura, romány 7630 B         1240 a           Ž 1378 ü
7658 Mrtvé duše aneb Příhody Čičikova Gogoľ, Nikolaj Vasiľjevič Praha 1894 světlit, ruská literatura, romány 7630 B         1240 b           Ž 1379 ü
7659 Husité čili Čechy od roku 1414-1424. Historicko-romantický obraz. Oddělení druhé: Jan Žižka z Trocnova Herlossohn, Karl (Herloš, Karel) Praha 1868 česděj, husité, Jan Žižka, osobnosti, středověk 7631 B 1241           Ž 1377 ü
7660 Uhry od roku 1444-60. Historicko- romantický obraz Herlossohn, Karl (Herloš, Karel) Praha 1873 německá literatura, Uhry, romány 7632 B         1242 a Ž 1346 ü
7660 Uhry od roku 1444-60. Historicko- romantický obraz Herlossohn, Karl (Herloš, Karel) Praha 1874 německá literatura, Uhry, romány 7632 B         1242 b Ž 1347 ü
7661 Dvě modly. Od Bohoboje Atanackoviče Atanacković, Bogoboj Praha 1862 srbská literatura, romány, Srbsko 7633 B 1243    Ž 1356 ü
7662 Nevěsta z Abydu. Pověsť turecká Byron, George Gordon Praha 1854 světlit, anglická literatura, poezie, epika, epické básně 7634 B 1244    Ž 1355 ü
7663 Zámek Kaňovský. Pověst od Severina Goszczyňského Gosczyński, Sewerin Praha 1871 světlit, polská literatura, poezie, epika, epické básně 7635 B 1245    Ž 1354 ü
7664 Atala Chateaubriand, de François René Praha [1926] světlit, francouzská literatura, romány, povídky 7636 B 1246    Ž 1353 ü
7665 Nové divadelní hry. Sešit I - IX Praha 1868-1869 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit I: Damoklův meč Putlitz, Gustav Heinrich Gans zu Praha 1868 divadlo, drama, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit I: Obědvám s matkou Praha 1868 divadlo, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit II: Nouze o tenor Josefovič, Josef Praha 1868 divadlo, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit II: Uniforma maršála Radeckého Stirský, Leopold R. Praha 1868 divadlo, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit III: Opička z besedy Flotov, V. Praha 1868 divadlo, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit III: Daleká cesta má - marné volání! Grandjean, Moritz Anton Praha 1868 divadlo, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit IV: Nechce kouřit! Kleroth Praha 1868 divadlo, drama, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit IV: Nepokradeš! Just - Stankovský, Josef Jiří Praha 1868 divadlo, fraška, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit IV: Dědoušek Stankovský, Josef Jiří Praha 1868 divadlo, drama, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit V: Tři Kuriatiové Thys, Augustin Pierre Joseph - Germain, St. M. Praha 1868 divadlo, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit V: Chce mít equipage Sedlecký, Vilém Ferdinand Praha 1868 divadlo, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit VI: Kabát dolů! Josefovič, Josef Praha [1868] divadlo, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit VI: Posvícení v Malčicích, aneb Pane doktore, vy se mýlíte! Táborský, A. C. Praha 1868 divadlo, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit VII: Klín klínem se vyráží Roger, Jean François Praha 1868 divadlo, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit VII: V pátek Stankovský, Josef Jiří Praha 1868 divadlo, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit VIII: Masopustní večeře Aschenbrenner, Emil Praha 1869 divadlo, fraška, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit VIII: Princ z Arkádie Sedlecký, Vilém Ferdinand Praha 1869 divadlo, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit IX: Proroka Eliáše noční čepička Boleslavský, Josef Mikuláš Praha 1869 divadlo, fraška, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7665 Sešit IX: Je blázen Morländer - Vinařovský, H. Praha 1869 divadlo, fraška, veselohra, komedie, divadelní hry 7637 B 1247    Ž 1352 ü
7666 Konráda Feodoroviče Rylejeva Básně, jež z výběru na česko převedl a životopisem poetovým opatřil Hynek J. Mejsnar Rylejev, Konrád Feodorovič Praha 1875 světlit, ruská literatura, poezie, básně, epika 7638 B 1248    Ž 1351 ü
7667 Bedřich Veliký a jeho dvůr. Historický román. Svazek I. Milbachová, Louisa Praha 1868 světlit, německá literatura, romány, Bedřich Veliký 7639 B 1249/1    Ž 1348 ü
7667 Bedřich Veliký a jeho dvůr. Historický román. Svazek II. Milbachová, Louisa Praha 1868 světlit, německá literatura, romány, Bedřich Veliký 7639 B 1249/2    Ž 1349 ü
7667 Bedřich Veliký a jeho dvůr. Historický román. Svazek III. Milbachová, Louisa Praha 1868 světlit, německá literatura, romány, Bedřich Veliký 7639 B 1249/3    Ž 1350 ü
7668 Ze života ženského Wildermutová, Otilie Praha 1873 světlit, německá literatura, romány, ženská otázka 7640 B 1250    Ž 1345 ü
7669 Kardinálova milenka Mussolini, Benito Praha 1932 světlit, italská literatura, romány 7641 B 1251    Ž 1344 ü
7670 Rudin Turgeněv, Ivan Sergejevič Praha 1879 světlit, ruská literatura, romány 7642 B 1252    Ž 1343 ü
7671 Sektáři na Rusi Hrubý, Jaromír Praha 1891 Rusko, nábož., pravoslavná církev, sekty 7643 B 1253    Ž 1342 ü
7672 Zlomky zkušenosti v sebevychování. Zlomek I.: Jasné chvíle Podlipská, Žofie Praha 1875 pedagogika, vzdělávání, výchova, sebevýchova, úvahy o výchově 7644 B 1254    Ž 1341 ü
7673 Sebevychování. Poučení na dráhu života mladým mužům a studujícím Blackie, Stuart John Praha [1913] pedagogika, vzdělávání, výchova, sebevýchova, úvahy o výchově 7645 B 1255    Ž 1340 ü
7674 Příklady z oboru vychovacího.          Díl I., II., III. Podlipská, Žofie Praha 1874 pedagogika, vzdělávání, výchova,  úvahy o výchově 7646 B 1256    Ž 1339 ü
7675 O národní osvětě hledíc obzvláště k literatuře české Vlček, Václav Praha 1868 pedagogika, vzdělávání, výchova,  osvěta, česká literatura 7647 B 1257    Ž 1301 ü
7675 Bohuslava Balbína Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého Balbín, Bohuslav Praha 1869 národní identita, čeština, vývoj českého jazyka, jazykověda 7647 B 1257    Ž 1301 dvě díla v jednom svazku ü
7676 Jan Kollár, pěvec slovanské vzájemnosti Menčík, Ferdinand Praha 1893 česlit, slovenská literatura, básníci, Jan Kollár 7648 B 1258    Ž 1300 ü
7677 Bohuslava Balbína Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého Balbín, Bohuslav Praha 1869 národní identita, čeština, vývoj českého jazyka, jazykověda 7649 B 1259    Ž 1299 ü
7678 Cesta kolem měsíce Verne, Jules Praha 1870 světlit, francouzská literatura, romány, vědecko- fantastická literatura 7650 B 1260    Ž 1298 ü
7679 Modrý pták Maeterlinck, Maurice Praha 1911 divadlo, divadelní hry, pověsti, pohádky, bajky, francouzská literatura 7651 B 1261    Ž 1297 ü
7680 Krvavý nešpor Siciliánský. Povídka z času Siciliánského nešporu pro mládež vůbec Burier, F. Trutnov 1853 světlit, italská literatura, romány, sicilské povstání 7652 B 1262    Ž 1296 ü
7681 Obchod v otrocích. Zábavná i poučlivá povídka pro mladý i dospělý věk Körber, Philipp - Kampelík, František Cyril Hradec Králové 1857          světlit, německá literatura, romány, povídky, otroci, otroctví 7653 B 1263    Ž 1295 ü
7682 Opatovický klášter, neb Pomsta vypovězence Vávra, Vratislav Jan Hradec Králové 1863  česlit, historické povídky 7654 B 1264    Ž 1294 ü
7683 Kaplička pod lipkami. Dle pravdivého příběhu Ehrenberger, Josef Hradec Králové 1862 česlit, povídky, výchova, výchovné povídky 7655 B 1265    Ž 1293 ü
7683 Prostonárodní obrázky z dějin národu českoslovanského - sešit 4 Vinohorský, Josef Hradec Králové 1862 česlit, povídky, výchova, výchovné povídky 7655 B 1265    Ž 1293 dvě díla v jednom svazku ü
7694 Kdo s koho. Obraz ze současného života moravského Beneš-Šumavský, Vojta Praha 1888 česlit, povídky, Morava, etnografie 7666 B 1266    Ž 1283 ü
7695 Boleslav Ryšavý. Truchlohra v pěti jednáních Pfleger Moravský, Gustav s. l. [1861]  divadlo, divadelní hry 7667 B 1267    Ž 1282 ü
7695 Básně výpravné (různé básně) [Pfleger Moravský, Gustav] s. l.                česlit, poezie, básně, epika, epické básně 7667 B 1267    Ž 1282 ü
7696 Z malého světa Pfleger Moravský, Gustav Praha 1864 česlit, romány 7668 B 1268    Ž 1281 ü
7697 Ona má rukavičky! Pražátko. Povídky z kraje Pravda, František Praha 1853 česlit, povídky 7669 B 1269 Ž 1280 ü
7698 Štěpánův Vít učí se na kněze. Povídka z kraje Pravda, František Praha 1852 česlit, povídky 7670 B 1270 Ž 1279 ü
7699 Povolán i vyvolen Pravda, František Praha 1884 česlit, povídky 7671 B 1271 Ž 1278 ü
7700 Sebrané povídky pro lid. Druhý díl Pravda, František Praha 1878 česlit, povídky 7672 B 1272 Ž 1274 ü
7701 Sebrané povídky pro lid. Čtrvrtý díl Pravda, František Praha 1879 česlit, povídky 7672 B 1273   Ž 1275 ü
7702 Obrázky ze Slovácka. Díl II. Preissová, Gabriela Praha 1886 česlit, povídky, Slovácko 7673 B 1274   Ž 1273 ü
7703 Písně a jiného druhu básně Rubeš, František, Jaromír Praha 1860 česlit, poezie, básně, epika, epické básně 7674 B 1275 Ž 1253 ü
7704 Na poušti. Díl třetí. Román od Karla Sabiny Sabina, Karel Praha 1863 česlit, romány 7675 B 1276 Ž 1252 ü
7705 Verše o práci. Vážné i žertovné básně i písně a popěvky dělnické Cajthaml, František (Liberté,          V. L.) Praha 1894 česlit, poezie, básně, práce, dělníci 7676 B 1277 Ž 1276 ü
7706 Ctiboj z Dolan. Historické obrazy z doby krále Otakara II. Formánek-Činoveský, Jan Praha 1873 česlit, historické povídky, Přemysl       Otakar II. 7677 B 1278 Ž 1251 ü
7707 Anna Městecká. Dějepisný obrázek z válek husitských Janda, Bohumil Praha 1870 česlit, historické povídky, husitství 7678 B 1279 Ž 1250 ü
7708 Pekla zplozenci Kolár, Josef Jiří Praha 1862 česlit, romány, vědecko-fantastická literatura 7679 B 1280 Ž 1249 ü
7709 Muzikanti čili Ďábel ve fraku.              (Z pamětností českého lékaře).          Román z uměleckého života českého hudebnictví Kolár, Josef Jiří Praha 1867 česlit, romány, hudba 7680 B 1281 Ž 1248 ü
7710 Na dívčím kameni Mokrý, Otakar Praha 1885 česlit, poezie, básně, epické básně, epika 7681 B 1282 Ž 1247 ü
7711 Husitská svatba Červinka, Otakar Praha 1884 česlit, poezie, básně, epické básně, epika 7682 B 1283 Ž 1246 ü
7712 V zátiší. Román ve verších Leger, Karel Praha 1890 česlit, poezie, romány, veršované romány 7683 B 1284 Ž 1245 ü
7713 Přeludy. Báseň Leger, Karel Praha 1884 česlit, poezie, básně, epické básně, epika 7684 B 1285 Ž 1244 ü
7714 Poslední Rusalka Leger, Karel Praha 1886 česlit, poezie, básně, epické básně, epika 7685 B 1286 Ž 1243 ü
7715 Jitrocí Nečásek, František Praha 1872 česlit, romány 7686 B 1287 Ž 1242 ü
7716 Trenčiansky Matúš Tóth-Pauliny, Viliam Turč. sv. Martin 1871 světlit, slovenská literatura, pověsti, báje, romány 7687 B 1288 Ž 1241 slovenskyü
7717 Z ruchu Quis, Ladislav Praha 1872 česlit, básně, epika, epické básně 7688 B 1289 Ž 1240 ü
7718 Divadelní hry od různých autorů, celkem 9 ks, rozpis níže: 7689 B 1290 Ž 1239 ü
7718 Bratranec. Fraška v jednom jednání Štolba, Josef s. l., s. n. divadlo, divadelní hry, komedie, fraška 7689 B 1290 Ž 1239 ü
7718 Vdovec a vdova. Veselohra v jednom jednání s. a. Praha 1871 divadlo, divadelní hry, komedie, veselohra 7689 B 1290 Ž 1239 ü
7718 Zamiloval se do babičky. Veselohra v jednom jednání Veselý, J. Z. Praha 1871 divadlo, divadelní hry, komedie, veselohra 7689 B 1290 Ž 1239 ü
7718 [Černý Petr. Veselohra v jednom jednání] [Görner, Karl August] [Praha 1870] divadlo, divadelní hry, komedie, veselohra 7689 B 1290 Ž 1239 ü
7718 Své k svému. Veselohra v jednom jednání Bárta, Karel Praha 1872 divadlo, divadelní hry, komedie, veselohra 7689 B 1290 Ž 1239 2 krát ü
7718 Útěk před Prušáky, aneb: Zasnoubení v nepřátelském táboru. Fraška v jednom jednání Kejzlar, Jan Václav Praha 1872 divadlo, divadelní hry, komedie, fraška 7689 B 1290 Ž 1239 2 krát ü
7718 Medvěd. Žert o jednom jednání Čechov, Anton Pavlovič Praha s. n. divadlo, divadelní hry, komedie 7689 B 1290 Ž 1239 celkem 9 děl v jednom svazku, z toho 2 krát dvě stejná ü
7719 Jaroslav. Báseň rozpravná Tůma, Hanuš Věnceslav Praha 1873 česlit, poezie, básně, epické básně, epika 7690 B 1291     Ž 1238 ü
7720 Podivín hravě Hodic s. a. Brno [1899] česlit, povídky, romány 7691 B 1292     Ž 1237 ü
7721 Anežka. Tragická pověsť Zákrejs, František Polička 1883 divadlo, divadelní hry, tragédie 7692 B 1293     Ž 1236 ü
7722 Labyrint světa a ráj srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání, ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysliupokojení a radosti se přichází Komenský, Jan Amos Praha 1892 pedagogika, křesťanství, morálka, společnost, pansofie, smysl života 7693 B 1294     Ž 1235 ü
7723 Hasičské feuilletony. Seidl, Adolf L. Náchod 1900 Náchod, region, fejetony, povídky, hasiči, požárníci 7694 B 1295/1     Ž 1265 ü
7723 Hasičské feuilletony. Seidl, Adolf L. Náchod 1900 Náchod, region, fejetony, povídky, hasiči, požárníci 7694 B 1295/2     Ž 1266 ü
7723 Hasičské feuilletony. Seidl, Adolf L. Náchod 1908 Náchod, region, fejetony, povídky, hasiči, požárníci 7694 B 1295/3     Ž 1267 ü
7724 Kvítí z cizích luhů. Sbírka krátkých povídek zábavných, přeložených z rozličných jazyků Malý, Jakub B. Praha 1852    světlit, povídky 7695 B 1296     Ž 1264 ü
7725 Nová růže stolistá, čili Sto nevázaností v řeči vázané Vilímek, Josef Richard Praha 1861 česlit, poezie, básně, epické básně, epika, satira 7696 B 1297     Ž 1263 ü
7726 Anemonky omladiny jižních Čech Kálal, Josef - Dunovský, Jan - Herites, František Praha [1871] česlit, poezie, básně, epické básně, epika 7697 B 1298     Ž 1262 ü
7727 Výbor československé poesie lidové Čech, Emerich (red.) Praha  [1899] česlit, poezie, básně 7698 B 1299     Ž 1261 ü
7728 Rachejtle. Humor a satyra Čočka, Fabián (red.) Praha 1863 periodikum, časopis, humor, satira 7699 B 1300     Ž 1260 ü
7729 Besedník. Díl druhý (proslovy, vážné a žertovné deklamace, deklamovánky pro mládež a besední čtení) Just, Eduard - Přerhof, Heřman - Vilímek, Josef Richard (red.) Praha 1867 časopisy, sborníky, česlit, poezie, básně, verše, divadlo, divadelní hry 7700 B 1301     Ž 1259 ü
7730 Šibřinky. Sbírka nejnovějších sylvestrových, masopustních i besedních her, výstupů, deklamací, písní a žertů. Z vlastní hlavy i z jiných dobrých pramenů sestavil a upravil Damián Mišpulka                           Sbírka čtvrtá (s mnoha obrázky) Mišpulka, Damián (red.) Praha 1867 časopisy, sborníky, česlit, poezie, básně, verše, divadlo, divadelní hry 7701 B 1302     Ž 1258 ü
7731 Kusy mého srdce. Povídky, novely, obrazy, nástiny a arabesky. Díl I. Tyl, Josef Kajetán Praha 1857 česlit, povídky 7702 B 1303     Ž 1257 ü
7732 Samohrady. Román od Vácslava Vlčka Vlček, Václav Praha 1889 česlit, romány 7703 B 1304     Ž 1256 ü
7733 Josefa Kaj. Tyla Sebrané spisy. Svazek šestý: Poslední Čech, Rozervanec, Marie, Pepíček a Pepička, Knihař vlastenec Tyl, Josef Kajetán Praha 1874     česlit, povídky 7704 B 1305     Ž 1255 ü
7734 Soběslav. Historická pověst z dvanáctého století Chocholoušek, Prokop Praha 1868 česlit, česděj, pověsti, báje, povídky 7705 B 1306     Ž 1254 ü
7734 Dvůr krále Vácslava Chocholoušek, Prokop Praha 1868 česlit, česděj, povídky 7705 B 1306     Ž 1254 ü
7734 Všeobecné rukojemství. Pověst ze začátku čtrnáctého století Chocholoušek, Prokop Praha 1868 česlit, česděj, povídky 7705 B 1306     Ž 1254 tři díla v jednom svazku ü
7735 Dcera Otakarova. Dějepisná pověst Chocholoušek, Prokop Praha 1866 česlit, česděj, pověsti, báje, povídky 7706 B 1307     Ž 1326 ü
7735 Palcéřík. Dějepisná pověst z dob Otakara II. Chocholoušek, Prokop Praha 1866 česlit, česděj, pověsti, báje, povídky 7706 B 1307     Ž 1326 dvě díla v jednom svazku ü
B 73/68 Obrázky pro staré mládence Vacano, Emil Mario - Klíč, Karel Václav Vídeň, Praha, Lipsko 1883 ženy, humor, kreslený humor, manželství, partnerské vztahy, erotika 7707 B 1308 Ž 1324 ü
B 57/65 Písmo svaté Nového zákona podle českého přeložení od Jeho knížecí milosti arcibiskupa pražského Léta Páně 1778 na světlo daného, v nově vydané, avšak s řeckým textem, s starým latinským výkladem, též podobně s východními přeloženími etc. naskrze srovnané, na mnoha místech opravené, i obšírným literního smyslu výkladem vysvětlené Procházka, František Faustin Praha 1786 nábož., církev, bible, evangelíci? 7708 B 1309 Ž 1997 ST ü
B 58/65 Užitečné pobožného a upřímného čtenáře vzdělání, přidávají se k tomuto novému Biblí svaté vydání:                           I. Předmluva na Bibli svatou od roku 1745, složená od pána Matěje Belah…    II. Předmluva D. M. L. blahoslavené paměti na epištolu apoštola Pavla sv. k Římanům                                                III. Rejstřík řečí božích k službám slova božího případných, kteréž přes celý rok, ve dni nedělní, všední a sváteční, v shromážděních společných čítány býti mohou                                                      IV. Jmén některých obecnějších z cizích jazyků vysvětlení a rejstřík hlavních artikulů v Písmě sv. obsažených atd. Berlín 1813 nábož., církev, bible, evangelíci? 7709 B 1310 Ž 1899  ü
239 Kancionál církve reformované.         Z kancionálu starobratrského, Lipského (Cithara Sanctorum) a malobratrského (Brněnského) Praha 1888 nábož., církev, evangelíci, zpěvník, kancionál, evangelická církev 7710 B          1311 a   Ž 1426  ü
240 Kancionál církve reformované.         Z kancionálu starobratrského, Lipského (Cithara Sanctorum) a malobratrského (Brněnského) Praha 1888 nábož., církev, evangelíci, zpěvník, kancionál, evangelická církev 7710 B          1311 b   Ž 1427  ü
7736 Devět stupňů k spasení, čili Putování za Pánem Ježíšem do nebe obsahující modlitby ranní, večerní, ke mši svaté, k svaté zpovědi, k svat. přijímání, rozjímání a modlitby na slavnosti církevní, litanie, křížová cesta, rozjímání a modlitby na svátky Marie Panny a svatých atd. atd. atd. Ruffer, Vojtěch Praha 1858           nábož., církev, modlitby 7711 B          1312 a   Ž 1358  ü
7736 Devět stupňů k spasení, čili Putování za Pánem Ježíšem do nebe obsahující modlitby ranní, večerní, ke mši svaté, k svaté zpovědi, k svat. přijímání, rozjímání a modlitby na slavnosti církevní, litanie, křížová cesta, rozjímání a modlitby na svátky Marie Panny a svatých atd. atd. atd. Ruffer, Vojtěch Praha 1858           nábož., církev, modlitby 7711 B          1312 b   Ž 1359  ü
7737 modlitby chybí titulní list včetně místa vydání a datace ??? [1869]   nábož., církev, modlitby 7712 B 1313    Ž 1357  ü
7738 Nový zákon chybí titulní list včetně místa vydání a datace ???             nábož., církev, Bible, Nový zákon, žalmy, evangelíci 7713 B 1314    Ž 1277  ü
7739 Biblí svatá, aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona Praha 1896  nábož., církev, Bible, evangelíci 7714 B 1315/1    Ž 1270  ü
7739 Biblí svatá, aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona, se vší pilností opět přehlédnutá Praha 1873  nábož., církev, Bible, evangelíci 7714 B 1315/2    Ž 1271  ü
7739 Biblia sacra, to jest: Biblí svatá, aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona, se vší pilností opět přehlédnutá Praha 1873  nábož., církev, Bible, evangelíci 7714 B 1315/3    Ž 1272  ü
7740 Die Bibel oder die ganze heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luthers Luther, Martin Berlín 1886           nábož., církev, bible, luteráni, evangelíci, protestanté 7715 B 1316    Ž 1338 německy ü
7741 Die Bibel oder die ganze heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers Luther, Martin Berlín 1916           nábož., církev, bible, luteráni, evangelíci, protestanté 7716 B 1317    Ž 1269 německy ü
7742 Die Bibel oder die ganze heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers Luther, Martin Stuttgart 1912           nábož., církev, bible, luteráni, evangelíci, protestanté 7717 B 1318   Ž 1337 německy ü
7743f Novum testamentum Fischer, Christophor Praha 1777  nábož., církev, bible, nový zákon, školství?, učebnice? 7718 B 1319  Ž 1268 řecky   ST ü
7744 Breviarum Romanorum ex decreto ss. concilii Tridentini restitutum, s. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum officiis sanctorum novissimis usque ad ss. d. n. d. Benedictum XIV. Vídeň, Praha, Terst 1757 nábož., církev 7719 B 1320 a latinsky ST ü
7744 Breviarum Romanorum ex decreto ss. concilii Tridentini restitutum, s. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum officiis sanctorum novissimis usque ad ss. d. n. d. Benedictum XIV. Vídeň, Praha, Terst 1757 nábož., církev 7719 B 1320 b latinsky ST ü
7745 Nedělní kázání Jana Rychlovského, ...                                                   Druhého ročního běhu díl druhý Rychlovský, Jan Praha 1819 nábož., církev, věrouka, kázání, kazatelé 7720 B 1321/1 Ž 1304  ü
7745 Nedělní kázání Jana Rychlovského, ...                                                   Třetího ročního běhu díl první Rychlovský, Jan Praha 1820 nábož., církev, věrouka, kázání, kazatelé 7720 B 1321/2 Ž 1305  ü
7745 Nedělní kázání Jana Rychlovského, ...                                                   Třetího ročního běhu díl druhý Rychlovský, Jan Praha 1820 nábož., církev, věrouka, kázání, kazatelé 7720 B 1321/3 Ž 1306  ü
7746 Popsání založení, zvláštní pobožnosti, a života svatosti, mnohým neš'tastným osudům podrobené, bývalé řehole cistercienské, pak obzvláštního vzhledu a vznešenosti starožitných kaplí: hrobu Božího, všech svatých, sv. Ondřeje, SS. Kozmy a Damiána a všech věrných dušiček, s připojením chrámu Páně SS. apoštolů Filipa a Jakuba, prostranného hřbitova, též sochy sv. Jana Nepomuckého na svatém místě veleslavného údolí sedleckého, blíž Kutný Hory v královstí českém ... Demoty, František Josef (red.) Praha 1824 církev, církevní řády, Cisterciáci, mniši, mnišské řády, kláštery, sedlecký klášter, Sedlec 7721 B 1322 Ž 1303  ü
7747 Věčné odpočinutí svatých Baxter, Richard Pešťbudín 1877        nábož., církev, věrouka, životopisy svatých, hagiografie 7722 B 1323 Ž 1302  ü
7748 Himmlisches Jerusalem, welches durch die Würckung des h. Gebetts starck belagert, und durch Macht und Gewalt desselben glücklich erobert wird: Oder Volständiges Gebettbuch, darinnen sehr kräfftige, tröstliche und auserlesene Morgens und Abens, Mess und Wesper, Beicht und Communion Gebetter: Auch Andachts Übungen zu dem Hochwürd... Mibes, Friedrich Sultzbach 1762              nábož., církev, modlitby 7723 B 1324   Ž 1382 německy ST ü
7749 Celý nebe klíč, aneb vroucné katolické modlitby na šestnácte dílů rozvržené. V kterýchžto se vynacházejí mimo obyčejné mešní modlitby také modlitby, které duchovní při oběti mše svaté u oltáře latinsky čte v češtině vyložené: též modlitby k sv. zpovědi, k sv. přijímání a jiné více. K nimž připojené jsou: Modlitby k nejsvětější svátosti oltářní, k svaté trojici, k Pánu Ježíši a umučení jeho, k Panně Marii a jiným svatým. Také modlitby na všecky vejroční slavnosti, v obecních a vlastních důležitostech. K obzvláštnímu užívání pobožného ženského pohlaví znovu s velkou pilností prohlédnutý, zcela poopravený a okrášlený vydaný Jindřichův Hradec 1835 nábož., církev, modlitby 7724 B 1325   Ž 1381  ü
7750 Spasitelná pokynutí pro život. Rozjímání pro mladé i staré Friedrich, Antonín - Roskot, Jan Křtitel Vídeň 1863 nábož., církev, věrouka, kázání, rozjímání 7725 B 1326   Ž 1383  ü
7751 Ctihodného otce Ludvíka Granadského, z řádu kazatelského, Vůdce hříšníkův de Granada, Louis (Granadský, Ludvík) - Desolda, Jan Nepomuk František Praha 1868 nábož., církev, věrouka, kázání, rozjímání 7726 B 1327   Ž 1374  ü
7756 Almanach vydaný v upomínku 10letého trvání "Dobroslava", spolku akademiků z Hradce Králové a okolí Červenka, Jan - Kastner, Antonín - Mužík, Augustin Eugen (red.) Hradec Králové 1888 česlit, povídky, úvahy, verše, básně 7731 B 1328   Ž 1288  ü
7757 Pouť mladých Čechů výstavou Sokolová, Vilma Praha 1891 výstava, průmyslová výstava, jubilejní výstava 1891 7732 B 1329   Ž 1289  ü
7758 České školství obecné na Broumovsku, Novoměstsku a Trutnovsku Hraše, Jan Karel Nové Město nad Metují 1877         školství, školy, přehled škol, učitelé 7733 B 1330   Ž 1290  ü
7759 Collegium universi juris canonici, antehac Juxta triplex Juris objectum partitum, nunc vero servato ordine decretalium accuratius translatum, et indice copioso locupletatum, omnibus tam in foro, quam in scholis apprime utile ac necessarium, authore P. Ludovico Engel Engel, Ludwig Salsburg 1751           církev, právo, církevní právo, kanonické právo, církevní zákony, předpisy, právní kodex 7734 B 1331   Ž 1425 latinsky ST ü
7760 Domácí kuchařka, aneb Snadno pochopitelné a vyzkoumané poučení, kterak se masité i postní pokrmy nejchutnějším způsobem vaří, pečou a zadělávají; jak se tabule nejnovějším způsobem pokrývají; kromě mnohých jiných užitečných a v domácnosti nevyhnutelně potřebných věcí Rettigová, Magdalena Dobromila Praha 1857 kuchařka, kuchařské předpisy, recepty, návody na přípravu jídel 7735 B 1332   Ž 1424  ü
7761 Allgemeine Geschichte der neusten Zeit von dem Ende des grossen Kämpfes der europäischen Mächte  wider Napoleon Bonaparte, bis auf unsere Tage Münch, Ernst Leipzig und Stuttgart 1834       světděj, Napoleon, napoleonské války, dějiny 19. století 7736 B 1333   Ž 1423 německy ü
7762 Vlastimil. Přítel osvěty a zábavy.          Díl čtvrtý Praha 1840 česlit, povídky, osvěta, výchova 7737 B 1334   Ž 1422  ü
7763 Capitolato e regolamento disciplinare della confraternita del Santissimo sagramento erreta canonicamente il giorno 7 dicembre 1828. Nella insigne basilica di S. Antonio di Padova z Padovy, Antonín Padova 1844 církev, věrouka? 7738 B 1335   Ž 1421 italsky ü
7764 Lila v boudě. Povídka z kraje Pravda, František Praha 1883   česlit, povídky 7739 B 1336   Ž 1420  ü
7764 Vzpomínky šedivé hlavy Pakosta, Vojtěch Praha 1881   česlit, povídky 7739 B 1336   Ž 1420  ü
7764 povídka bez titulního listu ??? ???          česlit, povídky 7739 B 1336   Ž 1420 tři díla v jednom svazku ü
7765 Úvod do tělovědy člověka Kodym, Filip Stanislav Praha 1862 zdravověda, zdraví, anatomie člověka, stavba lidského těla, lékařství, zdravotnictví 7740 B 1337   Ž 1418  ü
7766 "Filip Melanchton" ???                bez titulního listu, název i datace chybí ???               osobnosti, nábož., církev,  luteráni, evangelíci, protestanté, augsburská konfese, reformace, povídky 7741 B 1338   Ž 1419  ü
7766 Biblia alebo Slovo boha živého Budínpešť (Budapešť) 1881         nábož., církev, bible, výklad bible, pojednání o bibli 7741 B 1338   Ž 1419 slovensky ü
7766 Ukázky klerikální učenosti a poctivosti. Odpověď na brožuru th. Dr. K. L. Řeháka "Kde jest reformace?" s. l., s. n., nábož., církev, církevní polemiky 7741 B 1338   Ž 1419  ü
7766 Petr Lohbeck Budínpešť (Budapešť) 1876         povídky, osobnosti 7741 B 1338   Ž 1419 slovensky  ü
7766 Zo životnej historie starca. Historia miernosti vypravovaná od jeho vnuka Budapešť 1884          povídky 7741 B 1338   Ž 1419 slovensky ü
7766 Poslední den Budapešť 1884          povídky 7741 B 1338   Ž 1419  slovensky ü
7766 Rozmluva s dítkami o hříchu a vykoupení Neff, Felix Pešť 1872 nábož., církev, morálka, věrouka, mravouka 7741 B 1338   Ž 1419  ü
7766 M. Jan Hus Tobolka, Zdeněk Václav Praha 1902 povídky, Jan Hus, osobnosti 7741 B 1338   Ž 1419 osm děl v jednom svazku ü
7767 Záhadné povahy. Studie a črty povahopisné Arbes, Jakub Český Brod 1884        česlit, studie, eseje, lidská povaha, novináři, herci, politikové, osobnosti 7742 B 1339   Ž 1417  ü
7768 Obraz světa slovanského s hlediště politicko-národního. Svazek první: Sousedé Slovanův Kořínek, František Bronislav Praha 1868 světděj, mezinárodní vztahy, Slované, Rakousko 7743 B 1340   Ž 1416  ü
7768 Jan Pašek z Vratu. Obraz z dějin českých věku šestnáctého Vlček, Václav Praha 1868 česděj, česlit, povídky, osobnosti 7743 B 1340   Ž 1416  ü
7768 Život na Rusi Heller, Servác Bonifác Praha 1868 Rusko, carské Rusko, reálie, každodenní  život 7743 B 1340   Ž 1416 tři díla v jednom svazku ü
7769 O národní osvětě hledíc obzvláště k literatuře české Vlček, Václav Praha 1868 pedagogika, vzdělávání, výchova,  osvěta, česká literatura 7744 B 1341   Ž 1415  ü
7769 O soustavě sluneční Studnička, František Josef Praha 1869 vesmír, planety, astronomie, sluneční soustava, Slunce, hvězdářství 7744 B 1341   Ž 1415  ü
7769 Žižka. Obraz historický z doby husitské Kořán, Josef Jan Praha 1868 česděj, husitství, osobnosti, vojevůdci, Jan Žižka 7744 B 1341   Ž 1415 tři díla v jednom svazku ü
7770 Analytická květina Čech, Moravy a rakouského Slezska Čelakovský, Ladislav Praha, Vídeň 1897            příroda, flóra, botanika, rostliny 7745 B 1342   Ž 1905  ü
7771 Chov ovcí a vlnoznalství. Úplná kniha ovčácká Šmíd, Adam Antonín Praha 1863 zemědělství, hospodářství, ovce, chov ovcí, ovčí, vlna, zpracování vlny, pastevectví 7746 B 1343   Ž 1372  ü
7772 Paleček, to jest: Podivuhodné příhody a nehody skutečného Palečka. Dítkám pro kratochvíl a poučení Pečírka, Josef Praha 1857 česlit, světlit, francouzská literatura, povídky, pohádky, příběhy, dětská literatura 7747 B 1344   Ž 1373  ü
7773 Císařovna Josefina. Obraz ze života Napoleona I. Díl první Mühlbach, Luise Praha 1866   světděj, Francie, císař Napoleon I., císařovna Josefina, panovníci 7748 B 1345/1 Ž 1370  ü
7773 Císařovna Josefina. Obraz ze života Napoleona I. Díl druhý Mühlbach, Luise Praha 1866   světděj, světlit, Francie, císař Napoleon I., císařovna Josefina, panovníci 7748 B 1345/2 Ž 1371  ü
7774 Cář Alexander a jeho doba. Historický román od Lousiy Mühlbachové Mühlbach, Luise Praha 1867 světděj, světlit, Rusko, car Alexandr, panovníci, romány 7749 B 1346 Ž 1369  ü
7775 Historie o těžkých protivenstvích církve české, hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení, v létu páně 894 až do léta 1632 za panování Ferdinanda II. S připojením historie o persekuci valdenských roku 1655 stalé [Komenský, Jan Amos] Praha 1870 evangelická církev, Jednota bratrská, nábož., evangelíci 7750 B 1347 Ž 1368  ü
7776 Na vesnici aneb Američané v Němcích - či v Čechách, jak se líbí. Kratochvilné i poučné čtení pro rolníky i přátele stavu rolnického Jaeger, Hermann - Kodym, Filip Stanislav - Filípek, Václav Praha 1858 světlit, německá literatura, povídky, výchova, výchovné povídky 7751 B 1348 Ž 1367  ü
7777 Listy vychovatelské, které otcům a matkám napsal Jan Funtíček Funtíček, Jan Brno 1889 výchova, vzdělávání, pedagogika, vychovatelství 7752 B 1349 Ž 1366  ü
7778 M. Tulli Ciceronis Tusculanarum disputationum [scholarum in usum libri quinqe] Cicero, Marcus Tullius          (chybí titulní list) [Vídeň, Praha, Lipsko 1888] řečnictví, filosofie, latinská literatura, antika 7752 a B 1350 Ž 1365  latinsky ü
7779 Schillers sämmtliche Werke.               Erster Band Schiller, Friedrich von Stuttgart 1871           světlit, německá literatura, básně, epika, povídky, romány, Friedrich von Schiller 7753 B 1351/1 Ž 1334 německyü
7779 Schillers sämmtliche Werke.               Zweiter Band Schiller, Friedrich von Stuttgart 1871           světlit, německá literatura, básně, epika, povídky, romány, Friedrich von Schiller 7753 B 1351/2 Ž 1335 německyü
7779 Schillers sämmtliche Werke.               Vierter Band Schiller, Friedrich von Stuttgart 1871           světlit, německá literatura, básně, epika, povídky, romány, Friedrich von Schiller 7753 B 1351/3 Ž 1336 německyü
7780 Allgemeiner deutscher Muster-Briefsteller und Universal-Haus-Secretär für alle in den verschieden gesellschaftlichen Verhältnissen sowie im Geschäfts- und Privatleben vorkommenden Fälle Gaal, Georg von Berlín 1854 dopisy, návody, psaní dopisů, vzorové dopisy, korespondence, slovní obraty, fráze 7754 B 1352 Ž 1333 německyü
7781 Děje Království českého Tomek, Václav Vladivoj Praha 1891 česděj 7755 B 1353 Ž 1332 ü
7782 Chrestomathiae latinae. Pars posterior. Ad usum studiosae juventutis Vídeň 1824 antika, latina, učebnice, latinská literatura, starověk, Řím, latinská čítanka, školství 7756 B 1354 Ž 1331 latinsky ü
7783 Quinti Horatii Flacci Opera. Tomus II. Expurgata et accuratis notis illustrata in usum studiosae juventutis edita a Bernardo Schwindl Flaccus, Quintus Horatius - Schwindl, Bernardo (red.) Vienna1825 antika, latina, učebnice, latinská literatura, starověk, Řím, latinská čítanka, školství 7757 B 1355 Ž 1330 latinsky ü
7784 Herodoti de bello Persico librorum epitome. In usum scholarum iterum editit Andreas Wilhelm Hérodotos - Wilhelm, Andreas (ed.) Vídeň 1865 učebnice, řečtina, školství, starověk, Řecko, Persie 7758 B 1356    Ž 1429 řecky        ü
7785 Gai Sallusti Crispi Catilina Iugurtha ex historiis quae extant orationes et epistulae Sallustius, Gaius Crispus - Linker, Gustav (ed.) Vídeň 1861 učebnice, latina, školství, starověk, Řím 7759 B 1357    Ž 1432 latinsky ü
7786 Cornelii Taciti Libri qui supersunt Tacitus, Cornelius Lipsko 1869 starověký Řím, světděj, antika, starověk 7760 B 1358   Ž 1435 latinsky ü
7787 Caji Svetonii Tranquilli Quae supersunt Omnia Tranquillus, Gaius Svetonius Manheim 1788           starověký Řím, světděj, antika, starověk, římští císaři, školství, učebnice, latina 7761 B 1359   Ž 1433 latinsky ST ü
7790 Časopis turistů - roč. XX, 1908 Guth-Jarkovský, Jiří (red.) Praha 1908 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/1   Ž 1063 ü
7790 Časopis turistů - roč. XXI, 1909 Guth-Jarkovský, Jiří (red.) Praha 1909 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/2   Ž 1064 ü
7790 Časopis turistů - roč. XXII, 1910 Guth-Jarkovský, Jiří (red.) Praha 1910 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/3   Ž 1065 ü
7790 Časopis turistů - roč. XXIII, 1911 Guth-Jarkovský, Jiří (red.) Praha 1911 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/4   Ž 1066 ü
7790 Časopis turistů - roč. XXIV, 1912 Guth-Jarkovský, Jiří (red.) Praha 1912 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/5   Ž 1067 ü
7790 Časopis turistů - roč. XXV, 1913 Guth-Jarkovský, Jiří (red.) Praha 1913 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/6   Ž 1068 ü
7790 Časopis turistů - roč. XXXI, 1919 Guth-Jarkovský, Jiří (red.) Praha 1919 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/7   Ž 1069 ü
7790 Časopis turistů - roč. XXXII, 1920 Guth-Jarkovský, Jiří (red.) Praha 1920 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/8   Ž 1070 ü
7790 Časopis turistů - roč. XXXIII, 1921 Guth-Jarkovský, Jiří (red.) Praha 1921 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/9   Ž 1071 ü
7790 Časopis turistů - roč. XXXIV, 1922 Guth-Jarkovský, Jiří (red.) Praha 1922 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/10   Ž 1072 ü
7790 Časopis turistů - roč. XXXV, 1923 Guth-Jarkovský, Jiří (red.) Praha 1923 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/11  Ž 1073 ü
7790 Časopis turistů - roč. XXXVI, 1924 Guth-Jarkovský, Jiří (red.) Praha 1924 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/12   Ž 1074 ü
7790 Časopis turistů - roč. XXXVIII, 1926 Guth-Jarkovský, Jiří - Kropáček, Jan (red.) Praha 1926 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/13   Ž 1075 ü
7790 Časopis turistů - roč. XXXIX, 1927 Jeníček, V. V. - Kropáček, Jan (red.) Praha 1927 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/14   Ž 1076 ü
7790 Časopis turistů - roč. XL, 1928 Jeníček, V. V. (red.) Praha 1928 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/15   Ž 1077 ü
7790 Časopis turistů - roč. XLI, 1929 Jeníček, V. V. (red.) Praha 1929 časopis, periodikum, cestování, turistika, výlety, pamětihodnosti, příroda, turistické stezky, turistické cíle, osobnosti, povídky, pohádky 7764 B 1360/16   Ž 1078 ü
7791 Česká osvěta. Revue pro lidovou výchovu a lidové vzdělávání - 1913, ročník IX Vykoukal, F. V. (red.) Praha 1913              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/1   Ž 1085 přečíslo-váno           ü
7791 Česká osvěta. Revue pro lidovou výchovu a lidové vzdělávání - 1914, ročník X Vykoukal, F. V. (red.) Praha 1914              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/2   Ž 1086 přečíslo-váno           ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1920-1921, ročník XVII Rambousek, A. - Trnka (red.) Praha 1921              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/3   Ž 1084 přečíslo-váno           ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1923-1924, ročník XX Matula, Antonín (red.) Praha 1924              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/4   Ž 1087 ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1924-1925, ročník XXI Matula, Antonín (red.) Praha 1925              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/5   Ž 1088 ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1925-1926, ročník XXII Calábek, Leopold (red.) Praha 1926              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/6   Ž 1089 ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1926-1927, ročník XXIII Calábek, Leopold (red.) Praha 1927              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/7   Ž 1090 ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1927-1928, ročník XXIV Calábek, Leopold (red.) Praha 1928              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/8   Ž 1091 ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1928-1929, ročník XXV Calábek, Leopold (red.) Praha 1929              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/9   Ž 1092 ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1929-1930, ročník XXVI Calábek, Leopold (red.) Praha 1930              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/10   Ž 1093 ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1930-1931, ročník XXVII Calábek, Leopold (red.) Praha 1931              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/11   Ž 1094 ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1931-1932, ročník XXVIII Calábek, Leopold (red.) Praha 1932              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/12   Ž 1095 ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1932-1933, ročník XXIX Calábek, Leopold - Kovář, František (red.) Praha 1933              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/13   Ž 1096 ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1933-1934, ročník XXX Kovář, František (red.) Praha 1934              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/14   Ž 1097 ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1934-1935, ročník XXXI Kovář, František (red.) Praha 1935              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/15   Ž 1098 ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1935-1936, ročník XXXII Kovář, František (red.) Praha 1936              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/16   Ž 1099 ü
7791 Česká osvěta. Lidovýchovný obzor - 1936-1937, ročník XXXIII Hejman, Jan (red.) Praha 1937              časopis, periodikum, kultura, dějiny, knihovnictví, osvěta 7765 B 1361/17   Ž 1100 ü
226/70 Česká kronika. Díl I.: Od nejstarších dob po rok 1306 Lacina, Josef Praha 1893 česděj, pravěk, raný středověk 7766 B 1362/1   Ž 263 ü
226/70 Česká kronika. Díl II., část 1.: Od roku 1306 po rok 1526 Lacina, Josef Praha 1893 česděj, středověk, 7766 B 1362/2   Ž 262 ü
226/70 Česká kronika. Díl II., část 2. Lacina, Josef Praha 1894 česděj, středověk, husitství, renesance, nástup Habsburků 7766 B 1362/3   Ž 261 ü
226/70 Česká kronika. Díl II., část 3. Lacina, Josef Praha 1894 česděj, středověk, renesance, nástup Habsburků 7766 B 1362/4   Ž 260 ü
226/70 Česká kronika. Díl III., část 1. Lacina, Josef Praha 1893 česděj, středověk, renesance, nástup Habsburků 7766 B 1362/5   Ž 259 ü
226/70 Česká kronika. Díl III., část 2. Lacina, Josef Praha 1896 česděj, renesance, Habsburkové 7766 B 1362/6   Ž 258 ü
226/70 Česká kronika. Díl III., část 3. Lacina, Josef Praha 1896 česděj,                rok 1848,                    19. století 7766 B 1362/7   Ž 257 ü
B 225/70 Stručný všeobecný slovník věcný. (Malý slovník naučný) - Díl I. Malý, Jakub (red.) Praha 1874 slovník, naučný slovník, encyklopedie, všeobecné znalosti 7767 B 1363/1   Ž 248 ü
225/70 Stručný všeobecný slovník věcný. (Malý slovník naučný) - Díl II. Malý, Jakub (red.) Praha 1875 slovník, naučný slovník, encyklopedie, všeobecné znalosti 7767 B 1363/2   Ž 256 ü
225/70 Stručný všeobecný slovník věcný. (Malý slovník naučný) - Díl III. Malý, Jakub (red.) Praha 1877 slovník, naučný slovník, encyklopedie, všeobecné znalosti 7767 B 1363/3   Ž 255 ü
225/70 Stručný všeobecný slovník věcný. (Malý slovník naučný) - Díl IV. Malý, Jakub (red.) Praha 1881 slovník, naučný slovník, encyklopedie, všeobecné znalosti 7767 B 1363/4   Ž 254 ü
225/70 Stručný všeobecný slovník věcný. (Malý slovník naučný) - Díl V. Malý, Jakub (red.) Praha 1881 slovník, naučný slovník, encyklopedie, všeobecné znalosti 7767 B 1363/5   Ž 253 ü
225/70 Stručný všeobecný slovník věcný. (Malý slovník naučný) - Díl VI. Malý, Jakub (red.) Praha 1882 slovník, naučný slovník, encyklopedie, všeobecné znalosti 7767 B 1363/6   Ž 252 ü
225/70 Stručný všeobecný slovník věcný. (Malý slovník naučný) - Díl VII. Malý, Jakub (red.) Praha 1882 slovník, naučný slovník, encyklopedie, všeobecné znalosti 7767 B 1363/7   Ž 251 ü
225/70 Stručný všeobecný slovník věcný. (Malý slovník naučný) - Díl VIII. Malý, Jakub (red.) Praha 1884 slovník, naučný slovník, encyklopedie, všeobecné znalosti 7767 B 1363/8   Ž 249 ü
225/70 Stručný všeobecný slovník věcný. (Malý slovník naučný) - Díl IX. Malý, Jakub (red.) Praha 1885 slovník, naučný slovník, encyklopedie, všeobecné znalosti 7767 B 1363/9   Ž 250 ü
7792 Dějepis města Prahy - Díl I. Tomek, Václav Vladivoj Praha 1892  česděj, dějměst, Praha, dějiny Prahy 7768 B 1364/1   Ž 264 ü
7792 Dějepis města Prahy - Díl II. Tomek, Václav Vladivoj Praha 1892  česděj, dějměst, Praha, dějiny Prahy 7768 B 1364/2   Ž 265 ü
7792 Dějepis města Prahy - Díl III. Tomek, Václav Vladivoj Praha 1893  česděj, dějměst, Praha, dějiny Prahy 7768 B 1364/3   Ž 266 ü
7793 Dějepis města Prahy. Díl VIII. Tomek, Václav Vladivoj Praha 1891  česděj, dějměst, Praha, dějiny Prahy 7769 B 1365/1   Ž 267 ü
7793 Dějepis města Prahy. Díl IX. Tomek, Václav Vladivoj Praha 1893  česděj, dějměst, Praha, dějiny Prahy 7769 B 1365/2   Ž 268 ü
7793 Dějepis města Prahy. Díl X. Tomek, Václav Vladivoj Praha 1894  česděj, dějměst, Praha, dějiny Prahy 7769 B 1365/3   Ž 269 ü
7793 Dějepis města Prahy. Díl XI. Tomek, Václav Vladivoj Praha 1897  česděj, dějměst, Praha, dějiny Prahy 7769 B 1365/4   Ž 270 ü
7793 Dějepis města Prahy. Díl XII. Tomek, Václav Vladivoj Praha 1901  česděj, dějměst, Praha, dějiny Prahy 7769 B 1365/5   Ž 271 ü
7794 Paměti z mého života. Díl I. Tomek, Václav Vladivoj Praha 1904 paměti, vzpomínky, osobnosti, životopisy, Václav Vladivoj Tomek 7770 B 1366/1   Ž 272 ü
7794 Paměti z mého života. Díl II. Tomek, Václav Vladivoj Praha 1905 paměti, vzpomínky, osobnosti, životopisy, Václav Vladivoj Tomek 7770 B 1366/2   Ž 273 ü
B 20/62 Maria jasná hvězda ranní Vimberk 1875      nábož., církev, modlitby 7771 B 1367    Ž 1535 ü
B 3/70 Hlas víry. Sbírka modliteb k různým příležitostem Praha 1927 nábož., církev, modlitby 7772 B 1368    Ž 1534 ü
7796 Der Dom der Heilligen. Vollständiges Gebet und  Erbauungsbuch für frome katholische Christen Veith, J. E. Würzburg, Wien s. n.  nábož., církev, modlitby 7774 B 1369    Ž 1533 německy ü
7797 Albacha Posvátní zvukové. Modlitby a  uvažování pro vzdělané paní a panny Albach, Josef Stanislaus (přeložil Innocenc Antonín Frencl) Praha [1852] nábož., církev, modlitby 7775 B 1370    Ž 1532 ü
7798 Evanjelický kancionál, to jest.: Zpěvník žalmů a písní duchovních pro chrám, školu i dům Praha 1897 nábož., písně, evangelíci 7776 B 1371    Ž 1531 ü
7799 Modlitby… bez bližších údajů, chybí titulní list ???              nábož., církev, modlitby 7777 B 1372    Ž 1530 ü
7800 Modlitby… bez bližších údajů, chybí titulní list ???              nábož., církev, modlitby 7778 B 1373    Ž 1529 ü
B 7801 Modlitby… bez bližších údajů, chybí titulní list a počáteční stránky - do s. 35 ???             nábož., církev, modlitby 7779 B 1374 Ž 1477 ü
7802 Pět červených korálů, aneb: srdečné a lítostivé rozjímání pěti ran Krista ukřižovaného. K nímžto připojené jsou: modlitby ranní, večerná, při mi svaté, před i po zpovědi a přijímání velebné svátosti oltářní. Na obzvláštní vejročí svátky, litanie, modlity k blahoslavené Panně Marii, k svatým patronům, a jiné vroucné modlitby ku potěšení horlivých duší vydané Josefov [1840]    nábož., církev, modlitby 7780 B 1375 Ž 1476 ü
7803 Modlitby… bez bližších údajů, chybí titulní list ???              nábož., církev, modlitby 7881 B 1376 Ž 1475 ü
7804 Poloviční nebe klíč obsahující pobožné modlitby křesťanského katolického náboženství. Totiž: modlitby ranní, večerní, při mši svaté a nešpořích, k zpovědi, k sv. přijímání a jiné více. Též: k Panně Marii i rozličným svatým, v obecných potřebách, za nemocné, umírající, zemřelé, i za duše v očistci prospěšné Tábor 1829         nábož., církev, modlitby 7782 B 1377 Ž 1474 ü
7805 Zlatý nebeklíč k ráji nebeskému čili Poklad domácí. Úplná modlitební kniha pro katolické křesťany obsahující modlitby ku mši sv., k bohoslužbám a  pobožnostem církevním, ku přijetí sv. svátostí, na všecky neděle a svátky v roce, pobožnosti k blah. P. Marii a všem svatým, litanie, modlitby pro každý stav a stáří Svoboda, Josef Praha, Vídeň 1883         nábož., církev, modlitby, písně 7783 B 1378 Ž 1473 ü
7806 Nábožné rozvažování nejobzvláštnějších tajemství vtěleného slova našeho spasitele a vykupitele Ježíše Krista, kteréž v jistých kaplích na zastaveních se konají, jenž při zázračném obrazu rodičky Boží v Vambeřicích, v hrabství kladském podle svých originálů k tomu zřízených se nalézají Kladsko s. n. nábož., církev, modlitby, věrouka, rozjímání 7784 B 1379 Ž 1472 ü
7807 Knížka zlatá jednomukaždýmu stavu užitečně prospěšná, v níž bohmilá, a nebo Boha milující duše na cestě k životu věčnýmu postavená zvedená a vedená pilnou prací a duchovní rukou svatýho Františka Salesya, knížete a biskupa jenevenskýho předně v jazyk francouzský od téhož svatýho otce a nyní poznovu v česky uvedená a od vyslání kajícího v království českém na novo vydaná Praha 1780 nábož., církev, mravouka, věrouka 7785 B 1380 Ž 1471 ST ü
B 7808 Otče náš. Modlitba nejsvětější aneb chvála boží v modlitbách a chvalozpěvích pro katolické křesťany Silbert, Johann Peter Jindřichův Hradec, Tábor  [1865]       nábož., církev, modlitby 7786 B      1381 a     Ž 1448 ü
B 7808 Otče náš. Modlitba nejsvětější aneb chvála boží v modlitbách a chvalozpěvích pro katolické křesťany Silbert, Johann Peter Jindřichův Hradec, Tábor  [1865]       nábož., církev, modlitby 7786 B      1381 b     Ž 1449 ü
B 7809 Ježíš naše spasení! Modlitební kniha křesťansko-katolická pro oboje pohlaví. Sepsal a vydal kněz církevní Praha s. n. nábož., církev, modlitby 7787 B 1382     Ž 1450 ü
B 7810 Modlitby. bez bližších údajů, chybí titulní list Praha 1861   nábož., církev, modlitby 7788 B 1383     Ž 1455 ü
B 7811 Rukověť devítidenní pobožnosti k Panně Marii Filipsdorfské Kaněra, Cyril Brno 1874   nábož., církev, modlitby 7789 B 1384     Ž 1454 ü
B 7811 Hodinka věnovaná Nejsvětější svátosti oltářní Olomouc 1877          nábož., církev, modlitby 7789 B 1384     Ž 1454 ü
B 7811 Písně rorátní užívané ve farní osadě Polické Kracík, Josef Praha s. n. nábož., církev, modlitby, písně 7789 B 1384     Ž 1454 tři díla v jednom svazku            ü
7812 Pobožnost k uctění nejsvětějších srdcí Pána Ježíše a Panny Marie. Vybráno z knížky: o lásce k nejsvětějšímu srdci Ježíše a Marie, schválené od biskupa sekauského v štýrském hrobu vydané Jičín 1844 nábož., církev, modlitby, věrouka, mravouka 7790 B 1385     Ž 1453 ü
7813 Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista Vídeň 1865 nábož., církev, bible, Nový zákon 7791 B 1386     Ž 1452 ü
7814 Vůdce duše do nebeské vlasti čili Poznání srdce člověka, přebývá-li v něm Bůh anebo ďábel v třinácti obrazech smyslně představeno Praha [1859] nábož., církev, modlitby 7792 B 1387     Ž 1447 ilustr. ü
7815 Nábožná památka zesnulých v Pánu. Spolu: Cesta k šťastné smrti. Potěšné modlitby a spasitelná rozjímání pro katolické křesťany Řehák, Antonín Arnošt Praha, Litoměřice 1846          nábož., církev, modlitby 7793 B 1388     Ž 1998 ilustr. ü
7816 Modlitby... (tištěné kurentem, v češtině) bez bližších údajů, chybí titulní list a počáteční čtyři stránky nábož., církev, modlitby 7794 B 1389    Ž 1451            ü
7817 Nejobšírnější sbírka písní neb Kancionálek pro veřejnou a domácí pobožnost ku prospěchu mládeže školní Praha s. n.  nábož., písně 7795 B 1390    Ž 1446            ü
7818 Chrámový zpěvník ku potřebě mládeže školní a osadníků hronovských Hronov 1923 nábož., písně, zpěvník 7796 B 1391    Ž 1528            ü
7819 Andachts- und Erbauungs- Buch nach den Bedürfnissen unserer Zeiten Hermann, M. G. Praha 1850 nábož., písně, modlitby 7797 B 1392    Ž 1470 německy           ü
7820 Erhebung des Gemüthes zu Gott in frommen Augenblicken unseres Lebens. Ein Christkatholisches Gebet- und Erbauungsbuch mit Morgen-, Mess-, Nachmittags-, Beicht- und Communion Andachten, Betrachtungen und Gebeten für hohe Feste, für die Fasten- und Adventzeit, nebst einem Anhange von Gesängen Liberec, Frýdlant 1868 nábož., písně, modlitby 7798 B 1393    Ž 1445 německy           ü
7821 Der grosse Walser. Handbuch der ewigen Anbetung des allerhlst. Sacraments Walser, Iso St. Gallen? [1897]       nábož., církev, věrouka 7799 B 1394    Ž 1444 německy           ü
7822 Leisterne des Glaubens. Vollständiges Gebet- und Betrachtungsbuch für Katholiken. Aus gewählten Erscheinungen der katholischtheologischen Literatur gesammelt vom herausgeber des Andachtsbuches: Früchte der Erbauung Liberec, Frýdlant [1867]        nábož., písně, modlitby, věrouka, rozjímání 7800 B 1395    Ž 1443 německy           ü
7823 Breslauer Diözesan-Gesang und Gebetbuch Breslau [1941]        nábož., církev, písně, zpěvník, kancionál 7801 B 1396    Ž 1442 německy           ü
7824 Mravný kalendář s  připojeným Navedením ke zpěvu. Sbírka útěšná, která se rozličným způsobem ve školách ku prospěchu dítek potřebovati dá Filcík, Jan Nepomuk Jozef           pozn.: pouze do s. 52, část chybí Praha 1832 nábož., církev, mravouka, písně, zpěvník 7802 B 1397    Ž 1325            ü
B 60/65 Historia o těžkých protivenstvích církve české, hned od počátku jejího na víru křestianskou obrácení, v létu 894, až do léta 1632, za panování Ferdinanda druhého. S připojením historie o persekuci Waldenských roku 1655 stalé Komenský, Jan Amos vyd. Jan Samuel Landolt, Hiřberk 1844 církev, evangelická církev, štěpení církve, křesťanství, katolická protireformace, jezuité, doba pobělohorská, Jednota bratrská 7803 B 1398  Ž 1322            ü
B 62/65 Písmo svaté s rejstříkem písem svatých, kteráž se ve dnech nedělních a v slavnosti vejroční v shromážděních společných čítají chybí titulní list ???              nábož., církev, bible, evangelíci 7804 B 1399    Ž 1548            ü
B 418/66 Modlitby o šestnácti dílech chybí titulní list a počáteční stránky ???            nábož., církev, modlitby 7805 B 1400    Ž 1546            ü
B 4/70 Písně cestou života I., II. Kašpar, B. L. Praha 1923 nábož., písně, evangel. 7806 B 1401           Ž 1547 ü
B 4/70 Lýra sionská Baštecký, Jozef (red.) Praha 1923 nábož., písně, evangel. 7806 B 1401           Ž 1547 ü
B 5/70 Jana Végha horlivé a nábožné modlitby křesťanské, rozdělené          na čtyři díly Végh, Jan Brno 1889 nábož., písně, evangel. 7807 B 1402           Ž 1543 ü
B 7829 Historie církve křesťanské pro evangelické školy a čeledě Kysek 1842 nábož., církev, evangel. 7813 B 1403           Ž 1542 ü
B 7830 Zdrávas Maria. Kniha modlitební pro ženské pohlaví Pešina, Václav Michal Praha 1841 nábož., církev, modlitby 7814 B 1404           Ž 1541 ü
B 7831 Dobré símě v dobrou zemi. Kniha utěšená obsahující modlitby k domácí i veřejné pobožnosti, nábožná a mravní naučení a domácí protředky pro dobromyslné katolické křesťany sepsaná od Jiljího Faisa, přeložená od Josefa Rautenkrance Fais, Jiljí Hradec Králové 1836 nábož., církev, modlitby 7815 B 1405           Ž 1540 ü
B 7832 Vůdce duše do nebeské vlasti, čili Poznání srdce člověka, přebývá-li v něm Bůh nebo ďábel, v desíti obrazích smyslně představeno Praha s. n. nábož., církev, modlitby, věrouka 7816 B 1406           Ž 1539 ü
B 7833 Radostná cesta v tomto plačtivém oudolí: tj., každodenní pobožnost putujícího k zázračným obrazům, totižto: do Maryecell, k nerozdílné Trojici boží, na Sontagbergu a k bolestné Marii Panně taferlské. … Brno 1735 nábož., církev, modlitby, věrouka 7817 B 1407           Ž 1538 ST ü
B 7834 Malý zlatý nebe klíč, duše křestianské Boha věrně a dokonale milující. To jest: nábožné modlitby křesťanské katolické, k užitečnému prospěchu vydané, a na dvanáct dílů rozdělené... Hradec Králové 1800 nábož., církev, modlitby 7818 B 1408  Ž 1537 ü
B 7835 Modlící kniha pro katolické křesťany od Jana Aloisia Šneidra Šneider, Jan Aloisius - Holubář, Gothard Praha s. n. nábož., církev, modlitby 7819 B 1409  Ž 1599 ü
B 7836 Modlitby ranní, večerní a pro všechny dny týdne... bez bližších údajů, chybí titulní list a počáteční čtyři stránky ???              nábož., církev, modlitby 7820 B 1410  Ž 1598 ü
B 7837 Modlitby... bez bližších údajů, chybí titulní list a předmluva ???              nábož., církev, modlitby 7821 B 1411  Ž 1597 ST? ü
B 7838 Modlitby... bez bližších údajů, chybí titulní list a první dva listy předmluvy 1818?              nábož., církev, modlitby 7822 B 1412 Ž 1441 ü
B 7839 Kázání pro různé sváteční dny... bez bližších údajů, chybí titulní list 1818?              nábož., církev, modlitby 7823 B 1413 Ž 1440 ü
B 7840 Patero červených korálů, aneb: uctění pěti ran Krista ukřižovaného. K čemuž připojeny jsou modlitby ranní, večerní, při mši svaté... Štulc, Václav Praha  1862 nábož., církev, modlitby 7824 B 1414 Ž 1439 ü
B 7841 Útěcha kající duše čili předobrý pastýř Kristus Pán, jenž hledá ztracenou ovci, a nalezl ji, beře na ramena svá, a do ovčince nebeského ji odvádí Ruffer, Vojtěch Praha s. n.      nábož., církev, modlitby, věrouka 7825 B 1415 Ž 1438 ü
B 7842 Věrná Roza, aneb vítězství katolického náboženství Janalík, Vincencius Praha 1849    nábož., církev, věrouka, povídka 7842 B 1416        Ž 1437 ü
7844 Schlesisches Provinzial Gesangbuch Breslau 1918 nábož., evangel, zpěvník, kancionál 7828 B 1417       Ž 1936 německy ü
7845 Gott ist die reinste Liebe Ekhartshausen, F. Vídeň s.a.     nábož., církev, věrouka 7829 B 1418      Ž 1932 německy ü
7846 Gott du bist mein Helfter und Erreter Litomyšl 1822          nábož., církev, věrouka 7830 B 1419         Ž 1436 německy ü
7847 Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luther's Luter, Martin Köln 1872 bible, nábož., církev, luteráni, protestanté, evangelíci 7831 B 1420         Ž 1462 německy ü
7848 Das Bömische Brevier Rickel, Marcus Adam Frankfurt am Main 1842 nábož, církev, modlitby 7832 B 1421      Ž 1461 německy ü
7843 Rajský pokrm duše křesťansko-katolické. Modlitební kniha pro všeliké pohlaví Praha 1857 nábož, církev, věrouka, modlitby 7827 B 1422    Ž 1460 ü
7849 Řeči, epištoly a evangelia na všecky neděle a svátky přes celý rok, i umučení našeho spasitele též spojený obsah evangelií Praha 1840 nábož, církev, věrouka, modlitby, evangelia 7833 B 1423        Ž 1459 ü
7850 Nový zákon pána a spasitele našeho Ježíše Krista (evangelický) Berlín 1824 bible, nábož., věrouka, evangelíci 7834 B 1424    Ž 1458 ü
Nábožná rozvažování nejobzvláštnějších tajemství vtěleného slova našeho spasitele a vykupitele Ježíše Krista… bez bližších údajů nábož., církev, věrouka 7835 B 1425      Ž 1469 ü
Životné představení života, umučení a smrti Pána a spasitele Ježíše Krista s připojením oudolí Jozassat… bez bližších údajů nábož., církev, věrouka, hagiografie 7835 B 1425      Ž 1469 (dvě díla v jednom svazku)       ü
7852 Řeči, epištoly a evangelia na všecky neděle a svátky přes celý rok, i umučení našeho spasitele též spojený obsah evangelií Praha 1825 nábož, církev, věrouka, modlitby, evangelia 7836 B 1426       Ž 1468 ü
7853 Kniha zpěvů křesťanských bez bližších údajů, chybí titulní list Praha 1818 nábož., církev, písně, zpěvník, evangelíci, protestanté 7837 B 1427    Ž 1466 ü
7853 Modlitby nábožné, ve všelikých potřebách duchovních i tělesných užitečné a k užívání pro evangelické křesťany z německého do českého jazyka přeložené Praha 1818 nábož., církev, modlitby, evangelíci, protestanté 7837 B 1427    Ž 1466 dvě díla v jednom svazku       ü
7854 Životy, skutky a utrpení svatých a světic božích - III. díl Karlík, Hugon Jan Praha 1850 hagiografie, životopisy svatých, nábož. 7838 B 1428      Ž 1193 ü
7867 Biblische Geschichte des alten und neuen Testaments für katolische Volksschullen Schuster, J Freiburg 1864          nábož., církev, biblické dějiny, bible 7851 B 1429       Ž 1467 německy ü
111/66 Úplný klíč nebeského ráje Ruffer, Vojtěch Praha s.a.     nábož., církev, modlitby 7852 B 1430        Ž 1465 ü
B 113/66 Růže karmelská Němeček, Josef Praha s.a. (1863?)        nábož., církev, modlitby 7853 B 1431       Ž 1464 ü
B 61/65 Jana Végha horlivé a nábožné Modlitby křesťanské rozdělené na čtyři díly Végh, Jan Velenice u Dymokur 1889      nábož., církev, modlitby 7854 B 1432       Ž 1596 ü
7868 Kniha katolická obsahující v sobě naučení a modlitby Sajbt, Karel Jindřich Praha 1780 nábož., církev, modlitby, věrouka 7855 B 1433     Ž 1595 ST ü
7869 Nový nebeklíč křesťana katolického obsahujíc pobožné modlitby... Litomyšl 1822             nábož., církev, modlitby 7856 B 1434    Ž 1594 ü
7870 O následování Krista...                      (bez titulního listu, pouze dedikace: Biskupské excelenci nejdůstojnějšímu vysoce urozenému pánu, panu Aloisovi Josefovi Krkakowskému, císařské rakouské říše hraběti z Kolovrat) Kempenský, Tomáš Hradec Králové 1826                  nábož., církev, modlitby, věrouka 7857 B 1435      Ž 1601 ü
7871 Kancionál aneb Citara nového zákona pravého Boha v předrahých kristové víry tajemstvích a Svatých jeho písněmi celoročními libozpěvně ostavující… Hradec Králové 1848                  nábož., církev, písně, věrouka, modlitby, kancionál 7858 B 1436       Ž 1457 ü
7872 Nedělních kázání druhého ročního běhu - Díl první Čermák, Antonín Praha, Hradec Králové 1838 nábož., církev, věrouka, kázání 7859 B 1437       Ž 1463 ü
7873 Poloviční nebeklíč obsahující pobožné modlitby křesťanského katolického náboženství Jindřichův Hradec 1843  nábož., církev, modlitby 7860 B 1438       Ž 1456 ü
7874 Ohlášky vejročních svátkův a slavností, též obyčejných při nich ceremonií, tak jak je církev svatá katolická důkladně vyjádřené míti žádá Chmel, Jan Nepomucký Hradec Králové 1823 nábož., církev, modlitby, věrouka 7861 B 1439         Ž 1523 ü
7875 Knížka svatého Augustýna jíž titul dal Soliloquia anime ad Deum, tj. samotné rozmlouvání duše křesťanského člověka s Bohem, o věcech každému pobožnému k spasení potřebných z Veleslavína, Daniel Adam Praha 1786      nábož., církev, modlitby, věrouka 7862 B 1440       Ž 1522 ST ü
7876 Postní kázání Jana Rychlovského Praha 1822       nábož., církev, věrouka, kázání 7863 B 1441        Ž 1521  ü
7877 Reformační dílo Lutherovo Molnár, G. Ad. s. l. 1934       Luther, reformace, nábož., církev. luteráni, evangelíci, protestanté 7864 B 1442    Ž 1520  ü
7878 České náboženské tradice Říčan, Rudolf Praha 1939    nábož., církev 7865 B 1443      Ž 1519  ü
7879 Jan Karafiát Říčan, Rudolf Praha 1940         česlit, osobnosti 7866 B 1444       Ž 1518  ü
7880 Odkaz otců Krejčí, Miroslav Praha 1941 nábož., církev, evangelíci 7867 B 1445       Ž 1517  ü
7881 Veliký mezi námi Jeschke, J. B. Praha 1941 reformace, nábož., církev 7868 B 1446     Ž 1516  ü
7882 Písmákův deník. Sbírka každodenních biblických a nedělních výkladů Písma svatého k domácím pobožnostem - 1939, roč. IX Praha 1939 nábož., církev, modlitby, evangelíci 7869 B 1447/1   Ž 1513  ü
7882 Písmákův deník. Sbírka každodenních biblických a nedělních výkladů Písma svatého k domácím pobožnostem - 1940, roč. X Praha 1940 nábož., církev, modlitby, evangelíci 7869 B 1447/2      Ž 1514  ü
7882 Písmákův deník. Sbírka každodenních biblických a nedělních výkladů Písma svatého k domácím pobožnostem - 1941, roč. XI Praha 1941 nábož., církev, modlitby, evangelíci 7869 B 1447/3      Ž 1515  ü
7883 Katolické modlitby bez bližších údajů, chybí titulní list a počáteční stránky nábož., církev, modlitby 7870 B 1448     Ž 1512  ü
B 114/66 Bůh jest nejčistší láska. Modlitba má a mé rozjímání Hradec Králové 1821 nábož., církev, modlitby 7885 B 1449     Ž 1489  ü
B 115/66 Perlí zbožnosti. Katolické modlitby k různým příležitostem bez bližších údajů, chybí titulní list a počáteční stránky s. l., s. n. nábož., církev, modlitby 7886 B 1450         Ž 1490  ü
B 116/66 Bůh jest útěcha má a potěšení mé (modlitby a nábožné písně) bez bližších údajů s. l., s. n. nábož., církev, modlitby 7887 B 1451      Ž 1486  ü
7898 Katolické modlitby k různým příležitostem bez bližších údajů, chybí titulní list a počáteční stránky s. l., s. n. nábož., církev, modlitby 7891 B 1452     Ž 1497  ü
B 430/66 Palma ze Siona. Křesťansko-katolická modlitební kniha pro vzdělané panny a paní Praha 1885 nábož., církev, modlitby 7888 B 1453            Ž 1499  ü
B 431/66 Der heilige Schutzengel. Vollständiges Gebet- und Andachtsbüchlein Nack, A. Winterberg s.n.      nábož., církev, modlitby 7889 B 1454             Ž 1500 hodně ilustr., německy   ü
B 432/66 Stern des Heiles. Vollständiges Gebet- und Andachtsbüchlein (modlitby) s. l. asi 1900 nábož., církev, modlitby 7890 B 1455              Ž 1501 německy   ü
7899 Katolické modlitby k různým příležitostem bez bližších údajů, chybí titulní list České Budějovice 1834             nábož., církev, modlitby 7892 B 1456     Ž 1498  ü
7900 Katolické modlitby k různým příležitostem bez bližších údajů, chybí titulní list s. l., s. n. nábož., církev, modlitby 7893 B 1457      Ž 1496  ü
7901 Nový zákon pána a spasitele našeho Ježíše Krista Vídeň 1866 nábož., církev, bible 7894 B 1458        Ž 1495  ü
7902 Plameny lásky k nejsvětějším srdcím Ježíš a Maria. Modlitební knížka k uctění nejsvětějších srdcí Ježíš a Maria Vimperk, s. n.                   nábož., církev, modlitby 7895 B 1459       Ž 1485 hodně ilustr., plastické desky   ü
7903 Geistlicher Seelenwecker, worin der Kirchen-Kalender, Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und Kommunion-Gebete, Litanien, dann mannigfaltige Gebete und Gesänge nebst der Kreuzwegangdacht und Schutzwache enthalten sind Javůrek, Josef Praha s.n.     nábož., církev, modlitby 7896 B 1460         Ž 1494 hodně ilustr., německy  ü
7911 Nový zákon Pána a spasitele našeho Ježíše Krista ku kterému žaltář a Jesus Syrach přidáni jsou Praha 1787 nábož., bible,  církev 7904 B 1461         Ž 1484 ST ü
7912 Spojení mé s Bohem. Modlitební knížka pravého katolíka Jindřichův Hradec s. n. nábož., církev, modlitby 7905 B 1462      Ž 1483  ü
7913 Modlitby k různým příležitostem bez bližších údajů, chybí titulní list s. l., s. n. nábož., církev, modlitby 7906 B 1463      Ž 1482  ü
7914 Nábožné písně (ručně připsáno: Mé radosti na cestě poutní jsou pěkné Písničky pro Antonína Justa, zpěváka z Velkého Poříče) amatérsky svázané různé písně, bez bližších údajů s. l., kol. 1860        nábož., písně 7907 B 1464      Ž 1481  ü
7915 Nábožné písně bez bližších údajů, chybí titulní list s. l., s. n. nábož., písně 7908 B 1465      Ž 1480  ü
7916 Bůh útočiště a touha má. Modlitební kniha pro katolické křesťany Praha 1885 nábož., církev, modlitby 7909 B 1466     Ž 1479  ü
7917 Otče náš! Úplná modlitební kniha pro katolické křesťany Nepveue, T. Vimperk 1887?       nábož., církev, modlitby 7910 B 1467           Ž 1478  ü
7918 Duchovní budíček čili poklad duše křesťanské, v němž křesťané katoličtí dosáhnuvše jeho po probuzení z mrákot hříchův, naleznou klíč nebeský k zahradě věčného blahoslavenství Javůrek, Josef Praha s.n.     nábož., církev, modlitby 7911 B 1468         Ž 1487 hodně ilustr.  ü
7919 Zrno hořčičné. Katolická modlitební knížka pro oboje pohlaví Prusík, Tomáš Vysoké Mýto s.n.                      nábož., církev, modlitby 7912 B 1469           Ž 1488 plastické desky   ü
7920 Der Seraf. Heilige Anklänge zum Preise des Weltenlenkers! Gebete und gesänge für geühlvollen Kathholiken Winterberg s. n.               nábož., církev, modlitby 7913 B 1470          Ž 1491 plastické desky, německy   ü
7921 Perlen der Andacht. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen Nottbeck, A. Dülmen 1880 nábož., církev, modlitby 7914 B 1471       Ž 1492 německy   ü
7922 Das neue Testament unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi nach dr. M. Luthers Übersetzung Luter, Martin Berlín 1866 nábož., písně, modlitby, bible, luteráni, protestanté, evangelíci 7915 B 1472        Ž 1493 německy   ü
7923 Poloviční nebeklíč obsahující pobožné modlitby křesťanského katolického náboženství… Jindřichův Hradec 1826 nábož., církev, modlitby 7916 B 1473      Ž 1510  ü
7924 Kancionál církve reformované bez bližších údajů, chybí titulní list ???                nábož., písně, žalmy, evangelíci 7917 B 1474        Ž 1511  ü
7925 Dvoch svatých sester Gertrudy a Mechtyldy nábožné Modlitby, aneb Kytka srdce zkroušeného                  (titulní list a některé další stránky chybí) Gertruda, Sancta Praha 1796      nábož., církev, modlitby 7918 B 1475     Ž 1509 ilustr.     ST ü
7926 Maria pomocnice křesťanů aneb Nadpřirozený pramen milosti ve Filipsdorfu Křeček, Jan Št. Brno 1877   nábož., církev, modlitby 7919 B 1476       Ž 1508  ü
7927 Svatý spojek bratrů a sester bratrstva a pod veleslavném názvu nejsvětějšího srdce Ježíšova pozůstávajících v každodenních službách ke cti nejsvětějších srdci Ježíše a Marii mimo růženeček, denní časy a litanie Kladsko? 1795?            nábož., církev, modlitby 7920 B 1477           Ž 1507 ST ü
7928 Rukověť k devítidenní pobožnosti k Panně Marii Filipsdorfské Kaněra, Cyril Brno 1869 nábož., církev, modlitby 7921 B 1478           Ž 1506  ü
7929 Nábožná rozvažování nejobzvláštnějších tajemství vtěleného slova našeho spasitele a vykupitele Ježíše Krista… Kladsko s.a. nábož., církev, modlitby 7922 B 1479         Ž 1505  ü
7930 Pět červených korálů aneb srdečné a lítostné rozjímání pěti ran Krista ukřižovaného Josefov 1848 nábož., církev, modlitby 7923 B 1480       Ž 1504  ü
7931 Křížová cesta Pána našeho Ježíše Krista Litomyšl? 1851              nábož., církev, modlitby 7924 B 1481      Ž 1503  ü
7932 Nebeklíč Cochem, Martin von (bez bližších údajů, chybí titulní list) ???            nábož., církev, modlitby 7925 B 1482      Ž 1502 ST ü
7933 Citara nového zákona pravého Boha v předrahých kristové víry tajemstvích a Svatých jeho písněmi celoročními libozpěvně ostavující… titulní list nečitelný ???                  nábož., církev, písně, věrouka, modlitby, kancionál 7926 B 1483     Ž 1527 ST ü
7934 Kniha utěšená obsahující modlitby k domácí a veřejné pobožnosti, nábožná a mravní naučení a domácí prostředky pro dobromyslné katolické křesťany obzvláštně pro millý sedlský lid Fais, Jiljí B. Praha 1813        nábož., církev, modlitby 7927 B 1484       Ž 1526  ü
7935 Himlisches Jerusalem, welches durch die Würkung des h. Gebetts stark belagert und durch Macht und Gewalt desselben glücklich erobert wird... Mibes, Friderico Praha, Norimberk 1736                  nábož., církev, modlitby 7928 B 1485        Ž 1525 hodně ilustr., německy   ST ü
7936 Malý nebeklíč obsahující pobožné modlitby křesťansko-katolického náboženství… Praha 1807 nábož., církev, modlitby 7926 B 1486     Ž 1524  ü
7937 Celý nebeklíč aneb vroucné katolické modlitby na šestnácte dílů rozvržené… Jindřichův Hradec 1832 nábož., církev, modlitby 7930 B 1487     Ž 1579  ü
B 23/62 kniha o učení křesťansko katolického náboženství.                                          Částka .. nejobecnější a nej… učení křesťansko katolického náboženství utržený titulní list nábož., církev, modlitby, věrouka 7938 B 1488   Ž 1581   ST ü
B 59/65 Elsnerův Nový kancionálek českých bratří z r. 1753. Poklad zpěvů evangelických od rozličných mužů božích nového zákona, starých bratří českých i jiných od času k času složených, předložených sebraných i ve jménu páně vydaných na str. 242 podeps. evang. Elsner, Jan Theofil                 (na s. 242 podpis evangelíka Zejdla - z Jiráskovy kroniky U nás) Berlín? 1753 nábož., církev, písně, evangel. 7939 B 1489         Ž 1572 ST ü
B 2/70 Biblí svatá aneb všecka svatá písma starého i nového zákona Praha 1906 bible, nábož., církev 7940 B 1490       Ž 1580  ü
B 423/66 Křesťanský den a křesťanský týden (modlitby) s. l., s. n. nábož., církev, modlitby 7941 B 1491        Ž 1571  ü
B 425/66 Chrámový zpěvník a modlitby ku potřebě mládeže školní a osadníků hronovských Kovář, Jan (red.) Hronov 1932 nábož., církev, modlitby, písně 7942 B 1492        Ž 1578  ü
B 426/66 Ohlasy posvátných dob. Úplná poučná modlitební kniha pro veškeré doby a svátky roku církevního Kampus, Jan Jindřich van de - Vinklář, František Praha 1867? nábož., církev, modlitby 7943 B 1493        Ž 1577  ü
B 429/66 Hvězda betlémská čili duchovní cvičení v pravém životě křesťanském podle rozvrhu starší modlitební knížky misionářské                                vstupní rytina, vyd. V. Štula Štulc, Václav (rytina narození páně) Praha 1857 nábož, církev, věrouka, modlitby 7944 B 1494        Ž 1582  ü
B 6/70 Nový zákon a žalmy bez bližších údajů [1882] nábož., církev, modlitby, bible 7945 B 1495   Ž 1575  ü
B 7/70 Nový zákon pána a spasitele našeho Ježíše Krista Praha 1904 bible, nábož., církev 7946 B 1496         Ž 1576  ü
7950 Pobožnost k uctění vší lásky nejhodnějšího srdce pána Ježíše k vynahražení učiněných jemu bolestí ať zejskání nebo svaté lásky směřujících (modlitby) Hradec Králové 1822 nábož., církev, modlitby 7952 B 1497     Ž 1583  ü
7951 Růže ze Sionu. Modlitební kniha pro katolické křesťany Schneid, Jan Nepomuk Praha 1870 nábož., církev, modlitby 7953 B 1498    Ž 1584  ü
7952 Lehrreiche Erzählungen aus der biblichen Geschichte für Kinder Feddersen, Jacob Friedrich Grätz 1808 bible, nábož., věrouka 7954 B 1499   Ž 1574 německy ü
7953 Zahrádka rajská plná křesťanských ctností, jenž skrze vroucné, nábožné a potěšitelné modlitby do duše vštípené býti mají Arnd, Jan Praha 1811 nábož., církev, modlitby 7955 B 1500       Ž 1573  ü
7954 Das Gebetbuch in der Sprache des Herzens Praa 1803 nábož., církev, modlitby 7956 B 1501       Ž 1560 německy ü
7955 Modlitby křesťanské z částky překládané, z částky pak skládané skrze Jana Salatnay, staršího kazatele slova božího při církvi křesťanské, Moravečské a Strměchské - II. Pro pohlaví ženské Salatnay, Jan Jindřichův Hradec [18--] nábož., církev, modlitby 7957 B 1502       Ž 1559  ü
7956 Marie rozkoše zahrada s obzvláštníma v Království českém, Markrabství moravském a v knížectví slezském vynacházejícíma zázračnýma obrazy Marie Panny, s přiloženýma rozličnýma a výbornýma modlitbami ranními… Hradec Králové 1794 nábož., církev, modlitby 7958 B 1503       Ž 1558 ST ü
7957 Praxis pietatis, to jest cvičení se v pobožnosti pravé, knížka milostná, kterakby křesťanský člověk v pravé a spasitedlné známosti, jak Boha, tak i sebe samého platně prospívati a život svůj v bázni boží dobře spořádaje, potěšeně v svědomí pokojném stráviti i naposledy jej po dokonání blahoslaveně zavříti mohl Bayly, Lewis Berlín 1782     evangelická církev, Jednota bratrská, nábož., evangelíci 7959 B 1504       Ž 1557 ST ü
7958 Duch sv. Ignáce čili rozjímání na každý den v měsíci červenci sv. Ignáci zasvěceném a různé modlitby a písně Praha 1900 nábož.,církev, modlitby, rozjímání, sv. Ignác z Loyoly 7960 B 1505       Ž 1556  ü
7959 Zdrávas Maria. [Zdrávas Panno Maria! Matko boží a pána našeho Ježíše Krista. Katolická modlící kniha k uctění nejblahoslavenější Panny Marie] Jindřichův Hradec 1853 nábož., církev, modlitby 7961 B 1506       Ž 1555  ü
7974 Pokrm duše, aneb Cvičení se v pobožnosti pro dobré katolické křesťany obzvláště při mši svaté, na všecky výroční slavnosti a svátky Pána našeho, jeho blahoslavené matky a milých svatých s modlitbami ranními, večerními, k sv. zpovědi a večeři Páně, a s jinými modlitbami takovými Litomyšl 1824             nábož., církev, modlitby 7975 B 1507       Ž 1554  ü
7961 Modlitby k různým příležitostem... bez bližších údajů, chybí titulní list a několik počátečních stránek [1851]            nábož., církev, modlitby 7962 B 1508       Ž 1553  ü
7962 Bůh útočiště a touha má. Modlitební kniha pro katolické křesťany Praha 1890 nábož., církev, modlitby 7963 B 1509       Ž 1552  ü
7963 Život svatého Augustýna, biskupa nipponského a osvíceného učitele církve svaté Škoda, Josef Praha, Hradec Králové 1841 nábož., osobnosti, životopisy, sv. Augustýn 7964 B 1510       Ž 1570  ü
7964 Pět červených korálův, tj. nábožné a uctivé autočiště k pěti předrahým ranám Pána Ježíše Krista ukřižovaného, a pravého muže bolesti, k nímžto některé přidané jsou modlitby s. Gertrudy, a sv. Mechtyldy, duchovní Vzpomeň na mě, též k pěti ranám p. Krista, patnácte modliteb s. Brigydy, při mši svaté, před- a po zpovědi, též před a po přijímání... za dušičky, a některé písničky ranní i večerní horlivé duši k potěšení Hradec Králové 1759 nábož., církev, modlitby 7965 B 1511       Ž 1569 ST ü
7965 Poučení o živém růženci. Živý růženec od papeže Řehoře XVI. Hradec Králové 1866 nábož., církev, věrouka, modlitby 7966 B 1512       Ž 1568  ü
7966 Zahrádka rajská plná křesťanských ctností, jenž skrze vroucné, nábožné a potěšitelné modlitby do duše vštípené býti mají Arnd, Jan Praha 1811 nábož., církev, modlitby 7967 B 1513       Ž 1567  ü
7967 Modlitby k různým příležitostem... bez bližších údajů, chybí titulní list a několik počátečních stránek Staufen 1842 nábož., církev, modlitby 7968 B 1514       Ž 1566  ü
7968 Modlitby k různým příležitostem... bez bližších údajů, chybí titulní list a několik počátečních stránek nábož., církev, modlitby 7969 B 1515       Ž 1565  ü
7969 Breslauer Diözesan- Gesang- und Gebetbuch Breslau 1941 nábož., církev, modlitby, zpěvník, kancionál 7970 B 1516       Ž 1564 německy ü
7970 Modlitby k různým příležitostem... bez bližších údajů, chybí titulní list a několik počátečních stránek nábož., církev, modlitby 7971 B 1517       Ž 1563 ST ü
7971 Cesta křížová neb Krátká zpráva k velmi užitečnému dochovnímu cvičení Cesta kříže nazvaném, kterážto cesta kříže od rozličných slavné paměti římských papežů, s nesčíslnými odpustkami ščedře jest obdarovaná... Hradec Králové 1799 nábož., církev, modlitby, věrouka 7972 B 1518     Ž 1562 ST ü
7972 Jádro křesťanské pobožnosti k každodennímu užívání pro katolické křesťany, na větším díle z nejlepších modlících knih vybrané a v češtinu uvedené od Alše Pařízka. Pro osobu ženskou Pařízek, Aleš Praha 1812 nábož., církev, modlitby 7973 B 1519     Ž 1545 ü
7973 Maria, jasná hvězda ranní. Úplná modlitební kniha ku povznešení ducha k Bohu, a počesti královny nebeského ráje a matky Boží Rautenkranz, Josef Vimberk 1873       nábož., církev, modlitby 7974 B 1520     Ž 1544 ü
7975 Новый завћтъ господа nашего Іисуса Христa.                                  Nový zákon pána našeho Ježíše Krista Санкнт Петербургъ Petrohrad 1866       bible, Nový zákon, nábož. 7976 B 1521     Ž 1549 rusky   ü
7976 Новый завћтъ господа nашего Іисуса Христa и псалтирь вћ русском переводћ.                                  Nový zákon pána našeho Ježíše Krista a žaltář v ruském překladu Петроградъ Petrohrad 1917           bible, Nový zákon, nábož. 7977 B 1522     Ž 1550 rusky   ü
7977 Novi zavjet gospoda našega Isukrsta. Nový zákon pána našeho Ježíše Krista U Beču 1877 bible, Nový zákon, nábož. 7978 B 1523     Ž 1551 slovinsky, chorvatsky?   ü
7978 Radicale Heilung der Scropheln, Flechten, und galanten Krankheiten, sowie chronischen Krankheiten des Kopfes, der Brust und des Unterleibes... chybí titulní list, údaje převzaty z NKP         Beliol, Jean Alexis Leipzig 1839 lékařství, zdraví, zdravotnictví, nemoci žaludku, plic, hlavy 7980 B 1524     Ž 480  německy ü
7979 Das Militär Justizwesen. Achte Abtheilung des Werkes: Die Dients-Vorschriften sämmtlicher Waffengattungen und Branchen der k k. östreichischen Armee Streffleur, Valentin Wien 1844 armáda, vojsko, zbraně, právo, předpisy, zákony, vojenské předpisy 7981 B 1525     Ž 479  německy ü
7980 Die Staatskassen im kaiserthume Oesterreich. Mit einter Münztaffel Schrott, Josef Prag 1862 státní financování, peníze, rozpočet 7982 B 1526     Ž 478  německy ü
7981 V boží dlani. Román z Náchodska pojednávající o českobratrském evangelickém hnutí Novotný, Józa Praha 1928 česlit, román, evangelíci, Náchodsko 7983 B 1527     Ž 476 z majetku Aloise Jiráska  ü
7982 Die Geschichte des Hussitenthums und prof. Constantin Höfler. Kritische studien Palacký, František Prag 1868 česděj, husité, osobnosti, Konstantin Höfler 7984 B 1528     Ž 477  německy ü
7991 Zlatý nebeský klíč neb vroucné katolické modlitby na šestnáct dílů rozvržené, ranní a večerní, při mši, a nešporní, zpovědní a k přijímání Modlitby; jako také modlitby k nejsvětější svátosti oltářní, a k Trojici svaté, ku Kristu Pánu, a jeho umučení, k Matce Boží Marii Panně, a jiným svatým, na všecky vejroční slavnosti, a jiný obzvláštní dni, v obecných a vlastních potřebách a důležitostech, za světské a duchovní panny, za těhotné a kojící ženy, za nemocné a umírající osoby, a naposledy za duše očistcové se obsahující. A to k obzvláštnímu užívání a potěšení pobožného ženského pohlaví Praha 1802 nábož, církev, modlitby 7991 B 1529     Ž 731 ü
7992 Kázání na všecky slavnosti a svátky celého roku Sychra, Matěj Josef Chrudim 1816       nábož, církev, věrouka, kázání 7992 B 1530     Ž 732 ü
7993 Mistr Jan Hus aneb počátkové církevního rozdvojení v Čechách Helfert, Josef Alexander Praha 1857 nábož., církev, věrouka, křesťanství, husitství, protestantismus, Jan Hus 7993 B 1531     Ž 77 ü
7994 Geschichte der Prager Universität. Zu Feier der fünfhundertjährigen Gründung derselben verfasst von Wenzel Wladiwoj Tomek Tomek, Václav Vladivoj Praha 1849 Karlova univerzita, dějiny Karlovy univerzity, školství, vzdělávání 7994 B 1532     Ž 84 německy ü
7995 Feierstunden für Freunde der Kunst, Wissenschaft und Literatur. Zeitschrift für die edlere vaterländische Jugend, für ihre Freunde und jeden Gebildeten Wien 1832  periodikum, časopis, věda, umění, literatura 7995 B 1533     Ž 467 německy ü
7996 Systematische Beschreibung der gebräuchlischsten in Deutschland wildwachsenden oder kultivirten Arzneigewächse, zum Gebrauche für studierende Aerzte, Wundärzte und Apotheker Malý, Karl Joseph Grätz 1837 lékařství, zdraví, zdravotnictví, nemoci, nádory 7996 B 1534     Ž 468 německy ü
7997 Practische Darstellung der Hautkrankheiten, nach den geachtetsten Schriftstellern, vorzüglich aber nach den, in der Clinik des Herrn Dr. Biett im Hospital Saint Louis gesammelten Beobachtungen und Erfahrungen Cazenave, A. - Schedel, H. E. Weimar 1829 lékařství, zdraví, zdravotnictví, kožní nemoci, kůže 7997 B 1535     Ž 469 německy ü
7998 Praktische Abhandlung über die Hautkrankheiten Plumbe, Samuel Weimar 1825 lékařství, zdraví, zdravotnictví, kožní nemoci, kůže 7998 B 1536     Ž 470 německy ü
7999 Nosologie und Therapie der chirurgischen Krankheiten in Verbindung mit der Beschreibung der chirurigschen Operationen oder gesammte ausführliche Chirurgie für practische Aerzte und Wundaerzte Langenbeck, C. J. M. Göttingen 1822          lékařství, zdraví, zdravotnictví, třídění nemocí, chirurgie 7999 B 1537     Ž 85 německy ü
8000 Die Pathologie und Diagnose der Krankheiten der Brust, ins Besondere erläutert durch eine rationelle Erklärung ihrer physikalischen Zeichen nebst neuen Untersuchungen über die Töne des Herzens Williams, Charles J. B. Bonn 1835 lékařství, zdraví, zdravotnictví, patologie, nemoci plic, srdce 8000 B 1538     Ž 465 německy ü
8001 Philosophische Arzenenkunst oder von Gebrechen der Sensationen, des Verstandes, und des Willens Weikard, M. A. Frankfurt am Main 1799 lékařství, zdraví, zdravotnictví, lékařská etika 8001 B 1539     Ž 466 německy ST ü
8002 Geschichte von Paraguay, ind den Missionen der Gesellschaft Jesu in diesn Ländern Charlevoix, Franciscus Wien 1830 nábož., církev, misie, Paraguay, Jezuité, Tovaryšstvo Ježíšovo 8002 B 1540     Ž 464 německy ü
8003 Deutsches Literaturbuch Vernaleken, Theodor Sant Gallen u. Bern 1851 světlit, německá literatura 8003 B 1541     Ž 96 německy ü
8004 Vorlesungen über Aesthetik Dambeck, Johann Heinrich Prag 1823 filozofie, estetika 8004 B 1542     Ž 86 německy ü
8005 Rolnictví čili zevrubné naučení o půdě, jejím vzdělávání a hnojení Šmíd, Antonín Adam Praha 1866 zemědělství, hospodářství, rolnictví, pěstování plodin 8005 B 1543     Ž 82 ü
8006 Listy paedagogické Úlehla, Josef Praha 1899 vzdělávání, školství, pedagogika 8006 B 1544     Ž 83 ü
8007 Počátky zeměpisu hvězdářského Steinich, Karel Praha 1900 hvězdářství, astronomie, vesmír, hvězdy 8007 B 1545     Ž 81 ü
8008 Studie G. A. Lindnera: O pravdě. - O kráse. - Schiller aesthetikem. Lindner, Gustav Adolf Praha 1897 filozofie, estetika 8008 B 1546     Ž 80 ü
8009 Jana Amosa Komenského řeči potocké Komenský, Jan Amos - Zoubek, Fr. J. - Novák, Jan V. Praha 1894 školství, vzdělávání, pedagogika 8009 B 1547     Ž 79 ü
8010 Palma věkův. Jubilejní almanach na památku třístaleté ročnice narození Jana Amosa Komenského Ptáček, V. - Kozák, Fr. (red.) Pardubice 1892         školství, vzdělávání, pedagogika, osobnosti, Jan Amos Komenský 8010 B 1548     Ž 78 ü
8011 Malý zelinář, aneb: krátké naučení o zahradnictví kuchynském Krbec, Jan Praha 1841 zemědělství, hospodářství, pěstování plodin, zahrádkaření 8011 B 1549     Ž 135 ü
8012 Sbírka přání v řeči vázané i nevázané k novému roku, k jmeninám i k narozeninám, ke školním zkouškám a k jiným příležitostem s přídavkem slov do památní knihy Hraše, Jan Karel Tábor 1868 blahopřání, přání, etika, slovní obraty, fráze 8012 B 1550     Ž 160 ü
8013 Westen Taschenwörterbuch der französischen und deutschen Sprache Gerlach, A. Leipzig 1846 slovník, němčina, francouzština 8013 B 1551     Ž 390 německy ü
8014 Upiory. Powieść z rosyjskiego Chruszczowa-Sokolnikowa, N. G. Lwów 1900 povídky, polská literatura 8014 B 1552     Ž 149 polskyü
8015 Pieśni Janusza Pol, Wincenty Złoczów s. n. poezie, básně, polská literatura 8015 B 1553     Ž 148 polskyü
8016 Krebsbüchlein oder Anweisung zu einer unvernünstigen Erziehung der Kinder Salzmann, Christian Gotthilf Erfurt 1792 pedagogika, rodina, výchova dětí, rodinná výchova 8016 B 1554     Ž 389 německy ST ü
8017 Atta Troll. Sen letní noci Heine, Heinrich Roudnice 1874         poezie, básně, německá literatura 8017 B 1555     Ž 134  ü
8023 Duch Národních novin.                      I. díl, 1848-1849 Borovský, Karel Havlíček Praha s. n. žurnalistika, noviny, politika, politická satira 8023 B 1556     Ž 133  ü
8023 Výbor básní Langer, Josef Jaroslav Praha [1908] česlit, poezie, básně 8023 B 1556     Ž 133  ü
8023 Moře a nebe. Tragédie o třech dějstvích Guimerá, Angel Praha [1909] španělská literatura,  divadlo, divadelní hry 8023 B 1556     Ž 133 ü
8023 Formy a podstata socialismu. II. díl Merlino, Saverio Praha s. n. politika, filozofie, státní systémy, socialismus, marxismus 8023 B 1556     Ž 133 ü
8023 Duch Národních novin.                      II. díl, 1849-1850 Borovský, Karel Havlíček Praha s. n. žurnalistika, noviny, politika, politická satira 8023 B 1556     Ž 133 pět děl v jednom svazkuü
8024 Jiří z Poděbrad Schulz, Ferdinand Praha 1868 česděj, králové, panovníci, osobnosti, Jiří z Poděbrad 8024 B 1557     Ž 136 ü
8024 Žižka. Obraz historický z doby husitské Kořán, Josef Jan Praha 1868 česděj, husitství, osobnosti, vojevůdci, Jan Žižka 8024 B 1557     Ž 136 ü
8024 Odboj Nizozemska proti Filipu II. Stankovský, Josef Jiří Praha 1872 světděj, Španělsko, Nizozemí,          Filip II., králové, panovníci 8024 B 1557     Ž 136 ü
8024 Král - bídák. Historický nástin z doby panování Ludvíka XV. Stankovský, Josef Jiří Praha 1871 světděj, Francie,          Ludvík XV., králové, panovníci 8024 B 1557     Ž 136 čtyři díla v jednom svazkuü
8025 Věk Albrechta z Valdštýna Kořínek, František Bronislav Praha 1870 česděj, vojevůdci, osobnosti, Albrecht z Valdštejna 8025 B 1558     Ž 162 ü
8025 Paní Lichnická. Pověst z počátku XVI. století Vlček, Václav Praha 1870 česlit, povídky, osobnosti, báje, pověsti 8025 B 1558     Ž 162 ü
8025 Oživené hroby Sabina, Karel Praha 1870 česlit, povídky, próza, autobiografická próza 8025 B 1558     Ž 162 tři díla v jednom svazkuü
8026 Vypravování dějin domácích. Díl I. Od časův nejdávnějších až do r. 1197, to jest do Přemysla Otakara I. Tonner, Emanuel Praha 1871 česděj, raný středověk 8026 B 1559     Ž 147 ü
8026 Základové hospodářství Jonák, Eberhard Praha 1871 česděj, hospodářství, peníze, rozvaha, ekonomika 8026 B 1559     Ž 147 ü
8026 Boček. Dějepisný obraz z válek husitských Janda, Bohumil Praha 1871 česděj, husitství, osobnosti, povídky 8026 B 1559     Ž 147 tři díla v jednom svazkuü
8027 Slavín žen českých. Díl I. Od nejstarších dob do znovuzrození národa českého Nováková, Teréza Praha 1894 životopisy, osobnosti, spisovatelky, ženy, česlit 8027 B 1560     Ž 137 ü
8028 Kronika. Měsíčník - roč. 5, 1905 Sokol, Karel Stanislav (red.) Praha 1905 periodikum, časopis, politika, kultura, česlit 8028 B 1561     Ž 138 ü
8029 Třemi díly světa. Vzpomínky českého zajatce - Díl I. Sojka, Bohumil Cleveland s. n.              Iválka, legie, Rusko 8029 B 1562/1     Ž 140 ü
8029 Třemi díly světa. Vzpomínky českého zajatce - Díl II. Sojka, Bohumil Cleveland s. n.              Iválka, legie, Rusko 8029 B 1562/2     Ž 141 ü
8030 Trenčínská Teplice. Průvodce po lázeňském místě a okolí Havránek, Karel Vladislav Velké Meziříčí 1902 lázně, lázeňství, zdraví, zdravotnictví 8030 B 1563     Ž 142 ü
8031 Den svobody. Proslovy a deklamace k veřejným i školním oslavám 28. října Kubička, Josef Praha 1927 politika, proslovy, vznik Československa 8031 B 1564     Ž 143 ü
8032 Zápisník Dr. M. R. Štefánika z Equadoru z r. 1913 Štefánik, Milan Rastislav - Polívka, Vladimír (red.) Banská Bystrica 1928 vzpomínky, deník, zápisky, Ekvádor 8032 B 1565   Ž 144 ü
8033 Válečné možnosti ve střední Evropě a tažení v Habeši Moravec, Emanuel Praha 1935 úvahy, IIválka, Evropa, Etiopie, Habeš 8033 B 1566   Ž 145 ü
8034 Mraveniště Podlipská, Sofie Praha 1896 česlit, próza, romány 8034 B 1567   Ž 146 ü
8035 Dojmy a rozmary. Básně Jaroslava Vrchlického Vrchlický, Jaroslav Praha 1880 česlit, poezie, básně 8035 B 1568   Ž 139 ü
8036 Vítěz. Potrestaná všetečnost Hradec Králové, Praha 1842 německá literatura, povídky 8036 B 1569   Ž 381 ü
8037 Taschenatlas in XXXXV Karten über alle Theile der Erde Schindelmayer, T. R. Wien 1807 mapy, atlasy, zeměpis 8037 B 1570   Ž 380 německy ü
8038 Allgemeines Taschenbuch für junge Frauenzimmer die den häuslichen Geschäften sich widmen wollen Neustadt a. d. O. 1828 hospodyně, domácí hospodaření, domácnost 8038 B 1571   Ž 379 německy ü
8039 Jana Miltona Ztracený ráj Milton, John Praha 1811 anglická literatura, romantismus, romány 8039 B 1572   Ž 382 ü
8040 Christoph Columbus, der Entdecker der neuen Welt. Ein Volksbuch zur Belehrung und Unterhaltung Förster, Fr. Leipzig 1846 objevitelé, objevitelské výpravy, mořeplavci, Kolumbus 8040 B 1573   Ž 383 německy ü
8041 Conversations-Lexikon der Berg-, Hütten- und Salzwerkskunde und ihrer Hülfswissenschaftren; … Zweiter Band: E-G Hartmann, Carl Stuttgart 1840           solivarnictví, hornictví, hutě, doly, geologie, kovy 8041 B 1574   Ž 150 německy ü
8042 Novellen Mützelburg, Adolf Berlín 1867 německá literatura, povídky 8042 B 1575   Ž 384 německy ü
8043 Mein Seeleben. Wahrheit und keine Dichtung Smidt, Heinrich Berlín 1837 německá literatura, romány, povídky 8043 B 1576   Ž 385 německy ü
8044 Der Mensch und sein Geschlecht, oder Belehrungen über psychische Liebe, Naturzweck, Leitung des Geschlechtsgenusses, über Empfängniss, Schwangerschaft und Enthaltsamkeit zur Erzeugung gesunder Kinder und Erhaltung der Kräfte und der Gesundheit Albrecht, J. F. Quedlinburg und Leipzig s. n.                  lékařství, zdraví, zdravotnictví, sexualita, pohlavní život 8044 B 1577   Ž 386 německy ü
8044 Die Regeneration des geschwächten Nervensystems, oder gründliche Heilung aller Folgen der geheimen Jugendsünden und der Ausschweifung Richard, R. Quedlinburg und Leipzig 1858                lékařství, zdraví, zdravotnictví, sexualita, pohlavní život, nervy, nervový systém, psychika 8044 B 1577   Ž 386 dvě díla v jednom svazku, německy ü
8045 Die Haus-Köchin, oder eine Leichtfassliche und bewährte Anweisung auf die vortheilhafenste Art die Fleisch- und Fastenspeisen zu kochen, zu backen und einzumachen; Tafeln nach der neusten Art zu decken; nebst vielen andern nützlichen in der Haushaltung oft unentbehrlichen Sachen, durch veiljährige Erfahrung erprobt und verfast Rettigová, Magdalena Dobromila Hradec Králové, Praha 1843 kuchařka, kuchařské předpisy, recepty, návody na přípravu jídel 8045 B 1578   Ž 387 německy ü
B 65/70 Labyrint světa a ráj srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání, ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysliupokojení a radosti se přichází Komenský, Jan Amos Praha 1809 pedagogika, křesťanství, morálka, společnost, pansofie, smysl života 8046 B 1579   Ž 388 v knize pod B1580          ü
B 67/70 Labyrint světa a ráj srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě, a věcech jeho všechněch, nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání, ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysliupokojení a radosti se přichází Komenský, Jan Amos Praha 1871 pedagogika, křesťanství, morálka, společnost, pansofie, smysl života 8047 B 1580   Ž 151 v knize pod B1579          ü
B 64/66 Houby jedlé a jim podobné jedovaté. Podrobné popsání důležitých druhů hub, četné předpisy jich připravování a pěstování Bezděk, Jan Praha 1901 - Hranice 1905 houby, mykologie, kuchařské předpisy 8048 B 1581   Ž 152           ü
B 40/64 Sebrané spisy Františka Vladislava Heka. II. - Výbor z Hekových prací prozaických Hek, František Vladislav - Jakubec, Jan (red.) Praha 1923 česlit, próza, písmáci, obrozenecká literatura 8049 B 1582   Ž 153           ü
B 51/66 Sborník kunvaldský Frič, František 1923 Kunvald 1923 vlastivěda, regionální geografie, Kunvald, kulturní dějiny, hospděj, sborník 8050 B 1583   Ž 206           ü
B 52/66 Sociální péče o mládež a slabé v lidské společnosti v Republice československé Calaba, Jindřich Jilemnice 1924         sociální péče, výchova, sociální systém, právo, předpisy, zákony 8051 B 1584   Ž 205           ü
B 54/66 Československá národní čítanka. Sborník statí k desátému výročí Republiky československé Merhout, Cyril - Němec, Bohumil (red.) Praha 1928 česděj, vznik Československa, výročí vzniku Československa, výročí vzniku republiky 8052 B 1585  Ž 204           ü
B 57/66 Příruční dějiny národa českého. Kniha I.-IV.: Od doby prehistorické až do r. 1471 Horák, Ladislav Praha 1914 česděj, pravěk, středověk, husitství 8053 B 1586   Ž 154           ü
B 59/66 Český národ ve světové válce a vídeňská vláda. Dotaz poslanců Františka Staňka, Dra. Zdeňka Tobolky a soudruhů na Jeho Excellenci pana ministerského předsedu v příčině chování se vládních kruhů k českému národu za války Pardubice 1917          Iválka, politika za války, česděj, světděj, političtí představitelé, vládní politika, Rakousko-Uhersko, Slované, národnostní problémy 8054 B 1587   Ž 155           ü
B 60/66 Památník boje o život národa 1939-1945 Zhoř, Antonín (red.) Praha 1946 česděj, IIválka, odboj 8055 B 1588   Ž 156           ü
B 62/66 Proč a kterak máme zdraví dítek šetřiti? Učitelům a rodičům českoslovanským k bedlivé úvaze Klika, Josef Praha 1872 pedagogika, výchova děti, vzdělávání, zdraví, anatomie 8056 B 1589   Ž 157           ü
B 63/66 Od pomezí českokladského. Črty beletristické. Díl první Pleskač, Karel Úpice 1912 česlit, povídky, pověsti, region 8057 B 1590   Ž 158           ü
B 20/69 Lieder eines Sklaven. Freie Übertragung ins Deutsche (Písně otroka) Čech, Svatopluk Sttutgart 1897         česlit, poezie, epika 8058 B 1591   Ž 159 německy          ü
B 89/66 České školství obecné na Broumovsku, Novoměstsku a Trutnovsku Hraše, Jan Karel Nové Město nad Metují 1887         školství, školy, přehled škol, učitelé 8059 B 1592   Ž 203           ü
8046 Obrazy kavkazské čili popsání mravů a obyčejů v horách kavkazských v příběhu Mulla Nur [Marlinský, Alexander] - Šír, František Jičín 1841 ruská literatura, Kavkaz, povídky, zvyky, obyčeje 8060 B 1593   Ž 435           ü
8047 Institutionum grammaticarum latinae linguae. Pars tertia. Ad usum scholarum austriacarum Vídeň 1778 učebnice, školství, latina 8061 B 1594   Ž 460 latinsky ST ü
8048 Bolemil aneb Uč se znáti pravých přátel svých Kotzebue, August von - Hradecký, K. Trutnov 1852 německá literatura, povídky, výchova, mravouka 8062 B 1595   Ž 202           ü
8049 Oživené hroby Sabina, Karel Praha 1870 česlit, povídky, próza, autobiografická próza 8063 B 1596   Ž 201           ü
8050 Obecný zákonník trestní ze dne 27. května 1852. Doplněn příslušnými zákony a nařízeními a objasněn zásadními rozsudky a výnosy nejvyššího soudu a kasačního dvoru. S obsáhlým abecedním seznamem věcným. Praha 1884 zákony, právo, předpisy, tresty, trestní zákoník, kriminalita, zločiny 8064 B 1597   Ž 200           ü
8051 Naturgeschichte in Hinsicht auf Brauchbarkeit der Naturproducte im gemeinen Leben. Erste Abteilung. Das Tierreich Wien 1808 příroda, zvířata, živočichové 8065 B 1598   Ž 284 německy          ü
8052 Veilchen, gepflückt im Frühlinge meines Leben. Geschichte, Erzählungen, Humoresken und Aphorismen Cink, Alois B. Praha, Litoměřice, Teplice 1840 německá literatura, povídky, poezie, humoresky, aforismy 8066 B 1599   Ž 219 německy          ü
8053 Utěšenky pro dítky Chymany - Ludvík, Josef Myslimír Hradec Králové 1824 8067 B 1600 Ž 220
8054 Erklärung der Kriegs-Artikel. Ein Leitfaden zu den wwochentlichen Vorlesungen über die Kriegsartikel, für die Mannschaft vom Feldwebel abwärts Seemann, Joseph Wien 1850 světděj, Rakousko, válka, válečné články, vysvětlivky k válečným přednáškám 8068 B 1601   Ž 458 německy          ü
8055 Jakuba Benygna Bossueta, biskupa mladenského, Příběhové o změnách církví protestantských. Díl druhý, jenž obsahuje šest ostatních knih Bossuet, Jacques Bénigne Praha 1805 církev, nábož., protestanté, evangelíci, protestantská církev B 1602   Ž 223           ü
8056 Magdaleny Dobromily Rettigové Domácí kuchařka, čili Snadno pochopitelné a prozkoumané poučení, kterak se masité i postní pokrmy všeho druhu nejchutnějším způsobem vaří, pekou a zadělávají; kterak se rozmanité moučné a ovocné lahůdky, zavařeniny atd. připravují; kterak se tabule nejnovějším způsobem pokrývají; kromě mnohých jiných užitečných a v domácnosti nevyhnutelně potřebných věcí Rettigová, Magdalena Dobromila - Dušánková, Antonie Praha 1868 kuchařka, kuchařské předpisy, recepty, návody na přípravu jídel 8070 B 1603   Ž 197           ü
8057 Der Leinbau, die Flachsbereitung und das Feinspinnen in der Spinnschule zu Adersbach. Nach den von dem dortigen Spinnmeister erhaltenen Mitheilungen und den daselbst gemachten Beobachtungen zunächst für Landwirthe, Oekonomie-Beamte und Gutsbesitzer                   (O lnu, jeho setí, připravování a předení podlé způsobu přádelní školy v Adersbachu /Zámrskách/), dle navední tamějšího přádelního učitele pro polní hospodáře, hospodářské úředníky a držitele statků) Teller, Marek Königgrätz 1846          zemědělství, len, pěstování lnu, předení, přádelnictví, lnářský průmysl 8071 B 1604   Ž 461 nákres kolovratu, německy          ü
8058 Život Jana Augusty staršího a správce Jednoty bratrské v Čechách Blahoslav, Jan Praha 1837 církev, evangelíci, Jednota bratrská, životopisy, osobnosti, Jan Augusta 8072 B 1605   Ž 198           ü
8059 Pravá tvář židovstva. Židovský problém ve světle původních pramenů Lelek, František Praha 1940 IIválka, židé, židovství, židovská otázka, antisemitismus 8073 B 1606   Ž 199           ü
8060 Dušesloví zkušebné Hyna, Karel Ferdinand Praha 1844 zdraví, psychika, psychologie, duševní nemoci 8074 B 1607   Ž 196           ü
8061 Tri roky Matice slovenskej 1924-1926 Krčméry, Štefan Turčiansky sv. Martin        [1927] Slovensko, slovenská kultura, slovenské dějiny, Matice slovenská 8075 B 1608   Ž 192           ü
8062 Militär-Schule für die k. k. Cavallerie Olomouc 1844      Rakousko, armáda, vojsko, vojenská škola, školství 8076 B 1609   Ž 216    německy       ü
8063 Sagen der Herrschaft Nachod ind Böhmen. Zum Theile nach historischen Originalien, und zum Theile nach mündlicher Überlieferung in Versen Teller, Marek Praha 1839 česděj, báje, bajky, pověsti, Náchod, region 8077 B 1610   Ž 214    německy       ü
8064 Drůbežnictví. I. díl: Kúří chov Dumek, Josef Praha s. n. zemědělství, drůbež, chov drůbeže, slepice 8078 B 1611   Ž 193           ü
8065 Urkundliche Kirchen-Geschichte der Grafschaft Glaz. Von der Urzeit bis auf unsere Tage.                                  Nebst einem Anhange: Geschichtlich-statistische Darstellung aller Gläzer Pfarrein und Kirchen mit deren geistlichen Vorstehern, so wie der Schulen im Jahre 1841 Bach, Aloys Breslau 1841 Kladsko, církev, církevní dějiny, fary, kostely, faráři, farní školy 8079 B 1612   Ž 459    německy       ü
8066 Allain Manesson-Mallets Beschreibung des ganzen Welt-Kreises. Dritter Theil: Von dem alten und neuen Africa, worinnen dieses Welt, Theiles Königreiche, Insuln und Provinzien, allgemeine und besondere Landkarten aus der alten und neuen Geographie, die Grund und Abrisse der vornehmsten Städte und anderer ansehnlichen Örter, sammt denen Bildnissen der Könige und Potentaten, so dieselbe beherrschen, ihre Wappen, Titul und Libereien; Ingleichen die Sitten, Religion, Regierungsform, und unterschiedene Kleidungsarten dieses Landes Nation, zu sehen. Jetzto mit vielen Anmerckungen vermehret. Manesson-Malet, Allain Pozn.: asi jen torza jednotlivých dílů Frankfurt am Main 1719  zeměpis, mapy, atlasy, etnografie, náboženství, panovníci, heraldika, znaky, erby, kontinenty, Afrika, Asie, státní zřízení, odívání 8080 B 1613   Ž 221 německyST ü
8086 Maternice. Památník Pověsti Jiráskova kraje Raichl, Petr Rokytník 1948             Hronov, pověsti, báje 8100 B 1614   Ž 194 ü
8087 Aleine theoretisch-praktische Gesangschule zum Gebrauche für Gymnasien und Volksschulen, wie auch für Diejenigen, welche in kurzer Zeit eine Fertigkeit im Treffen der Töne erlangen, es zu einer reinen und biegsamen Stimme bringen und sich überhaupt im künstlichen Gesange ausbilden wollen Schulz, F. A. Wolfenbüttel 1858            hudba, zpěv, škola zpěvu, noty 8101 B 1615   Ž 457 ü
B 28/60 Бабушка (Babička) Нћмцова, Божена (Němcová, Božena) Берно s. n. (Brno s. n.) česlit, romány, venkovské romány, Ratibořice 8102 B 1616   Ž 210 rusky ü
B 1/71 Opera na Slovensku. Díl 1. Hoza, Štefan Martin 1953 hudba, zpěv, Slovensko, opera, slovenská opera 8103 B 1617   Ž 195 ü
B 3/62 Selské bouře na Hradecku 1628 a 1775 Michl, Karel Hradec Králové 1951  česděj, nevolnické povstání, selské povstání 8104 B 1618   Ž 352 ü
B 1/64 Dalimilova kronika Maralík, Milan (red.) Praha 1948 česděj, kronika, Dalimil 8105 B 1619  Ž 353 ü
B 7/65 Jana Amosa Komenského Didaktika, to jest umění umělého vyučování. Kterak by totiž člověk dřív než na těle vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného i budoucího života přináleží, š'tastně, snadně, plně vyučen, a tak potěšeně k životu obojímu nastrojen býti mohl. ... Komenský, Jan Amos Praha 1875 školství, pedagogika, didaktika, vyučování, vzdělávání, metodická příručka 8106 B 1620  Ž 354 ü
8088 Die Hausköchin, oder eine Leichtfassliche und bewährte Anweisung auf die vortheilhafenste Art die Fleisch- und Fastenspeisen zu kochen, zu backen und einzumachen; Tafeln nach der neusten Art zu decken; nebst vielen andern nützlichen in der Haushaltung oft unentbehrlichen Sachen, durch veiljährige Erfahrung erprobt und verfast Rettigová, Magdalena Dobromila Praha 1881 kuchařka, kuchařské předpisy, recepty, návody na přípravu jídel 8107 B 1621  Ž 317 německy ü
8089 Die Nationalitäten und Verfassungsconflict in Österreich Vrba, Rudolf Praha 1900 světděj, Rakousko, národnostní otázka, ústava, národnostní problém 8108 B 1622  Ž 316 německy ü
8090 Theoretisch-praktische Anleitung zur Erlernung der italienischen Sprache in einer neuen und fasslicheren Darstellung der auf ihre richtigen und einfachsten Grundsätze zurückgeführten Regeln Fornassari Edler von Verce, Andreas Josef Wien 1843 školství, učebnice, italština 8109 B 1623  Ž 315 německy ü
8091 Die Dienst-Vorschriften sämmtlicher Waffengatungen und Branchen der k. k. östreichischen Armee. … Die Organisazion im Frieden, die allgemeinen Verhaltungen für alle Individuen ohne Unterschied der Charge, und die Vorschriften über den Innern- und Garnisonsdienst Streffleur, Valentin Wien 1843 armáda, vojsko, zbraně, právo, předpisy, zákony, vojenské předpisy 8110 B 1624  Ž 314 německy ü
8092 Die Dienst-Vorschriften sämmtlicher Waffengatungen und Branchen der k. k. östreichischen Armee. … Verhaltungs-Vorschriften für alle Kommanden und besonderen Dienstleistungen in der k. k. östreichischen Armee Streffleur, Valentin Wien 1844 armáda, vojsko, zbraně, právo, předpisy, zákony, vojenské předpisy 8111 B 1625  Ž 313 německy ü
8093 Exercir-Reglement für die kaiserl. königl. Cavallerie                          (Cvičný řád pro cís. král. pěší vojska) s. a. Wien 1857 armáda, vojenské předpisy, pozemní vojsko, vojenský výcvik, pěší pluky 8112 B 1626  Ž 312 německy ü
8094 Minulost. Verše Stoklas, Eugen Litovel 1933 česlit, poezie, básně, lyrika 8113 B 1627  Ž 311 ü
8095 Hronow. Historiske powědančko Winger, Jurij Budyšín 1951 Hronov, dějiny, pověsti, učebnice 8114 B 1628  Ž 310 lužicko-srbsky ü
8096 Klíč štěpařský, čili navedení k štěpování ovocních stromů a popis nejznamenitějších druhů ovocních v Čechách Pixa, František Praha 1848 zemědělství, zahradnictví, roubování stromů, štěpování, pěstování ovocných dřevin, ovoce 8115 B 1629  Ž 309 ü
8105 Aeschylos' Werke.                Prometheus. Griechisch mit metrischer Übersetzung und prüfenden und erklärenden Anmerkungen Aischylos - Hartung, J. A. Leipzig 1852  starověká literatura, řecká literatura, Aischylos, divadlo, divadelní hry, eposy 8124 B 1630  Ž 308 ü
8105 Aeschylos' Werke.                       Perser. Griechisch mit metrischer Übersetzung und prüfenden und erklärenden Anmerkungen Aischylos - Hartung, J. A. Leipzig 1853  starověká literatura, řecká literatura, Aischylos, divadlo, divadelní hry, eposy 8124 B 1630  Ž 308 německyü
8105 Aeschylos' Werke.                       Perser. Griechisch mit metrischer Übersetzung und prüfenden und erklärenden Anmerkungen Aischylos - Hartung, J. A. Leipzig 1853  starověká literatura, řecká literatura, Aischylos, divadlo, divadelní hry, eposy 8124 B 1630  Ž 308 tři díla v jednom svazku, německy ü
8106 Vollständige und genaue Anleitung alle Gattungen von Backwerk, Krem's, Sulzen, eingessotenem und eingelegtem Obste auf die beste und wohlfeilste Art zu verfertigen. Ein sehr nützliches Handbuch für jede Haushaltung. Von einer wohlerfahrenen Hausfrau nach eigenen vielfachen Proben so genau als möglich beschrieben. Rohrer, Marie Judith Brünn 1835 kuchařka, kuchařské předpisy, recepty, návody na přípravu jídel, pečení, koláče, krémy, marmelády 8125 B 1631  Ž 307 německyü
8107 Grundriss der Naturgeschichte. Für Gymnasien und höhere Bürgerschulen Burmeister, Hermann Berlin 1852 školství, učebnice, přírodopis, botanika, zoologie, mineralogie 8126 B 1632  Ž 306 německyü
8108 Umění lesní. Svazek první, kterýž připravovací a pomocné vědomosti obsahuje Havelka, Vilém Václav - Hartig, Georg Ludwig Praha 1823   lesnictví, lesní hospodářství, lesy 8127 B 1633  Ž 305 ü
8109 Dějiny mathematiky. Díl prvý Úlehla, Josef Praha 1901 školství, učebnice, matematika 8128 B 1634  Ž 304 ü
8110 Ponaučné i zábavné listy pro polní hospodáře a řemeslníky v Čechách - 2. roč., 1839 Praha 1839        zemědělství, hospodářství, řemesla, časopis, periodikum 8129 B 1635  Ž 328 ü
8111 Elemente der theoretischen Astronomie. Für Studierende bearbeitet von Karl Israel-Holtzwarth Israel-Holtzwart, Karl Wiesbaden [1884-1885] školství, učebnice, astronomie, planety, vesmír 8130 B 1636  Ž 327 německyü
8112 Obrana státu. II. samostatná část díla Vojáci a doba Moravec, Emanuel Praha 1936 IIválka, česděj, armáda, obrana republiky 8131 B 1637  Ž 326 ü
8113 Zeměpis čili ouplné popsání oboru zemského - díl I. Přípravný úvod a popsání Evropy Balbi, Hadrian Praha 1841 zeměpis, geografie, Evropa, politická správa, politické uspořádání 8132 B 1638  Ž 325 ü
8114 P. Virgilia Maróna Spisy básnické Virgilius, Publius Marón - Vinařický Karel Praha 1851 světlit, starověká literatura, latinská literatura, poezie, básně, epika, eposy 8133 B 1639  Ž 324 ü
8115 Na památku Karla Havlíčka a slavnosti borovské dne 19. srpna roku 1862 s. a. Praha 1862 česlit, novinářství, novináři, osobnosti, Karel Havlíček Borovský 8134 B 1640  Ž 323 ü
8116 Dějiny vzdělanosti v Evropě od pádu říše Římské až do francouzské revoluce Guizot, François Praha 1851 Evropa, vzdělanost, kultura, úvahy, vzdělávání 8135 B 1641  Ž 322 ü
8117 Budoucnost ovocnictví a ovocnářství českého Amerling, Karel Praha 1871 zemědělství, zahradnictví, pěstování ovocných dřevin, ovoce, ovocné stromy 8136 B 1642  Ž 321 ü
8118 Dennice. Spis zábavný a ponaučný. Dílu druhého svazek čtvrtý Malý, Jakub B. Praha 1840 česlit, povídky, pověsti 8137 B 1643  Ž 320 ü
8119 Konec samostatnosti české Denis, Ernst Praha 1893 česděj, husitství, Jagellonci, Jiří z Poděbrad, Habsburkové 8138 B 1644  Ž 319 ü
8120 O národních písních a pověstech plemen slovanských Štúr, Ľudevít Praha 1853 světlit, Slované, slovanská literatura, lidová slovesnost, etnografie, písně, pověsti 8139 B 1645  Ž 318 ü
8121 Boje v Čechách a na Moravě za války roku 1866                                 Díl prvý: Do bitvy u Hradce Králové               Díl druhý: Bitva u Hradce Králové                Díl třetí: Události po bitvě králohradecké                                                                                                                          až do uzavření míru Jedlička, Otakar Pardubice 1883           válka 1866, bitva u Hradce Králové, prusko-rakouská válka 8140 B 1646  Ž 712 ü
8122 Pravěk země české Wocel, Jan Erazim Praha 1868 česděj, pravěk, archeologie 8141 B 1647  Ž 711 ü
8123 Život Řekův a Římanův Velišský, František Praha 1876 světděj, starověk,  antika, starověký Řím, Řecko, Řekové, Římané 8142 B 1648  Ž 710 ü
8124 Studentský almanach 1904 Dyk, Viktor - Krejčí, J. (red.) Praha 1904 česlit, povídky, próza 8143 B 1649  Ž 709 ü
8125 Almanach královského hlavního města Prahy na rok 1912 Kraus, Vojtěch (red.) Praha 1912  Praha, zastupitelstvo, úřady, církev, školství, spořitelna, úředníci, státní správa 8145 B 1650  Ž 1120 chybí prvních 16 stránek  ü
8126 Význam díla Aloise Jiráska Gottwald, Klement Praha 1951 projevy, česlit, osobnosti, Alois Jirásek 8146 B 1651  Ž 1119 ü
8127 Jen s pravdou ven! Neboli sprostý rozum o velikých věcech.                               1849, 5. svazek?                               Církev katolická jest samospasitedlná Frost, Václav Praha 1849 nábož., církev, kritika, politika, polemika, satira, katolická církev, kritika církve 8147 B 1652/1 Ž 1939 ü
8127 Jen s pravdou ven! Neboli sprostý rozum o velikých věcech.                               1850, 3. svazek.                                      VI. Duch svatý v církvi                                 VII. Karásek ve fráčku Frost, Václav Praha 1850 nábož., církev, kritika, politika, polemika, satira, katolická církev, kritika církve 8147 B 1652/2 Ž 1944 ü
8127 Jen s pravdou ven! Neboli sprostý rozum o velikých věcech.                               1852, 7. svazek.                                      Věčný žid, neboli Zvěřina bez omáčky Frost, Václav Praha 1852 nábož., církev, kritika, politika, polemika, satira, katolická církev, kritika církve 8147 B 1652/3 Ž 1945 ü
8127 Jen s pravdou ven! Neboli sprostý rozum o velikých věcech.                               1852, 8. svazek.                                      Věčný žid, neboli Zvěřina bez omáčky Frost, Václav Praha 1852 nábož., církev, kritika, politika, polemika, satira, katolická církev, kritika církve 8147 B 1652/4 Ž 1946 ü
8128 Hodiny křesťansko-katolické aneb Nejhlavnější články víry Verunáč, Václav Jičín 1843 nábož., církev, věrouka 8148 B 1653 Ž 1323 ü
8140 Slavíček rajský na stromě života, slávu tvorci svému prospěvující, to jest: Kancionál a nebo: Kniha písební. Rozličné nábožné písně s mnohým spasitedlným přemýšlovnáním obsahující: Netoliko žákům kostelním při službách církevních k pohodlí, ale také jednomu každému k potěšení a prospěchu duchovnímu od jinud po rozdílně sebraná a spořádaná od dvojí ctihodného kněze Jana Josefa Božana, faráře chroustovského Božan, Jan Josef Hradec Králové 1719 nábož., církev, zpěvník, kancionál, nábožné písně 8160 B 1654 Ž 2392 ST ü
8195 Súčasné slovenské umenie. Alexy, Galanda, Koniarek, Kostka, Mitrovský, Mudroch Tilkovský, Vojtěch (red.) - Güntherová-Mayerová, Alžběta - Váross, Marián Bratislava 1944     výtvarné umění, malba, kresby, obrazy 8233 B 1655 Ž 1956 uloženo nahoře  nad B5-a ü
8196 Pardubice kol. [Pardubice] 1940       dějměst, východní Čechy, Pardubice 8234 B 1656 Ž 1982 dar k X. JH/1940 ü
8197 Pozdravná adresa městečka Častolovic městu Hronovu ze dne 19. 8. 1948 při příležitosti vystoupení jejich ochotnického spolku na Jiráskově Hronově Častolovice 1948           výtvarné umění, Jiráskův Hronov 8235 B 1657 Ž 1981 dar k XVIII. JH/1948 ü
8198 Pozdravná adresa ÚNV v Brně Hronovu - městě, které dalo národu A. Jiráska Brno 1951         výtvarné umění, rukopis, Jiráskův Hronov 8236 B 1658 Ž 1953 dar k XXI. JH/1951; uloženo nahoře  nad B5-a ü
8206 An Ehren und an Siegen-Reich. Bilder aus Österreichs-Geschichte von Helfert Freiherrn, Joseph Alexander Wien 1907-1910       světděj, Rakousko, císařové, panovníci 8244 B 1659 Ž 1896 uloženo nahoře  nad B5-a ü
8207 Album předních podniků českých. III. díl Procházka, Karel (red.) [Praha 1903] průmysl, továrny, strojírny, obchod, lázně 8245 B 1660 Ž 1951 uloženo nahoře  nad B5-a ü
8208 Columbus Weltatlas. Neuester grosser Hand-Atlas Debes, Ernst - Fischer, Hans Berlin, Leipzig 1935 mapy, atlasy, zeměpis, kartografie 8246 B 1661 Ž 1947 uloženo nahoře  nad B5-a ü
8209 Památník československé tělesné výchovy a sportu. Kapitoly slavných událostí. Věnováno českým a slovenským sportovcům za jejich jednotné úspěchy v bojích o čest národní vlajky Zatloukal, Josef (red.) Bratislava 1947        sport, sportovci, tělovýchova, šerm, atletika , vzpírání, zápasy, plavání, házená basket, fotbal, ragby, hokej, bruslení, cyklistika, tenis, kanoistika, veslování, lyžování, turistika 8247 B 1662 Ž 1952 uloženo nahoře  nad B5-a ü
8210 Český průmysl textilní Preiss, Jaroslav Praha 1909                průmysl, textil, region, hospodářství, hospděj, Náchodsko 8248 B 1663 Ž 1950 uloženo nahoře  nad B5-a ü
8211 Cesta po zemích východních Habsburský, Rudolf (korunní princ) - Štolba, Josef - Pausinger, František Praha 1884 turistika, cestopisy, cestování, Blízký Východ 8249 B 1664 Ž 1955 uloženo nahoře  nad B5-a ü
8217 Zlatá Praha - 1886/1887, roč. 3-4, č. 1-52 Praha 1886-1887          noviny, periodikum 8255 B 1665/1 Ž 1818 uloženo nahoře  nad B5-b ü
8217 Zlatá Praha - 1900, roč. 17, č. 1-52 Oliva, Viktor - Kvapil, Jaroslav (red.) Praha 1900 noviny, periodikum 8255 B 1665/2 Ž 1819 uloženo nahoře  nad B5-b ü
8217 Zlatá Praha - 1901, roč. 18, č. 1-52 Oliva, Viktor - Kvapil, Jaroslav (red.) Praha 1901 noviny, periodikum 8255 B 1665/3 Ž 1820 uloženo nahoře  nad B5-b ü
8217 Zlatá Praha - 1903, roč. 20, č. 1-52 Oliva, Viktor - Kvapil, Jaroslav (red.) Praha 1903 noviny, periodikum 8255 B 1665/4 Ž 1821 uloženo nahoře  nad B5-b ü
8217 Zlatá Praha - 1905, roč. 22, č. 1-52 Oliva, Viktor - Dostal, Ad. Boh. (red.) Praha 1905 noviny, periodikum 8255 B 1665/5 Ž 1822 uloženo nahoře  nad B5-b ü
8217 Zlatá Praha - 1908, roč. 25, č. 1-52 Oliva, Viktor - Dostal, Ad. Boh. (red.) Praha 1908 noviny, periodikum 8255 B 1665/6 Ž 1823 uloženo nahoře  nad B5-b ü
8217 Zlatá Praha - 1912, roč. 29, č. 1-52 Červinka, Vinc. - Olíva, Viktor (red.) Praha 1913 noviny, periodikum 8255 B 1665/7 Ž 1824 uloženo nahoře  nad B5-b ü
8217 Zlatá Praha - 1913, roč. 30, č. 1-52 Červinka, Vinc. - Olíva, Viktor (red.) Praha 1913 noviny, periodikum 8255 B 1665/8 Ž 1825 uloženo nahoře  nad B5-b ü
8217 Zlatá Praha - 1918, roč. 35, č. 1-52 Pallas, Gustav - Scheiner, Artuš - Mužík Augustin Eugen (red.) Praha 1918 noviny, periodikum 8255 B 1665/9 Ž 1826 uloženo nahoře  nad B5-b ü
8217 Zlatá Praha - 1919, roč. 36, č. 1-26 Pallas, Gustav - Scheiner, Artuš - Mužík Augustin Eugen (red.) Praha 1919 noviny, periodikum 8255 B 1665/10 Ž 1827 uloženo nahoře  nad B5-b ü
8217 Zlatá Praha - 1919, roč. 36, č. 27-52 Pallas, Gustav - Scheiner, Artuš - Mužík Augustin Eugen (red.) Praha 1919 noviny, periodikum 8255 B 1665/11 Ž 1828 uloženo nahoře  nad B5-b ü
8217 Zlatá Praha - 1920, roč. 37, č. 1-52 Pallas, Gustav - Scheiner, Artuš (red.) Praha 1920 noviny, periodikum 8255 B 1665/12 Ž 1829 uloženo nahoře  nad B5-b ü
8217 Zlatá Praha - 1928, roč. 45, č. 1-26 Pallas, Gustav - Scheiner, Artuš (red.) Praha 1928 noviny, periodikum 8255 B 1665/13 Ž 1830 ü
8217 Zlatá Praha - 1929, roč. 46, č. 1-26 Pallas, Gustav - Scheiner, Artuš (red.) Praha 1929 noviny, periodikum 8255 B 1665/14 Ž 1831 ü
8218 Věda a práce. Volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel. 1904, roč. XII Kurz, Jan - Kurz, Artur (red.) Praha 1904 průmysl, obchod, vynálezy, objevy, technika, periodikum, časopis 8256 B 1666 Ž 1963 ü
8219 Besedy lidu. Laciný prostonárodní obrázkový časopis. 1895, ročník III Mužík, Augustin Eugen (red.) Praha 1895 periodikum, časopis, výchova, vzdělávání, zábava 8257 B 1667 Ž 1964 ü
8220 Letem českým světem. Půl tisíce fotografických pohledů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska Praha 1898 fotografie, architektura, památky, cestování, turistika 8258 B 1668 Ž 1968 uloženo nahoře  nad B5-a ü
8221 Máj - 1904, roč. 2 Herites, František (red.) Praha 1904 časopis, periodikum, česlit, povídky, beletrie, básně 8259 B 1669/1 Ž 1812 ü
8221 Máj - 1906, roč. 4 Herites, František (red.) Praha 1906 časopis, periodikum, česlit, povídky, beletrie, básně 8259 B 1669/2 Ž 1813 ü
8221 Máj - 1907, roč. 5 Herites, František (red.) Praha 1907 časopis, periodikum, česlit, povídky, beletrie, básně 8259 B 1669/3 Ž 1814 ü
8221 Máj - 1908, roč. 6 Herites, František (red.) Praha 1908 časopis, periodikum, česlit, povídky, beletrie, básně 8259 B 1669/4 Ž 1815 ü
8221 Máj - 1910, roč. 8 Herites, František (red.) Praha 1910 časopis, periodikum, česlit, povídky, beletrie, básně 8259 B 1669/5 Ž 1816 ü
8221 Máj - 1913, roč. 11 Herites, František (red.) Praha 1910 časopis, periodikum, česlit, povídky, beletrie, básně 8259 B 1669/6 Ž 1817 ü
8222 Moderne Kunst in Meister-Holzschnitten nach Gemälden und Skulpturen. Berühmter Meister der Gegenwart - XX. Band Berlín s. n. [1908]  výtvarné umění, obrazy, kresby, malba, sochy, malířství, sochařství, dřevoryty 8260 B 1670/1 Ž 1795 uloženo nahoře nad B6-a, německy  ü
8222 Moderne Kunst in Meister-Holzschnitten nach Gemälden und Skulpturen. Berühmter Meister der Gegenwart - XXI. Band Berlín s. n. [1909]  výtvarné umění, obrazy, kresby, malba, sochy, malířství, sochařství, dřevoryty 8260 B 1670/2 Ž 1796 uloženo nahoře nad B6-a, německy  ü
8222 Moderne Kunst in Meister-Holzschnitten nach Gemälden und Skulpturen. Berühmter Meister der Gegenwart - XXII. Band Berlín s. n. [1910]  výtvarné umění, obrazy, kresby, malba, sochy, malířství, sochařství, dřevoryty 8260 B 1670/3 Ž 1797 uloženo nahoře nad B6-a, německy  ü
8223 Květy. Obrázkový týdeník. 1867, II. ročník, 2. pololetí Hálek, Vítězslav - Purkyně, Karel (red.) Praha 1867 periodikum, časopis, výchova, vzdělávání, zábava 8261 B 1671/1 Ž 1800 uloženo nahoře nad B6-a  ü
8223 Květy. Obrázkový týdeník. 1871, VI. ročník Hálek, Vítězslav - Purkyně, Karel (red.) Praha 1871 periodikum, časopis, výchova, vzdělávání, zábava 8261 B 1671/2 Ž 1801 uloženo nahoře nad B6-a  ü
45/67 Lada. Ročník 1897, č.1-24;             ročník 1898, č. 1-24 Lužická, Věnceslava (red.) Mladá Boleslav 1897-1898 časopis, periodikum, ženský, časopis, móda, domácnost, domácí práce 8262 B 1672/1 Ž 1798 uloženo nahoře nad B6-a  ü
8224 Lada. 1926, ročník 38, č.1-24 Tilschová, Anna Maria (red.) Mladá Boleslav 1926    časopis, perio