Archeologická památková péče

Oznámení stavebníka Archeologickému ústavu:

Oznámení stavebníka Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební či jinou činnost na území s archeologickými nálezy dle §22, odst.2 zák. č. 20/87Sb.,stáhnete na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR (http://www.arup.cas.cz/  ) nebo zde:

http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2012/01/žádost_o_vyjádření_k_záměru.doc

Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na adresu:

oznameni@arup.cas.cz

nebo poštou na kontaktní adresu:

ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.
Referát archeologické památkové péče
Hana Trnková
Letenská 4
118 01 Praha 1

Adresa e-podatelny:

Datová schránka Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
ID schránky: fxcng6z
Typ schránky: Právnická osoba
IČ: 67985912

 

Archeologické výzkumy:

Regionální muzeum v Náchodě je institucí oprávněnou provádět archeologické výzkumy. Povolení provádět archeologické výzkumy ve smyslu ustanovení § 21 odstavce 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, bylo uděleno Okresnímu (nyní Regionálnímu) muzeu v Náchodě Ministerstvem kultury ČR dne 13. 12. 1999 (č.j. 12.724/1999).

Dohodu o podmínkách a rozsahu provádění archeologických výzkumů s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR uzavřelo muzeum 8. 8. 2000.

  
Provádíme především záchranné archeologické výzkumy a dohledy při stavbách RD, inženýrských sítí (vodovody, kanalizace KNN…) a výzkumy při opravách silnic. Zaměřujeme se převážně na oblast Náchodska, Policka, Teplicka, Červenokostelecka, Českoskalicka a Novoměstska (s výjimkou samotného Nového Města n.Met.- zajišťuje Muzeu  Orlických hor v Rychově n.K.) .
Arch. výzkumy na Jaroměřsku zajišťuje převážně Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Archeologický výzkum v tomto regionu lze objednat písemně na adrese:
Mgr. Jan Košťál

Regionální muzeum v Náchodě
Masarykovo náměstí 1
547 01 Náchod
či e-mailem na adresu: kostal@muzeumnachod.cz
tel. 491 423 248, 604 134 241
Uveďte vždy název stavby, parcelu či ulici a čp. a katastrální území. Dále kontaktní údaje investora stavby, předpokládaný termín stavby a charakter stavebních činností, situační plánek, popřípadě stavební dokumentaci ke stavbě. Vhodné je uvést i kontakt na případnou dodavatelskou firmu, která bude stavbu realizovat.
Před zahájením archeologického výzkumu musí být podle §22 zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb. mezi investorem a archeologickou institucí uzavřena písemná dohoda. Bez dohody nelze archeologický výzkum provádět!

 

Ceník archeologických prací Regionálního muzea v Náchodě na rok 2016:

Cena záchranného archeologického výzkumu u takovýchto staveb je součtem následujících položek:

1)    Cena za provedenou práci, která zahrnuje vlastní terénní výzkum, základní konzervaci nálezů (tj. jejich umytí a uložení), zpracování terénní dokumentace, jakož i vyhotovení nálezové zprávy, podle ceníku na rok 2013:

archeolog ……………………………………………………………………………450,- Kč/hod
ostatní odborní pracovníci (fotograf, konzervátor, aj.)…………………….   350,- Kč/hod
vyškolení dělníci (brigádníci) …………………………………………………    150,- Kč/hod

2)    Cestovné (automobil)………………………………………………………….10,- Kč/km

3)    Materiálových nákladů (obalový materiál atd.)

4)    Ceny služeb (geodetické zaměření, analýzy vzorků, zpracování nálezů atd.)

 

Fakturace je prováděna po skončení záchranného archeologického výzkumu podle skutečných nákladů.

Rozsáhlejší archeologické výzkumy, např. výzkumy středověkých parcel v historických jádrech měst a obecně výzkumy v historických jádrech měst, v památkových zónách, rezervacích a kulturních památkách, které není RMN schopno samo plně zajistit, budou řešeny formou objednávky u externích specializovaných firem, a to včetně zpracování nálezů.

Cena pak bude kalkulována podle ceny dodavatele arch. výzkumu a vlastních nákladů RMN dle tohoto ceníku.